Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.576

Rīgā 2008.gada 21.jūlijā (prot. Nr.51 2.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu

(Noteikumu nosaukums MK 10.08.2010. noteikumu Nr.767 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" (turpmāk – apakšaktivitāte) projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu;

1.2. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma (turpmāk – projekta iesniegums) vērtēšanas kritērijus.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.767)

2. Apakšaktivitātes mērķis ir, efektīvi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi elektronisko pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti. Apakšaktivitāte vērsta uz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras, tai skaitā informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstību vairākās nozarēs – veselības aprūpes, nodarbinātības un sociālās aizsardzības, kultūras un citās, nodrošinot gan piekļuvi informācijas resursiem, gan šo resursu saglabāšanu. Apakšaktivitātes mērķis ir arī attīstīt un pilnveidot informācijas sistēmas, kas domātas visām vai vairākām publiskās pārvaldes institūcijām, nodrošinot šo informācijas sistēmu saskaņotību un integrāciju, un attīstīt pakalpojumus, kuros piedalās vairākas publiskās pārvaldes institūcijas un tiek izmantotas vairākas informācijas sistēmas.

3. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

4. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir pārvaldes iestāde, pilnvarotā persona valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un citi informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu lietotāji.

5. Apakšaktivitātes atbalstāmās darbības ir:

5.1. informācijas sistēmu izveide, integrācija un attīstība;

5.2. elektronisko pakalpojumu izveide un attīstība;

5.3. informācijas resursu digitalizācija.

6. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 57.9 punktu)

6.1 (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 57.9 punktu)

6.2 Apakšaktivitātei pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 139 796 690,00 euro. Projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir ne vairāk kā 86 115 448,79 euro.

(MK 26.05.2014. noteikumu Nr.267 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.45)

6.3 Pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz apakšaktivitātei pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, ir 56 785, 62 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1131 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcijas un kompetence

7. Apakšaktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde:

7.1. atbildīgās iestādes funkcijas veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

7.2. sadarbības iestādes funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

(Grozīts ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.496; MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.52; MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.24)

8. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālajā pārraudzībā.

9. Atbildīgās iestādes kompetencē ir:

9.1. nodrošināt apakšaktivitātes uzraudzību un kontroli, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi apakšaktivitātes līmenī;

9.2. sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem (turpmāk – projekts), un nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus apakšaktivitātes līmenī;

9.3. izstrādāt projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

9.4. izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu;

9.5. nodrošināt projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu;

9.6. pieņemt lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

9.7. uzkrāt datus par projekta iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.8. sniegt normatīvajos aktos noteikto informāciju finanšu vadības jomā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai;

9.9. (svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.767);

9.10. izvērtēt sadarbības iestādes sagatavoto informāciju par vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) grozījumiem un sniegt atzinumu par vienošanās grozījumu saskaņošanu;

9.11. (svītrots ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.496);

9.12. (svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.767);

9.13. pirms noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas 10 darbdienu laikā veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā, novērtējot projekta rezultātu funkcionalitāti un to atbilstību projekta iesniegumam.

9.14. (svītrots ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.496)

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.767; MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.52; MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.24)

10. Sadarbības iestādes kompetencē ir:

10.1. nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi projektu līmenī, izņemot šo noteikumu 9.13.apakšpunktā noteikto atbildīgās iestādes funkciju;

10.1.1 veikt iepirkumu plāna pirmspārbaudi un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;

10.1.2 izstrādāt vienošanās projektu un slēgt vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

10.1.3 izvērtēt vienošanās grozījumus, saskaņojot tos ar atbildīgo iestādi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja izmaiņas saistītas ar projekta mērķi, šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētā principa izpildi, projekta darbībām, projekta izmaksām, projekta rezultātiem un sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem, un pieņemt lēmumu par vienošanās grozījumiem;

10.2. pārbaudīt finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprināt attiecināmo izdevumu summas, sagatavot un apstiprināt maksājuma rīkojumu;

10.3. sagatavot un iesniegt sertifikācijas iestādē aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai;

10.4. izvērtēt finansējuma saņēmēja iesniegtos pēcprojekta īstenošanas pārskatus;

10.5. uzkrāt datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

10.6. izskatīt finansējuma saņēmēja progresa pārskatus un, ja nepieciešams, nosūtīt tos finansējuma saņēmējam precizēšanai;

10.7. veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka kārtību, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā;

10.8. pieņemt lēmumu par asignējuma apturēšanu, atjaunošanu vai atsaukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.496; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.767; MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.52)

III. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs ir tiešās valsts pārvaldes iestādes, tām pakļautībā un pārraudzībā esošas institūcijas un plānošanas reģioni.

12. Projekta iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt projekta iesniegumu sadarbībā ar citām tiešās valsts pārvaldes iestādēm, tām pakļautībā un pārraudzībā esošajām institūcijām, kā arī ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām.

13. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanu, ja:

13.1. atbildīgā iestāde to ir uzaicinājusi iesniegt projekta iesniegumu;

13.2. projekta iesniegumā iekļautā projekta tēma atbilst elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības prioritāro projektu sarakstam atbilstoši šo noteikumu 1.1 pielikumam;

13.3. nozares ministrijas un tās pakļautībā un pārraudzībā esošo institūciju apstiprināto projektu attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz šo noteikumu 1.1 pielikumā minēto nozares ministrijai un tās pakļautībā un pārraudzībā esošajām institūcijām pieejamo kopējo finansējuma apjomu.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.52; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1131; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

14. Apakšaktivitātes ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir līdz 100 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.767 redakcijā)

15. Minimālais projekta attiecināmo izmaksu apjoms apakšaktivitātes ietvaros ir 150 000 euro, maksimālais projekta attiecināmo izmaksu apjoms ir 5 000 000 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1131 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

15.1 Projekta dzīves ciklā netiek paredzēti neto ieņēmumi.

(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.52 redakcijā)

16. Maksimālais projekta īstenošanas ilgums ir trīs gadi.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

17. Projekta ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:

17.1. projekta tiešās attiecināmās izmaksas:

17.1.1. projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamās priekšizpētes un tehniskā projekta izstrādes izmaksas, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām;

17.1.1.1 iepirkumu tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas, bet ne vairāk kā pieci procenti no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

17.1.2. informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu izveides un attīstības, informācijas sistēmu integrācijas un informācijas resursu digitalizācijas izmaksas;

17.1.3. nodokļi un nodevas, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību;

17.2. projekta netiešās attiecināmās izmaksas:

17.2.1. sabiedrības informēšanas un publicitātes izmaksas;

17.2.1.1 ar projekta darbībām tieši saistītās publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu, nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;

17.2.2. neparedzētās izmaksas, bet ne vairāk kā trīs procentu apmērā no šo noteikumu 17.1.1. un 17.1.2.apakšpunktā minēto izmaksu summas. Neparedzētās izmaksas izlietojamas šo noteikumu 17.1.1. un 17.1.2.apakšpunktā minēto izmaksu segšanai.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.767; MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.52)

18. Šo noteikumu 17.1.2.apakšpunktā noteiktās izmaksas ietver šādas apakšpozīcijas:

18.1. valsts informācijas sistēmu izveide, attīstība un integrācija;

18.2. publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu izstrāde un ieviešana, dažādu pakalpojumu resursu elektronizācija, publisko pakalpojumu informatīvā satura nodrošinājuma pilnveidošana;

18.3. portālu un iestādes interneta mājaslapu izstrāde un attīstība;

18.4. elektronisko datubāzu, elektronisko reģistru un elektronisko arhīvu izveide un attīstība;

18.5. informācijas resursu digitalizācija;

18.6. elektronisko datu drošības un personas datu aizsardzības uzlabošana;

18.7. elektronisko datu apmaiņas nodrošināšana;

18.8. informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aparatūras un iekārtu (izņemot gala lietotāju infrastruktūras) iegāde projekta ietvaros izveidotas vai attīstītas informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai;

18.9. projekta ietvaros izveidotas informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksas no tās izstrādes brīža līdz palaišanai produktīvā darbībā projekta aktivitāšu apjomā;

18.10. projekta ietvaros izveidotās vai attīstītās informācijas sistēmas lietotāju rokasgrāmatas izstrāde;

18.11. administratoru apmācības projekta ietvaros izveidotas informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai;

18.12. konsultantu, ekspertu un speciālistu atalgojums uz uzņēmuma vai pakalpojuma līguma pamata.

19. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām izmaksām, ja tās:

19.1. attiecas uz iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai un ir veikts saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, ievērojot šo noteikumu 19.5.apakšpunktā minēto nosacījumu;

19.2. ir faktiski veiktas, norādītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas, kā arī tās apliecina attiecīgi attaisnojuma dokumenti (oriģināli);

19.3. ir nepieciešamas projekta īstenošanai, ir paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un tās veiktas, ievērojot atbilstošas finanšu vadības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus. Neparedzētos izdevumus finansējuma saņēmējs var izmantot, ja tos iepriekš saskaņo ar sadarbības iestādi, pamatojoties uz vienošanos, kas noslēgta starp sadarbības iestādi un finansējuma saņēmēju;

19.4. tieši saistītas ar projekta īstenošanu, ir samērīgas un pamatotas;

19.5. (svītrots ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.24);

19.6. (svītrots ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.24);

19.7. radušās, izpildot iepirkuma līgumu, kas noslēgts sarunu procedūras rezultātā, un pirms sarunu procedūras uzsākšanas ir saņemts atbildīgās iestādes saskaņojums sarunu procedūras piemērošanai;

