Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.615

Rīgā 2008.gada 4.augustā (prot. Nr.55 2.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.2.aktivitāti “Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes “Policentriska attīstība” 3.6.1.pasā­kuma “Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.2.ak­tivitāti “Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projektu iesniedzējiem;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizāciju (funkcionālo aktivizēšanu) saskaņā ar integrēto pašvaldības attīstības programmu, tādā veidā veicinot Latvijas galvaspilsētas turpmākās sociāli ekonomiskās izaugsmes priekšnosacījumu veidošanos. Šo noteikumu izpratnē degradētā teritorija ir vieta (teritorija, ēka vai ēku komplekss), kas iepriekš tikusi izmantota vai apbūvēta, bet šobrīd ir pamesta vai netiek pilnīgi izmantota. Tā var būt nolaista vai piesārņota, neapdzīvota vai daļēji apdzīvota vai citādi izmantota teritorija, kurai ir negatīva kumulatīva ietekme uz apkārtējām teritorijām, vidi un vietējiem iedzīvotājiem. Degradētās teritorijas efektīva izmantošana nav atsākama bez mērķtiecīgas intervences un ievērojamiem ieguldījumiem tās revitalizācijā.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir Rīgas pilsētas iedzīvotāji, Rīgā strādājošās privātpersonas un uzņēmumi, Rīgas viesi.

4. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

5. Aktivitātes īstenošanu finansē no nacionālā publiskā finansējuma, ko nodrošina projekta iesniedzējs, un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

6. Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 11 764 705 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 10 000 000 euro un nacionālais publiskais finansējums – 1 764 705 euro.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1468 redakcijā)

7. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 pro­centus no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.

8. Projekta iesniedzēja finansējums ir 15 procentu no projekta kopējām attiecināmām izmaksām. Projekta iesniedzējs no saviem līdzekļiem var finansēt vairāk par noteikto minimālo apjomu.

9. Aktivitātes ietvaros var īstenot darbības, kas atbilst Eiropas Sociālā fonda atbalsta jomai, saskaņā ar Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 34.pantu.

10. Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz trīs gadus pēc dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.augustam.

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcijas

11. Aktivitātes īstenošanu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā atbildīgā iestāde un Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1468)

12. Atbildīgās iestādes funkcijas:

12.1. nodrošināt aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, aktivitātes īstenošanas nosacījumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādi, analizēt problēmas aktivitātes īstenošanā un iesniegt vadošajā iestādē un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejā priekš­likumus par aktivitātes īstenošanas uzlabošanu;

12.2. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzraudzīt pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

12.3. izstrādāt un apstiprināt projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

12.4. izstrādāt un apstiprināt iekšējās rakstiskās procedūras projektu iesniegumu vērtēšanai – projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kārtību, kādā pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku un projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu;

12.5. nodrošināt ar aktivitāti saistītos informācijas un publicitātes pasākumus aktivitātes līmenī, tajā skaitā projektu iesniedzēju informēšanu par projektu iesniegumu aizpildīšanu un atlases nosacījumiem;

12.6. izveidot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju. Komisija darbojas saskaņā ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra apstiprinātu vērtēšanas komisijas nolikumu;

12.7. nosūtīt uzaicinājumu šo noteikumu 15.punktā noteiktajam projekta iesniedzējam;

12.8. lietot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu aktivitātes uzraudzībai un uzkrāt tajā datus par projektiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

12.9. nodrošināt projektu iesniegumu vērtēšanu;

12.10. pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstipri­nāšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī uzraudzīt nosacījumu izpildi.

13. Sadarbības iestādes funkcijas:

13.1. izstrādāt vienošanās projektu par projekta īstenošanu;

13.2. slēgt vienošanos par projekta īstenošanu;

13.3. sniegt normatīvajos aktos noteikto informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai;

13.4. vērtēt vienošanās grozījumus, saskaņojot tos ar atbildīgo iestādi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un pieņemt lēmumus par ierosinātajiem projekta grozījumiem;

13.5. nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, kā arī Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārī­gus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

13.6. pārbaudīt finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;

13.7. nodrošināt informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi;

13.8. pārbaudīt un saskaņot finansējuma saņēmēja sagatavoto projekta progresa pārskatu;

13.9. noteiktajā kārtībā administrēt valsts budžetā piešķirtos līdzekļus – pārbaudīt finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstipri­nāt attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājumu uzdevumus un izdevumu deklarācijas;

13.10. izskatīt maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku;

13.11. veikt izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās, nodrošinot tehniska rakstura satura novērtējuma un funkcionalitātes pārbaudi projekta īstenošanas vietā;

13.12. nodrošināt ar aktivitāti saistītos informācijas un publicitātes pasākumus projektu līmenī;

13.13. lietot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu projektu uzraudzībai un uzkrāt tajā datus par projektiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Prasības projektu iesniedzējiem

15. Projekta iesniedzējs ir Rīgas pašvaldība.

16. Projekta iesniedzējam ir stabili un pietiekami finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu projekta finansējuma daļu, ko paredzēts segt no projekta iesniedzēja līdzekļiem, kā arī projekta īstenošanas nepārtrauktību.

17. Projekta iesniedzējs neatrodas finanšu stabilizācijas procesā.

18. Projekta iesniedzējs, īstenojot projektu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piesaista nepieciešamos speciālistus projekta vadības funkciju nodro­šināšanai.

19. Projekta iesniedzējs nodrošina projekta īstenošanai atbilstošu projekta vadītāja un projekta vadības komandas kapacitāti – projekta vadītājam ir augstākā izglītība un vismaz viena gada darba pieredze infrastruktūras projektu vadībā, projekta vadības komandai ir augstākā izglītība un profesionālās zināšanas attiecīgajā jomā.

IV. Projekta iesnieguma atbilstība

20. Projekta iesniedzējs, izstrādājot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

20.1. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo un aizpilda atbilstoši 1.pielikumā noteiktajām prasībām, sanumurējot katru projekta iesnieguma lapu;

20.2. projekta iesnieguma veidlapai pievieno šādus pavaddokumentu oriģinālus, notariāli apstiprinātas kopijas vai kopijas, uz kurām ir atbilstošas iestādes apliecinājums par kopijas atbilstību oriģinālam:

20.2.1. tehniski ekonomisko pamatojumu, tajā skaitā izmaksu-ieguvumu analīzi (2.pielikums);

20.2.2. sertificēta tāmētāja apstiprinātu būvniecības izmaksu tāmi (3.pielikums), būvvaldes apstiprinātu plānošanas un arhitektūras uzdevumu, projekta iesniedzēja paraksttiesīgas personas apliecinājumu, ka projekta iesniedzējs sešu mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas iesniegs būvvaldes apstiprinātu tehnisko projektu, vai būvvaldes apstiprinātu tehnisko projektu un būveksperta apstiprinātu būvniecības izmaksu tāmi;

20.2.3. vienu no šādiem dokumentiem vai to apliecinātām kopijām, ja saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” nosacījumiem projektā paredzētajai darbībai ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums vai tehniskie noteikumi projektiem:

20.2.3.1. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojumu;

20.2.3.2. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūras nepiemērošanu un Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi, ja projektam ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, bet nav jāpiemēro ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūra;

