Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.897

Rīgā 2008.gada 28.oktobrī (prot. Nr.76 30.§)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes “Veselība” individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instrumenti) prioritātes “Veselība” individuālo projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu atklāta konkursa (turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu, kurā ietverti arī individuālo projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.

2. Atklāta konkursa vadību nodrošina Veselības ministrija (turpmāk – ministrija).

3. Projektu finansē no projekta iesniedzēja līdzekļiem un līdzfinansē no finanšu instrumentu līdzekļiem. Kopējais finanšu instrumentu līdzfinansējums, kas pieejams projektiem atklātā konkursā, ir EUR 2 384 884 ekvivalents latos.

4. No finanšu instrumentiem projektam pieprasītais līdzfinansējums nevar būt mazāks par EUR 250 000 un nevar pārsniegt šo noteikumu 3.punktā minēto kopējo atklātā konkursā pieejamo finanšu instrumentu līdzfinansējuma apjomu.

5. Prioritātes “Veselība” ietvaros finanšu instrumentu līdzfinansējums ir šāds:

5.1. līdz 60 % no individuālā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Izņemot šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētos gadījumus, finanšu instrumentu līdzfinansējums nepārsniedz 60 % no projekta attiecināmajām izmaksām. Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam;

5.2. līdz 85 % no individuālā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ja ne mazāk kā 15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, finanšu instrumentu līdzfinansējums sedz pārējās projekta attiecināmās izmaksas. Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam;

5.3. līdz vai virs 85 % no individuālā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniedzējs, kas sagatavojis projektu, lai atbalstītu biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju vai arodbiedrību aktivitātes, var pieteikties uz abu finanšu instrumentu līdzfinansējumu vienlaikus, lai iegūtu lielāku finanšu instrumentu līdzfinansējumu, nekā minēts šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā, bet nepārsniedzot 90 %. Projekta iesniedzējs sedz pārējās projekta izmaksas. Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam.

6. Ja projekta īstenošanas gaitā kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz maksimālo projektam apstiprināto attiecināmo izmaksu summu, šo starpību sedz no projekta iesniedzēja līdzekļiem.

7. Finanšu ministrija (turpmāk – nacionālā vadošā iestāde) nodrošina projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo normatīvo aktu un finanšu instrumentu vadlīniju, noteikumu un procedūru publicēšanu finanšu instrumentu Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).

8. Nacionālā vadošā iestāde izsludina atklātu konkursu, ievietojot konkursa sludinājumu trijos lielākajos Latvijas laikrakstos un finanšu instrumentu Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv), ministrija ievieto konkursa sludinājumu savā mājaslapā internetā (www.vm.gov.lv).

II. Finanšu instrumentu līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

9. Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes vai pašvaldības iestāde, tās institūcija vai aģentūra, valsts vai pašvaldības dibināta izglītības iestāde, valsts zinātniskā institūcija, valsts aģentūra, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona – biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība.

10. Projekta iesniedzējs var iesniegt projektu viens pats vai kopīgi ar sadarbības partneri vai partneriem. Sadarbības partneris var būt jebkura šo noteikumu 9.punktā minētā persona vai iestāde, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrēta juridiska persona, valsts vai pašvaldību iestāde vai starptautiska organizācija, kas darbojas Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

11. Sadarbības partneris projektā var līdzdarboties gan kā tiešais partneris, kas ir tieši iesaistīts projekta īstenošanā, gan kā finanšu partneris, kas piedalās projekta finansēšanā. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības nosaka juridiski noformēta vienošanās par pušu atbildību projekta ieviešanā, ieguldījuma apjomu un projekta realizācijas gaitā izmantoto un radīto materiālo labumu īpašumtiesībām.

12. Lai pretendētu uz finanšu instrumentu līdzfinansējumu, jāievēro šādi atbilstības kritēriji:

12.1. projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām un apliecina to ar savu parakstu uz minētā pielikuma;

12.2. projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem. Projekta iesniedzējs nedrīkst darboties kā starpnieks;

12.3. projekta iesniedzējam un tā sadarbības partnerim ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai nodrošinātu savu projekta finansējuma daļu noteiktajā apjomā un projekta ieviešanas nepārtrauktību;

12.4. projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneris spēj nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo cilvēku daudzumu ar atbilstošām prasmēm, zināšanām un pieredzi;

12.5. projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneris spēj pierādīt un apliecināt projekta īstenošanai nepieciešamo pieredzi vai izpratni par projekta darbības jomu;

12.6. projekta iesniedzēja iesniegtais projekts darbosies sabiedrības interesēs.

13. Finanšu instrumentu horizontālās prioritātes, kā norādīts projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums) 9. un 10.punktā, ir šādas:

13.1. ilgtspējīga attīstība (vides, ekonomiskā un sociālā);

13.2. dzimumu līdztiesība;

13.3. labas pārvaldības prakse;

13.4. divpusējās attiecības.

14. Prioritātes “Veselība” mērķis ir sabiedrības veselības uzlabošana veselā vidē, veicinot slimību profilaksi un popularizējot veselīgu dzīvesveidu, pilnveidojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un pieejamību, kā arī sekmējot sabiedrības informētību un iesaistīšanos veselības veicināšanas pasākumos.

15. Prioritātes “Veselība” apakšprioritātes un apakšprioritāšu īpaši atbalstāmās aktivitātes ir šādas:

15.1. mirstības un infekcijas slimību izplatības samazināšana:

15.1.1. multirezistento mikroorganismu attīstības un izplatības ierobežošana, samazinot nozokomiālo infekciju risku;

15.1.2. infekcijas slimību uzraudzības un kontroles pilnveidošana, uzlabojot veselības aprūpes iestāžu un kontroles institūciju tehnisko un profesionālo kapacitāti, kā arī veicinot savstarpējās un pārrobežu sadarbības iespējas infekcijas slimību izplatības ierobežošanā;

15.2. ar dzīvesveidu saistīto slimību samazināšana un ierobežošana:

15.2.1. veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi, kas vērsti uz veselīga uztura un fizisko aktivitāšu popularizēšanu un atkarības vielu (alkohola, narkotiku, tabakas) lietošanas mazināšanu;

15.2.2. ar dzīvesveidu saistīto slimību profilakses pasākumu attīstība un pilnveidošana, veicinot sabiedrības izpratni par profilaktisko pasākumu lietošanu praksē;

15.3. garīgās veselības aprūpes uzlabošana:

15.3.1. personu ar garīga rakstura traucējumiem ambulatorās veselības aprūpes attīstība un pieejamības uzlabošana, sekmējot pēc iespējas pilnvērtīgāku integrāciju sabiedrībā un ģimenē;

15.3.2. aizspriedumu mazināšana un sabiedrības zināšanu un izpratnes pilnveidošana par personām ar garīga rakstura traucējumiem;

15.4. veselības aprūpes iestāžu tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana:

15.4.1. e-veselības jeb informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju izmantošanas veicināšana veselības nozarē, sekmējot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un pieejamības uzlabošanos;

15.4.2. veselības aprūpes pakalpojumu elektronizācija un attīstība, uzlabojot informācijas apriti starp veselības aprūpes institūcijām, publiskās pārvaldes institūcijām un iedzīvotājiem, sekmējot digitālās plaisas samazināšanos un veicinot līdzsvarotu reģionālo attīstību.

16. Projekta aktivitātes īsteno Latvijas Republikā, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, ja tādējādi tiek nodrošināta prioritātes mērķu sasniegšana. Aktivitātes, kas saistītas ar investīcijām būvdarbos, ēku rekonstruēšanas, renovācijas vai restaurēšanas darbos, nekustamā īpašuma iegādē un iekārtu uzstādīšanā, veic Latvijas Republikā.

17. Viens projekta iesniedzējs drīkst iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, ja pamato, ka spēs izpildīt visus šo noteikumu 12.punktā minētos nosacījumus projektu īstenošanai, un ja projektu aktivitātes nepārklājas.

18. Projekta iesniedzējs visas projekta aktivitātes īsteno un visus projekta ietvaros paredzētos maksājumus veic līdz 2011.gada 30.aprīlim.

19. Projekta finanšu aprēķins veicams Eiropas Savienības vienotajā valūtā. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par finanšu aprēķinu aritmētisku pareizību. Izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma izstrādāšanu, neuzskata par attiecināmajām izmaksām.