19.8. publiskajā iepirkumā nepārsniedz 85,37 euro par cilvēkstundu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), ja samaksa par pakalpojumu veikta, pamatojoties uz nostrādāto stundu skaitu. Izņēmuma gadījumos, finansējuma saņēmējam iesniedzot pamatojumu atbildīgajā iestādē, cilvēkstundu likmes var būt augstākas par 85,37 euro, ja saņemts atbildīgās iestādes saskaņojums.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.767; MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.52; MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.24; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1131; grozījumi 19.8.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

19.1 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā metodiku sarunu procedūras izvērtēšanai un metodiku izņēmuma gadījumu izvērtēšanai, kad cilvēkstundu likmes var būt augstākas par 85,37 euro, un publicē tās ministrijas tīmekļa vietnē.

(MK 08.01.2013. noteikumu Nr.24 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1131; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

20. Projekta ietvaros ir šādas neattiecināmās izmaksas:

20.1. administratīvās izmaksas;

20.2. informācijas un komunikāciju tehnoloģiju gala lietotāju aparatūras un iekārtu iegāde;

20.3. galalietotāju apmācības projekta ietvaros izveidotas informācijas sistēmas un elektronisko pakalpojumu lietošanai;

20.4. lietošanas konsultantu apmācības elektronisko pakalpojumu lietošanai.

21. Šo noteikumu 20.1.apakšpunktā noteiktās izmaksas ietver šādas apakšpozīcijas:

21.1. projekta administrēšanā iesaistītā personāla darba samaksa par konkrēta darba vai pakalpojuma izpildi, pamatojoties uz darba līgumu vai uzņēmuma līgumu;

21.2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

21.3. komandējumu vai darba braucienu izmaksas;

21.4. izdevumi par kancelejas precēm;

21.5. izdevumi par degvielu, transportlīdzekļa nomu, transporta pakalpojumu pirkšanas izdevumi;

21.6. elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas (nosakot noteiktu limitu).

22. Šo noteikumu 20.1.apakšpunktā noteiktās neattiecināmās izmaksas projekta īstenošanai nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām piešķirtajām attiecināmajām izmaksām un ir iekļaujamas projekta iesniegumā.

(Grozīts ar MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.746)

23. Šo noteikumu 20.2., 20.3. un 20.4.apakšpunktā noteiktās neattieci­nāmās izmaksas projekta īstenošanai nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un ir iekļaujamas projekta iesniegumā.

23.1 (Svītrots ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.24)

23.2 Piemērojot šo noteikumu 19.8.apakšpunktā minēto cilvēkstundas likmi, samaksa par informācijas sistēmas programmatūras izmaiņām nevar pārsniegt 15 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet samaksa par pārējiem pakalpojumiem – piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 08.01.2013. noteikumu Nr.24 redakcijā; sk. 57.8 punktu)

V. Projektu iesniegumu iesniegšanas un atlases kārtība

24. Lai nodrošinātu projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai pieejamā finansējuma apgūšanu, atbildīgā iestāde nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu iestādēm, kuras norādītas Ministru kabinetā apstiprinātajā elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritārajā projektu sarakstā. Uzaicinājumā norāda:

24.1. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta formā;

24.2. iesniedzamā projekta tēmu;

24.3. maksimālo projekta iesniedzējam pieejamo finansējuma apjomu;

24.4. mājaslapas adresi internetā, kurā ievietoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.767)

25. Atbildīgā iestāde nodrošina, ka vienlaikus vērtēšanā atrodas tikai viens nozares projekta iesniegums, ja nozarei pieejamā finansējuma atlikums ir mazāks par 10 000 000 euro.

(Grozīts ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1131; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

26. Projektu iesniedzējs 40 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 24.punktā minētā uzaicinājuma saņemšanas sagatavo un iesniedz atbildīgajā iestādē projekta iesniegumu.

27. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums) un, ja projekta īstenošana notiek sadarbībā ar šo noteikumu 12.punktā noteiktajām iestādēm, sadarbības apliecinājuma (3.pielikums).

28. Ja projekta iesniegumu un sadarbības apliecinājumu iesniedz papīra formā, ievēro šādas prasības:

28.1. projekta iesniegumu iesniedz četros eksemplāros (oriģināls un trīs kopijas) ar attiecīgām norādēm “oriģināls” vai “kopija”;

28.2. projekta iesnieguma veidlapu papildus iesniedz arī elektroniski nepārrakstāmā datu nesējā;

28.3. visi projekta iesnieguma eksemplāri un papildus iesniedzamo dokumentu eksemplāri ir cauraukloti, un lapas ir numurētas. Uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti un apzīmogoti ar projekta iesniedzēja zīmogu. Uz uzlīmes norādīts dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaits, dokumenta autors, datums, izstrādāšanas vieta un paraksts, kā arī apliecinājums par dokumenta kopiju pareizību;

28.4. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, kopā ar projekta iesniegumu iesniedz dokumentu, kas pilnvaro šo personu parakstīt projekta iesniegumu.

29. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, ievēro šādas prasības:

29.1. projekta iesniegumu noformē atbilstoši elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

29.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, DOCX, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

29.3. projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar to autora drošu elektronisku parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projekta iesnieguma pieņemšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina katru atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu pirms projekta iesnieguma pieņemšanas termiņa beigām;

29.4. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona.

30. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

31. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata atbildīgās iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku.

32. Ja projektu iesniedz, sūtot pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

33. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projekta iesniegumu vērtē projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj trīs balss­tiesīgus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.496; MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.52)

34. Komisijas sastāvā novērotāja statusā iekļauj vadošās iestādes pārstāvi.

35. Komisijas personālsastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs.

36. Ja nepieciešams, komisija apakš­aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai pieaicina neatkarīgus ekspertus.

(MK 02.06.2009. noteikumu Nr.496 redakcijā)

37. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši kvalitātes kritērijiem, atbilstības kritērijiem, administratīvajiem kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

38. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes kritērijiem:

38.1. datu apmaiņas saite projektā izveidojamā (uzlabojamā) elektroniskā pakalpo­juma nodrošināšanai;

38.2. projekta ietvaros izveidojamā (uzlabojamā) elektroniskā pakalpojuma elektronizācijas pakāpe;

38.3. vietne, kurā paredzēta projekta ietvaros izveidojamā (uzlabojamā) elektroniskā pakalpojuma saskarnes formas izvietošana;

38.4. projekta rezultātu mērķa grupas lielums;

38.5. projekta izmaksas uz vienu labuma guvēju;

38.6. projekta riska novērtējums:

38.6.1. projekta īstenošanas ilgums;

38.6.2. to projekta ietvaros paredzamo iepirkumu procedūru skaits, kuru līguma cena pārsniedz 71 143,59 euro (bez PVN);

38.7. projekta ietvaros veikto ieguldījumu teritoriālā ietekme;

38.8. projektā paredzētās specifiskās aktivitātes vienādu iespēju principa īstenošanai, nodrošinot elektroniskā pakalpojuma izmantošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem;

(Grozīts ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1131; grozījumi 38.6.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

39. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem atbilstības kritērijiem:

39.1. projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji:

39.1.1. projekta iesniedzējs ir tiešā valsts pārvaldes iestāde vai tās pakļautībā vai pārraudzībā esoša institūcija, vai plānošanas reģions, kas minēts Ministru kabinetā apstiprinātajā elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstā;

39.1.2. projekta īstenošana notiek sadarbībā ar šo noteikumu 12.punktā minētajām iestādēm (ja piemērojams);

39.2. projekta atbilstības kritēriji:

39.2.1. projekta iesnieguma tēma atbilst Ministru kabinetā apstiprinātajam elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstam;

39.2.2. projekta iesniedzējs ir skaidri norādījis, kā plāno piesaistīt nepieciešamo finansējumu projekta realizācijai;

39.2.3. projekta iesniedzējs ir norādījis, kā plāno nodrošināt pietiekamu projekta īstenošanas vadību;

39.2.4. projekta iesniegumā norādītais projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz trīs kalendāra gadus;

39.2.5. projekta iesniegumā pamatotas mērķa grupas vajadzības;

39.2.6. projekta iesniegumā aprakstīts, kā tiks risināta vismaz viena no šādām problēmām:

39.2.6.1. nepietiekama informācijas sistēmu attīstība, sadarbspēja un integrācija;

39.2.6.2. nepietiekami elektronizēti publiskās pārvaldes pakalpojumi;

39.2.6.3. nepietiekami attīstīta elektronisko pakalpojumu sniegšanas tehniskā bāze;

39.2.6.4. pārāk augsts administratīvais slogs uz iedzīvotājiem un komersantiem;

39.2.7. projekta iesniegumā ir ietverts detalizēts aktivitāšu skaidrojums;

39.2.8. projekta aktivitāšu īstenošanai ir paredzēts pietiekami daudz laika;

39.2.9. projekta iesniegumā norādītās projekta aktivitātes projekta īstenošanas laikā ir plānotas secīgi, efektīvi izmantojot projekta īstenošanai paredzēto laiku;

39.2.10. projekta iesniegumā ir norādīti objektīvi pārbaudāmi rezultāti;

39.2.11. projekta iesniegumā parādīta identificēto problēmu, mērķu, aktivitāšu un rezultātu tieša sasaiste;

39.2.12. projekta ietvaros paredzētie informācijas un publicitātes pasākumi nodrošina normatīvajos aktos noteikto minimālo prasību izpildi;

