Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.658

Rīgā 2008.gada 12.augustā (prot. Nr.58 16.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu

(Noteikumu nosaukums MK 21.09.2010. noteikumu Nr.879 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.2.pasākuma "Inovācijas" 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.879)

2. Finansējums šīs aktivitātes ietvaros tiek sniegts saskaņā ar Komisijas 2006.gada 24.oktobra Regulu (EK) Nr. 1628/2006 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2006.gada 1.novembrī, Nr. L 302) par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1628/2006).

3. Aktivitātes mērķis ir atbalstīt veiksmīgi izstrādāto jauno produktu (tajā skaitā preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu) ieviešanu ražošanā.

4. Aktivitātes ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir komersantu skaits, kas ievieš jaunus produktus vai tehnoloģijas.

5. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

6. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestādes funkcijas veic valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde atrodas atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

7. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

7.1. atbildīgās iestādes kompetence:

7.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

7.1.2. informē sabiedrību un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

7.2. sadarbības iestādes kompetence:

7.2.1. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, tās sastāvu saskaņojot ar atbildīgo iestādi, un izstrādā vērtēšanas komisijas darbības kārtību;

7.2.2. pirms projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas sniedz bezmaksas konsultācijas par projektu iesniegumu sagatavošanu, izstrādā, apstiprina un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu, projekta īstenošanas līguma paraugu, starpposma un noslēguma atskaites formu, izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

7.2.3. pēc vērtēšanas kārtības saskaņošanas ar atbildīgo iestādi atlasa projektu iesniegumus un nodrošina to vērtēšanu;

7.2.4. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstipri­nāšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

7.2.5. izvērtē un pieņem lēmumu par projekta grozījumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

7.2.6. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma nosacījumu izpildi;

7.2.7. slēdz līgumu ar projekta iesniedzēju par projekta īstenošanu;

7.2.8. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli, tai skaitā n+2 un n+3 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

7.2.9. analizē aktivitātes un projektu īstenošanas problēmas un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

7.2.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

7.2.11. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem;

7.2.12. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem.

8. Aktivitāti finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 5 745 679 lati.

(MK 07.08.2012. noteikumu Nr.540 redakcijā)

9. Jauns produkts ietver preces un pakalpojumus, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam draudzīgās īpašības vai citas funkcionālās īpašības). Ja projekta iesniedzējam ir saistītie komersanti, tad produkts ir jauns Latvijā reģistrētajos saistītajos komersantos (turpmāk – jauns produkts).

10. Jauna tehnoloģija ietver būtiskas izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, lai uzlabotu ražošanas procesu vai ražošanas metodes, un tās ieviešana projekta iesniedzējā nodrošina jaunu produktu ražošanu (turpmāk – jauna tehnoloģija).

11. Par jaunu produktu vai tehnoloģiju neuzskata:

11.1. kādas procesa daļas izmantošanas pārtraukšanu;

11.2. kapitāla aizvietošanu vai ekstensīvu palielināšanu (izmantotajiem moduļiem identisku moduļu iegāde, nebūtiski paplašinājumi, iekārtu un programmatūras atjauninājumi). Jaunām iekārtām vai paplašinājumiem jābūt ar būtiskiem specifikācijas uzlabojumiem;

11.3. komponentu cenu maiņas dēļ radušās izmaiņas (produkta cenas vai ražošanas procesa produktivitātes izmaiņas nav produktu inovācija, piemēram, datoru ražošanā, samazinoties mikroshēmas cenai, tā paša datora modeļa pārdošanas cenu samazinājums);

11.4. produktu pielāgojumus konkrētām vajadzībām (piemēram, pēc pasūtījuma izstrādāts risinājums konkrētam klientam);

11.5. ikdienas, sezonas un cikliskas izmaiņas un uzlabojumus (piemēram, apģērbu ražošanā jaunas sezonas kolekcija nav uzskatāma par inovāciju);

11.6. dizaina izmaiņas (tajā skaitā garša un smarža), kas nemaina funkcijas, lietojumu vai tehniskās īpašības;

11.7. citu ražotāju preču vai procesu tālākpārdošanu;

11.8. uzlabojumus mārketinga nolūkā (tai skaitā estētiskas izmaiņas);

11.9. organizatorisko procesu uzlabošanu komersanta darbībā.

12. Sīkie, mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas 2004.gada 25.februāra Regulas (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, 1.pielikumā noteiktajai definīcijai.

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

13. Aktivitātes ietvaros finansējumu jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviešanai ražošanā var saņemt komersanti.

14. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu, ja projekts tiek īstenots kādā no neatbalstāmajām nozarēm (NACE 2.red.) (2.pielikums):

14.1. vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

14.2. finanšu starpniecība;

14.3. komercpakalpojumi (operācijas ar nekustamo īpašumu; transport­līdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana);

14.4. azartspēles un derības;

14.5. alus un alkoholisko dzērienu ražošana;

14.6. tabakas izstrādājumu ražošana;

14.7. zivsaimniecība un akvakultūra;

14.8. kuģu būve;

14.9. ogļu rūpniecība;

14.10. tērauda rūpniecība;

14.11. sintētisko šķiedru ražošana;

14.12. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības produktu primāra ražošana. Finansējums tiek sniegts tādu lauksaimniecības produktu apstrādei, kas nerada Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā uzskaitītos lauksaimniecības produktus, izņemot tādu produktu ražošanu, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, kā norādīts Padomes 1987.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 1898/87 3.panta 2.punktā.

15. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējumu, ja:

15.1. tas ir Latvijā reģistrēts komersants;

15.2. tā pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 % privātā kapitāla.

16. Uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu nevar pretendēt, ja:

16.1. projekta iesniedzējs ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;

16.2. projekta iesniedzējs nav samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā;

16.3. projekta iesniedzējs projekta īstenošanas laikā sadarbības un atbildīgajai iestādei sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

16.4. projekta iesniedzēja interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

16.5. projekta iesniedzējs saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 29. un 30.punktā noteikto;

16.6. projekta iesniedzējs nav ievērojis vai ir pārkāpis finansējuma saņemšanas nosacījumus.

17. Ja kāda no nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs, ir neatbalstāma, un projekta iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta iesniedzējs skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu projekta iesniedzēja darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta pabeigšanas, ja finansējuma saņēmējs atbilst sīko, mazo un vidējo komersantu statusam, bet piecus gadus pēc projekta pabeigšanas, ja tas atbilst lielo komersantu statusam.

18. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kas regulē iepirkuma procedūru.

19. Finansējuma saņēmējam pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju ir tiesības saskaņot ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību normatīvo aktu prasībām. Finansējuma saņēmēja veikto iepirkuma procedūru sadarbības iestāde pārbauda pēc projekta īstenošanas līguma noslēgšanas.

III. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

20. Finansējumu jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā piešķir:

20.1. sākotnējiem ieguldījumiem, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 1628/2006 2.panta 1.punkta “c” i) apakšpunktā noteiktajām prasībām;

20.2. ja īpašums, kurā atradīsies sākotnējie ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības (vismaz vēl trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas finansējuma saņēmējiem, kuri atbilst sīko, mazo un vidējo komersantu statusam, bet piecus gadus pēc projekta pabeigšanas finansējuma saņēmējiem, kuri atbilst lielo komersantu statusam) un tās ir reģistrētas zemesgrāmatā.

21. Aktivitātes ietvaros finansē tādus sākotnējos ieguldījumus komer­santa pamatlīdzekļos, kas tieši nodrošina projekta īstenošanas laikā iegādātu jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviešanu ražošanā:

21.1. jaunu iekārtu iegādes izmaksas. Iekārtu iegādes izmaksās var iekļaut iekārtu piegādes, uzstādīšanas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas;

21.2. nemateriālie ieguldījumi (patentu un licenču iegādes izmaksas). Lieliem komersantiem nemateriālie ieguldījumi ir atbalstāmi ne vairāk kā 50 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.217 redakcijā)

22. Finansējums netiek piešķirts, ja projekta ietvaros paredzētās darbības projekta iesniedzējs ir uzsācis, pirms sadarbības iestāde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai, ja tā pieņēmusi lēmumu ar nosacījumu, pirms lēmumā ietverto nosacījumu izpildes.

23. Sākotnējie ieguldījumi ir attiecināmi, ja tos:

23.1. izmanto tikai tā komersanta vajadzībām, kurš saņem finansējumu;

23.2. iekļauj komersanta aktīvos kā amortizējamos ilgtermiņa ieguldījumus un tie paliek komersanta īpašumā, tajā skaitā netiek nodoti lietošanā trešajām personām:

23.2.1. sīkiem, maziem un vidējiem komersantiem – vismaz trīs gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas;

23.2.2. lielajiem komersantiem – vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas;

23.3. iegādājas no trešajām personām par tirgus nosacījumiem.

24. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas ar projektu īstenošanu saistītas izmaksas:

24.1. izmaksas, kas nav saistītas ar jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā;

24.2. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju pakalpojumiem;

24.3. pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi, nodevas un soda maksājumi;

24.4. apdrošināšanas izmaksas;

24.5. projekta īstenošanai nepieciešamā konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas;

24.6. samaksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, līgumsods, nokavējuma procenti, maksa par finanšu transakcijām;

24.7. būvprojektu izstrādes un būvniecības izmaksas;

24.8. iekārtu rezerves daļu izmaksas;

24.9. maksa par biroja aprīkojumu un mēbelēm;

24.10. izmaksas, kas saistītas ar tādu iekārtu vai programmatūru aizstāšanu ar jaunām iekārtām vai programmatūru, kuru parametri neatšķiras un kas nenodrošina izmaiņas produktā vai tehnoloģiskajā procesā ar racionalizāciju, modernizāciju vai diversifikāciju;

24.11. jebkāda veida pārvietojamās tehnikas, transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu iegādes izmaksas, ja tiem saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu ir nepieciešama reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts Tehniskās uzraudzības valsts aģentūras Traktortehnikas reģistrā vai ja tie tiek reģistrēti Civilās aviācijas aģentūras Gaisa kuģu reģistrā vai kādā no Latvijas Jūras administrācijas kuģu reģistriem, vai ja uz tiem attiecas Latvijas Republikas normatīvie akti par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos;

24.12. tādu iekārtu izmaksas, kas paredzētas personu un kravas pārvadāšanai vai veic iekraušanas, izkraušanas, pārkraušanas vai pārvadāšanas funkciju;

24.13. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

24.14. lietotu iekārtu iegādes izmaksas;

24.15. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

24.16. izmaksas, kas saistītas ar komersanta eksporta apjomiem, preču izplatīšanas tīkla izveidošanu un darbību, kā arī ar komercsabiedrības kārtējiem izdevumiem eksporta operācijām;

24.17. projekta administrēšanas izmaksas;

24.18. citas izmaksas, kas šo noteikumu 21. un 23.punktā nav noteiktas kā attiecināmas.

25. Aktivitātes ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas un pamatotas.

26. Maksimāli pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte ir 45 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.217 redakcijā)

27. Vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai aktivitātes ietva­ros maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir 500 000 latu.

(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.217 redakcijā)

28. Finansējuma saņēmējs, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, projekta īstenošanā iegulda:

28.1. vismaz 30 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām – ja finansējuma saņēmējs ir sīkais vai mazais komersants;

28.2. 40 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām – ja finansējuma saņēmējs ir vidējais komersants;

28.3. 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām – ja finansējuma saņēmējs ir lielais komersants.

29. Piešķirto finansējumu šo noteikumu ietvaros attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar de minimis atbalstu, ja piešķirtais finansējums kopā ar de minimis atbalstu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti (sīkajiem un mazajiem komersantiem – 70 %, vidējiem komersantiem – 60 % un lielajiem komersantiem – 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) neatkarīgi no tā, vai finansējums tiek sniegts no vietējiem, reģionāliem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem.

30. Piešķirto finansējumu šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, ja to sniedz garantijas, aizdevuma vai riska kapitāla ieguldījumu veidā, ievērojot šādus nosacījumus:

30.1. piešķirtais finansējums šo noteikumu ietvaros kopā ar finansējumu garantijas vai aizdevumu veidā nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti neatkarīgi no tā, vai finansējums tiek sniegts no vietējiem, reģionāliem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem;

30.2. komersantiem, kuri saņēmuši finansējumu riska kapitāla ieguldījumu veidā, šo noteikumu ietvaros pieļaujamo kopējo finansējuma summu samazina par 20 %, nepārsniedzot summu, kas saņemta riska kapitāla ieguldījumu veidā. Minēto nosacījumu piemēro trīs gadus no riska kapitāla piešķiršanas.

31. Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir divi gadi no projekta īstenošanas līguma noslēgšanas dienas.

IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

32. Paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu, pieņemšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

32.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

32.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

33. Paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina vismaz mēnesi iepriekš, norādot projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu. Paziņojumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei un vadošajai iestādei.

34. (Svītrots ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.879)

35. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

35.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums);

35.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

35.2.1. deklarāciju par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā, mazā vai vidējā komersanta kategorijai (sagatavotu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai), ja projekta iesniedzējs šo noteikumu ietvaros pretendē uz finansējumu saskaņā ar sīkiem, maziem un vidējiem komersantiem noteiktajām prasībām;

35.2.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu (dokuments projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par 30 kalendāra dienām) par nodokļu samaksu un vidējo uzņēmumā strādājošo darbinieku skaitu pēdējos divos gados (atsevišķi pa gadiem), bet jaundibinātam komersantam par laikposmu, kas atspoguļots operatīvajā pārskatā, vai piekrišanas vēstuli, kurā projekta iesniedzējs pilnvaro sadarbības iestādi pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu (3.pielikums). Vēstules oriģinālu iesniedz atsevišķi, neiesietu projekta iesniegumā;

35.2.3. gada pārskatu par pēdējiem trim noslēgtajiem pārskata gadiem ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par saņemšanu vai gada ienākumu deklarāciju (ar pielikumiem) par pēdējiem trim pārskata gadiem ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par saņemšanu (kopiju). Individuālais komersants iesniedz finanšu pārskatu par attiecīgo laikposmu, ja apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedzis 200 000 latu. Jaundibinātais komersants iesniedz operatīvo finanšu pārskatu (kas nav vecāks par trim kalendāra mēnešiem), uz kura pamata, iesniedzot projekta iesniegumu, tika noteikta atbilstība sīkā, mazā vai vidējā komersanta kategorijai;

35.2.4. zemesgrāmatā reģistrētu īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības (atbilstoši šo noteikumu 20.2.apakšpunkta prasībām) apliecinošu dokumentu par īpašumu, kurā tiks veikti sākotnējie ieguldījumi (kopiju);

35.2.5. līgumus par produkcijas noietu (jāiesniedz, ja visu sadarbības partneru kopējais apgrozījums ir vismaz trīs reizes lielāks par projekta izmaksām un tas pārsniedz projekta iesniedzēja apgrozījumu) (kopiju);

35.2.6. sadarbības partnera, ar kuru noslēgti līgumi par produkcijas noietu, paraksttiesīgas personas parakstītu izziņu par apgrozījumu pēdējā noslēgtajā pārskata gadā (jāiesniedz, ja sadarbības partneru kopējais apgrozījums ir vismaz trīs reizes lielāks par projekta izmaksām un tas pārsniedz projekta iesniedzēja un projekta iesniedzēja saistīto personu grupu apgrozījumu) (oriģinālu);

35.2.7. jauna produkta vai tehnoloģijas izveidi vai iegādi apliecinošu dokumentu kopijas (uz projekta iesniedzēja vārda reģistrētu vai reģistrācijai iesniegtu izgudrojumu, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju apliecinošu dokumentu kopijas, ko apliecinājusi institūcija, kas ir tiesīga sniegt šādu apliecinājumu, ja ražošanā tiek ieviests projekta iesniedzēja izstrādāts jauns produkts vai tehnoloģija; no trešās personas iegādātu patentu, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju apliecinošu dokumentu kopijas vai dokumenta izrakstu, ko ir parakstījusi trešā persona, no kuras tiek iegādāts minētais patents, dizainparaugs, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija; līgumus ar Izglītības un zinātnes ministrijas reģistrēto zinātnisko institūciju par pētniecības darbiem, ja tie nav iekļauti komersanta gada pārskata pozīcijā “pētniecības un attīstības izmaksas”, un citu dokumentu kopijas, kas apliecina pētniecības un attīstības darbu veikšanu), ja piemērojams;

35.2.8. ārējā finansējuma sniedzēja apliecinājums par to, ka sniegtais finansējums projekta īstenošanai nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, ja piemērojams;

35.2.9. izziņu no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu (izziņā norāda šo noteikumu 5.pielikumā minēto informāciju) (ja attiecināms) un izziņu no kredītiestādes par konta atlikumu (izziņā norāda šo noteikumu 6.pielikumā minēto informāciju) (ja attiecināms). Izziņu no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu (ja attiecināms) un izziņu no kredītiestādes par konta atlikumu (ja attiecināms) iesniedz par summu, kas nav mazāka par projekta kopējām iz­maksām. Ja projekta iesniedzējs projektā ir paredzējis saņemt šo noteikumu 64.1 punktā norādīto avansu, izziņu iesniedz par projekta kopējo izmaksu un avansa starpību. Projekta iesnieguma iesniegšanas dienā izziņa no kredītiestādes nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām. Izziņa nav jāiesniedz, ja projekta pieprasītais finansējuma apmērs ir mazāks par 30 000 latu.

(Grozīts ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.217)

36. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektronisko pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu pieņemšanu.

37. Iesniedzamie dokumenti atbilst šādām prasībām:

37.1. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots datorrakstā un latviešu valodā;

37.2. ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, dokumentiem pievieno apliecinātu dokumentu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā;

37.3. projekta iesnieguma oriģinālam jābūt noformētam atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

37.4. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks;

37.5. projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats.

38. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija). Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz cietos vākos, caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts. Uz oriģināl­eksemplāra pirmās lapas ir norāde “Oriģināls”, uz kopijas pirmās lapas – norāde “Kopija”. Šo noteikumu 35.2.2.apakšpunktā minēto piekrišanas vēstuli iesniedz atsevišķi.

39. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

39.1. projekta iesniegums ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

39.2. projekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

39.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamie dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisku parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms konkrētās projektu atlases kārtas beigu termiņa. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

40. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms sadarbības iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

41. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas dienu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas dienu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda, ka sūtījums nodots pastā pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

42. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz sadarbības iestādes elektronisko pasta adresi, par iesniegšanas laiku ir uzskatāms brīdis, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

43. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz projektu vērtēšanas beigām, bet, ja projekts tiek apstiprināts, – līdz 2021.gada 31.decembrim.

44. Sadarbības iestāde 15 darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.

V. Projektu iesniegumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

45. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestāde. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vēr­tē­šanu atbilstoši kvalitātes un neprecizējamiem atbilstības un neprecizē­jamiem administratīvajiem kritērijiem nodrošina sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija):

45.1. komisijas sastāvā ir Ekonomikas ministrijas un valsts aģentūras “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” pārstāvji;

45.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.217 redakcijā)

46. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.

47. Projektu iesniegumus vērtē pēc šādiem kritērijiem (4.pielikums):

47.1. kvalitātes kritēriji:

47.1.1. inovācijas pakāpe, ko nodrošinātu projekta realizācija;

47.1.2. projekts tiek ieviests dizaina nozarē vai nozare, kurā tiks sasniegti projekta rezultāti (atbilstoši OECD un Eurostat klasifikācijai), tiek uzskatīta par augsti tehnoloģisku (pēc NACE (1.1.red.) kodiem);

47.1.3. produktu izplatīšanas pieredze;

47.1.4. gala produktu radīšana pārdošanai;

47.1.5. eksporta potenciāls;

47.1.6. komersanta vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas līdzšinējā pieredze inovāciju ieviešanā pēdējo piecu gadu laikā;

47.1.7. projekta iesnieguma atbilstība horizontālajai prioritātei “informācijas sabiedrība”;

47.1.8. projekta iesnieguma atbilstība horizontālajai prioritātei “makroekonomiskā stabilitāte” – pieprasītā atbalsta intensitāte;

47.1.9. projekta iesnieguma atbilstība horizontālajai prioritātei “ilgtspējīga attīstība”;

47.2. atbilstības kritēriji:

47.2.1. projekta iesniedzēja atbilstība šo noteikumu 15.punktam un 16.1.apakšpunktam;

47.2.2. projekta iesniedzēja atbilstība šo noteikumu 16.2.apakšpunktam;

47.2.3. projekts tiek īstenots atbalstāmajā nozarē (netiek īstenots šo noteikumu 14.punktā minētajās nozarēs);

47.2.4. izmaksas atbilst šo noteikumu 21.punktam un 20.1.apakšpunktam;

47.2.5. pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un nepārsniedz šo noteikumu 26., 27., 28., 29. un 30.punktā minēto;

47.2.6. projekta izmaksas projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi, kā arī ir ievēroti atbalstāmo izmaksu ierobežojumi;

47.2.7. projekta izmaksu pamatotība un efektivitāte;

47.2.8. projekta īstenošanas laiks nepārsniedz šo noteikumu 31.punktā noteikto termiņu;

47.3. administratīvie kritēriji:

47.3.1. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 35.punkta prasībām;

47.3.2. projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

47.3.3. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks;

47.3.4. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta;

47.3.5. projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām;

47.3.6. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu;

47.3.7. projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats;

47.3.8. projekta iesniegums iesniegts noteiktajā termiņā;

47.3.9. projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā;

47.3.10. projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros;

47.4. finansējuma piešķiršanas kritēriji:

47.4.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 47.3.8.apakšpunktā minētajam administratīvajam un 47.2.1., 47.2.3., 47.2.7.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem, kā arī šo noteikumu 47.1.1.apakš­punktā minētajā kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 10 punktu un kopā ir saņēmis vismaz 50 punktu, vērtējot pēc kvalitātes kritērijiem;

47.4.2. sarindojot šo noteikumu 47.4.1.apakš­punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ar “Jā” novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma.

48. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 47.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

49. Kritēriju vērtēšanas secība:

49.1. uzsākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 47.3.8.apakšpunktam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 47.3.8.apakš­punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

49.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 47.3.8.apakšpunktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 47.2.1., 47.2.3. un 47.2.7.apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 47.2.1., 47.2.3. vai 47.2.7.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina;

49.3. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 47.2.1., 47.2.3. un 47.2.7.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina pēc pārējiem šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

49.4. visus iesniegtos projekta iesniegumus, kas vērtēti pēc šo noteikumu 47.1.apakš­punktā minētajiem kritērijiem, vērtē pēc šo noteikumu 47.4.1.apakšpunktā minētā kritērija. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 47.4.1.apakšpunktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

49.5. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 47.4.1.apakšpunktā minētajam kritērijam, to vērtē pēc šo noteikumu 47.4.2.apakšpunktā minētā kritērija;

49.6. pēc pārējiem šo noteikumu 47.punktā minētajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 47.4.2.apakšpunktā minētajam kritērijam.

50. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, tiek uzskatīts, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam, vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

51. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas lēmumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja izpildīti šādi nosacījumi:

51.1. projekta iesniegums atbilst visiem atbilstības kritērijiem un visiem administratīvajiem kritērijiem;

51.2. projekta iesniegums ir saņēmis vismaz 50 punktu par kvalitātes kritērijiem;

51.3. projekta iesniegums izsludinātās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir saņēmis augstāku vērtējumu, salīdzinot projektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam saskaņā ar projektu iesniegumu kvalitātes kritērijiem. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, pieņemot lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, priekšroku dod projekta iesniegumam ar augstāku novērtējumu šo noteikumu 47.1.1.apakšpunktā minētajā kritērijā. Ja šajā kritērijā vērtējumi ir vienādi, priekšroku dod projekta iesniegumam ar augstāku novērtējumu šo noteikumu 47.1.2.apakš­punktā minētajā kritērijā. Ja arī šajā kritērijā vērtējumi ir vienādi, priekšroku dod projekta iesniegumam ar augstāku novērtējumu šo noteikumu 47.1.8.apakš­punktā minētajā kritērijā.

52. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas lēmumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja uz projekta iesniegumu attiecas vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

52.1. projekta iesniedzējs neatbilst projekta iesniegumu atbilstības kritērijam, kurš minēts šo noteikumu 47.2.1.apakšpunktā, vai projekta iesnie­guma administratīvajam kritērijam, kurš minēts šo noteikumu 47.3.8.apakš­punktā;

52.2. projekta iesniegums atbilstoši projektu iesniegumu kvalitātes kritērijiem nav saņēmis vismaz 50 punktu;

52.3. projekta iesniegums izsludinātās atlases kārtas ietvaros ir saņēmis vairāk nekā šo noteikumu 51.2.apakšpunktā noteikto minimālo punktu skaitu, bet, ņemot vērā projektu iesniegumu secību pēc sarindošanas atbilstoši iegūtajam punktu skaitam saskaņā ar kvalitātes kritērijiem, tam izsludinātās atlases kārtas ietvaros nepietiek finansējuma.

53. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu:

53.1. precizēt projekta iesnieguma izmaksu tāmi, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas. Veicot precizējumus, attiecināmo izmaksu kopsummu, finansējuma apjomu un intensitāti nedrīkst palielināt;

53.2. iesniegt papildu informāciju, lai nodrošinātu informācijas atbilstību kritērijiem;

53.3. no projekta attiecināmajām izmaksām izslēgt izmaksas, kas šo noteikumu 24.punktā noteiktas kā neattiecināmas;

53.4. precizēt finansējuma apmēru atbilstoši šo noteikumu 26. un 27.punkta prasībām;

53.5. precizēt projekta īstenošanas laiku;

53.6. apliecināt Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu samaksu pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

53.7. noformēt projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 37., 38. un 39.punkta prasībām;

53.8. iesniegt papildu skaidrojumus par veicamo darbu un jauno produktu vai tehnoloģiju atbilstību definīcijām atbilstoši šo noteikumu 9., 10. un 11.punkta prasībām;

53.9. precizēt komersanta atbilstību šo noteikumu 12.punktam.

54. Informācija, kas minēta šo noteikumu 53.punktā, tiek pieprasīta pēc projekta vērtēšanas. Pēc projekta iesniedzēja informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts.

55. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde norāda projekta iesniedzējam pieprasīto papildu vai precizējošo informāciju, kas minēta šo noteikumu 53.punktā, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama. Pēc informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts.

56. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par sešām kalendāra nedēļām no lēmuma parakstīšanas dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādei vērtēšanai. Sadarbības iestāde sešu kalendāra nedēļu laikā vērtē iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajam nosacījumam. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai arī nosacījumi netiek izpildīti lēmumā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no lēmuma parakstīšanas dienas nosūta projekta iesniedzējam. Atzinuma tiesiskuma kontrole notiek tādā pašā kārtībā kā lēmuma ar nosacījumu tiesiskuma kontrole.

57. Šo noteikumu 56.punktā minētais nosacījumu izpildei noteiktais termiņš nevar tikt pagarināts.

58. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu projekta iesniedzējam tiek nosūtīts pa pastu piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

VI. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

59. Finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja mājaslapā internetā (ja tāda ir) par projekta īstenošanas gaitu ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

60. Finansējuma saņēmējs saņem finansējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

60.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu pirms uzsāktas projekta atbalstāmās darbības. Ja projekta iesniedzējs ir uzsācis projekta īstenošanu pirms lēmuma par projekta apstiprināšanu vai pirms lēmumā ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildes, par šīm darbībām tas nevar saņemt finansējumu šo noteikumu ietvaros;

60.2. finansējuma saņēmējs iesniedzis sadarbības iestādē iepirkuma plānu;

60.3. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai ir atvēris atsevišķu norēķinu kontu bankā, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi;

60.4. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu ir izsludinājis ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas brīža. Ja konkurss netiek izsludināts minētajā termiņā, sadarbības iestāde var lemt par līguma izbeigšanu;

60.5. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

60.6. ir sagatavots un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniegts sadarbības iestādē starpposma (ja nepieciešams) un noslēguma maksājuma pieprasījums, un ir pievienotas dokumentu kopijas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu, kas publicēts un norādīts sadarbības iestādes mājaslapā;

60.7. projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām pēc sadarbības iestādes veiktajām projekta īstenošanas un starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu pārbaudēm;

60.8. attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai tos ieguldījumus, par kuriem projekta starpposma un noslēguma pārskata iesniegšanas dienā būs pilnībā samaksāts un kas būs komersanta īpašumā.

60.1 Sadarbības iestāde lemj par līguma par projekta īstenošanu izbeig­šanu līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī ja 12 mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas:

60.1 1. finansējuma saņēmējs nav noslēdzis līgumu ar kredītiestādi par kredīta piešķiršanu par summu, ne mazāku kā 75 % no izziņā minētās, ja projekta iesniegumam ir pievienota izziņa no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu;

60.1 2. finansējuma saņēmējs nav noslēdzis līgumus ar piegādātājiem par summu, ne mazāku kā 75 % no projektā paredzētajām jaunu iekārtu (un aprīkojuma), patentu un licenču iegādes izmaksām, ja projekta iesniegumā ir paredzētas jaunu iekārtu (un aprīkojuma), patentu un licenču iegādes izmaksas.

(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.217 redakcijā)

61. Sadarbības iestādei ir tiesības proporcionāli samazināt finansējuma summu šādos gadījumos:

61.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

61.2. ja nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

61.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

61.4. ja projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

61.5. ja iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

61.6. ja finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā ir maldinājis sadarbības iestādi vai atbildīgo iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju;

61.7. šo noteikumu 30.2.apakšpunktā minētajā gadījumā.

62. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu.

63. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

64. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķu projekta īstenošanai atvērto finansējuma saņēmēja bankas kontu, kurš norādīts maksājuma pieprasījumā.

64.1 Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35 % no publiskā finansējuma apmēra. Avansa maksājuma saņemšanai un maksājumu veikšanai no saņemtā avansa maksājuma līdzekļiem finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē. Lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē bankas garantiju par avansa summu. Bankas garantijas termiņš nav īsāks kā projekta īstenošanas termiņš.

(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.217 redakcijā)

65. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt finansējumu ne biežāk kā reizi sešos mēnešos, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz vienu gadu.

66. Starpposma un noslēguma maksājumu veic pēc attiecīgā projekta posma pabeigšanas.

67. Projekta noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta pabeigšanas, bet ne vēlāk par 2015.gada 1.jūliju.

68. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegta­jiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, kas izstrādāti un noformēti, ievērojot normatīvo aktu prasības par maksājumu un darījumu dokumentiem.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.augusta noteikumiem Nr.658

(Pielikums grozīts ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.217)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.augusta noteikumiem Nr.658
Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts

1. Neatbalstāmo nozaru ierobežojumi ir attiecināmi uz komersantu projekta gaitā izstrādātajiem produktiem vai tehnoloģijām.