20.2.3.3. Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotie tehniskie noteikumi projektiem, kuriem nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums;

20.2.4. pašvaldības domes lēmuma izrakstu par pašvaldības integrētās attīstības programmas apstiprināšanu, pašvaldības integrētās attīstības program­mas kopiju elektroniskā datu nesējā;

20.2.5. pašvaldības iestādes nolikuma kopiju, ja projekta iesniegumu iesniedz pašvaldības iestāde;

20.2.6. projekta vadībā iesaistītā personāla dzīves gaitu aprakstus (Curriculum Vitae);

20.2.7. izrakstu no Koordinācijas padomes sēdes protokola par projekta idejas turpmāku virzību Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanai;

20.2.8. projekta iesniedzēja aptaujas lapu par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

20.2.9. īpašuma tiesību apliecinošo dokumentāciju par infrastruktūras objektu, kurā ir plānots veikt ieguldījumus;

20.3. ja pavaddokumenti nav latviešu valodā, projekta iesniegumam pievieno notariāli apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

20.4. projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, cauršuj (caurauklo);

20.5. projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz datorrakstā un latviešu valodā bez neatrunātiem labojumiem, dzēsumiem, aizkrāsojumiem, svītroju­miem vai papildinājumiem;

20.6. projekta iesnieguma aprēķinos lietotā naudas vienība ir euro;

20.7. visu informāciju norāda precīzi un detalizēti, lai projekta iesniegumu varētu vērtēt atbilstoši projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1468)

21. Projekta iesniegums atbilst aktivitātes mērķim – nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizāciju saskaņā ar integrēto pašvaldības attīstības programmu, tādā veidā veicinot Latvijas galvaspilsētas turpmākās sociāli ekonomiskās izaugsmes priekšnosacījumu veidošanos.

22. Projekta iesniegumā plānotās darbības nepārklājas ar darbībām (pro­jektu vai tā daļu), kas ir paredzētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ietvaros, kur projekta iesniedzējs var būt pašvaldība.

23. Projekts paredz integrētu pieeju pilsētas infrastruktūras attīstībai, veidojot tiešu sasaisti ar apstiprināto integrēto pašvaldības attīstības programmu, analizējot projekta ietekmi uz nozaru attīstību un degradētās teritorijas ietekmi uz citām pilsētas teritorijām.

24. Projekta iesniegumā pamatota pilsētas konkrētās degradētās teritorijas izvēle, sniegta informācija par veikto izpēti attiecībā uz investīciju nepiecie­šamību pilsētas degradētajā teritorijā un analīze par sociālekonomisko situāciju, tajā skaitā uzņēmējdarbības vidi, sociālo drošību, sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, vides perspektīvām, transporta un satiksmes problēmām.

25. Projekta iesniegumā norāda un pamato, kā iesniegtais projekts papildina citus apstiprinātus projektus vai plānotus projektus, kuri ir finansēti vai kurus plānots finansēt no citām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm vai citiem finanšu instrumentiem.

26. Projekta ietvaros plānotās darbības ir saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām, pamatotas, samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina mērķa sasniegšanu.

27. Projekta iesniegumā paredzētās izmaksas atbilst projektā plānotajām darbībām.

28. Projekta iesniegumā ir definēta mērķa grupa – Rīgas pilsētas iedzīvotāji, Rīgā strādājošās privātpersonas un uzņēmumi, Rīgas viesi, kā arī plānotās darbības ir vērstas uz mērķa grupu vajadzību apmierināšanu.

29. Projekta budžetā iekļautās izmaksas ir samērīgas un pamatotas, atbilstošas paredzētajam projekta īstenošanas laika periodam, paredzēto darbību apjomam un ir aprēķinātas, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas attiecīgajā projekta īstenošanas gadā. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts un nepārsniedz pieļaujamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjomu.

30. Projekta iesniegumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda attiecināmās izmaksas nepārsniedz 10 000 000 euro.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1468 redakcijā)

31. Projekta kopējais attiecināmo izmaksu apjoms nav mazāks par 1 949 999 euro.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1468 redakcijā)

32. Projekta iesniegumā pamato, kā tiks nodrošināta projekta īstenošana un uzraudzība.

33. Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēti, izmērāmi un sekmē aktivitātes mērķa sasniegšanu.

34. Plānotie projekta rezultāti ir vērsti uz vismaz viena šāda rādītāja izpildi:

34.1. pilsētvides atjaunošanas un revitalizācijas sekmēšana, nodrošinot pilsētas ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot tās pievilcību;

34.2. kopienas attīstības sekmēšana, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām;

34.3. darba vietu skaita saglabāšana vai jaunu darba vietu izveide.

35. Izstrādājot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs izvēlas sociālekonomiskā ziņā labāko risinājumu, novērtē Eiropas Savienības struktūr­fondu un pašvaldības finansiālo ieguldījumu, izstrādā projekta tehniski ekonomisko pamatojumu, tajā skaitā izmaksu-ieguvumu analīzi atbilstoši 2.pielikumā noteiktai pamatstruktūrai un atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajai metodikai. Projekta ekonomiskā ienesīguma norma ir vienāda vai lielāka par sociālo diskonta likmi, tas ir, par 5,5 procentiem. Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir lielāka par nulli.

36. Projektiem, no kuriem gūst ieņēmumus, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma likmi aprēķina, izmantojot šādu formulu:

G = 0,85 x (C – N – A + I), kur:

G – Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmērs;

C – projekta attiecināmās izmaksas;

N – projektā radīto neto ieņēmumu pašreizējā vērtība (ieņēmumu un izdevumu starpība). Neto ieņēmumi – ar projektu saistīto ieņēmumu un uzturēšanas izdevumu starpības pašreizējā neto vērtība. Neto ieņēmumu aprēķinā ņem vērā ieņēmumus, kas var rasties no pakalpojumu sniegšanas, kā arī ieņēmumus, kas ir tieši saistīti ar projekta īstenošanu. Izdevumos neiekļauj pamatlīdzekļu nolietojumu;

A – projekta kopējo investīciju atlikuma vērtība – visa projekta ekonomiskā dzīves cikla laikā radīto ieguldījumu atlikuma vērtība projekta ekonomiskā dzīves cikla pēdējā gada beigās. Projekta ekonomiskais dzīves cikls ir laikposms, kurā projekta veiktie ieguldījumi sniedz ekonomiskos ieguvumus. Šīs aktivitātes projektu ekonomiskais dzīves cikls ir 20 gadu pēc pirmā projekta īstenošanas noslēguma gada;

I – diskontētas turpmākās investīcijas pēc projekta īstenošanas, neietverot projekta attiecināmās izmaksas. Turpmākās investīcijas – plānotās un nepieciešamās investīcijas ēkās un inženierbūvēs, kas nepieciešamas ar projektu saistītā pakalpojumu sniegšanas procesa nodrošināšanai. Diskontējot projekta naudas plūsmu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmēra aprēķināšanai izmanto 5,5 procentu reālo diskonta likmi.