39.2.13. Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļa nepārsniedz pieļaujamo apjomu no projekta attiecināmajām izmaksām;

39.2.14. projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 17.punktā noteiktajām izmaksām;

39.2.15. projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 20.punktā noteiktajām izmaksām;

39.2.16. projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas nepārsniedz pieļaujamo apjomu;

39.2.17. projekta iesnieguma budžeta tāme ir sastādīta atbilstoši plānotajām aktivitātēm;

39.2.18. projekta iesniedzējs ir norādījis, ka plāno izmantot projekta rezultātus un nodrošināt izveidotās infrastruktūras uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām;

39.2.19. projekts nodrošina tāda elektroniskā pakalpojuma izstrādi, kas vēl nav pieejams, vai paaugstina esoša elektroniskā pakalpojuma elektro­nizācijas pakāpi, vai paplašina esošā elektroniskā pakalpojuma funkcionalitāti;

39.2.20. projekta ietvaros izveidojamā vai pilnveidojamā elektroniskā pakalpojuma apraksts ir pilnīgs;

39.2.21. projekta laikā tiks pilnveidoti vai uzlaboti, vai pārveidoti elektroniskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie iestādes iekšējie procesi, lai palielinātu darbības efektivitāti;

39.2.22. projekta rezultātā radušās informācijas sistēmas un elektroniskie pakalpojumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām datu drošības prasībām;

39.2.23. projekts tiešā veidā veicina vienas vai vairāku šādu informā­cijas sistēmās uzturēto datu kvalitātes dimensiju – datu precizitāte, datu pilnība, datu konsistence, datu savlaicīgums, datu unikalitāte, datu pieļaujamība – uzlabošanu tā, lai pēc projekta īstenošanas informācijas sistēmās uzturētie dati varētu tikt uzskatīti par kvalitatīviem vismaz attiecīgās kvalitātes dimensijas ietvaros (ja piemērojams).

40. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem kritērijiem:

40.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

40.2. projekta iesniegums iesniegts uzaicinājuma vēstulē noteiktajā termiņā;

40.3. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

40.4. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

40.5. projekta iesniegumu ir parakstījusi normatīvajos aktos, pārvaldes līgumā vai citā iestādes darbību reglamentējošā dokumentā noteiktā paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona;

40.6. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai;

40.7. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts euro;

40.8. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts.

(Grozīts ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1131; grozījums 40.7.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

41. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem:

41.1. projekta iesniegumā norādīto attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz nozarei pieejamā finansējuma atlikumu;

41.2. projekta iesniegums atbilst administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem un ir saņēmis vismaz 25 punktus, vērtējot pēc kvalitātes kritērijiem.

42. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 38., 39., 40. un 41.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Projekta iesnieguma atbilstību administra­tīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

43. Uzsākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 40.1., 40.2., 40.3. un 40.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem:

43.1. ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 40.1., 40.2., 40.3. un 40.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

43.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 40.1., 40.2., 40.3. un 40.4.apakš­punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē pēc šo noteikumu 40.5., 40.6., 40.7. un 40.8.apakšpunktā un 38., 39. un 41.punktā minētajiem kritērijiem.

44. Pēc projekta iesnieguma vērtēšanas atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu:

44.1. par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

44.2. par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

44.3. par projekta iesnieguma noraidīšanu.

45. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgās iestādes vadītājs pieņem, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 39., 40. un 41.punktā minētajiem kritērijiem un ir ieguvis vismaz 25 punktus, vērtējot pēc šo noteikumu 38.punktā minētajiem kritērijiem.

46. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgās iestādes vadītājs pieņem, ja tas pilnībā atbilst šo noteikumu 40.1., 40.2., 40.3. un 40.4.apakšpunktā, kā arī 39.1.apakšpunktā minētajiem kritērijiem un ir ieguvis vismaz 25 punktus, vērtējot pēc šo noteikumu 38.punktā minētajiem kritērijiem, bet to nepieciešams precizēt atbilstoši vismaz vienam no šo noteikumu 39.2., 40.5., 40.6., 40.7., 40.8., 41.1. vai 41.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

47. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu var ietvert:

47.1. papildu skaidrojuma sniegšanu;

47.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

47.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 17.1.1., 17.2.2.apakšpunktā un 22. un 23.punktā minētos izmaksu pozīcijas apjoma ierobežojumus;

47.4. citas darbības, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 40.5., 40.6., 40.7. un 40.8.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

48. Ja pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina, iesniedzot informāciju atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 kalendāra dienas.

49. Komisija vērtē un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 48.punktā noteiktā termiņa. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

50. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina šo noteikumu 47.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nosacījumi netiek izpildīti lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

51. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu atbildīgās iestādes vadītājs pieņem, ja:

51.1. uz projekta iesniegumu attiecināms šo noteikumu 43.1.apakšpunkts;

51.2. projekta iesniegums neatbilst projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem (šo noteikumu 39.1.apakšpunkts);

51.3. vērtējot projekta iesniegumu pēc kvalitātes kritērijiem (šo noteikumu 38.punkts), projekts ir ieguvis mazāk nekā 25 punktus.

52. Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos par projekta īstenošanu, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.767)

52.1 Ja projekta iesniedzējs nav iesniedzis projekta iesniegumu šo noteikumu 26.punktā noteiktajā termiņā vai ir iesniedzis projekta iesniegumu noteiktajā termiņā, bet tas ir noraidīts atbilstoši šo noteikumu 50. un 51.punktam, atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti uzaicināt projekta iesniedzēju iesniegt projekta iesniegumu.

(MK 02.06.2009. noteikumu Nr.496 redakcijā)

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

53. Ja projekta īstenošana notiek sadarbībā ar šo noteikumu 12.punktā minētajām iestādēm, projekta iesniedzējs noslēdz sadarbības līgumus ar tām ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas. Ja sadarbības līgumu nenoslēdz minētajā termiņā, sadarbības iestāde lemj par vienošanās laušanu.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.767)

54. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu izsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas. Ja konkursu neiz­sludina minētajā termiņā, sadarbības iestāde lemj par vienošanās laušanu.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.767)

55. Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā aktuālo informāciju par projekta ieviešanas gaitu.

56. Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

56.1 Visas izmaiņas, kas skar projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.767 redakcijā)

56.2 Nozares ministrija kā finansējuma saņēmēja vai kā tiešās pārvaldes iestāde, kuras padotībā atrodas finansējuma saņēmējs, nodrošina, ka sešu mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas ir apstiprināts normatīvais akts, kas nosaka projekta ietvaros izveidotās vai attīstītās informācijas sistēmas vai izveidotā elektroniskā pakalpojuma darbību un lietošanu.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.767 redakcijā)

56.3 Nozares ministrija ir atbildīga par projekta ietvaros radīto vērtību un rezultātu izmantošanu nozares institūcijās atbilstoši projektā minētajiem nosacījumiem.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.767 redakcijā)

56.4 Samaksu par nostrādātajām cilvēkstundām veic, pamatojoties uz nodošanas un pieņemšanas aktu, un tikai par pakalpojumiem, kurus nav iespējams pasūtīt kā gabaldarbus. Gabaldarbs ir pakalpojums, kuram ir iespējams noteikt veicamā darba apjomu un ir iespējams skaidri definēt pakalpojuma rezultātu.

(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.52 redakcijā)

56.5 Nodošanas un pieņemšanas aktā par pakalpojuma izpildi norāda šādu informāciju:

56.5 1. izpildītā darba saturs;

56.5 2. nostrādāto stundu skaits un stundas likme, ja sniegti pakalpojumi, par kuriem darba samaksa veikta, pamatojoties uz nostrādāto stundu skaitu.

(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.52 redakcijā)

56.6 (Svītrots ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.24)

56.7 Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka jebkura projekta ietvaros izstrādātā programmatūra būs pieejama visām valsts pārvaldes iestādēm ar tiesībām to brīvi kopēt, izmantot, mainīt un uzlabot valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām.

(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.52 redakcijā)

56.8 (Svītrots ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.24)

56.9 Preču un pakalpojumu sniegšanas garantiju iekļauj līguma priekšmeta cenā un atsevišķi neizdala kā izmaksu pozīciju. Minēto garantiju paredz, lai novērstu līgumu priekšmeta neatbilstības, kas radušās ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, un tās termiņš nepārsniedz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.52 redakcijā)

56.10 Ja apakšaktivitātes ietvaros īstenotajā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzta vienošanās, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta vienošanās laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts papildu darbību finansēšanai esoša projekta ietvaros vai jauna projekta īstenošanai.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.656 redakcijā)

56.11 Finansējuma saņēmējs samaksā informācijas sistēmas izstrādātājam noslēguma maksājumu, kas nevar būt mazāks par 30 procentiem no informācijas sistēmas izstrādes līgumcenas, tikai pēc tam, kad ir parakstīts nodošanas un pieņemšanas akts par informācijas sistēmas izstrādi.

(MK 08.01.2013. noteikumu Nr.24 redakcijā; sk. 57.8 punktu)

56.12 Izstrādātājs nodod finansējuma saņēmējam projekta ietvaros izstrādātās vai pielāgotās programmatūras dokumentētu pirmkodu un autora mantiskās tiesības vai licencē šo programmatūru finansējuma saņēmējam, izmantojot kādu no atvērtā pirmkoda licencēm.

(MK 08.01.2013. noteikumu Nr.24 redakcijā; sk. 57.8 punktu)

VIII. Noslēguma jautājums

57. Projekts īstenojams triju gadu laikā no vienošanās par projekta īstenošanu spēkā stāšanās dienas, taču ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam.