2. Atbalsts darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildi­nājuma 2.1.2.2.2.apakšaktivitātē “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” netiek sniegts šādās nozarēs:

2.1. alus un alkoholisko dzērienu ražošana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. grupu 15.9 “Dzērienu ražošana”, izņemot klasi 15.97 “Iesala ražošana” un klasi 15.98 “Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana” (NACE 2.red. 11.nodaļu “Dzērienu ražošana”, izņemot klasi 11.06 “Iesala ražošana” un klasi 11.07 “Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana”));

2.2. tabakas izstrādājumu ražošana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. 16.nodaļu “Tabakas izstrādājumu ražošana” (NACE 2.red. 12.nodaļu “Tabakas izstrādājumu ražošana”));

2.3. tirdzniecība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. G sekciju “Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts”, izņemot grupu 50.2 “Automobiļu apkope un remonts” un grupu 52.7 “Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts” (NACE 2.red. G sadaļu “Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts”, izņemot grupu 45.2 “Automobiļu apkope un remonts”));

2.4. finanšu starpniecība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. J sekciju “Finanšu starpniecība” (NACE 2.red. K sadaļu “Finanšu un apdrošināšanas darbības”));

2.5. komercpakalpojumi (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. 70.nodaļu “Operācijas ar nekustamo īpašumu” un 71.nodaļu “Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana” (NACE 2.red. L sadaļu “Operācijas ar nekustamo īpašumu” un 77.nodaļu “Iznomāšana un ekspluatācijas līzings”));

2.6. azartspēles (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. klasi 92.71 “Azartspēles un derības” (NACE 2.red. 92.nodaļu “Azartspēles un derības”));

2.7. lauksaimniecības produktu ražošana (ierobežojums attiecas uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, kā arī uz to produktu ražošanu un tirdzniecību, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, kā norādīts Padomes 1987.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 1898/87 par to apzīmējumu aizsardzību, kurus izmanto piena un piena produktu tirdzniecībā, 3.panta 2.punktā (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 182, 03.07.1987., 36.lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994.gada pievienošanās aktu));

2.8. zivsaimniecība un akvakultūra (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. B sekciju “Zvejniecība” (NACE 2.red. 03.nodaļu “Zivsaimniecība”));

2.9. tērauda rūpniecība. Atbilstoši Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2007.–2013.gadam 1.pielikumam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 54, 04.03.2006., 33.–34.lpp.) tērauda rūpniecības nozares ierobežojums ir attiecināms uz komersantiem, kas ražo šādus produktus:

Nr.
p.k.

Izstrādājums

Kombinētās nomenklatūras kods (KN 2007)1

2.9.1.

čuguns

7201

2.9.2.

ferosakausējumi

7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 10

2.9.3.

dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti

7203

2.9.4.

dzelzs un neleģētais tērauds

7206

2.9.5.

dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 12, 7207 19 80, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 52, 7207 20 80

2.9.6.

dzelzs vai neleģētā tērauda plakani velmējumi

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54 00, 7208 90, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90, 7210 11 00, 7210 12, 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 50 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7210 70, 7210 90, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7211 23, 7211 29 00, 7211 90, 7212 10, 7212 20 00, 7212 30 00, 7212 40, 7212 50, 7212 60 00

2.9.7.

dzelzs vai neleģētā tērauda karsti velmēti stieņi brīvi tītos saišķos

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

2.9.8.

pārējie dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi

7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 00

2.9.9.

dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 00

2.9.10.

nerūsējošs tērauds

7218 10 00, 7218 91 10, 7218 91 80, 7218 99 11, 7218 99 20

2.9.11.

nerūsējošā tērauda plakani velmējumi

7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20, 7220 90

2.9.12.

nerūsējošā tērauda stieņi

7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 90

2.9.13.

citāda leģētā tērauda plakani velmējumi

7225 11 00, 7225 19, 7225 30, 7225 40, 7225 50, 7225 91 00, 7225 92 00, 7225 99 00, 7226 11 00, 7226 19, 7226 20 00, 7226 91, 7226 92 00, 7226 99

2.9.14.

citāda leģētā tērauda stieņi

7224 10, 7224 90 02, 7224 90 03, 7224 90 05, 7224 90 07, 7224 90 14, 7224 90 31, 7224 90 38, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60, 7228 70, 7228 80 00

2.9.15.

rievkonstrukcijas

7301 10 00

2.9.16.

sliedes un gulšņi

7302 10 21, 7302 10 23, 7302 10 29, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 10 90, 7302 40 00, 7302 90 00

2.9.17.

bezšuvju caurules, cauruļvadi un dobie profili

7303 00, 7304

2.9.18.

metināta dzelzs vai tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

7305

Piezīme.

1 Komisijas Regula (EK) Nr. 1549/2006 (2006.gada 17.oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 301, 31.10.2006., 448.–472.lpp.).

2.10. sintētisko šķiedru ražošana:

2.10.1. atbilstoši Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2007.–2013.gadam 2.pielikumam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 54, 04.03.2006., 35.lpp.) ierobežojums attiecas uz komersantiem, kuri iesaistīti šādos mākslīgo šķiedru ražošanas palīgprocesos:

2.10.1.1. visu veidu poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna šķiedru un diegu (neatkarīgi no to izmantošanas veida) ekstrūzija vai teksturēšana;

2.10.1.2. polimerizācija (ieskaitot polikondensāciju), ja tā iekārtu izmantošanā ir apvienota ar ekstrūziju;

2.10.1.3. jebkādi palīgprocesi, kuri saistīti ar vienlaicīgu ekstrūzijas vai teksturēšanas jaudu uzstādīšanu, ko veic projekta iesniedzējs vai cits tās pašas grupas komersants, un kuri attiecīgajā komercdarbības veidā izmantoto iekārtu ziņā parasti tiek apvienoti ar šādām jaudām;

2.10.2. sintētisko šķiedru ražošanas nozare ietilpst NACE 1.1.red. grupā 24.7 “Sintētisko šķiedru ražošana” (NACE 2.red. grupā 20.6 “Sintētisko šķiedru ražošana”);

2.11. kuģu būve:

2.11.1. atbilstoši Nostādnēm par valsts atbalstu kuģu būvei (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 317, 30.12.2003., 11.lpp.) kuģu būve tiek definēta kā pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu būve Kopienā;

2.11.2. kuģu būves nozare ietilpst NACE 1.1.red. klasē 35.11 “Kuģu būve un remonts” (NACE 2.red. klasē 30.11 “Kuģu un peldošo iekārtu būve”);

2.12. ogļu rūpniecība:

2.12.1. atbilstoši Padomes 2002.gada 23.jūlija Regulai Nr. 1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 205, 02.08.2006., 1.–8.lpp.) ogles tiek definētas kā augstas kvalitātes, vidējas kvalitātes, kā arī zemas kvalitātes A un B kategorijas ogles ANO Eiropas Ekonomikas komisijas izstrādātās starptautiskās ogļu kodifikācijas sistēmas nozīmē (Starptautiskā vidējas kvalitātes un augstas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1998), Ogļu slāņa starptautiskā klasifikācija (1998) un Starptautiskā zemas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1999));

2.12.2. ogļu rūpniecības nozare ietilpst NACE 1.1.red. grupā 10.1 “Akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija” un grupā 10.2 “Brūnogļu (lignīta) ieguve, apstrāde un aglomerācija” (NACE 2.red. nodaļā 05 “Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve”).

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.augusta noteikumiem Nr.658

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.augusta noteikumiem Nr.658
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas nosaukums un numurs

2

Uzņēmējdarbība un inovācijas

Prioritātes nosaukums un numurs

2.1.

Zinātne un inovācijas

Pasākuma nosaukums un numurs

2.1.2.

Inovācijas

Aktivitātes nosaukums un numurs

2.1.2.2.

2.1.2.2.2.

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā

Projektu atlases veids

Atklāts projektu konkurss

Atbildīgā iestāde

Ekonomikas ministrija

 

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Ar punktiem

Min. 50 punkti (visu kritēriju kopsumma)

1.

Inovācijas pakāpe, ko nodrošinātu projekta realizācija

N
Min. – 10

1.1.

Ieguldījumi nepieciešami, lai ieviestu ražošanā projekta iesniedzēja izstrādātu jaunu produktu vai tehnoloģiju, ko apliecina uz projekta iesniedzēja vārda reģistrēti izgudrojumi, dizainparaugi, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas vai Eiropas un valsts atbalsta programmu ietvaros veiktie pētniecības un attīstības darbi

30

1.2.

Ieguldījumi nepieciešami, lai ieviestu ražošanā jaunu produktu vai tehnoloģiju, izmantojot no trešajām personām iegādātus patentus vai to licences, dizainparaugus, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas

20

1.3.

Ieguldījumi nepieciešami, lai ieviestu ražošanā projekta iesniedzēja izstrādātu jaunu produktu vai tehnoloģiju, ko apliecina komersanta ieguldījumi pētniecībā un attīstībā pēdējos trijos gados, kas nav mazāki par pieciem procentiem no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Ieguldījumus pētniecībā un attīstībā apliecina tas, ka komersanta gada pārskatā iekļauti veiktie ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, tai skaitā pētījumi, kas ir pasūtīti Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrētās zinātniskās institūcijās

10

1.4.

Ieguldījumi nav saistīti ar dokumentāri apliecinātu jaunu produktu vai procesu ieviešanu komersantā

0

2.

Projekts tiek ieviests dizaina nozarē vai nozare, kurā tiks sasniegti projekta rezultāti (atbilstoši OECD un Eurostat klasifikācijai), tiek uzskatīta par augsti tehnoloģisku (pēc NACE (1.1.red.) kodiem)

N
Min. – 0

2.1.

Jaunais produkts vai tehnoloģija izstrādāts vienā no šādām nozarēm (NACE 1.1.red.)

20

2.1.1.

Ražošana

2.1.1.1.

24 Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

2.1.1.2.

29 Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

2.1.1.3.

30 Biroja tehnikas un datoru ražošana

2.1.1.4.

31 Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

2.1.1.5.

32 Radio, televīzijas un sakaru iekārtu un aparatūras ražošana

2.1.1.6.

33 Medicīnisko, precīzijas un optikas instrumentu, pulksteņu ražošana

2.1.1.7.

34 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

2.1.1.8.

35 Citu transportlīdzekļu ražošana, izņemot 35.1 Kuģu un laivu būve un remonts

2.1.2.

Pakalpojumi

2.1.2.1.

64.2 Telekomunikācijas

2.1.2.2.

72 Datori un saistītās aktivitātes

2.1.2.3.

73 Pētniecība un attīstība

2.1.2.4.

74.10 Specializētie projektēšanas darbi, izņemot iekštelpu dekoratoru darbību (NACE 2.red.)

2.1.2.5.

71.12 Inženiertehniskā projektēšana (NACE 2.red.)

2.2.

Sniegts pamatots skaidrojums, kāpēc jauno produktu vai tehnoloģiju var uzskatīt par augsti tehnoloģisku, ja tas tiek veikts citās atbalstāmajās nozarēs

10

2.3.

Jaunais produkts vai tehnoloģija izstrādāta nozarē, kas nav minēta iepriekš, un nav sniegts pamatots skaidrojums, kāpēc projektu var uzskatīt par augsti tehnoloģisku

0

3.

Produktu izplatīšanas pieredze

N
Min. – 0

3.1.

Komersanta vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas apgrozījums ir piecas reizes lielāks par projekta izmaksām vai ir iesniegti sadarbības līgumi par produkcijas noietu ar komersantiem, kuru apgrozījums pārsniedz projekta izmaksas piecas reizes

10

3.2.

Komersanta vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas apgrozījums ir trīs reizes lielāks par projekta izmaksām vai ir iesniegti sadarbības līgumi par produkcijas noietu ar komersantiem, kuru apgrozījums pārsniedz projekta izmaksas trīs reizes

5

3.3.

Komersanta vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas apgrozījums nav vismaz trīs reizes lielāks par projekta izmaksām un nav iesniegti sadarbības līgumi par produkcijas noietu ar komersantiem, kuru apgrozījums pārsniedz projekta izmaksas vismaz trīs reizes

0

4.

Projektā tiek radīti gala produkti pārdošanai

3

N
Min. – 0

5.

Eksporta potenciāls saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem (projekta īstenošanas nozare tiek noteikta saskaņā ar NACE klasifikatoru)

N
Min. – 0

5.1.

Nozare eksportē vairāk nekā 69 % saražotā

10

5.2.

Nozare eksportē 60 %–69 % saražotā

8

5.3.

Nozare eksportē 50 %–59 % saražotā

6

5.4.

Nozare eksportē mazāk nekā 50 % saražotā

0

6.

Komersanta vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas līdzšinējā pieredze inovāciju ieviešanā pēdējo piecu gadu laikā

N
Min. – 0

6.1.

Komersanta vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa ir veikusi līdzīga apjoma jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviešanu ražošanā

10

6.2.

Komersanta vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa ražošanā iepriekš nav ieviesusi līdzīgā apjomā jaunus produktus vai tehnoloģijas

0

1.1.

Kvalitātes kritēriji par horizontālajām prioritātēm

N
Min. – 0

7.

Horizontālā prioritāte “Informācijas sabiedrība”

7.1.

Projektā tiek veidots IT risinājums vai IT pakalpojumi

2

7.2.

Projektā netiek veidots IT risinājums vai IT pakalpojumi

0

8.

Horizontālā prioritāte “Makroekonomiskā stabilitāte”. Pieprasītā atbalsta intensitāte. Samazinot intensitāti par vienu procentpunktu, vērtējums tiek palielināts par vienu punktu. Aprēķinot samazinājumu, tiek ņemta vērā maksimālā intensitāte, kura ir pieejama konkrētajam projektam

10

N
Min. – 0

9.

Horizontālā prioritāte “Ilgtspējīga attīstība”

N
Min. – 0

9.1.

Projekta rezultātā tiek radīta energoefektīvāka tehnoloģija, būtiski samazināta ietekme uz vidi, projekts tiek īstenots vides tehnoloģiju vai eko­inovāciju jomā

5

9.2.

Projekta rezultātā netiek radīta energoefektīvāka tehnoloģija, būtiski samazināta ietekme uz vidi, projekts netiek īstenots vides tehnoloģiju vai eko­inovāciju jomā

0

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

1.

Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants, kura pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 % privātā kapitāla, tas nav atzīts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas procesā vai likvidācijā vai tā darbība nav izbeigta.

N

2.

Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu

P

3.

Projekts tiek īstenots atbalstāmajā nozarē.

Atbalsts netiek sniegts šādās nozarēs:

3.1. vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

3.2. finanšu starpniecība;

3.3. komercpakalpojumi (operācijas ar nekustamo īpašumu; transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana);

3.4. azartspēles un derības;

3.5. alus un alkoholisko dzērienu ražošana;

3.6. tabakas izstrādājumu ražošana;

3.7. zivsaimniecība un akvakultūra;

3.8. kuģu būve;

3.9. ogļu rūpniecība;

3.10. tērauda rūpniecība;

3.11. sintētisko šķiedru ražošana;

3.12. līguma I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības produktu primārā ražošana. Atbalsts tiek sniegts lauksaimniecības produktu apstrādei un tirdzniecībai, izņemot tādu produktu ražošanai un tirdzniecībai, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, kā norādīts Regulas (EEK) Nr. 1898/87 3.panta 2.punktā.

Transporta nozarē netiek segti izdevumi transportlīdzekļu (kustamu aktīvu) iegādei

N

4.

Projekta atbalstāmās izmaksas atbilst noteiktajiem atbalstāmo izmaksu veidiem

P

5.

Pieprasītais atbalsta apmērs ir aprēķināts pareizi un nepārsniedz maksimālo summu, t.sk. ievērojot atbalsta kombinēšanu ar citām programmām

P

6.

Projekta izmaksas (kopējās projekta atbalstāmās izmaksas, kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi, kā arī ir ievēroti atbalstāmo izmaksu ierobežojumi

P

7.

Izmaksu pamatotība

Projekta izmaksu pamatotība un efektivitāte (jābūt izpildītiem visiem nosacījumiem)

N

7.1.

Plānotie izdevumi nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos: tiek vērtēts, vai noteiktais problēmas risinājums pozitīvi ietekmēs projekta iesniedzēja saimniecisko darbību un vai projekta mērķis ir skaidri definēts un atbilst izvēlētajam problēmas risinājumam

7.2.

Attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta īstenošanai: tiek vērtēts vai attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai

7.3.

Attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu: tiek vērtēts vai attiecināmās izmaksas atbilst projektā plānotajām aktivitātēm

7.4.

Plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti

8.

Projektu plānots pabeigt divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas

P

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

1.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti

P

2.

Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām

P

3.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

P

4.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

5.

Projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām

P

6.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

P

7.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats

P

8.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

9.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

P

10.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros

P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

1.

Projekta iesniegums atbilst šā pielikuma 8.administratīvajam un 1., 3. un 7.atbilstības kritērijam (t.i. visiem kritērijiem, kas ir noteikti kā neprecizējami (ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida)), kā arī 1.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 10 punktu un kopā ir saņēmis vismaz 50 punktu, vērtējot pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem

N

2.

Sarindojot šā pielikuma 1.finansējuma piešķiršanas kritērijā ar “Jā” novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma

N

* Piezīmes.

1. Min. – minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem.

2. N – negatīvs vērtējums (projekta iesniegumu noraida).

3. P – ja vērtējums ir negatīvs, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmuma noteiktajā laikā).

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.augusta noteikumiem Nr.658
Kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu

(Pielikums MK 03.03.2009. noteikumu Nr.217 redakcijā)

01.JPG (54217 bytes)

6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.augusta noteikumiem Nr.658
Kredītiestādes izziņa par konta atlikumu

(Pielikums MK 03.03.2009. noteikumu Nr.217 redakcijā)

02.JPG (32385 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 658Pieņemts: 12.08.2008.Stājas spēkā: 22.08.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 21.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
180010
{"selected":{"value":"10.08.2012","content":"<font class='s-1'>10.08.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.08.2012","iso_value":"2012\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2010","iso_value":"2010\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2010.-09.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.03.2009","iso_value":"2009\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2009.-06.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.08.2008","iso_value":"2008\/08\/22","content":"<font class='s-1'>22.08.2008.-13.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.08.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)