37. Projektos, kuros ir paredzēts šķērsfinansējuma princips, Eiropas Sociālā fonda šķērsfinansējums nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

38. Projekta iesniegumā plānotās darbības ir vērstas uz horizontālo prioritāšu īstenošanu:

38.1. makroekonomiskā stabilitāte –
pro­jekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka nekā minimāli noteiktā finansējuma daļa;

38.2. ilgtspējīga attīstība – projekta īstenošana veicinās vides piesārņo­juma mazināšanos vai nepasliktināšanos, ir noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai;

38.3. vienlīdzīgas iespējas – projektā ir paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;

38.4. informācijas sabiedrība – projekts sekmē informācijas sabiedrības attīstību, paredzot elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu.

V. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

39. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

39.1. vienas vai divu pilsētas degradēto teritoriju atjaunošana un kopienas attīstības sekmēšana, kas ir vērsta uz kvalitātes prasībām atbilstošas infrastruktūras izveidi (piemēram, sociālās, kultūras vai atpūtas infrastruktūras), sekmējot ar šīs infrastruktūras izmantošanu saistīto sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām pašvaldību funkcijām;

39.2. Eiropas Sociālā fonda atbalsta jomas, tajā skaitā apmācības, sociālo korekciju programmu izstrāde, pētījumu veikšana, nodarbinātības pasākumi un citas darbības, kas nav pretrunā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulā (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu (Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšana) noteiktajām prasībām.

40. Projekta ietvaros nav atbalstāmas darbības, kas:

40.1. nav minētas šo noteikumu 39.punktā, nav saistītas ar aktivitātes mērķi un nav atbalstāmas aktivitātes ietvaros;

40.2. ir vērstas uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma izmantošanu, lai piešķirtu aizdevumus fiziskām un juridiskām personām;

40.3. nav saistītas ar pašvaldību autonomajām funkcijām un to izpildi;

40.4. ir saistītas ar normatīvajos aktos noteiktajiem komercdarbības atbalsta pasākumiem – jebkāda tieša vai netieša palīdzība izvēlētām komerc­sabiedrībām, kas varētu radīt šķēršļus konkurencei, nodrošinot priekšrocības konkrētām komercsabiedrībām vai konkrētu preču vai pakalpojumu ražošanai.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

41. Attiecināmās izmaksas ir:

41.1. projekta netiešās izmaksas:

41.1.1. ar projekta darbībām tieši saistīto informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas;

41.1.2. neparedzētie izdevumi ne vairāk kā piecu procentu apjomā no kopējās projekta attiecināmo tiešo izmaksu summas. Projekta iesniegumā šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un projekta ietvaros tās izlietojamas iepriekš neplānotu izmaksu segšanai saskaņā ar šo noteikumu 41.2.2., 41.2.3., 41.2.4., 41.2.5., 41.2.6. un 41.2.7.apakšpunktā noteikto, iepriekš saskaņojot ar sadarbības iestādi;

41.2. projekta tiešās izmaksas:

41.2.1. projekta sagatavošanas izmaksas (izņemot veidlapas aizpildīšanas izmaksas), kas radušās pēc 2006.gada 24.oktobra, – to apmērs nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas veiktas, ievērojot publisko iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar projekta tehniskās dokumentācijas, tehniski ekonomiskā pamatojuma, dokumentu sagatavošanu atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;

41.2.2. būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas;

41.2.3. piekļuves, satiksmes pārvadu, ielu, vides piesārņojuma mazinā­šanas un teritorijas labiekārtošanas izmaksas;

41.2.4. energoefektivitātes pasākumu izmaksas;

41.2.5. ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes un notekūdeņu infrastruk­tūras atjaunošanas vai ierīkošanas
izmaksas;

41.2.6. elektrības, gāzes un telekomunikāciju pieslēgumu nodrošināšanas
izmaksas;

41.2.7. projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras attīstībai nepieciešamo stacionāro iekārtu (izņemot ražošanas iekārtu) iegāde projektā paredzēto pakalpojumu sniegšanai un darbību īstenošanai – izmaksu apmērs nepārsniedz 30 procentus no projekta attiecināmajām tiešajām
izmaksām;

41.2.8. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tieši saistīti ar projektu, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

42. Ja tiek piemērots šķērsfinansējums, par attiecināmajām izmaksām uzskata projekta izmaksas, kas atbilst Eiropas Sociālā fonda atbalstāmajām jomām un nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, kā to paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regula (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu. Piemērojot šķērsfinansējumu, finansētajām darbībām jābūt nepieciešamām, lai sekmīgi īstenotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās aktivitātes, kā arī jābūt cieši ar tām saistītām.

43. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās:

43.1. nepieciešamas šo noteikumu 39.punktā minēto darbību īstenošanai un atbilst drošas finanšu vadības principiem, īpaši ekonomiskā izdevīguma un izmaksu efektivitātes principiem;

43.2. veiktas pēc tam, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu (izņemot projekta sagatavošanas izmaksas), un ir samaksātas līdz attiecīgā starpposma vai noslēguma pārskata iesniegšanai;

43.3. ir iegrāmatotas grāmatvedības un nodokļu uzskaites reģistros, nodalītas no pārējām izmaksām, identificējamas, pierādāmas, veiktas un iegrāmatotas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, apliecinātas ar pamatojošo dokumentu oriģināliem;

43.4. ir atsevišķi dokumentētas, ja piemērots Eiropas Sociālā fonda šķērsfinansējuma princips;

43.5. veiktas saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošajos normatī­vajos aktos noteiktajām prasībām.

44. Neattiecināmās izmaksas ir:

44.1. projekta administrēšanas izmaksas;

44.2. izmaksas, kas pārsniedz noteikto attiecināmo izmaksu apjomu;

44.3. izmaksas, kas radušās pirms 2006.gada 24.oktobra;

44.4. izmaksas, kas nav pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem, kurus nosaka vienošanās par projekta īstenošanu;

44.5. pakalpojumu sniegšanas, preču piegādes vai darbu veikšanas izmaksas, ja nav piemērota publiskā iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

44.6. izmaksas, kas saistītas ar noslēgtajiem apakšlīgumiem par pakalpo­jumu sniegšanu, preču piegādi vai darbu veikšanu, ja šie apakšlīgumi palielina projekta izmaksas;

44.7. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana, kā arī projekta īstenošanā radīto vērtību apdrošināšanas izmaksas;

44.8. nekustamā īpašuma pirkuma vai nomas izmaksas;

44.9. transportlīdzekļu iegāde;

44.10. izmaksas, kas saistītas ar līzinga un nomas darījumiem;

44.11. ieguldījumi natūrā, piemēram, zeme, nekustamais īpašums (pilnībā vai tā daļa), ilglietojamas preces, izejmateriāli un personas veikts neapmaksāts labdarības darbs;

44.12. ražošanas iekārtu iegāde.

45. Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinās izmaksas, finansējuma saņēmējs tās sedz no saviem budžeta līdzekļiem un uzskaita saskaņā ar prasībām, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu. Izmaksas, kas nav saistītas ar projekta darbībām, nedrīkst iekļaut projekta iesniegumā.

VII. Projektu iesniegumu iesniegšana

46. Projektu iesniegumu atlasi organizē vienā uzaicinājuma kārtā – atbildīgā iestāde līdz 2008.gada 31.decembrim nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniska dokumenta formā uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumus šo noteikumu 15.punktā noteiktajam projektu iesniedzējam, nosakot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 60 darbdienām.

47. Atbildīgā iestāde paziņojumu par ierobežotas projektu iesniegumu atlases uzsākšanu ievieto atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (www.varam.gov.lv).

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1468)

48. Projekta iesniedzējs atbildīgajā iestādē iesniedz vienu projekta iesnieguma oriģināleksemplāru:

48.1. papīra formā, nosūtot pa pastu, – vienu projekta iesnieguma oriģināleksemplāru kopā ar identisku elektronisko kopiju ievieto aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē). Par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums ir nodots pastā. Strīda gadījumā projekta iesniedzējs pierāda, kad sūtījums nodots pastā;

48.2. papīra formā, iesniedzot personīgi, – vienu projekta iesnieguma oriģināleksemplāru noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības, kopā ar identisku elektronisko kopiju ievieto aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē). Par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad atbildīgās iestādes pārstāvis ir izdarījis uz projekta iesnieguma atzīmi par projekta saņemšanu;

48.3. elektroniskā dokumenta formā – sagatavotu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko dokumentu apriti. Projekta iesniegumam pievieno noteiktos pavaddokumentus. Par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda, ka projekta iesniegums nosūtīts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tā minēto apgalvojumu pamato.

VIII. Projektu iesniegumu vērtēšana

49. Atbildīgā iestāde izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija). Vērtēšanas komisijas sastāvā ir četri Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji un pa vienam Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvim.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1468 redakcijā)

50. Vērtēšanas komisijā novērotāja statusā atbildīgā iestāde uzaicina piedalīties sadarbības iestādes, vadošās iestādes un Eiropas Komisijas pārstāvjus.

51. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgās iestādes vadītājs, kuram ir balss­tiesīga vērtēšanas komisijas locekļa statuss.

52. Ja nepieciešams, atbildīgā iestāde projektu iesniegumu vērtēšanai uzaicina neatkarīgus ekspertus publisko iepirkumu jomu regulējošajos norma­tīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

53. Vērtēšanas komisija saņemto projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 54., 55., 56. un 57. punktā minētajiem kritērijiem.

54. Administratīvie kritēriji:

54.1. projekta iesniegums ir iesniegts:

54.1.1. pa pastu vai personīgi aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē);

54.1.2. elektroniska dokumenta veidā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu;

54.2. projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

54.3. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

54.4. projekta iesniegums ir iesniegts vienā oriģināleksemplārā, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā;

54.5. iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots), ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā;

54.6. visas projekta iesnieguma oriģināleksemplāra lapas ir numurētas, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā;

54.7. projekta iesniegumam ir pievienota elektroniskā versija, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā;

54.8. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts euro;

54.9. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas nosacījumiem;

54.10. projekta iesniedzējs ir parakstījis un pievienojis apliecinājumu, kurā iekļauta informācija par projekta iesniedzēja finansējuma apjomu;

54.11. projekta iesniegums sagatavots datorrakstā;

54.12. projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā;

54.13. projekta iesniegumā ir iekļauti visi noteiktie pavaddokumenti;

54.14. ja papildus iesniedzamie dokumenti nav izdoti latviešu valodā, tiem ir pievienots apliecināts dokumentu tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

54.15. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu, dzēsumu, aizkrā­sojumu, svītrojumu, papildinājumu, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1468)

55. Atbilstības kritēriji:

55.1. projekts atbilst aktivitātes mērķim – nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizāciju saskaņā ar integrēto pašvaldības attīstības programmu, tādā veidā veicinot Latvijas galvaspilsētas turpmākās sociāli ekonomiskās izaugsmes priekšnosacījumu veidošanos;

55.2. projekta iesniegumā pamatota pilsētas konkrētās degradētās teritorijas izvēle, veicot izpēti par investīciju nepieciešamību pilsētas degradētajā teritorijā un analizējot sociālekonomisko situāciju, tajā skaitā uzņēmējdarbības vidi, sociālo drošību, sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, vides perspektīvas, transporta un satiksmes problēmas, degradētās teritorijas ietekmi uz citām pilsētas teritorijām;

55.3. projekta ietvaros plānotās darbības ir saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām;

55.4. projekta darbības ir pamatotas, samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina mērķa sasniegšanu;

55.5. projekta darbības atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

55.6. projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta īstenošana un uzraudzība;

55.7. projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteiktajām attiecināmajām izmaksām;

55.8. projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas atbilst noteiktajām neattiecināmajām izmaksām;

55.9. projekta iesniegumā paredzētās izmaksas ir atbilstošas projektā plānotajām darbībām;

55.10. projekta iesniegumā ir skaidri definēta mērķa grupa – Rīgas pilsētas iedzīvotāji, Rīgā strādājošās privātpersonas un uzņēmumi, Rīgas viesi. Plānotās darbības ir vērstas uz mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

55.11. projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to vērtības un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un sekmēs aktivitātes mērķu sasniegšanu;

55.12. projekta vadības komandai ir definēti veicamie darba uzdevumi un atbildības līmenis par katru plānoto projekta darbību un sasniedzamiem rezultātiem;

55.13. projekta budžetā iekļautās izmaksas ir samērīgas un pamatotas, atbilstošas paredzētajam projekta īstenošanas laika periodam, paredzēto darbību apjomam un ir aprēķinātas, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas attiecīgajā projekta īstenošanas gadā;

55.14. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts;

55.15. projekta Eiropas Savienības līdzfinansējums nepārsniedz pieļaujamo apjomu;

55.16. projekta iesniegumā ir atspoguļots, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;

55.17. projekta iesniegumā plānotās darbības (projekts vai projekta daļa) nepārklājas ar darbībām (projektu vai projekta daļu), kas ir paredzētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ietvaros, kur projekta iesniedzējs var būt pašvaldība;

55.18. projekta kopējais attiecināmo izmaksu apjoms nav mazāks par 1 949 999 euro;

55.19. projekta iesniegumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda attiecināmās izmaksas nepārsniedz pašvaldībai noteikto maksimāli pieejamo summu – 10 000 000 euro;

55.20. projekta iesniegumā Eiropas Sociālā fonda šķērsfinansējums nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja attiecināms;

55.21. projekta ietvaros plānotās darbības nav pretrunā ar komercdarbības atbalstu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

55.22. projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas ir veiktas pēc 2006.gada 24.oktobra un nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

55.23. administratīvās izmaksas nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;

55.24. pašvaldības degradētās teritorijas infrastruktūras attīstībai nepiecie­šamo iekārtu iegādes izmaksas nepārsniedz 30 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

55.25. pašvaldības degradētās teritorijas apzaļumošanas izmaksas nepār­sniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

55.26. neparedzētie projekta izdevumi nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām
izmaksām;

55.27. pašvaldībai ir izstrādāta un apstiprināta pašvaldības attīstības programma;

55.28. pašvaldība plāno īstenot publicitātes un informācijas pasākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

55.29. projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) ir lielāka par nulli;

55.30. projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) ir lielāka par sociālo diskonta likmi (5,5 %);

55.31. projekta iesniedzējs ir Rīgas pilsētas pašvaldība;

55.32. projekta iesniedzējam ir stabili un pieejami finanšu līdzekļi. Ja projekta iesniedzējs plāno finansēt projektu no kredīta līdzekļiem, tas pievieno Kredītu un garantiju padomes un kredītiestādes garantijas vēstuli;

55.33. projekta iesniedzējs neatrodas finanšu stabilizācijas procesā.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1468)

56. Kvalitātes kritēriji:

56.1. projekta ietvaros ir paredzētas investīcijas infrastruktūras attīstībai vienā vai divās pilsētas degradētajās teritorijās:

56.1.1. investīcijas infrastruktūras attīstībai vienā vai divās pilsētas degradētajās teritorijās paredz normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstošas infrastruktūras (piemēram, sociālās, kultūras, atpūtas infrastruktūras – atbilstoši pieprasījumam), kā arī ar šīs infrastruktūras izmantošanu saistīto pakalpojumu izveidi – seši punkti;

56.1.2. investīcijas infrastruktūras attīstībai vienā vai divās pilsētas degradētajās teritorijās paredz normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstošas infrastruktūras (piemēram, sociālās, kultūras, atpūtas infrastruktūras – atbilstoši pieprasījumam) izveidi – četri punkti;

56.1.3. investīcijas infrastruktūras attīstībai vienā vai divās pilsētas degradētajās teritorijās paredz teritorijas labiekārtošanu – divi punkti;

56.1.4. nav paredzētas investīcijas infrastruktūrā vienas vai divu pilsētas degradēto teritoriju atjaunošanai – nulle punktu;

56.2. projekts paredz integrētu pieeju pilsētas infrastruktūras attīstībai, veidojot tiešu sasaisti ar apstiprināto integrēto pašvaldības attīstības programmu:

56.2.1. projekts paredz integrētu pieeju pilsētas infrastruktūras attīstībai, tajā skaitā paredz nozaru mijiedarbību un ietekmi ārpus pašvaldības teritorijas, nodrošinot tiešu sasaisti ar apstiprināto integrēto pašvaldības attīstības programmu, analizējot pašreizējo situāciju, izvērtējot dažādus finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismus un nodrošinot problēmas kompleksu risinājumu, – seši punkti;

56.2.2. projektā ir analizēta pašreizējā situācija un nodrošināta sasaiste ar apstiprināto integrēto pašvaldības attīstības programmu, bet nav izvērtēti dažādi finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismi, nodrošinot daļēju problēmas komplekso risinājumu izveidi, – četri punkti;

56.2.3. nav analizēta pašreizējā situācija, nav izvērtēti dažādi finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismi, nodrošinot virspusēju problēmas risinājumu, – nulle punktu;

56.3. projekta ietvaros pašvaldībā tiks saglabātas esošās un izveidotas jaunas darba vietas:

56.3.1. tiks saglabātas esošās un izveidotas vismaz sešas jaunas darba vietas – četri punkti;

56.3.2. tiks saglabātas esošās un izveidotas no vienas līdz piecām jaunām darba vietām – divi punkti;

56.3.3. tiks nodrošinātas darba sasniedzamības iespējas – viens punkts;

56.3.4. netiks saglabātas esošās un izveidotas jaunas darba vietas vai netiks nodrošinātas darba sasniedzamības iespējas – nulle punktu;

56.4. projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas:

56.4.1. projekta vadītājam ir augstākā izglītība (ekonomikā, finansēs vai inženierzinātnēs) un vismaz triju gadu darba pieredze infrastruktūras projektu vadībā, projekta vadības komandai ir augstākā izglītība, pieredze infrastruktūras projektu īstenošanā un profesionālās zināšanas par attiecīgo jomu – trīs punkti;

56.4.2. projekta vadītājam ir augstākā izglītība un no viena līdz triju gadu darba pieredze infrastruktūras projektu vadībā, projekta vadības komandai ir augstākā izglītība un profesionālās zināšanas par attiecīgo jomu, bet nav pieredzes infrastruktūras projektu īstenošanā – divi punkti;

56.4.3. projekta vadītājam un projekta vadības komandai ir augstākā izglītība, bet nav darba pieredzes infrastruktūras projektu īstenošanā un darba pieredzes attiecīgajā jomā – viens punkts;

56.5. projekta iesniegumā ir norādīts un pamatots, kā iesniegtais projekts papildina citus apstiprinātus projektus vai plānotus projektus, kuri ir finansēti vai kurus plānots finansēt no citām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm vai citiem finanšu instrumentiem:

56.5.1. projekta iesniegumā ir norādīta un pamatota papildinātība ar vairāk nekā vienu projektu vai projekta iesniegumu – trīs punkti;

56.5.2. projekta iesniegumā ir norādīta un pamatota papildinātība ar vienu projektu vai projekta iesniegumu – divi punkti;

56.5.3. projekta iesniegumā nav norādīta un pamatota papildinātība ar projektiem vai projektu iesniegumiem – nulle punktu;

56.6. projekta iesniegumā atspoguļota projekta īstenošanas gatavības pakāpe:

56.6.1. izstrādāts un projekta iesniegumam pievienots būvvaldes apstip­rināts tehniskais projekts, apstiprināta būvniecības izmaksu tāme (būvniecības gadījumā) un izstrādāta iepirkumu dokumentācija – četri punkti;

56.6.2. projekta iesniegumam ir pievienota apstiprināta būvniecības izmaksu tāme, būvvaldes apstiprināts plānošanas un arhitektūras uzdevums un paraksttiesīgas personas apliecinājums, ka līdz atbildīgās iestādes norādītajam termiņam tiks iesniegts būvvaldes apstiprināts tehniskais projekts (būvniecības gadījumā) un izstrādātas tehniskās specifikācijas – divi punkti;

56.6.3. nav pievienots neviens no šo noteikumu 56.6.1. un 56.6.2.apakš­punktā minētajiem dokumentiem – nulle punktu;

56.7. projektam ir veikta ieguvumu-izdevumu analīze un projekta ekonomiskā ienesīguma norma ir vismaz 5,5 punkti – punktus piešķir atbilstoši projekta ekonomiskā ienesīguma normas (ERR) lielumam;

56.8. projektu paredzēts īstenot:

56.8.1. līdz pusotram gadam (ieskaitot) – trīs punkti;

56.8.2. no pusotra līdz divarpus gadiem (ieskaitot) – divi punkti;

56.8.3. no divarpus līdz trim gadiem (ieskaitot) – viens punkts;

56.8.4. ilgāk par trim gadiem – nulle punktu;

56.9. projekta ietekme uz prioritāti “makroekonomiskā stabilitāte”. Pro­jekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka nekā minimāli noteiktā finansējuma daļa:

56.9.1. vairāk par 10 procentiem – trīs punkti;

56.9.2. no sešiem līdz 10 procentiem – divi punkti;

56.9.3. līdz sešiem procentiem (neieskaitot) – viens punkts;

56.10. projektā ir paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

56.10.1. projektā paredzētas četras un vairāk specifiskas darbības vienlī­dzīgu iespēju nodrošināšanai – trīs punkti;

56.10.2. projektā paredzētas no vienas līdz trim specifiskām darbībām vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai – divi punkti;

56.10.3. projektā nav paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai – nulle punktu;

56.11. projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai nepasliktināšanās, ir noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai:

56.11.1. projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai nepasliktināšanās, ir noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai – divi punkti;

56.11.2. projekta īstenošanas rezultātā netiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai nepasliktināšanās, nav noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai – nulle punktu;

56.12. projekts sekmē informācijas sabiedrības attīstību, paredzot elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu:

56.12.1. projekts paredz elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu – divi punkti;

56.12.2. projekts neparedz elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu – nulle punktu.

57. Vērtēšanas komisija projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” – atbilst vai “Nē” – neatbilst.

58. Vērtēšanas komisija vērtēšanas procesu sāk, izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

59. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.4., 53.5., 54.7., 54.8., 54.9., 54.11., 54.12., 54.13. vai 54.15.apakš­punktā minētajam kritērijam, vērtēšanas komisija neturpina konkrētā projekta iesnieguma vērtēšanu.

60. Projektu iesniegumus, kas pilnībā atbilst visiem šo noteikumu 59.punktā minētājiem kritērijiem un daļēji vai pilnībā atbilst šo noteikumu 54.6., 54.10. un 54.14.apakšpunktā minētājiem kritērijiem, vērtē saskaņā ar atbilstības kritērijiem.

61. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 55.1., 55.3., 55.17., 55.21., 55.27., 55.29., 55.30., 55.31. vai 55.33.apakšpunktā minētājiem kritērijiem, vērtēšanas komisija neturpina konkrētā projekta iesnieguma vērtēšanu.

62. Projektu iesniegumus, kas pilnībā atbilst visiem šo noteikumu 61.punktā minētājiem kritērijiem un daļēji vai pilnībā atbilst šo noteikumu 55.2., 55.4., 55.5., 55.6., 55.7., 55.8., 55.9., 55.10., 55.11., 55.12., 55.13., 55.14., 55.15., 55.16., 55.18., 55.19., 55.20., 55.22., 55.23., 55.24., 55.26., 55.28. un 55.32.apakšpunktā minētājiem kritērijiem, vērtē saskaņā ar kvalitātes kritērijiem.

63. Vērtēšanas komisija projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

IX. Lēmumu pieņemšana un informācijas publicēšana

64. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

64.1. projekta iesniegums pilnībā atbilst visiem šo noteikumu 54. un 55.punktā minētajiem kritērijiem;

64.2. projekta iesniegums šo noteikumu 56.7.apakšpunktā minētajā kritērijā ieguvis vismaz 5,5 punktus, 56.2.apakšpunktā minētajā kritērijā – vismaz četrus punktus, bet 56.1., 56.4., 56.5., 56.6. un 56.10.apakšpunktā minētajā kritērijā – vismaz divus punktus katrā un 56.8.apakšpunktā minētajā kritērijā – vismaz vienu punktu;

64.3. projekta iesnieguma vērtējums kvalitātes kritērijos ir 20,5 punkti vai lielāks.

65. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ja:

65.1. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 54.6., 54.10. vai 54.14.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

65.2. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 55.2., 55.4., 55.5., 55.6., 55.7., 55.8., 55.9., 55.10., 55.11., 55.12., 55.13., 55.14., 55.15., 55.16., 55.18., 55.19., 55.20., 55.22., 55.23., 55.24., 55.25., 55.26., 55.28. vai 55.32.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

66. Šo noteikumu 65.punktā minētais nosacījums var ietvert:

66.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

66.2. projekta īstenošanas uzsākšanas laika un laika grafika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

66.3. izmaksu precizēšanu – samazināšanu vai izslēgšanu, aritmētiskās atbilstības nodrošināšanu;

66.4. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 54.6., 54.14., 55.4., 55.10., 55.11., 55.14., 55.15., 55.16., 55.18., 55.19., 55.26. un 55.28.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

67. Ja šo noteikumu 66.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 54., 55. vai 56.punktā minētā kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.

68. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja netiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

68.1. projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam no šo noteikumu 59.punktā minētajiem kritērijiem;

68.2. projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam no šo noteikumu 61.punktā minētajiem kritērijiem;

68.3. projekta iesniegums nav ieguvis vismaz 20,5 punktus kvalitātes kritērijos;

68.4. projekta iesniegums vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 56.7.apakšpunktā minētajam kritērijam nav ieguvis vismaz 5,5 punktus, šo noteikumu 56.2.apakš­punktā minētajam kritērijam – vismaz četrus punktus, šo noteikumu 56.1., 56.4., 56.5., 56.6. un 56.10.apakšpunktā minētajam kritērijam – vismaz divus punktus katrā un šo noteikumu 56.8.apakšpunktā minētajam kritērijam – vismaz vienu punktu.

69. Lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nepārsniedz 20 darb­dienas no lēmuma pieņemšanas.

70. Atbildīgā iestāde koordinē šo noteikumu 66.punktā noteikto nosacījumu izpildes uzraudzību. Atbildīgā iestāde, pamatojoties uz lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par nosacījumu izpildi.

71. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis vai tikai daļēji nodrošinājis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi vai nav ievērojis šo noteikumu 69.punktā noteikto termiņu, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu.

72. Atzinumu par nosacījumu izpildi atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 70.punktā noteiktā termiņa beigām.

73. Šo noteikumu 70.punktā noteiktā atzinuma tiesiskuma kontrole notiek tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

74. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā šo noteikumu 64., 65. un 68.punktā noteiktos lēmumus nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē projekta iesniedzējam un rakstiski informē sadarbības iestādi par pieņemtajiem lēmumiem.

75. Atbildīgā iestāde nodrošina, lai informācija par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem tiktu publicēta tās mājaslapā internetā (www.varam.gov.lv).

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1468)

X. Vienošanās slēgšana, projekta īstenošana, maksājumu veikšana un piešķirtā finansējuma izlietošanas uzraudzība

76. Sadarbības iestāde 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 64.punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas vai pēc šo noteikumu 70.punktā noteiktā atzinuma saņemšanas slēdz ar finansējuma saņēmēju vienošanos par projekta īstenošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja ir pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

77. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēg­šanas iesniedz izskatīšanai sadarbības iestādē iepirkumu plānu (4.pielikums).

78. Finansējuma saņēmējs 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 64.punktā noteiktā lēmuma saņemšanas vai pēc šo noteikumu 70.punktā noteiktā atzinuma saņemšanas iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku (5.pielikums). Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā iekļauj informāciju par projekta izdevumiem.

79. Ja maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā rodas izmaiņas, finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē piecu darbdienu laikā iesniedz aktualizēto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku.

80. Ja finansējuma saņēmējs 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 64.punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas vai pēc šo noteikumu 70.punktā noteiktā atzinuma saņemšanas nav ieradies sadarbības iestādē slēgt vienošanos, sadarbības iestāde vienošanos neslēdz un informē atbildīgo iestādi.

81. Finansējuma saņēmējs projektā paredzēto darbību īstenošanu (izņemot šo noteikumu 41.2.1.apakšpunktā noteikto prasību īstenošanu) uzsāk pēc tam, kad ar sadarbības iestādi noslēdzis vienošanos par projekta īstenošanu.

82. Finansējuma saņēmējs nodrošina pirmā iepirkuma konkursa izsludi­nāšanu ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas. Ja pirmais iepirkuma konkurss netiek izsludināts minētajā termiņā, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par vienošanās laušanu un informē par to atbildīgo iestādi.

83. Finansējuma saņēmējs nodrošina konta atvēršanu Valsts kasē projekta finanšu pārskaitījumu veikšanai.

84. Sadarbības iestāde termiņos un kārtībā, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu – 20 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

85. Sadarbības iestāde, nodrošinot avansa un starpposma maksājumus finansējuma saņēmējam, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

86. Finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē iesniedz maksājuma pieprasījumu ar izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijām un projekta progresa pārskatu termiņos un kārtībā, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

87. Šo noteikumu 86.punktā noteiktos dokumentus var iesniegt sadarbības iestādē personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniskā dokumenta formā (noformētus atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem) ne biežāk kā reizi ceturksnī, ja saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu nav noteikts citādi. Ja maksājuma pieprasījuma dokumenti nav sagatavoti latviešu valodā, iesniedz apliecinātu dokumentu tulkojumu valsts valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja nepieciešams, dokumentu oriģinālus pārbauda projekta īstenošanas vietā.

88. Sadarbības iestāde 30 darbdienu laikā pārbauda šo noteikumu 86.punktā noteikto dokumentu atbilstību prasībām, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu, apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma uzdevumu iesniegšanai Valsts kasē.

89. Ja sadarbības iestāde konstatē, ka nepieciešams precizēt šo noteikumu 86.punktā minētos dokumentus, finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā nodrošina to precizēšanu.

90. Sadarbības iestāde šo noteikumu 86.punktā noteiktos precizētos dokumentus atkārtoti izskata termiņā, kas pagarināts par maksājuma pieprasījuma precizēšanas laiku, un sagatavo maksājuma uzdevumu iesniegšanai Valsts kasē.

91. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina piešķirtā finansējuma apmēru šādos gadījumos:

91.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredz vienošanās par projekta īstenošanu;

91.2. ja nav īstenota kāda no projekta iesniegumā paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

91.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

91.4. ja maksājuma pieprasījumā norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

91.5. ja finansējuma saņēmējs ir maldinājis atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju.

92. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma vai noslēguma pārskata izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju par projekta īstenošanu.

93. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma vai noslēguma pārskata izvērtēšanā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu maksājuma pieprasījumā norādīto attiecināmo izmaksu atbilstību un pamatotību.

94. Sadarbības iestāde, veicot maksājumus finansējuma saņēmējiem, kontrolē aktivitātes finansējuma līdzekļu apguves summu, nepieļaujot aktivitātei noteiktās summas pārsniegšanu.

95. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka attiecināmie izdevumi, kurus atmaksā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un nacionālā publiskā finansējuma līdzekļiem, attiecināmie izdevumi, kurus sedz no finansējuma saņēmēja līdzekļiem, kā arī ar projekta īstenošanu saistītie ieņēmumi, naudas plūsma, aktīvi un pasīvi grāmatvedības uzskaitē ir identificējami, nodalīti un pārbaudāmi.

96. Ja sadarbības iestāde konstatē neatbilstības projekta īstenošanas gaitā, tā finansējuma saņēmējam nosaka termiņu konstatēto neatbilstību novēršanai.

97. Ja noteiktajā termiņā konstatētās neatbilstības netiek novērstas, finansējuma saņēmējs atmaksā nepamatoti veiktos izdevumus. Sadarbības iestāde sniedz informāciju par konstatētajām neatbilstībām saskaņā ar normatī­vajiem aktiem.

98. Visas izmaiņas, kas skar projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi.

99. Izmaiņas, kas skar projekta mērķi, šo noteikumu 12.2.apakšpunktā noteiktā principa izpildi, projekta īstenošanas laika grafiku, projekta īstenošanas vietu, attiecināmās izmaksas, sasniedzamos rezultātus un uzraudzības rādītājus, sadarbības iestāde ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā saskaņo ar atbildīgo iestādi.

100. Ja finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu, sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 86.punktā noteiktos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu. Par valsts budžeta kontā veikto aizņēmuma atmaksu sadarbības iestāde sagatavo pašvaldībai informāciju, kurā norāda pārskaitīto līdzekļu summu un datumu.

101. Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un projekta rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

102. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta ietvaros izveidotā infrastruktūra vai tās daļa tiek nodota lietošanā vai iznomāta atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.

103. Finansējuma saņēmējs visas stacionārās iekārtas, būves un citas materiālās vērtības, kas iegādātas vai izveidotas projekta ietvaros, vismaz piecus gadus to derīguma termiņa laikā par saviem līdzekļiem apdrošina pret zaudējumiem vai bojājumiem, kas varētu rasties ugunsgrēka, vētras postījumu, plūdu vai trešo personu prettiesiskās rīcības dēļ.

104. Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs nodrošina Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas institūcijām pieeju visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem.

Ministru prezidents I.Godmanis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.augusta noteikumiem Nr.615

(Pielikums grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1468)

KN615P1_PAGE_02.JPG (95149 bytes)

KN615P1_PAGE_03.JPG (99581 bytes)

KN615P1_PAGE_04.JPG (110694 bytes)

KN615P1_PAGE_05.JPG (104746 bytes)

KN615P1_PAGE_07.JPG (111755 bytes)

KN615P1_PAGE_08.JPG (96573 bytes)

KN615P1_PAGE_10.JPG (31177 bytes)

KN615P1_PAGE_11.JPG (21144 bytes)

KN615P1_PAGE_12.JPG (40352 bytes)

KN615P1_PAGE_13.JPG (32342 bytes)

KN615P1_PAGE_14.JPG (75836 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.augusta noteikumiem Nr.615
Tehniski ekonomiskais pamatojums un izmaksu-ieguvumu analīze

I. Tehniski ekonomiskais pamatojums

1. Tehniski ekonomiskā pamatojuma sastāvdaļas:

1.1. esošās situācijas izvērtējums:

1.1.1. projekta teritorijas apraksts;

1.1.2. sociālekonomiskie faktori;

1.1.3. tehniskie aspekti;

1.1.4. finansiālie aspekti;

1.1.5. institucionālie aspekti;

1.1.6. vides aspekti;

1.2. projekta stratēģija un alternatīvu izvirzīšana:

1.2.1. mērķi, standarti, kritēriji;

1.2.2. pieprasījuma plānošana;

1.2.3. alternatīvu izstrāde, analīze un salīdzināšana;

1.2.4. izmaksu un ieguvumu analīze:

1.2.4.1. finanšu analīze;

1.2.4.2. sociāli ekonomiskā analīze;

1.2.4.3. risku un jutīguma analīze;

1.3. izvēlētās alternatīvas (projekta) pamatojums:

1.3.1. tehniskie aspekti;

1.3.2. finansiālie aspekti;

1.3.3. vides aspekti;

1.3.4. institucionālie aspekti;

1.4. citas daļas pēc pasūtītāja ieskatiem.

II. Izmaksu-ieguvumu analīzē izmantojamie makroekonomiskie pieņēmumi cenu indeksu izmaiņām

1.tabula

Gads

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vidēji 2007–2013

Vidēji 2014–2033

1. Patēriņa cenu inflācija (%)

12,5

7,2

4,9

3,8

2,5

2,5

6,2

2,5

2. Iekšzemes kopprodukta deflators (%)

11,7

8,1

6,0

4,5

3,9

3,2

7,1

2,5

3. Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators (%)

9,0

8,0

6,0

5,0

4,0

3,5

7,4

2,5

2. Patēriņa cenu indeksa izmaiņas atspoguļo patēriņa cenu grozā ietverto produktu un pakalpojumu cenu dinamiku. Patēriņa cenu inflācija ir piemērota iedzīvotāju ienākumu un privātā patēriņa indeksēšanai. Patēriņa cenu indeksa inflācija ir piemērota projektiem, kuros lielu izmaksu daļu veido darba samaksa. Izmaksu-ieguvumu analīzē mikrolīmenī šis rādītājs izmantojams aprēķinos par darba samaksu.

3. Iekšzemes kopprodukta deflators atspoguļo vidējās cenu izmaiņas visos tautsaimniecības sektoros kopā. Šis rādītājs tiek bieži lietots citu makro­ekonomisko rādītāju indeksēšanai un daudzos gadījumos aprēķiniem var izvēlēties vai nu patēriņa cenu inflācijas rādītāju, vai iekšzemes kopprodukta deflatoru. Iekšzemes kopprodukta deflators ir piemērots jaukta tipa izmaksu projektiem dažādās nozarēs, kā arī tas ir atbilstošs rādītājs, lai diskontētu sagaidāmās finanšu plūsmas no uzņēmējdarbības. Izmaksu-ieguvumu analīzē mikrolīmenī šis rādītājs izmantojams aprēķinos par pakalpojumiem.

4. Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators atspoguļo valstī veikto kapitāla investīciju sadārdzinājumu. Šis rādītājs ir piemērots investīciju projektu indeksēšanai. Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators ir piemērots projek­tiem, kuros lielu izmaksu daļu veido investīciju ieguldījumi pamatkapitālā (būvniecības un ražošanas līdzekļu izveidošanas projekti). Izmaksu-ieguvumu analīzē mikrolīmenī šis rādītājs izmantojams aprēķinos par ieguldījumiem pamatkapitālā (būvniecības un ražošanas līdzekļi).

III. Izmaksu-ieguvumu analīzē izmantojamās vidēja termiņa un ilgtermiņa makroekonomiskās prognozes

2.tabula

Gads

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2009–2013

2014–2033

gada vidējais pieaugums

gada vidējais pieaugums

1. Iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugums salīdzināmās cenās (%)

7,5

7,0

6,8

6,7

6,5

6,0

6,6

2,7

2. Iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugums uz vienu iedzīvotāju salīdzināmās cenās (%)

8,1

7,6

7,4

7,3

7,1

6,6

7,2

3,2

3. Nodarbinātības pieaugums (%)

1,0

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

–0,8

4. Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās (%)

4,9

6,1

6,7

6,9

6,4

5,9

6,4

3,6

IV. Diskonta likmes

3.tabula

1. Reālā sociālā diskonta likme

5,5 %

2. Reālā finansiālā diskonta likme

5 %

5. Ja aprēķinos nepiemēro inflāciju, izmaksu-ieguvumu analīzē izmanto reālās diskonta likmes.

6. Ja aprēķinos piemēro inflāciju, izmaksu-ieguvumu analīzē izmanto nominālās diskonta likmes.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.augusta noteikumiem Nr.615

(Pielikums grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1468)

KN615P3_PAGE_1.JPG (35254 bytes)

KN615P3_PAGE_2.JPG (32400 bytes)

KN615P3_PAGE_3.JPG (22036 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.augusta noteikumiem Nr.615
Iepirkuma plāns

1.tabula

Nr.
p.k.

Fonda nosaukums

1.

Atbildīgā iestāde

2.

Sadarbības iestāde

3.

Projekta nosaukums

4.

Projekta identifikācijas Nr.

5.

Līguma/vienošanās Nr.

6.

Līguma/vienošanās noslēgšanas datums

7.

Finansējuma saņēmējs

8.

Reģistrācijas Nr.

9.

Juridiskā adrese

Piezīme.

Neaizpilda 3., 4., 5. un 6.rindu, ja uz iepirkumu attiecas Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 30.punkts.

2.tabula

Nr.
p.k.

Līguma priekšmets1

Paredzamā līgumcena2

Iepirkuma procedūra3

Iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš

1.

2.

3.


Atbildīgā amatpersona
(vārds, uzvārds)

Tālrunis

Fakss

E-pasts

Paraksts4

Paraksta atšifrējums

Datums4 (dd/mm/gggg)

Zīmoga vieta4

Piezīmes.

1. 1 Preces un pakalpojumi un veicamie būvdarbi, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu.

2. 2 Plānotā līguma summa, ņemot vērā visu iepirkuma līguma darbības laiku.

3. 3 Plānotā iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai likumam “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”.

4. 4 Dokumenta rekvizītus “paraksts”, “datums” un “zīmoga vieta” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.augusta noteikumiem Nr.615
Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks

(Pielikums grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1468)

Vienošanās Nr.


Projekta nosaukumsFinansējuma saņēmējs


Vienošanās kopsumma


Pieprasītā avansa apjoms1

euro

%


Periods2

Plānots iesniegt struktūrfondu pieprasījumu par3, 4

Plānotais atmaksas datums5

ERAF finansējums,
euro

valsts budžeta finansējums (dotācija pašvaldībām),
euro

finansējuma saņēmēja finansējums,
euro4, 5

kopā

2008.gada III ceturksnis


2008.gada IV ceturksnis


2009.gada I ceturksnis


2009.gada II ceturksnis


2009.gada III ceturksnis


2009.gada IV ceturksnis


2010.gada I ceturksnis


2010.gada II ceturksnis


2010.gada III ceturksnis


2010.gada IV ceturksnis


2011.gada I ceturksnis


2011.gada II ceturksnis


2011.gada III ceturksnis


2011.gada IV ceturksnis


2012.gada I ceturksnis


2012.gada II ceturksnis


2012.gada III ceturksnis


2012.gada IV ceturksnis


.......


KOPĀ:

X

Piezīmes.

1 Avansa maksājums ne vairāk kā 20 procenti no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

2 Periods jānorāda par pilnu projekta ieviešanas termiņu (no projekta ieviešanas sākuma līdz projekta ieviešanas beigu datumam) par katru mēnesi atsevišķi. Ja nepieciešams, tabulu var papildināt ar papildu rindām.

3 Plānotais struktūrfonda finansējuma apjoms sadalījumā pa finansējuma avotiem.

4 Ja projekts netiek finansēts no attiecīgā finansējuma avota, attiecīgajā kolonnā jānorāda “0,00”.

5 Datums, kad finansējuma saņēmējs ir plānojis iesniegt maksājuma pieprasījumu (Eiropas Reģionālās attīstības fonda un/vai valsts budžeta finansējumam).
(amats)


(paraksts)

200__.gada _______________

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.2.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 615Pieņemts: 04.08.2008.Stājas spēkā: 30.08.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 134, 29.08.2008.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
180361
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2008","iso_value":"2008\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2008.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)