57.1 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums šo noteikumu 6. un 14.punktā minētajā apmērā attiecināms kopš 2008.gada 14.augusta, tai skaitā uz visiem maksājumu pieprasījumiem, kas iesniegti un atmaksāti apakšaktivitātes ietvaros.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.767 redakcijā)

57.2 Šo noteikumu 17.2.1.apakšpunkts attiecas uz finansējuma saņēmējiem, kuri ir noslēguši uzņēmuma vai pakalpojuma līgumu par sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumiem līdz 2010.gada 27.jūlijam.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.767 redakcijā)

57.3 Šo noteikumu 17.2.1.1 apakšpunkts attiecas uz finansējuma saņēmējiem, kuri nav noslēguši uzņēmuma vai pakalpojuma līgumu par sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumiem līdz 2010.gada 27.jūlijam.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.767 redakcijā)

57.4 Projektos, par kuru īstenošanu nav noslēgtas vienošanās līdz 2010.gada 15.jūlijam, nevar tikt plānotas neattiecināmās izmaksas.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.767 redakcijā)

57.5 Dokumentācija, kas iesniegta atbildīgajai iestādei kā vienošanās slēdzējai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir piekritīga atbildīgajai iestādei. Atbildīgā iestāde izskata minēto dokumentāciju un veic attiecīgos pasākumus viena mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.767 redakcijā)

57.6 Šo noteikumu 17.1.1.1, 19.5. un 19.6.apakšpunkts un 23.1, 56.4, 56.7 un 56.8 punkts neattiecas uz finansējuma saņēmēju, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu līdz 2012.gada 7.februārim, izņemot, ja šādu līgumu var izbeigt bez papildu izmaksām finansējuma saņēmējam.

(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.52 redakcijā)

57.7 Šo noteikumu 56.6 punkts neattiecas uz finansējuma saņēmēju, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu līdz 2012.gada 1.martam.

(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.52 redakcijā)

57.8 Šo noteikumu 19.7. un 19.8.apakšpunktā un 23.2, 56.11 un 56.12 punktā minētās prasības piemēro finansējuma saņēmējam, kurš iepirkuma līgumu ir noslēdzis pēc 2013.gada 15.janvāra.

(MK 08.01.2013. noteikumu Nr.24 redakcijā)

57.9 Šo noteikumu 6. un 6.1 punkts un 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1131 redakcijā)

58. Šo noteikumu 9.13. apakšpunktā minētā prasība nav attiecināma uz šo noteikumu 1.1 pielikuma 37., 39. un 40. punktā minētajiem projektiem, kuriem sadarbības iestāde noslēguma maksājuma pieprasījumu apstiprina, pirms ir veikta pārbaude projekta īstenošanas vietā, lai novērtētu projekta rezultātu funkcionalitāti un to atbilstību projekta iesniegumam.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 168 redakcijā)

59. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 1.1 pielikuma 37., 39. un 40. punktā minētajiem projektiem ne vēlāk kā līdz 2016. gada 1. decembrim nodrošina funkcionalitātes sasniegšanu un uzaicina atbildīgo iestādi veikt pārbaudi projektu īstenošanas vietā, lai novērtētu projektu rezultātu funkcionalitāti un to atbilstību projekta iesniegumiem. Atbildīgā iestāde pārbaudi projektu īstenošanas vietā veic ne vēlāk kā līdz 2016. gada 30. decembrim.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 168 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņa
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.576
Finansējuma sadalījums pa projektiem pa nozaru ministrijām un to pakļautībā un pārraudzībā esošajām institūcijām 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 57.9 punktu)

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.576
Finansējuma sadalījums pa projektiem pa nozaru ministrijām un to pakļautībā un pārraudzībā esošajām institūcijām 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros

(Pielikums MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1131 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2014. noteikumiem Nr.267; MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.45)

Nr.
p.k.

Projekta tēma

Par projekta īstenošanu atbildīgā institūcija

Projekta attiecināmo izmaksu apjoms (euro)

Aizsardzības ministrija

1 414 583,66

1.Valsts ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras izveideValsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra"

1 414 583,66

Ārlietu ministrija

693 656,79

2.Vienotās ārlietu dienesta dokumentu vadības sistēmas uzlabojumi un papildinājumi, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas SavienībāĀrlietu ministrija

693 656,79

Ekonomikas ministrija

3 523 786,49

3.Būvniecības informācijas sistēmas izstrādeEkonomikas ministrija

3 523 786,49

Finanšu ministrija

1 004 452,27

4.Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas ieviešanaValsts ieņēmumu dienests

1 004 452,27

Iekšlietu ministrija

6 715 810,92

5.Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveideIekšlietu ministrijas Informācijas centrs

