Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"

Izdarīt likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 12.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 23.nr.; 2002, 15.nr.; 2004, 5.nr.; 2006, 20.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums".

2. Izslēgt visā likumā vārdu "(padome)" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā likumā vārdus "pilsētas, novada vai pagasta" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "republikas pilsētas vai novada" (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 1.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(1) Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas domes un novada domes (turpmāk - dome) vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija (turpmāk - vēlēšanu komisija) 7-15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome.

(2) Vēlēšanu un tautas nobalsošanas sarīkošanai republikas pilsētās un novados Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajos termiņos tiek izveidotas vēlēšanu iecirkņu komisijas (turpmāk - iecirkņu komisijas) - katra septiņu locekļu sastāvā.

(3) Vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu pēc republikas pilsētas domes vai novada domes priekšlikuma apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija. Dome paziņojumu par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu izliek domes informācijas sniegšanas vietā, bet Centrālā vēlēšanu komisija iecirkņu sarakstu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(4) Republikas pilsētās un novados, kur ir tikai viens vēlēšanu iecirknis, iecirkņa komisija netiek veidota, un tās pienākumus veic attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija. Republikas pilsētās un novados, kur ir divi vēlēšanu iecirkņi, viena iecirkņa komisijas pienākumus veic attiecīgā vēlēšanu komisija, bet otra iecirkņa komisiju izveido Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā. Republikas pilsētās un novados, kur ir trīs vēlēšanu iecirkņi vai vairāk vēlēšanu iecirkņu, iecirkņu komisijas izveido Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā, un attiecīgā vēlēšanu komisija neveic iecirkņa komisijas pienākumus."

5. Izteikt 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas."

6. 6.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē."

7. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. (1) Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balss­tiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk - vēlētāju grupa).

(2) Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu."

8. Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma."

9. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgā dome. Republikas pilsētas dome attiecīgu paziņojumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", bet novada dome to izliek redzamā vietā pie domes un pilsētas vai pagasta pārvaldes ēkām."

10. Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vēlēšanu komisijas loceklis var izbeigt darbību komisijā, iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās republikas pilsētas domei vai novada domei."

11. 15.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "politisko organizāciju (partiju)" ar vārdiem "politisko partiju";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Iecirkņa komisijas sēdē ir tiesības piedalīties Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļiem un šo komisiju pilnvarotām personām."

12. 23.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas nodrošina Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un attiecīgās domes vēlēšanu, kā arī likumā paredzētajos gadījumos - tautas nobalsošanas sagatavošanu un sarīkošanu.";

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā;".

13. 24.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 8.1 un 8.2 punktu šādā redakcijā:

"81) pēc vēlēšanu pabeigšanas Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā saņem no iecirkņu komisijām balsu skaitīšanas protokolus un citus materiālus, pārbauda iecirkņu komisiju protokolus un nogādā tos Centrālajai vēlēšanu komisijai;

82) sniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai noteiktas formas pārskatu par finanšu līdzekļu izlietošanu;";

izslēgt otro daļu.

14. Izteikt 25.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"25.pants. (1) Republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisija atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā:".

15. Izteikt 25.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pieņem, reģistrē un publicē deputātu kandidātu sarakstus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;".

16. Izteikt 25.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"2) apstiprina vēlēšanu zīmju saturu, nodrošina vēlēšanu zīmju izgatavošanu un nogādāšanu iecirkņu komisijām;

3) nosaka vēlēšanu iecirkni, kurā notiek balsošana pirms vispārējās vēlēšanu dienas;

4) kontrolē iecirkņu komisiju darbību un sniedz šīm komisijām palīdzību to nodrošināšanā ar transportu, sakaru un citiem tehniskajiem līdzekļiem un apsardzi;

5) sakarā ar saņemtajām sūdzībām vai pēc savas iniciatīvas pārbauda vēlēšanu rezultātus atsevišķos vēlēšanu iecirkņos;

6) informē vēlētājus par vēlēšanu kārtību;

7) izskata ar vēlēšanām saistītas sūdzības un iesniegumus;

8) ir tiesīga izskatīt jebkuru ar vēlēšanu sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu;

9) pēc vēlēšanu pabeigšanas saņem no iecirkņu komisijām balsu skaitīšanas protokolus un citus materiālus, pārbauda iecirkņu komisiju protokolus, saskaita vēlēšanu rezultātus attiecīgi republikas pilsētā vai novadā;".

17. Izteikt 25.panta pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) apstiprina vēlēšanu rezultātus, nosaka ievēlētos deputātus un notikušo vēlēšanu rezultātus publicē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;".

18. Izteikt 25.panta pirmās daļas 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11) nosūta savu lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu kopā ar vēlēšanu komisijas protokoliem Centrālajai vēlēšanu komisijai;

12) pilda citus ar domes vēlēšanām saistītus pienākumus."

19. Izslēgt 25.panta otro daļu.

20. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu", ja ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgo Latvijas pilsoņu ierosinājuši pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, kā arī gadījumos, kad Valsts prezidents ir apturējis likuma publicēšanu, Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas:

1) nodrošina iespēju vēlētājiem parakstīties parakstu vākšanas lapās un nosūta tās Centrālajai vēlēšanu komisijai;

2) sniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai noteiktas formas pārskatu par finanšu līdzekļu izlietošanu;

3) pilda citus ar tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu saistītus pienākumus."

21. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

"31.pants. Pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas iecirkņa komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā nodrošina nodoto balsu saskaitīšanu un nogādā balsu skaitīšanas protokolu kopā ar citiem materiāliem attiecīgi republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai."

22. Izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Novada vēlēšanu komisijā, ko izveido 2009.gada 6.jūnijā paredzētajām domes vēlēšanām, var ievēlēt arī personas, kuras ir pēc 2005.gada pašvaldību vēlēšanām izveidotās pilsētas, rajona, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas locekļi."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, bet šā likuma 1.-14., 16., 18., 19., 20. un 21.pants - 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 13.novembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 28.novembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 29.novembri, bet šā likuma 1.-14., 16., 18., 19., 20. un 21.pants - ar 2009.gada 1.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 13.11.2008.Stājas spēkā: 29.11.2008.Tēma: Vēlēšanas; PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 28.11.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 23.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
184455
29.11.2008
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)