Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.852

Rīgā 2008.gada 14.oktobrī (prot. Nr.74 13.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti “TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.prioritātes “Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 3.3.1.pasākuma “Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība” 3.3.1.2.aktivitāti “TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. atbildīgo iestādi;

1.3. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.4. prasības projekta iesniedzējam.

2. Aktivitātes mērķis ir attīstīt kvalitatīvu, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta dzelzceļa transporta infrastruktūru, palielinot Austrumu–Rietumu transporta koridora caurlaides spējas un samazinot vilcienu kustības ātruma un citu tehniskās ekspluatācijas ierobežojumu daudzumu, kā arī ar efektīvu dzelzceļa sistēmu uzsākt Baltijas valstu savienošanu ar Centrāleiropu (projekts “Rail Baltica”).

3. Aktivitātes mērķa grupa ir dzelzceļa kravu nosūtītāji un saņēmēji, kā arī pasažieri.

4. Aktivitāti īsteno ierobežotas projekta iesniegumu atlases veidā.

II. Aktivitātei un projektam pieejamais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms un pieļaujamā atbalsta intensitāte

5. Kopējais aktivitātei pieejamais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms ir 91 713 251 lats. Minimālais nacionālā līdzfinansējuma apjoms ir 15 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām 16 184 691 lata apmērā, tajā skaitā privātais finansējums 11 366 421 lats un valsts budžeta finansējums 4 818 270 latu. Valsts budžeta piešķirtais finansējums 4 818 270 latu apjomā ir pieejams Kohēzijas fonda projektam, kas saistīts ar šķirošanas uzkalna rekonstrukciju.

(MK 19.10.2011. noteikumu Nr.812 redakcijā)

6. Minimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjoms no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām vienam projektam ir 1 757 010 latu. Maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjoms no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām vienam projektam ir 47 506 880 latu. Kohēzijas fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecinā­majām izmaksām.

III. Atbildīgā iestāde un projekta iesniedzējs

7. Aktivitātes īstenošanā atbildīgā iestāde ir Satiksmes ministrija. Atbildī­gā iestāde nodrošina visas starpniekinstitūcijas funkcijas, tai skaitā:

7.1. atbilstoši savai kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 5.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums;

7.2. uzrauga pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispā­rīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finansēšanas plānu izpildi.

8. Atbildīgā iestāde trīs gadus pēc darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” slēgšanas nodrošina projekta radīto ieņēmumu uzraudzību, tajā skaitā to ieņēmumu atgūšanu vai ieturēšanu, kas netika ņemti vērā, aprēķinot projektam pieejamā Kohēzijas fonda un Latvijas valsts budžeta finansējuma apjomu.

9. Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros var būt valsts kapitālsabiedrība, kas pārvalda valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr.451 redakcijā)

IV. Projekta atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

(Nodaļas nosaukums MK 18.05.2010. noteikumu Nr.451 redakcijā)

10. Projekta atbalstāmās darbības ir jaunas infrastruktūras izveide vai jaunu maršrutu attīstība (tajā skaitā attīstībai nepieciešamie rekonstrukcijas darbi).

11. Projekta attiecināmās izmaksas ir:

11.1. zemes iegāde, ja tās vērtība nepārsniedz 10 procentus no projekta attiecināmo izmaksu apjoma;

11.2. projektēšana (tajā skaitā autoruzraudzība);

11.3. būvlaukuma sagatavošana;

11.4. būvdarbi;

11.5. būvuzraudzība;

11.6. ekspertīzes;

11.7. ar vides aizsardzības prasību ievērošanu saistītās izmaksas;

11.8. ar ugunsdzēsību un citu drošības prasību ievērošanu saistītās izmaksas;

11.9. labiekārtošanas darbi;

11.10. publicitātes pasākumi, ciktāl to paredz Eiropas Savienības struktūr­fondu un Kohēzijas fonda vadību regulējošie normatīvie akti;

11.11. izdevumi neparedzētiem gadījumiem šo noteikumu 11.4.apakš­punktā minēto izdevumu segšanai – ne vairāk kā 10 procenti no projekta attiecināmo izmaksu apjoma (tajā skaitā iespējamā projekta sadārdzinājuma kompensēšanai) projektiem, kuru kopējās izmaksas ir vismaz 35 140 200 latu, un ne vairāk kā pieci procenti – projektiem, kuru kopējās izmaksas ir mazākas par 35 140 200 latu;

11.12. pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

(Grozīts ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.451)

12. (Svītrots ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.451)

13. Projektā var iekļaut tikai šo noteikumu 11.punktā minētās izmaksas.

(Grozīts ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.451)

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana, projektu iesniegumu iesniegšana un projekta iesnieguma veidlapa

14. Atbildīgā iestāde uzaicina projekta iesniedzēju iesniegt šiem noteiku­miem atbilstošus projektu iesniegumus. Uzaicinājumā norāda atlases kārtā pieejamo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

(Grozīts ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.451)

15. Projektu iesniegumus iesniedz atbildīgās iestādes norādītajā termiņā. Termiņš nav īsāks par piecām dienām.

(Grozīts ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.451)

16. Ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 35 140 200 latu, projekta iesniegumu noformē atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, XXI pielikumam latviešu un angļu valodā.