4 940 850,93

6.Vienotais notikumu reģistrsValsts policija

701 132,99

7.VUGD apmācības informācijas sistēmas pilnveidošanaValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

362 391,09

8.Robežapsardzības informācijas sistēmas "RAIS 2009" izstrādeValsts robežsardze

711 435,91

Izglītības un zinātnes ministrija

8 188 908,71

9.Valsts izglītības informācijas sistēma – 2.kārtaIzglītības un zinātnes ministrija

2 492 199,93

10.Portāla www.skolas.lv attīstība – 2.kārtaIzglītības un zinātnes ministrija

3 374 161,13

11.Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma – 2.kārtaIzglītības un zinātnes ministrija

2 322 547,65

Kultūras ministrija

14 207 726,60

12.Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārtaLatvijas Nacionālā bibliotēka

3 700 638,78

13.Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana – 2.kārtaValsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"

2 833 011,39

14.Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana – 2.kārtaValsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"

4 966 265,56

15.Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstībaLatvijas Nacionālā bibliotēka

1 422 871,81

16.Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēmaValsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"

1 284 939,06

Labklājības ministrija

5 622 445,94

17.Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešanaVeselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

775 416,97

18.Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešanaValsts darba inspekcija

918 228,82

19.Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšanaLabklājības ministrija

2 625 164,17

20.Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošanaValsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

1 303 635,98

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

25 418 961,74

21.Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveide – 1.kārtaValsts aģentūra "Valsts reģionālās attīstības aģentūra"

1 861 116,33

22.Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstībaValsts aģentūra "Valsts reģionālās attīstības aģentūra"

2 783 628,91

23.E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstībaValsts aģentūra "Valsts reģionālās attīstības aģentūra"

2 748 069,17

24.Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portāluValsts aģentūra "Valsts reģionālās attīstības aģentūra"

3 570 503,30

25.Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas – 1.kārtaValsts aģentūra "Valsts reģionālās attīstības aģentūra"

1 919 778,89

26.Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveideValsts aģentūra "Valsts reģionālās attīstības aģentūra"

3 775 914,76

27.Pašvaldību funkciju atbalsta sistēma – 2.kārtaValsts aģentūra "Valsts reģionālās attīstības aģentūra"

3 280 960,18

28.Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas ieviešana novados – 2.kārtaValsts aģentūra "Valsts reģionālās attīstības aģentūra"

1 228 434,68

29.Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošanaValsts vides dienests

944 871,43

30.Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektronizācijaDabas aizsardzības pārvalde

346 949,01

31.Vienotas vides informācijas sistēmas izveide – 2.posmsValsts vides dienests

2 958 735,08

Satiksmes ministrija

300 637,94

32.Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" informācijas tehnoloģiju sistēmas konsolidācija un integrācijaValsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

300 637,94

Tieslietu ministrija

6 259 959,17

33.Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveideValsts zemes dienests

3 273 316,60

34.Valsts informācijas sistēmas "Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs" pilnveidošanaUzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

623 476,70

35.Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmaTieslietu ministrija

826 088,08

36.Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegšanai – 1.kārtaTiesu administrācija

1 537 077,79

Veselības ministrija

7 315 576,32

37.Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posmsNacionālais veselības dienests

576 263,08

38.Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde – 1.posmsVeselības inspekcija

325 629,64

39.Elektroniskas apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) – 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšanaNacionālais veselības dienests

2 888 312,94

40.Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide –1.posmsNacionālais veselības dienests

3 525 370,66

Zemkopības ministrija

5 505 727,86

41.Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas izveideZemkopības ministrija

3 572 043,65

42.Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas izveideZemkopības ministrija

1 933 684,21

Īpašu uzdevumu ministrijas elektroniskās pārvaldes lietās iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.576

(Pielikums grozīts ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1131; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņa
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.576
Projekta sadarbības apliecinājums

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņa
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.576
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1131; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 576Pieņemts: 21.07.2008.Stājas spēkā: 14.08.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 13.08.2008.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
179682
{"selected":{"value":"25.03.2016","content":"<font class='s-1'>25.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.03.2016","iso_value":"2016\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2015","iso_value":"2015\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2015.-24.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2014","iso_value":"2014\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2014.-03.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2014","iso_value":"2014\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2014.-05.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-03.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.11.2013","iso_value":"2013\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.09.2013","iso_value":"2013\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2013.-01.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.01.2013","iso_value":"2013\/01\/17","content":"<font class='s-1'>17.01.2013.-06.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.10.2012","iso_value":"2012\/10\/04","content":"<font class='s-1'>04.10.2012.-16.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2012","iso_value":"2012\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2012.-03.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2011","iso_value":"2011\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2011.-08.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.08.2010","iso_value":"2010\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.2010.-29.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2009","iso_value":"2009\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2009.-24.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2008","iso_value":"2008\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2008.-05.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.03.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)