III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

20. Projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums) sagatavo angļu valodā, aizpildot projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju MS Excel formātā, kas ir pieejama finanšu instrumentu Latvijas mājaslapas (www.eeagrants.lv) sadaļā “Pieteikuma veidlapa” un starptautiskās mājaslapas (www.eeagrants.org) sadaļā “Projects”. Projekta iesniedzējs uzņemas pilnu atbildību par teksta pareizību un precizitāti. Šo noteikumu 21., 22. un 24.punktā minētos dokumentus latviešu valodā nenorāda projekta iesnieguma veidlapas 11.punktā (2.pielikums).

21. Projekta iesniegumam pievieno šādus dokumentus latviešu valodā:

21.1. īss projekta apraksts (ne vairāk kā 3 200 rakstu zīmes), kurā norādīts projekta mērķis, galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti;

21.2. projekta iesniedzēja apliecinājums (1.pielikums);

21.3. projekta partnerības apliecinājums (ja projekts paredz partnerības veidošanu, tad partnerības apliecinājumu iesniedz par katru projektā iesaistīto sadarbības partneri uz attiecīgās institūcijas veidlapas) (3.pielikums);

21.4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa (izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas), kas apliecina, ka projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim (ja projekts paredz partnerības veidošanu un sadarbības partneris piedalās projekta finansēšanā) nav nodokļu parādu, vai projekta iesniedzēja un sadarbības partnera rakstiska piekrišana, kurā viņš pilnvaro ministriju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā projekta iesniedzējs un sadarbības partneris ir reģistrēts;

21.5. ja projekta iesniedzējs ir reliģiska organizācija, Reliģisko lietu pārvaldes izziņa (izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas) par reliģiskās organizācijas personām, kurām ir paraksta tiesības. Ja projekta iesniedzējs nav pievienojis minēto dokumentu, ministrija ir tiesīga pieprasīt to no Reliģisko lietu pārvaldes;

21.6. izziņa no institūcijas, kas pēc projekta apstiprināšanas būs gatava piešķirt kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus, ja tādus ir paredzēts piesaistīt projekta īstenošanai. Izziņā norāda piešķiramā finansējuma apjomu;

21.7. projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums) 11.punktā projekta iesniedzēja minētie pielikumi;

21.8. projekta vadībā iesaistīto personu dzīves apraksts (CV);

21.9. ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība, pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā, norādot projekta kopējās izmaksas, tai skaitā pašvaldības ieguldījumu projektā, un priekšfinansējuma avotus;

21.10. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja projekts paredz partnerības veidošanu) apliecinājums, ka projekta ietvaros veiktās piegādes, iekārtu uzstādīšana, būvdarbi, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbi tiks veikti projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā vai valdījumā esošajā īpašumā, kas netiks pārdots vai kā citādi atsavināts no projekta ieviešanas līdz tā pabeigšanai un turpmākos 10 gadus, ja vien noslēgtajā granta līgumā nav noteikts citādi;

21.11. ja projektā ir paredzēta medicīnisko ierīču iegāde – ierīču tehnisko specifikāciju projekts, norādot ierīču nosaukumu, tehnisko parametru un funkcionālo prasību aprakstu, plānoto ierīču skaitu, kā arī iegādes nepieciešamības pamatojumu;

21.12. projekta iesniedzēja apliecinājums, ka projekta ietvaros iegādājamās medicīniskās ierīces paredzēts izmantot, lietojot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas.

22. Projekta iesniegumam pievieno šādu projekta iesniedzēja apliecinātu dokumentu kopijas latviešu valodā:

22.1. iestādes nolikums vai institūcijas statūti;

22.2. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja projekts paredz partnerības veidošanu) reģistrācijas apliecība (valsts zinātniskajai institūcijai, biedrībai, nodibinājumam, reliģiskajai organizācijai, arodbiedrībai un kapitālsabiedrībai);

22.3. biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas, arodbiedrības vai kapitālsabiedrības gada pārskats par iepriekšējo gadu vai biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas, arodbiedrības vai kapitālsabiedrības vadītāja parakstīts pārskats par laikposmu no biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas, arodbiedrības vai kapitālsabiedrības dibināšanas;

22.4. ja projekta iesniedzējs ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas apliecība;

22.5. ja projektā ir plānota būvniecība, rekonstrukcijas vai renovācijas darbi:

22.5.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem būvvaldē iesniegtā un reģistrētā būvniecības iesnieguma uzskaites karte;

22.5.2. būvvaldes izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām;

22.5.3. viena no šādu īpašumtiesības apliecinošu dokumentu kopijām:

22.5.3.1. zemesgrāmatu nodaļas izsniegts nostiprinājuma noraksts (zemesgrāmatas apliecība) par zemi, uz kuras paredzēti būvniecības darbi, vai par ēkām, kurās paredzēti rekonstrukcijas vai renovācijas darbi;

22.5.3.2. ilgtermiņa zemes vai ēku nomas līgums, kas nostiprināts zemesgrāmatā par periodu no projekta ieviešanas līdz tā pabeigšanai un turpmākos 10 gadus;

22.6. ja projektā ir plānota iekārtu piegāde, viena no šādu īpašumtiesības apliecinošu dokumentu kopijām:

22.6.1. zemesgrāmatu nodaļas izsniegts nostiprinājuma noraksts (zemesgrāmatas apliecība) par ēkām, kurās paredzēta iekārtu piegāde un uzstādīšana;

22.6.2. ilgtermiņa ēku nomas līgums, kas nostiprināts zemesgrāmatā par periodu no projekta ieviešanas brīža līdz tā pabeigšanai un turpmākos 10 gadus;

22.7. ja projektā ir plānota rentgendiagnostikas vai staru terapijas iekārtu piegāde – speciāla atļauja (licence) darbībām ar radioaktīvajām vielām vai citiem jonizējošā starojuma avotiem medicīnā.

23. Projekta iesniegumam pievieno šādus dokumentus angļu valodā:

23.1. garantijas vēstule (apliecinājums) par projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja projekts paredz partnerības veidošanu) plānotiem projektā ieguldāmiem līdzekļiem;

23.2. projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums) 11.punktā projekta iesniedzēja minētie pielikumi. Ja pielikumā pievienotie dokumenti ir liela apjoma, angļu valodā iesniedz tikai to kopsavilkumus, kas satur būtiskāko informāciju.

24. Projekta iesniegumam pievieno šādus ārvalstu sadarbības partnera apliecinātus dokumentus un to tulkojumus latviešu valodā:

24.1. reģistrācijas apliecības kopija;

24.2. ja sadarbības partneris piedalās projekta finansēšanā, attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņa (izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas):

24.2.1. kas apliecina, ka ārvalstu sadarbības partnerim nav nodokļu parādu;

24.2.2. kas apliecina, ka ārvalstu sadarbības partneris nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā, un neatrodas likvidācijas procesā.

25. Projekta iesniedzējs 20 darbdienu laikā pēc paziņojuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas, kas nosūtīts projekta iesniedzējam finanšu instrumentus regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniedz ministrijā:

25.1. šo noteikumu 21.6.apakšpunktā minētās institūcijas lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu piešķiršanu;

25.2. attiecīgās valsts noteiktā kārtībā apliecinātu šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minēto dokumentu;

25.3. attiecīgās valsts noteiktā kārtībā apliecinātus šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētos dokumentus par sadarbības partneri, kurš piedalās projekta finansēšanā.

26. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš atklātā konkursā ir trīs kalendāra mēneši no izsludināšanas dienas. Atklāta konkursa sludinājumā norāda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu – datumu un laiku.

27. Atklāta konkursa projekta iesniegumu projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona iesniedz ministrijā vai nosūta ministrijai pa pastu.

28. Ministrija izskata tos projektu iesniegumus, kas ir saņemti līdz konkursa sludinājumā norādītajam termiņam.

29. Pa faksu, elektroniski vai uz citu adresi nosūtītus projektu iesniegumus neizskata. Ja projekta iesniegums saņemts pēc konkursa sludinājumā norādītā termiņa, to neatver, un ministrija informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kādā projekta iesniegums saņemams atpakaļ neizskatīts.

30. Iesniedzot projekta iesniegumu, uz aploksnes vai kastes norāda šādu informāciju:

30.1. Veselības ministrijas adrese;

30.2. teksts “EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu prioritātes “Veselība” atklātajam projektu iesniegumu konkursam”;

30.3. pilns projekta iesniedzēja nosaukums un adrese;

30.4. projekta nosaukums;

30.5. teksts “neatvērt, pirms uzsākta vērtēšana”.

31. Projekta iesniegumu un visus šo noteikumu 21., 22., 23. un 24.punktā minētos dokumentus iesniedz vienā vai vairākās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs vai kastēs trijos eksemplāros – oriģinālu un divas identiskas kopijas, uz projekta iesnieguma veidlapas attiecīgi norādot “oriģināls” un “kopija”. Ja aploksnes vai kastes ir vairākas, tās sanumurē. Projekta iesniegumi (gan oriģināls, gan kopijas) ar pielikumiem ir cauršūti (cauraukloti), apzīmogoti, parakstīti, paraksts atšifrēts, norādīts lappušu skaits un caurauklošanas datums, tie ir noformēti atbilstoši lietvedības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

32. Projekta iesnieguma oriģinālam pievieno projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums), tās 11.punktā projekta iesniedzēja minēto dokumentu un šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētā dokumenta elektronisko versiju disketē vai kompaktdiskā (CD), uz kura norāda šādu informāciju:

32.1. prioritāte “Veselība”;

32.2. pilns projekta iesniedzēja nosaukums;

32.3. projekta nosaukums.

33. Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un atklāto konkursu nosūta ministrijai uz e-pasta adresi vm@vm.gov.lv vai pa pastu.

34. Ja ministrija no ieinteresētās personas ne vēlāk kā 15 darb­dienas pirms atklātā konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām saņem rakstisku vēstuli ar jautājumu par projekta iesnieguma sagatavošanu un atklāto konkursu, tā piecu darbdienu laikā sagatavo rakstisku atbildi un elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu nosūta to ieinteresētajai personai. Ja jautājums saņemts elektroniski, ministrija sagatavoto atbildi ieinteresētajai personai nosūta elektroniski.

35. Lai atbildes uz saņemtajiem jautājumiem būtu pieejamas visām ieinteresētajām personām, ministrija tās publicē savā mājaslapā internetā (www.vm.gov.lv), nenorādot jautājuma autoru.

IV. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

36. Ministrija izstrādā atklāta konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – vērtēšanas komisija) nolikumu, nosakot vērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības kārtību, kā arī kārtību, kādā atlasa un izvērtē projektu iesniegumus un kādā pieņem lēmumu par projektu apstiprināšanu.

37. Projektu iesniegumus vērtē divos posmos:

37.1. projektu iesniegumu atvēršana un vērtēšana atbilstoši administratīvās atbilstības kritērijiem;

37.2. projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem kritērijiem.

38. Ministrija reģistrē projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numurus, un vērtēšanas komisija pārbauda projektu iesniegumus atbilstoši administratīvās atbilstības kritērijiem, kas noteikti finanšu instrumentus regulējošajos normatīvajos aktos. Administratīvās vērtēšanas mērķis ir pārbaudīt, vai projekta iesniegums ir atbilstošs un virzāms tālākai kvalitātes un specifisko kritēriju pārbaudei.

39. Ja vērtēšanas komisija konstatē, ka projekta iesniegumā pieprasītais finanšu instrumenta līdzfinansējums varētu būt kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tā pieprasa atzinumu par attiecīgā projekta atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles normām uzņēmējdarbības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

40. Ja projekta iesniegumā iekļautā informācija nav pietiekama vai tā ir neskaidra, ministrija projekta iesniedzējam pēc administratīvās atbilstības pārbaudes rakstiski pieprasa papildu informāciju vai skaidrojumu, nosūtot pieprasījumu gan pa pastu, gan uz projekta iesniedzēja norādīto faksa numuru.

41. Ja projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma nosūtīšanas iesniedz nepieciešamos papildinājumus personīgi vai nosūta tos pa faksu vai pastu, projekta iesniegumu atkārtoti vērtē atbilstoši administratīvās atbilstības kritērijiem.

42. Projekta iesniegumu, kas pēc atkārtotas pārbaudes neatbilst kaut vienam administratīvās atbilstības kritērijam vai neatbilst šo noteikumu 4., 10. un 16.punktā noteiktajām prasībām, noraida.

43. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta neatbilstību nosūta projekta iesniedzējam pa pastu pamatotu atteikumu, norādot attiecīgo administratīvās atbilstības kritēriju vai kritērijus, kuri nav izpildīti.

44. Projektu iesniegumus, kuri atbilst administratīvās atbilstības kritērijiem, vērtēšanas komisija vērtē atbilstoši kvalitātes kritērijiem, kas noteikti finanšu instrumentus regulējošos normatīvajos aktos, un specifiskajiem kritērijiem (4.pielikums).

45. Projekta kopējā vērtējumā kvalitātes kritēriju īpatsvars ir 65 procenti un specifisko kritēriju īpatsvars ir 35 procenti. Kopējo iegūto punktu skaitu projektam aprēķina šādi:

KK – kvalitātes kritēriju kopējais vērtējums;

SK – specifisko kritēriju kopējais vērtējums;

KKmax – kvalitātes kritēriju maksimālais punktu skaits, kas ir 15,25;

SKmax – specifisko kritēriju maksimālais punktu skaits, kas ir 5.

46. Pēc tam kad pabeigta projektu iesniegumu vērtēšana, vērtēšanas komisija sarindo projektu iesniegumus prioritārā secībā atbilstoši iegūtajam vērtējumam un sagatavo atbalstāmo projektu iesniegumu sarakstu.

47. Ministrija nosūta nacionālajai vadošajai iestādei projektu iesniegumus (oriģinālu un vienu kopiju) kopā ar pamatotu atzinumu un vērtēšanas komisijas protokolu par projektu iesniegumu atbilstību.

48. Projekta iesnieguma vērtēšana nacionālajā vadošajā iestādē un vadības komitejā, kā arī lēmuma pieņemšana par projekta iesniegšanu Finanšu instrumenta birojam gala lēmuma pieņemšanai par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejā vai Norvēģijas Ārlietu ministrijā notiek saskaņā ar finanšu instrumentus regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

V. Noslēguma jautājums

49. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumus Nr.962 “Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes “Veselība” atklāta konkursa nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 191.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Veselības ministrs I.Eglītis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.897
Projekta iesniedzēja apliecinājums

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) esmu iepazinies ar visiem finanšu instrumentu finansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas noteikti šajos noteikumos, un projekta īstenošanas gaitā apņemos tos ievērot;

2) projekta mērķi un projekta ietvaros paredzētās aktivitātes atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem prioritātē “Veselība”, ja tie nosaka papildu prasības saistībā ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm;

3) projekta iesniedzēja institūcija apņemas 10 gadus pēc projekta pabeigšanas glabāt un, ja nepieciešams, uzrādīt visu ar projektu saistīto dokumentāciju un informāciju, kā arī piekrīt kontrolēm un auditiem, kurus veiks Latvijas vai donorvalsts(-u) institūciju pārstāvji pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

4) projektā paredzēto aktivitāšu īstenošana netiks uzsākta pirms sadarbības līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un ministriju;

5) projekta iesniegumā un pievienotajos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa;

6) projekta iesniedzēja institūcija nav pasludināta par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā, neatrodas likvidācijas procesā, tās darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tās darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu (pārvaldes iestādei minētais punkts nav jāapliecina);

7) nepastāv spēkā esošs spriedums vai priekšraksts par sodu, ar ko esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar kukuļošanu, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ skartas Latvijas Republikas finanšu intereses;

8) nav konstatēti būtiski profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs lēmums (spriedums), ar ko esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

9) neesmu sniedzis apzināti nepatiesu vai sagrozītu informāciju, kā arī neesmu slēpis informāciju saistībā ar projektu;

10) neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt projekta vērtēšanas procesā iesaistītās personas;

11) projekta iesniedzēja institūcijas rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projektā paredzēto aktivitāšu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;

12) projekta iesniedzēja institūcija nav iesniegusi vienu un to pašu projekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem, t.i., nepretendē saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša projekta īstenošanai;

13) projekta iesniedzēja institūcija ir samaksājusi nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

14) projekta iesniedzēja institūcija ir tieši atbildīga par projekta vadību un īstenošanu un nedarbojas kā starpnieks;

15) projekta iesniedzēja institūcija projekta ieviešanas gaitā iegūtos pamatlīdzekļus izmantos atbilstoši projekta mērķiem vismaz 10 gadus pēc projekta pabeigšanas, ja vien granta līgumā netiks noteikts citādi;

16) projekta iesniedzēja institūcija pēc ministrijas pieprasījuma iesniegs nepieciešamo papildu informāciju un dokumentāciju;

17) ministrijā iesniegtās projekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst projekta iesnieguma oriģinālam;

18) aprēķinātais finanšu instrumentu līdzfinansējums (naudas un procentu izteiksmē) ir aprēķināts tikai no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

19) projekta izstrādē ir ievēroti nosacījumi un ierobežojumi, kas noteikti komercdarbības atbalstu reglamentējošos normatīvajos aktos;

20) saskaņā ar ________________(piemēram, statūtiem) un saskaņā ar NACE 1.1.red. klasifikatoru projekta iesniedzēja institūcijai ir šādi pieļaujamie darbības veidi (nosaukt visus) (pārvaldes iestādei minētais punkts nav jāapliecina):

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

21) piekrītu, ka šā pielikuma 6.punktā minēto informāciju pārbauda ministrija.

Apzinos, ka tad, ja tiks konstatēts, ka esmu apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, man tiks liegta iespēja saņemt atbalstu un ministrija var vērsties tiesībsargājošās institūcijās.

Projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs

________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

Veselības ministrs I.Eglītis
Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.897
Veselības ministrs I.Eglītis
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.897
Projekta partnerības apliecinājums

 __________________________________________

 (projekta nosaukums)

Lai nodrošinātu veiksmīgu projekta ieviešanu, projekta iesniedzējs un sadarbības partneris piekrīt šādiem labas partnerības prakses principiem:

1. Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ministrijā sadarbības partnerim jāizlasa projekta iesniegums un jāizprot sava loma projekta īstenošanā.

2. Sadarbības partneris pilnvaro projekta iesniedzēju parakstīt sadarbības līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un ministriju un pārstāvēt to visos projekta ieviešanas darījumos.

3. Projekta iesniedzējam regulāri jākonsultējas ar sadarbības partneri un jāsniedz pilnīga informācija par projekta ieviešanas gaitu.

4. Sadarbības partnerim jāsaņem projekta iesniedzēja sastādīto progresa pārskatu kopijas.

5. Projekta iesniedzējam pirms priekšlikumu iesniegšanas par būtiskām izmaiņām projektā (piemēram, izmaiņas, kas saistītas ar aktivitātēm un partneriem) jāpanāk vienošanās ar sadarbības partneri. Ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, projekta iesniedzējs par to informē līgumslēdzēju institūciju.

Esmu izlasījis līgumslēdzējā institūcijā iesniegtā projekta iesniegumu un piekrītu tā saturam. Apņemos ievērot labas partnerības principus. Ja projekta iesniegums būs apstiprināts līdzfinansējuma saņemšanai no finanšu instrumentiem, garantēju finansējumu šādā apmērā EUR______, kas ir ____ % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Vārds, uzvārds

Organizācija

Amats

Paraksts

Zīmogs

Datums un vieta

Veselības ministrs I.Eglītis
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.897
Specifiskie vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtēšanas robežas

Vērtējums

Sadaļas vērtējuma īpatsvars (%)

Kopējais vērtējums
D= (B x C):100

A

B

C

D

1.

Projekta iesnieguma atbilstība horizontālajām prioritātēm: ilgtspējīga attīstība (vides, ekonomiskā un sociālā), dzimumu vienlīdzība, labas pārvaldības prakse un divpusējās attiecības

0–5

15

2.

Projekts veicina veselības aprūpes pakalpojumu un veselības veicināšanas pasākumu kvalitātes, efektivitātes un pieejamības uzlabošanu

0–5

30

3.

Projekta ieguldījums sabiedrības informētības līmeņa paaugstināšanā par attiecīgo tēmu

0–5

10

4.

Projekts veicina kompleksu pieeju mērķauditorijas problēmu risināšanā, ietverot dažādu veselības nozares institūciju un speciālistu sadarbību reģionālajā, nacionālajā un (vai) starptautiskajā līmenī

0–5

25

5.

Projekts sekmē veselības aprūpes darbinieku un veselības nozares speciālistu kvalifikācijas pilnveidošanu atbilstoši Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pieredzei

0–5

10

6.

Projekta novitāte

0–5

10

Kopā

30

...

100

...

Piezīme.

Katram projekta vērtēšanas kritērijam piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 0 – nav attiecināms, 1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 – ļoti labi.

Veselības ministrs I.Eglītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 897Pieņemts: 28.10.2008.Stājas spēkā: 08.11.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 07.11.2008.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
183496
08.11.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)