17. Šo noteikumu 16.punktā minētajam projekta iesniegumam pievieno aizpildītu Kohēzijas fonda projekta iesnieguma pielikumu (1.pielikums) latviešu valodā.

18. Ja projekta kopējās izmaksas ir mazākas par 35 140 200 latu, projekta iesniegumu sagatavo, aizpildot Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums).

19. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā divos eksemplāros (oriģināls un kopija) vai elektroniska dokumenta formā, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu nofor­mēšanu. Projekta iesniegumu noformē atbilstoši šo noteikumu 31.punktā minētajiem kritērijiem.

20. Projekta iesniegumu iesniedz atbildīgajā iestādē kopā ar pavadvēstuli, ko parakstījusi projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona.

21. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to nosūta uz elektroniskā pasta adresi inv_dep@sam.gov.lv.

22. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesnieguma un projekta izmaksu un ieguvumu analīzes oriģinālam un kopijai pievieno arī projekta iesnieguma elektronisko versiju uz datu nesēja (tajā ievietojamie dokumenti noformējami MS Word, MS Excel formātā).

23. (Svītrots ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.451)

24. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 47 506 880 latu. Pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu izsludina 2008.gadā.

25. Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir pieejams pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā neapgūtais Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Ja otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu neapgūst, atbildīgā iestāde rīko turpmākās projektu iesniegumu atlases kārtas par atlikušo finansējumu.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr.451 redakcijā)

VI. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

26. Atbildīgās iestādes vadītājs izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju.

27. Vērtēšanas komisijas darbību reglamentē atbildīgās iestādes vadītāja apstiprināts nolikums.

28. Vērtēšanas komisijā iekļauj Satiksmes ministrijas pārstāvjus. Novērotāju statusā vērtēšanas komisijā var piedalīties vadošās iestādes pārstāvji.

29. Vērtēšanas komisija, vērtējot projektu iesniegumus atbilstoši adminis­tratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem, vērtēšanas veid­lapas ailē “Vērtējums” norāda projekta iesnieguma atbilstību vērtēšanas kritērijam (“Jā”) vai neatbilstību vērtēšanas kritērijam (“Nē”).

30. Vērtēšanas komisija, vērtējot projektu iesniegumus atbilstoši kvalitā­tes kritērijam, vērtēšanas veidlapas ailē “Vērtējums” norāda punktu skaitu vai projekta iesnieguma atbilstību vērtēšanas kritērijam (“Jā”) vai neatbilstību vērtēšanas kritērijam (“Nē”).

31. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem kritērijiem:

31.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

31.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

31.3. projekta iesniegums sagatavots datorrakstā;

31.4. ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 35 140 200 latu, projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta latviešu un angļu valodā. Ja projekta kopējās izmaksas ir mazākas par 35 140 200 latu, projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā;

31.5. ir iesniegts projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un kopija (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

31.6. projekta iesnieguma lapas ir numurētas (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

31.7. projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

31.8. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai;

31.9. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un pievienoti noteiktie pielikumi;

31.10. projekta finansēšanas plāns un budžeta kopsavilkums ir bez aritmētiskām kļūdām;

31.11. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrā­sojumu, svītrojumu vai papildinājumu;

31.12. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

31.13. Kohēzijas fonda līdzfinansējuma procentuālais un summārais apmērs ir aprēķināts pareizi;

31.14. projekta iesniegumā norādītās izmaksu pozīcijas un to apjoms atbilst noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām izmaksām un to apjomam.

32. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem atbilstības kritērijiem:

32.1. projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

32.2. projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

32.3. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu nacionālo līdzfinansējumu;

32.4. projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem gadījumā, ja projekta izmaksas pieaug;

32.5. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze);

32.6. projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas;

32.7. projekta īstenošanai nepieciešamā zeme ir projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējs apliecina, ka spēs nodrošināt nepieciešamo zemju iegādi savā īpašumā līdz būvniecības sākumam;

32.8. projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze;

32.9. projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota reālā finansiālā diskonta likme – pieci procenti un sociālā diskonta likme – 5,5 procenti;

32.10. projekta pašreizējā ekonomiskā neto vērtība (ENPV) ir lielāka par nulli;

32.11. projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) ir lielāka par 5,5 procentiem;

32.12. projektam ir veikta jutīguma un risku analīze;

32.13. projekta īstenošana tiks pabeigta līdz 2015.gada 31.augustam;

32.14. projekts atbilst aktivitātes mērķim – attīstīt kvalitatīvu, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta dzelzceļa transporta infrastruktūru, palielinot Austrumu–Rietumu transporta koridora caurlaides spējas un samazinot vilcienu kustības ātruma un citu tehniskās ekspluatācijas ierobežojumu daudzumu, kā arī ar efektīvu dzelzceļa sistēmu uzsākt Baltijas valstu savienošanu ar Centrāleiropu (projekts “Rail Baltica”);

32.15. projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām prognozētajām būvniecības tirgus cenām projekta īstenošanas gadā un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai;

32.16. projekta iesniegumā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi;

32.17. projekts nodrošina dzelzceļa koridora jaudas palielināšanu vietās, kur iecirkņa caurlaides spēja neatbilst prognozētajam pārvadājuma apjomam;

32.18. projekts ir nepieciešams citu projektu attīstībai, lai nodrošinātu sabalansētu transporta sistēmas attīstību;

32.19. projekts atrodas maršrutā Ventspils–Rīga–Maskava vai arī “Rail Baltica” maršrutā Latvijas Republikas teritorijā;

32.20. projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir vismaz 3 514 020 latu;

32.21. projekts paredz jaunas infrastruktūras izveidi vai jaunu maršrutu attīstību;

32.22. projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

32.23. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasāku­mi atbilst ar Eiropas Savienības fondu vadību saistītajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

32.24. tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja – nodrošināta objekta uzturēšana pēc projekta pabeigšanas.

33. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes kritērijiem:

33.1. projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR). Punktus piešķir atbilstoši projekta ekonomiskā ienesīguma normas (ERR) lielumam;

33.2. projekta īstenošanas laiks:

33.2.1. līdz diviem gadiem (ieskaitot) – 4 punkti;

33.2.2. no diviem līdz trim gadiem (ieskaitot) – 3 punkti;

33.2.4. no trim līdz četriem gadiem (ieskaitot) – 2 punkti;

33.2.4. ilgāk par četriem gadiem – 1 punkts;

33.3. īstenojot projektu, tiks ņemtas vērā Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un labās prakses piemēri attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;

33.4. īstenojot projektu, tiks novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti.

34. Šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētā kritērija īpatsvars ir 90 pro­centi, 33.2.apakšpunktā minētā kritērija īpatsvars ir 10 procenti.

35. Lai noteiktu kopējo punktu skaitu šo noteikumu 33.1. un 33.2.apakš­punktā minētajā kritērijā, iegūto punktu skaitu reizina ar kritērija īpatsvara procentam atbilstošu skaitli.

36. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem:

36.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3., 31.4., 31.5., 31.7., 31.8., 31.9., 31.11., 31.12. un 31.14.apakšpunktā, 32.punktā, 33.3. un 33.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, kā arī 33.1. un 33.2.apakš­punktā minētajos kritērijos kopā saņēmis vismaz 505 punktus;

36.2. sarindojot šo noteikumu 36.1.apakš­punktā minētajā kritērijā ar “Jā” novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā atbilstoši saņemto punktu skaitam, projekta iesniegumam projektu atlases kārtā pietiek finansējuma.

VII. Lēmuma pieņemšanas kārtība

37. Projektu iesniegumus vērtē, ievērojot šajos noteikumos noteikto vērtēšanas kritēriju secību. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no vērtēšanas kritērijiem, izņemot šo noteikumu 31.6., 31.10. un 31.13.apakšpunktā minētos kritērijus, projekta iesnieguma atbilstību nākamajiem vērtēšanas kritērijiem nevērtē un projekta iesniegumu noraida.

38. Ja projekta iesniegumā nepieciešami precizējumi atbilstoši šo noteikumu 31.6., 31.10 un 31.13.apakšpunktam, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā nodrošina projekta iesnieguma atbilstību attiecīgajam kritērijam).

(Grozīts ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.451)

39. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidī­šanu nosūta attiecīgo lēmumu projekta iesniedzējam.

40. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

41. Piecu darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildi apliecinošo dokumentu saņemšanas vērtēšanas komisija izvērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu.

(Grozīts ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.451)

42. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta pozitīvu atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

43. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti vai nav izpildīti šo noteikumu 40.punktā noteiktajā termiņā vai šo noteikumu 41.punktā minētais atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu.

44. Ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 35 140 200 latu, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildes nosūta projekta iesniegumu vadošajai iestādei.

45. (Svītrots ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.451)

46. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka pēc projekta īstenošanas:

46.1. jaunizveidotā infrastruktūra ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra un uz tās izmantošanu ar vienādiem nosacījumiem var pieteikties ikviens pārvadātājs, kā arī tās jauda ir sadalīta tā, lai starp pārvadātājiem būtu ievērots vienlīdzības princips;

46.2. ekonomisku ieguvumu no jaunizveidotās dzelzceļa infrastruktūras gūst vienīgi infrastruktūras pārvaldītājs – finansējuma saņēmējs.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr.451 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.852
Satiksmes ministrs A.Šlesers
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.852
Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 852Pieņemts: 14.10.2008.Stājas spēkā: 22.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 163, 21.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
182611
{"selected":{"value":"26.10.2011","content":"<font class='s-1'>26.10.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.10.2011","iso_value":"2011\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2010","iso_value":"2010\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2010.-25.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.10.2008","iso_value":"2008\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2008.-21.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.10.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva