Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.899

Rīgā 2008.gada 28.oktobrī (prot. Nr.76 51.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti “Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos”

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infra­struktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1.pasākuma “Vide” 3.4.1.5.aktivitātes “Vides risku samazināšana” 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti “Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos” (turpmāk – aktivitāte), pro­jektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam un atbildīgo iestādi.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745)

2. Aktivitātes mērķis ir samazināt plūdu risku teritorijās, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas 1B kritērijam.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.745 redakcijā)

3. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 59.punktu)

3.1 Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums sastāv no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma 9 791 239 euro apmērā un pašvaldību finansējuma 733 881 euro apmērā.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1127 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

4. (Svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.728)

5. Atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina visas starpniek­institūcijas funkcijas, tai skaitā atbilstoši kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finanšu plānu izpildi.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.52)

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

II. Projekta atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

(Nodaļas nosaukums MK 18.01.2011. noteikumu Nr.52 redakcijā)

7. Aktivitātes ietvaros atbalsta:

7.1. esošo aizsargdambju, tehnoloģisko iekārtu un pārgāžņu rekonstrukciju un pilnveidošanu;

7.2. krastu stiprinājumu rekonstrukciju un ierīkošanu;

7.3. jaunu aizsargdambju būvniecību, ja to ierīkošana pamatota ar hidroloģiskiem un hidrauliskiem aprēķiniem.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.745 redakcijā)

8. Attiecināmas ir izmaksas, kas tieši saistītas ar Eiropas Reģionālās attīs­tības fonda projekta (turpmāk – projekts) ietvaros veiktajām darbībām. Ievērojot nosacījumus, kas ietverti Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1183/1999 atcelšanu, attiecināmas ir šādas izmaksas:

8.1. projekta sagatavošanas izmaksas – tehniskās specifikācijas izstrāde apvienotā būvdarbu un projektēšanas līguma iepirkumam, tehniskā projekta izstrāde, ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrāde, projekta īstenošanas risku, alternatīvu un ekonomiskā analīze, infrastruktūras ilgtspējīgas lietošanas novērtējums – līdz diviem procentiem no projekta iesniegumā plānotajām attiecināmajām izmaksām;

8.2. autoruzraudzības izmaksas, ja tās nepārsniedz vienu procentu no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

8.3. būvuzraudzības izmaksas, ja tās nepārsniedz trīs procentus no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

8.4. būvdarbu izmaksas;

8.5. (svītrots ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.52);

8.6. publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publicitātes pasākumu pakalpojumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

8.7. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.728; MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.52; MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745)

8.1 Šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. un 8.6.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir pamatotas ar pakalpojumu vai būvdarbu līgumu (apvienotā būvdarbu un projektēšanas līguma gadījumā), izņemot izmaksas, kas radušās uz darba līguma pamata.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.728 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.52)

9. Izmaksas nevar uzskatīt par attiecināmām, ja projekta iesnieguma iesniegšanas dienā projekta ietvaros īstenotās būves ir pieņemtas ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir parakstīti preču nodošanas un pieņemšanas akti.

10. Projekta izmaksās iekļauj tikai šo noteikumu 8. un 12.punktā minētās izmaksas.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.728 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745)

11. (Svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.728)

12. Finanšu rezerve neparedzētiem izdevumiem var būt līdz pieciem procentiem no šo noteikumu 8.4.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu re­zervi izmanto šo noteikumu 8.4.apakšpunktā minēto attiecināmo izmak­su segšanai, pirms finanšu rezerves izmantošanas veicot attiecīgos gro­zījumus vienošanās par projekta īstenošanu noteikumos.

(MK 22.09.2009. noteikumu Nr.1091 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.728; MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.52)

III. Prasības projekta iesniedzējam

13. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējs (turpmāk – projekta iesniedzējs) var būt pašvaldība, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina pretplūdu pasākumus šo noteikumu 1.1 pielikumā minētajās teritorijās.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1127; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

14. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai neveido partnerību.

IV. Projektu iesniegumu atlase

15. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 59.punktu)

15.1 Projektu iesniegumu atlasi izsludina divās projektu iesniegumu atlases kārtās triju gadu periodā:

15.1 1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 4 456 893 euro, pašvaldību budžeta finansējums ir 733 881 euro;

15.1 2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir vismaz 5 334 346 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1127 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

16. Atbildīgā iestāde uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un sagatavotu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) šo noteikumu 13.punktā minētajiem projekta iesniedzējiem:

16.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai – ne vēlāk kā divus mēnešus pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;

16.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2011.gada 30.decembrim.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.728; MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745)

17. Projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz divu mēnešu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas šo noteikumu 13.punktā minētajiem projektu iesniedzējiem. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, vēstulē informējot potenciālos projektu iesniedzējus par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu:

17.1. ja Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteja pieņēmusi lēmumu par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;

17.2. ja pēc uzaicinājuma nosūtīšanas šajos noteikumos izdarīti grozī­jumi.

(MK 02.06.2009. noteikumu Nr.510 redakcijā)

V. Projekta iesnieguma iesniegšanas nosacījumi un projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

18. Pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāte nepārsniedz 85 procentus no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām, otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonds 100 procentu apmērā finansē projekta attiecināmās izmaksas.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.745 redakcijā)

19. Minimālās kopējās attiecināmās izmaksas vienam projektam nav noteiktas. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums attiecīgajam projektam nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 1.1 pielikumā norādīto summu.

(Grozīts ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1127; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

20. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem var plānot neattiecināmās izmaksas, un tās nedrīkst būt lielākas par 10 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.745 redakcijā)

21. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu (2.pielikums) atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.52 redakcijā)

22. Ja uzaicinātais potenciālais projekta iesniedzējs neiesniedz projekta iesniegumu noteiktajā termiņā vai ir pieņemts lēmums par tā noraidīšanu, atbildīgā iestāde uzaicinājumu nosūta nākamajā gadā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas. Ja projekta iesniegums nav iesniegts pēc otrā uzaicinājuma nosūtīšanas, potenciālais projekta iesnie­dzējs vairs nevar pretendēt uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745)

23. (Svītrots ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.510)

24. (Svītrots ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.510)

25. (Svītrots ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.510)

26. (Svītrots ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.510)

27. (Svītrots ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.510)

VI. Projektu iesniegumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

28. Atbildīgā iestāde izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) un apstiprina tās nolikumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un vadošās iestādes pārstāvji, kā arī viens pārstāvis no biedrības vai nodibinājuma, kuras darbības mērķis saistīts ar vides aizsardzības jautājumiem. Vērtēšanas komisijā vadošās iestādes pārstāvis piedalās novērotāja statusā bez balsstiesībām.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.728 redakcijā, kas grozīta ar 18.01.2011. noteikumiem Nr.52)

28.1 Ja biedrība vai nodibinājums 15 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes uzaicinājuma ievietošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē neizvirza pārstāvi vērtēšanas komisijā, atbildīgās iestādes vadītājs izveido vērtēšanas komisiju bez biedrības vai nodibinājuma pārstāvja. Ja savus pārstāvjus dalībai vērtēšanas komisijā pilnvaro vairākas biedrības vai nodibinājumi, atbildīgā iestāde iekļauj vērtēšanas komisijā biedrības vai nodibinājuma pārstāvi, kurš tiek novērtēts visaugstāk pēc šādiem kritērijiem:

28.1 1. augstākā izglītība jomā, kas saistīta ar vides aizsardzības jautājumiem;

28.1 2. pieredze projekta iesnieguma sagatavošanā vai projekta vadībā.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.728 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.52)

29. Atbildīgā iestāde:

29.1. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā un apstiprina ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas meto­diku un projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

29.2. ievieto savā tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums), vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu (3.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projekta īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus;

29.3. reģistrē iesniegtos projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numuru un divu nedēļu laikā projekta iesniedzējam izsniedz, nosūta elek­troniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, atbildīgā iestāde izsniedz apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu uzreiz pēc projekta iesnieguma saņemšanas, norādot tā reģistrācijas numuru.

(Grozīts ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1091; MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745)

30. Projektu iesniegumu vērtē atbilstoši administratīvajiem, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas kritērijiem (3.pielikums):

30.1. atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Ja projekta iesnieguma administratīvais vai atbilstības kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē;

30.2. atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

30.2.1. projekta iesnieguma vērtējumā atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 6.punktā minētajam kritērijam jāsaņem vismaz viens punkts;

30.2.2. par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 5.punktā minētajam kritērijam var saņemt papildu punktus.

(MK 02.06.2009. noteikumu Nr.510 redakcijā)

31. (Svītrots ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.510)

32. (Svītrots ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.52)

33. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

33.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 26., 27., 28., 29. un 30.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

33.2. ja projekta iesniegums visos šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 7., 8., 9., 11., 13., 14., 15., 16., 20., 21., 23., 24., 25., 31., 34., 35., 36. un 37.punktā minētajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

33.3. ja projekta iesniegums visos šo noteikumu 33.2.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 10., 12., 17., 18., 19., 22., 32., 33. un 38.punktā minētajiem kritērijiem un kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 30.2.apakšpunktu. Ja projekta iesnieguma vērtējums neatbilst kvalitātes kritērijiem (šo noteikumu 30.2.1.apakšpunkts), projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

33.4. ja projekta iesniegums atbilst kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 30.2.1.apakšpunktu, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 39.punktā minētajam kritērijam.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.52 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745)

34. Ja divi vai vairāk projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, tos sarindo šādā secībā:

34.1. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajā kritērijā;

34.2. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā minētajā kritērijā;

34.3. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 6.punktā minētajā kritērijā.

(MK 02.06.2009. noteikumu Nr.510 redakcijā)

35. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

35.1. tas atbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem, projekta atbilstības, projekta iesniedzēja atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

35.2. tas atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 39.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

(MK 02.06.2009. noteikumu Nr.510 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.52; MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745)

36. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas projekta iesniedzējam jāizpilda lēmumā norādītajā termiņā, lai tas varētu noslēgt vienošanos par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās):

36.1. precizēt informāciju par projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (2.pielikums);

36.2. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 38.punktā minētajam kritērijam;

36.3. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 32. un 33.punktā minētajam kritērijam;

36.4. precizēt izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā un attiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 8. un 12.punktam;

36.5. (svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745);

36.6. precizēt projekta laika grafiku atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm (3.pielikuma 12.punkts);

36.7. precizēt naudas plūsmas prognozi (3.pielikuma 17.punkts);

36.8. precizēt plānoto projekta ieviešanu un plānotos cilvēkresursus finansējuma saņēmēja funkciju nodrošināšanai (3.pielikuma 18.punkts);

36.9. precizēt plānotos publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumus (3.pielikuma 19.punkts);

36.10. nodrošināt nodokļu parāda samaksu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 22.punktā minētajam kritērijam.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.52 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745)

37. Šo noteikumu 36.punktā minētajā lēmumā ietvertos nosacījumus projekta iesniedzējs izpilda atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem no attiecīgā lēmuma saņemšanas dienas. Šajā lēmumā noteikto termiņu nevar pagarināt.

38. 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 37.punktā minētā termiņa beigām vērtēšanas komisija izvērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un atbildīgā iestāde sagatavo un paraksta atzinumu. Atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.728 redakcijā)

39. Ja projekta iesniedzējs lēmumā ietvertos nosacījumus nav izpildījis vai nav izpildījis noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

(MK 02.06.2009. noteikumu Nr.510 redakcijā)

40. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

VII. Iepirkuma veikšana

41. Iepirkuma procedūru veic Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

42. Atbildīgā iestāde mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) publicē iepirkumu vadlīnijas un iepirkumu procedūru dokumentu paraugus.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.52; MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745)

43. Pirmais iepirkuma konkurss ir jāizsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas.

44. Ja finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, izmaksas, kas rodas noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros, finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.745 redakcijā)

VIII. Maksājumu veikšanas nosacījumi

(Nodaļa svītrota ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1091)

IX. Projekta īstenošanas noteikumi

49. Finansējuma saņēmējs:

49.1. pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu aktivitātes īsteno četru gadu laikā no vienošanās noslēgšanas;

49.2. otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu aktivitātes īsteno triju gadu laikā no vienošanās noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.745 redakcijā)

49.1 Pēc tam kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, atbildīgā iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu, bet ne vairāk par summu, ko finansējuma saņēmējs var pieprasīt ar maksājumu pieprasījumiem atbildīgajā iestādē sešu mēnešu laikā pēc avansa piešķiršanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.728 redakcijā)

50. Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi trijos mēnešos nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu savā tīmekļa vietnē (ja tāda ir) par projekta īstenošanas procesu.

51. Vienošanās noteikumos grozījumus neizdara:

51.1. ja faktiskās neattiecināmās izmaksas attiecībā pret sākotnējām projektā noteiktajām neattiecināmajām izmaksām mainās mazāk nekā par 10 procentiem;

51.2. ja projekta fizisko rādītāju izmaiņas projekta īstenošanas laikā nepārsniedz piecus procentus no sākotnējām projektā noteiktajām attiecināmajām izmaksām;

51.3. ja izmaiņas projekta iepirkumu plānā nemaina iepirkumu kopējo apjomu.

51.1 Vienošanās grozījumos nedrīkst paredzēt nosacījumu palielināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu atbilstoši vienošanās nosacījumiem, izņemot gadījumus, ja projekta grozījumos tiek norādīti projekta papildus sasniedzamie rezultāti un paredzēto papildu pasākumu īstenošanai nepieciešamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz finansējuma saņēmējam šo noteikumu 1.1 pielikumā noteikto maksimālo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, netiek mainīta projektu iesniegumu atlases kārtai noteiktā atbalsta intensitāte un vienošanās grozījumi neietekmē projekta īstenošanas beigu termiņu. Projektu papildu darbību īstenošanai vienošanās grozījumos nedrīkst plānot un iekļaut neattiecināmās izmaksas.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.745 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1127; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

52. Finansējuma saņēmējs nodrošina pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu atbildīgajā iestādē saskaņā ar vienošanos.

52.1 Finansējuma saņēmējs pamato ar grāmatvedības dokumentiem visus veiktos izdevumus. Grāmatvedības dokumentiem ir jāatbilst finansējuma saņē­mēja noslēgtajiem līgumiem.

(MK 22.09.2009. noteikumu Nr.1091 redakcijā)

X. Aktivitātes uzraudzība pēc projektu īstenošanas

53. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgo projektu.

(MK 02.06.2009. noteikumu Nr.510 redakcijā)

54. Finansējuma saņēmējs piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas reizi gadā, aizpildot veidlapu saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu, sniedz atbildīgajai iestādei informāciju par:

54.1. projekta ietvaros sasniegto rezultātu atbilstību iesniegumā noteiktajiem mērķiem;

54.2. par projekta ietvaros sasniegtajiem projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem;

54.3. rekonstruētās vai izbūvētās infrastruktūras īpašnieka statusu;

54.4. sabiedrības informēšanas pasākumiem par projekta rezultātiem un ieguvumiem sabiedrībai.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745)

55. Pirmo reizi šo noteikumu 4.pielikumā noteikto veidlapu finansējuma saņēmējs atbildīgajā iestādē iesniedz gada laikā pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgo projektu un turpmāk reizi gadā vienošanās nosacījumos noteiktajā kārtībā.

(MK 02.06.2009. noteikumu Nr.510 redakcijā)

56. Atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu vismaz piecus gadus projekta noslēguma maksājuma veikšanas aktivitātes ietvaros, ja vienošanās noteikumos nav noteikts ilgāks laikposms.

XI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 03.08.2010. noteikumu Nr.728 redakcijā)

57. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem projekta izmaksās iekļaujamās projekta neattiecināmās izmaksas ir:

57.1. projektu sagatavošanas izmaksas – tehniskās specifikācijas vai iepirkumu dokumentācijas izstrāde, projekta īstenošanas risku, alternatīvu un ekonomiskā analīze, infrastruktūras ilgtspējīgas lietošanas novērtējums, kas pārsniedz divus procentus no attiecināmajām izmaksām, kas noteiktas vienošanās noteikumos;

57.2. autoruzraudzības izmaksas, kas pārsniedz vienu procentu no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

57.3. būvuzraudzības izmaksas, kas pārsniedz trīs procentus no būvdarbu attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.52)

57.1 Ja otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem projektu attiecināmās izmaksas pārsniedz šo noteikumu 8.punktā noteiktos ierobežojumus, finansējuma saņēmējs šīs izmaksas sedz no saviem līdzekļiem.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.745 redakcijā)

58. Šo noteikumu 8.1 punkts nav attiecināms uz pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem, par kuru īstenošanu ir noslēgta vienošanās līdz 2010.gada 30.aprīlim.

59. Šo noteikumu 3. un 15.punkts un 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1127 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.899
Projektu iesniegumu atlases kārtas

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 59.punktu)

1.1pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.899
Projektu iesniegumu atlases kārtas

(Pielikums MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1127 redakcijā; pielikums stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

1. Pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

Nr.
p.k.

Teritorija

Projekts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda maksimālais līdzfinansējums (euro)

1.

Salas novads

Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija

354 645

2.

Jēkabpils pilsēta

Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija

3 010 686

3.

Pļaviņu pilsēta

Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija

1 091 562

KOPĀ

4 456 893

2. Otrā projektu iesniegumu atlases kārta

Nr.
p.k.

Teritorija

Projekts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda maksimālais līdzfinansējums (euro)

1.

Carnikavas novads

Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā

4 374 164

2.

Ādažu novads

Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā

960 182

KOPĀ

5 334 346

Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.899

(Pielikums MK 02.06.2009. noteikumu Nr.510 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1091; MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.52; MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1127; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.899
Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

(Pielikums MK 27.09.2011. noteikumu Nr.745 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1127; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1.

Projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai:  

jāiegūst vismaz
1 punkts

1.1.

projekts nav gatavs uzsākšanai (veicamo būvdarbu saraksts nav sagatavots vai sagatavots nekvalitatīvi)

0

1.2.

projektam ir zema gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu saraksts, tehniskā specifikācija apvienotā būvdarbu un projektēšanas līguma iepirkumam nav sagatavota, būvdarbu tehniskais projekts nav sagatavots)

1

1.3.

projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai (sagatavota tehniskā specifikācija apvienotā būvdarbu un projektēšanas līguma iepirkumam, būvdarbu tehniskais projekts ir izstrādāts, bet nav akceptēts )

2

1.4.

projektam ir augsta gatavība uzsākšanai (akceptēts būvdarbu tehniskais projekts)

3

2.

Projekta plānotais īstenošanas laiks:  

jāiegūst vismaz 1 punkts

2.1.

ir lielāks par 4 gadiem

0

2.2.

ir no 3 līdz 4 gadiem

1

2.3.

ir no 2 līdz 3 gadiem (neieskaitot)

2

2.4.

ir mazāks par 2 gadiem

3

3.

Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu pieaugums:

jāiegūst vismaz
1 punkts

3.1.

projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski

0

3.2.

projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi

1

3.3.

projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti kvalitatīvi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

3.4.

projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti kvalitatīvi, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

4.

Projekta iesniegumā ir izanalizētas iespējamās alternatīvas (finanšu, tehniskais risinājums):

jāiegūst vismaz
1 punkts

4.1.

nav veikta alternatīvu analīze

0

4.2.

alternatīvu analīze veikta tikai vienam parametram

1

4.3.

ir veikta alternatīvu analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli

2

4.4.

ir veikta alternatīvu analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, izvēlētā alternatīva ir ar viszemākajām izmaksām

3

5.

Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks (gadi) attiecībā pret projekta sākotnējām kopējām izmaksām (euro)):

Piezīme. Vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju aprēķina projektu iesniegumiem, kuri atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem, - projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju summa attiecībā pret atlases kārtas projektu iesniegumu skaitu

kritērijs dod papildu punktus

5.1.

projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 10 procentiem

1

5.2.

projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir vienāds ar vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, ir par 10 procentiem mazāks vai par 10 procentiem to pārsniedz

2

5.3.

projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir lielāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 10 procentiem

3

1.1. Kritēriji par horizontālām prioritātēm

Vērtējums punktos

6.

Īstenojot projektu, tiks samazināti plūdu draudi plūdu apdraudētā teritorijā (ilgtspējīga attīstība):

jāiegūst vismaz
1 punkts

6.1.

plānoto projekta aktivitāšu ietekme uz plūdu apdraudēto teritoriju nav novērtēta

0

6.2.

īstenojot projektu, tiks panākts, ka plūdu apdraudētā teritorija applūst ne biežāk kā reizi 20 gados

1

6.3.

īstenojot projektu, tiks panākts, ka plūdu apdraudētā teritorija applūst ne biežāk kā reizi 50 gados

2

6.4.

īstenojot projektu, tiks panākts, ka plūdu apdraudētā teritorija applūst ne biežāk kā reizi 100 gados

3

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. Projekta atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

 

7.

Projekts paredzēts plūdu riska novēršanai, ko izraisa grūti prognozējamas vižņu un ledus parādības  

N

8.

Projekta iesniegums atbilst aktivitātes mērķim

N

9.

Projekta iesniegumā iekļautās atbalstāmās darbības atbilst aktivitātes atbalstāmajām darbībām

N

10.

Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst aktivitātes attiecināmo izmaksu pozīcijām un apjomiem

P

11.

Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām:  

N

11.1.

sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums

11.2.

plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi, tie atbilst aktivitātes mērķim  

11.3.

norādīts veicamo darbību izvietojums projekta īstenošanas teritorijā

12.

Projekta laika grafiks atbilst plānotajām projekta aktivitātēm  

P

13.

Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu ilgtspējību uz infrastruktūras amortizācijas laiku, bet ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta īstenošanas:  

N

13.1.

ir atbilstoši plānotas projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību uzturēšanas izmaksas

13.2.

ir vai būs pieejams personāls, lai nodrošinātu projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību uzturēšanu

14.

Projekta iesniegumā norādītie projekta faktiskie rādītāji (piemēram, rekonstruētie aizsargdambji, pārgāznes) atbilst projekta aprakstam  

N

15.

Pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalsta intensitāte noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu  

N

16.

Projekta budžetā iekļautās izmaksas:

N

16.1.

ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas  

16.2.

ir saskaņā ar būvdarbu tāmi

16.3.

atbilst prognozētajām vidējām tirgus cenām pusgada laikā pirms projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas

17.

Projekta naudas plūsmas prognoze:

P

17.1.

parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi  

17.2.

atbilst plānotajam laika grafikam

17.3.

atbilst projekta finanšu plānam

18.

Projekta iesniegumā plānotā projekta ieviešana un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas:  

P

18.1.

projekta administratīvajai vadībai (tajā skaitā iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība)  

18.2.

finanšu vadībai (tajā skaitā grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana)  

18.3.

tehniskajai vadībai (tajā skaitā saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa atskaišu un pārskatu sagatavošana)  

19.

Projektā plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu  

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē

 

20.

Projekta iesniedzējs ir pašvaldība, kas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nodrošina pretplūdu pasākumus

N

21.

Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka rekonstruējamā infrastruktūra ir projekta iesniedzēja īpašumā

N

22.

Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darbdienu  

P

23.

Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka tam ir tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos, kur projekta ietvaros tie ir paredzēti  

N

24.

Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu  

N

25.

Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka izmaksas, kas radušās projekta izmaksu pieauguma un sadārdzinājuma gadījumā, projekta iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem  

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/NA

 

26.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā  

N

27.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu  

N

28.

Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes projekta iesnieguma veidlapai  

N

29.

Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā  

N

30.

Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā  

N

31.

Projekta iesniegumu parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā persona vai pilnvarota persona  

N

32.

Iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināls un divas kopijas ar pielikumiem, kā arī projekta iesnieguma elektroniskā versija (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā)

P (NA)

33.

Gan projekta iesnieguma oriģināls, gan kopijas iesniegtas caurauklotas, pievienoto dokumentu lapas numurētas (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā)  

P (NA)

34.

Projekta iesniegums un pielikumi ir noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)  

N (NA)

35.

Projekta iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)  

N (NA)

36.

Projekta iesniegums un pielikumi izstrādāti DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)  

N (NA)

37.

Projekta iesnieguma veidlapā aizpildītas visas sadaļas  

N

38.

Projekta iesniegumam pievienoti visi norādītie pielikumi:  

P (NA)

38.1.

projekta kartogrāfiskais materiāls ir atbilstošā mērogā, kas nodrošina informāciju par projekta aktivitāšu izvietojumu projekta īstenošanas teritorijā un to ietekmi uz dabas objektiem apkārtējā teritorijā  

P

38.2.

ekspertīzes atzinums par būves tehnisko stāvokli un atbilstību normatīvo aktu prasībām  

P (NA)

38.3.

būvdarbu tāme  

P

38.4.

pašvaldības lēmums par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu  

P

38.5.

pašvaldības (kurā plānots veikt būvdarbus) apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam  

P

38.6.

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu  

P (NA)

38.7.

projekta naudas plūsmas prognoze  

P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Jā/Nē

 

39.

Projekta iesniegumā plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz Ministru kabineta noteikumu par aktivitātes īstenošanu 1.1 pielikumā noteikto maksimālo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu konkrētajam projektam  

N


 

 

Apzīmējumi.

N - ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

P - pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmumā noteiktajā termiņā).

NA (neattiecas) - norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.899

(Pielikums grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.745)

KN899P4_PAGE_1.JPG (74256 bytes)

KN899P4_PAGE_2.JPG (103748 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 899Pieņemts: 28.10.2008.Stājas spēkā: 29.11.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186 (3970), 28.11.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
184436
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2013","iso_value":"2013\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2011","iso_value":"2011\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2011.-30.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.01.2011","iso_value":"2011\/01\/26","content":"<font class='s-1'>26.01.2011.-06.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2010","iso_value":"2010\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2010.-25.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2009","iso_value":"2009\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2009.-11.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.06.2009","iso_value":"2009\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2009.-30.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2008","iso_value":"2008\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2008.-17.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva