Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr., 2005, 2., 8., 24.nr.; 2006, 14., 22.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.; 2008, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 2.panta 3.punktu.

2. 3.pantā:

papildināt pantu ar 2.3 daļu šādā redakcijā:

"2.3 Šā panta 2.1 daļu var nepiemērot, ja apliekamais ienākums, kurš tiek aplikts ar nodokli pēc 15 procentu likmes, taksācijas gada laikā nepārsniedz 600 latu.";

izteikt trešās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) personiskās palīgsaimniecības un piemājas saimniecības ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas;";

izteikt trešās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) dividendes. Ar nodokli neapliek dividendes, kuras izmaksā citu Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu rezidentiem, izņemot dividendes no iekšzemes uzņēmuma, kuram nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, kā arī no tām kapitālsabiedrībām, kuras izmanto citos Latvijas Republikas likumos (izņemot likumu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli") noteiktos uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus dividenžu deklarēšanas gadā vai iepriekšējā gadā;";

papildināt trešo daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16) izložu un azartspēļu laimesti, ja laimests (tā vērtība) pārsniedz 500 latu, izņemot preču un pakalpojumu loteriju laimestus."

3. Izslēgt 6.pantā vārdus "vai pašvaldība".

4. 8.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "individuālajos uzņēmumos";

aizstāt 2.1 daļā vārdus "pašvaldības (domes vai padomes)" ar vārdiem "pašvaldības domes";

izslēgt trešās daļas 1.punktā vārdus "individuālā darba";

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ienākumi no individuālā komersanta darbības;";

izslēgt trešās daļas 9.punktā vārdus "individuālajiem uzņēmumiem";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Šā panta otrā daļa neattiecas uz ienākumiem, ko fiziskā persona gūst uz tādu darba attiecību pamata, kas paredz šo personu nodarbināt uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa. Par taksācijas gada mēnesi, kurā persona ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, minētās personas ienākumi, par kuriem maksājams algas nodoklis, ir uz darba attiecību pamata gūtā ienākuma daļa šādā apmērā:

1) virsniekiem - Ministru kabineta noteikto 2,5 mēneša minimālo darba algu apmērā;

2) pārējam personālam - Ministru kabineta noteikto 1,5 mēneša minimālo darba algu apmērā.";

papildināt sesto daļu pēc vārdiem "komisijas nauda" ar vārdiem "samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei".

5. 9.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli "3000" ar skaitli "4000";

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus "fiziskās personas - individuālā uzņēmuma īpašnieka - ienākums no individuālā uzņēmuma, kurš ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un";

papildināt pirmās daļas 19.punktu ar "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) tāda nekustamā īpašuma pārdošanas, kas ir bijis personas īpašumā mazāk par 12 mēnešiem;";

izslēgt pirmās daļas 19.1 punktu;

izslēgt septīto daļu.

6. 11.pantā:

izslēgt 1.1 daļā vārdus "kā arī fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieka un zvejnieka saimniecības) darbību";

aizstāt trešās daļas 1.punktā skaitli "100" ar skaitli "300";

izslēgt desmitajā daļā vārdus "vai fiziskās personas īpašumā esošs individuālais uzņēmums (arī zemnieka un zvejnieka saimniecība)";

aizstāt trīspadsmitajā daļā skaitli "3000" ar skaitli "4000".

7. Izslēgt 11.1 panta trešajā daļā vārdus iekavās "(tā individuālā uzņēmuma)".

8. Izslēgt 11.3 panta trešajā daļā vārdus iekavās "(tā individuālajam uzņēmumam)".

9. 11.6 pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "nolietojuma summu" ar vārdiem "un izdevumos norakstīto procentu maksājumu summu, kas tika samaksāta par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "nolietojuma summu" ar vārdiem "un izdevumos norakstīto procentu maksājumu summu, kas tika samaksāta par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei".

10. Papildināt 11.7 panta trešās daļas 1.punktu pēc vārda "komercsabiedrība" ar vārdiem "individuālais komersants".

11. 12.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "minimuma apmērā" ar vārdiem "ja šajā pantā nav noteikts citādi";

izslēgt pirmās daļas trešajā teikumā vārdus un skaitli "līdz pirmstaksācijas gada 30.jūnijam";

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"5. Personām, kurām piešķirta pensija (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim) atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums ir 1980 latu gadā.

6. Personām, kurām piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija atbilstoši likumam "Par valsts pensijām", tiek piemērots šā panta piektajā daļā noteiktais neapliekamais minimums."

12. 13.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2. un 3.punktu;

izslēgt 1.1 daļu;

izslēgt 1.2 daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"3.1 Atvieglojumu par tāda nepilngadīga bērna uzturēšanu, par kuru tiek veiktas uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, piemēro tam nodokļa maksātājam, kuram Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā uzturlīdzekļus par šo bērnu."

13. Papildināt 15.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"4.1 Šā likuma 3.panta trešās daļas 10.punktā minētajiem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem (dividendēm) tiek piemērota 10 procentu likme."

14. Izslēgt 16.panta pirmajā daļā vārdu "individuālo".

15. 17.pantā:

aizstāt desmitajā un vienpadsmitajā daļā vārdus "individuālie uzņēmumi (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības)" ar vārdiem "zemnieku vai zvejnieku saimniecības";

aizstāt 11.2 daļā vārdus "individuālajam uzņēmumam (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecībai)" ar vārdiem "zemnieku vai zvejnieku saimniecībai";

aizstāt 12.1 daļā vārdus "individuālais uzņēmums (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecība)" ar vārdiem "zemnieku vai zvejnieku saimniecība".

16. 18.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai zemnieku saimniecības";

izslēgt astoto daļu.

17. 19.pantā:

papildināt sestās daļas 1.punktu ar vārdiem "ja maksātājs taksācijas gada laikā, rodoties tiesībām uz atvieglojumu, nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc savas dzīvesvietas paziņojumu par apgādībā esošajām personām vai paziņojumu par invaliditāti vai politiski represētās personas statusu, vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu;";

izslēgt sestās daļas 3.punktā vārdus "arī kā algas nodokli";

izslēgt sestās daļas 4.punktu;

izslēgt astoto daļu;

papildināt pantu ar divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"12. Licencēta sabiedrība, kas iepriekšējā kalendārajā gadā nodarbojusies ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem, vai šādu sabiedrību veidota apvienība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā līdz pēctaksācijas gada 1.februārim elektroniski nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par iepriekšējā kalendārajā gadā nodarbinātajiem jūrniekiem, kuri, iekārtojoties darbā, izmantojuši attiecīgās sabiedrības vai to veidotas asociācijas pakalpojumus.

13. Maksātājs, kas taksācijas gadā guvis ienākumus ārvalstī, kurā taksācijas periods nesakrīt ar kalendāro gadu vai kurā noteiktais termiņš, kādā ienākuma izmaksātājs informē ienākuma saņēmēju par izmaksātajām summām, ir vēlāks par taksācijas gadam sekojošā gada 15.martu, iesniedz deklarāciju divu mēnešu laikā no attiecīgajā ārvalstī noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa."

18. 26.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Nodokļa summas, no kurām atskaitītas šā likuma 19.panta ceturtajā daļā minētās summas, tiek ieskaitītas maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā un valsts pamatbudžetā atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam sadalījumam.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Ārvalsts nodokļa maksātāja (nerezidenta) nodokļa summa no Latvijā gūtā ienākuma, ievērojot gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto sadalījumu, tiek ieskaitīta valsts pamatbudžetā un:

1) pašvaldības budžetā pēc darba devēja atrašanās vietas - no ienākuma no algota darba;

2) pašvaldības budžetā, kurā atrodas atsavinātais nekustamais īpašums, - no nekustamā īpašuma pārdošanas ienākuma;

3) pašvaldības budžetā, kurā atrodas nekustamais īpašums, - no ienākuma no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma izmantošanas;

4) ienākuma izmaksātāja atrašanās vietas vai dzīvesvietas pašvaldības budžetā - no citiem ienākumiem."

19. Izslēgt 36.pantu.

20. Pārejas noteikumos:

izslēgt 12.punktu;

izslēgt 37.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 45., 46., 47., 48. un 49.punktu šādā redakcijā:

"45. Šā likuma 2.panta 3.punkta izslēgums, kā arī grozījumi 3.panta trešās daļas 9.punktā, 8.panta otrajā daļā, trešās daļas 1., 2. un 9.punktā, 9.panta pirmās daļas 2.punktā, 11.panta 1.1 un desmitajā daļā, 11.1 panta trešajā daļā, 11.3 panta trešajā daļā, 17.panta desmitajā, vienpadsmitajā, 11.2 un 12.1 daļā, 18.pantā attiecībā uz termina "individuālais darbs" izslēgšanu un zemnieka un zvejnieka saimniecību turpmāko statusa maiņu un 19.panta astotās daļas izslēgums stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

46. Šā likuma 3.panta 2.3 daļa piemērojama attiecībā uz ienākumu, kas gūts, sākot ar 2008.gadu.

47. Grozījumi šā likuma 8.panta 2.1 daļā stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

48. Personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada 1.janvārim atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" un pensijas (kopā ar piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim) apmērs pārsniedz 12.panta piektajā daļā noteikto neapliekamā minimuma apmēru, neapliekamais minimums ir šīs pensijas (kopā ar piemaksu par uzkrāto apdrošināšanas stāžu) apmērā.

49. Fiziskā persona, kura pirmstaksācijas gadā ir bijusi individuālā uzņēmuma īpašnieks un kura taksācijas gadā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants, taksācijas gadā veic avansa maksājumus."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 14.novembrī.

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2008.gada 2.decembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.11.2008.Stājas spēkā: 01.01.2009.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 02.12.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1, 15.01.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
184545
01.01.2009
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"