Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.603

Rīgā 2008.gada 28.jūlijā (prot. Nr.53  38.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā novērtē atlīdzības apmēru par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī izmaksā un reģistrē atlīdzību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" 10.panta trešo daļu un 11.panta trešo daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā novērtē atlīdzības apmēru par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī izmaksā un reģistrē atlīdzību" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 53.nr.) šādus grozī­jumus:

1.1. svītrot 3.4. un 3.5.apakšpunktu;

1.2. papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Ja, pārbaudot dabā, eksperts konstatē, ka zemes vienības robežas nav ierīkotas atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un Civillikumā noteiktajām prasībām, uzmērīšanu neveic, bet par konstatēto neatbilstību sastāda aktu. Aktā norāda konstatēto neatbilstību un izmaksu apmēru par eksperta atkārtotu attiecīgā īpašuma apmeklējumu. Par konstatēto neatbilstību atbildīgā institūcija informē atlīdzības pieprasītāju. Papildu izmaksas, kas radušās, ekspertam atkārtoti apmeklējot attiecīgo īpašumu, sedz īpašnieks.";

1.3. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Lai iegūtu šo noteikumu 3.1.apakš­punktā minēto informāciju, eksperts veic koku uzmērīšanu:

4.1. visā nogabala platībā, ja tajā noteikts jebkādas mežsaimnieciskās darbības aizliegums visa kalendāra gada laikā un mežaudze ir sasniegusi galvenās cirtes vecumu vai noteikts galvenās cirtes aizliegums visa kalendāra gada laikā;

4.2. atsevišķos parauglaukumos, ja nogabalā, par kuru tiek prasīta atlīdzība, attiecīgajā mežaudzes vecumā aizliegta kopšanas cirte visa kalendāra gada laikā. Parauglaukumu izvietojumu, skaitu un platību nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu. Ja uzmērāmā nogabala konfigurācijas dēļ nav iespējams izveidot šo noteikumu 1.pielikumā noteikto parauglaukumu skaitu, jāveic visu koku uzmērīšana. Mērījumus ievada atlīdzību apmēra novērtēšanas dator­programmā (turpmāk - datorprogramma) un aprēķina faktisko šķērslaukumu. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu nosaka mežaudzei piemērojamo minimālo šķērslaukumu.";

1.4. papildināt 5.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Platību, par kuru paredzēta atlīdzība, precizē atbilstoši nogabala uzmērī­šanas laikā iegūtajai informācijai.";

1.5. papildināt 7.punktu aiz vārda "koku" ar vārdu "stumbru";

1.6. izteikt 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Atlīdzības apmēra aprēķinam saskaņā ar šo noteikumu 4.1.apakš­punktu izmanto šādu formulu:

Au = (∑Vsort × (Csort - Si) ×1,13) - c, kur

Au - atlīdzības apmērs (sagaidāmie ienākumi no koksnes realizācijas);

Vsort - attiecīgā apaļo kokmateriālu iznākuma prognoze nogabalā (m3);

Csort - apaļo kokmateriālu atbilstošā cena latos par 1 m3;

1,13 - atlīdzības apmēra korekcijas koeficients;

Si - apaļo kokmateriālu sagatavošanas izmaksas;

c - meža dabiskās atjaunošanas izmaksas (kopšana pirms mežaudzes atzīšanas par atjaunotu), ja audze sasniegusi galvenās cirtes vecumu.

10. Atlīdzības apmēra aprēķinam saskaņā ar šo noteikumu 4.2.apakš­punktu izmanto šādu formulu:

Au = (∑Vsort x (Csort - Si )), kur

Au - atlīdzības apmērs (sagaidāmie ienākumi no koksnes realizācijas);

Vsort - attiecīgā apaļo kokmateriālu iznākuma prognoze nogabalā (m3);

Csort - apaļo kokmateriālu atbilstošā cena latos par 1 m3;

Si - apaļo kokmateriālu sagatavošanas izmaksas.";

1.7. svītrot 11.punktā vārdus un skaitļus ''"Mežvērte 3.0.2." vai līdzvērtīgu datorprogrammu";

1.8. svītrot 13.punktā skaitļus un vārdus "(1.pielikuma 2.tabula)";

1.9. izteikt 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14. Meža dabiskās atjaunošanas izmaksas (kopšana pirms mežaudzes atzīšanas par atjaunotu) nosaka atbildīgā institūcija, apkopojot pēdējo triju gadu informāciju par meža atjaunošanas izmaksām iepriekšējā gadā atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam.

15. Apaļo kokmateriālu vidējo tirgus cenu (pa sortimentu grupām) nosaka atbildīgā institūcija, apkopojot pēdējo triju gadu informāciju atbilstoši šo notei­kumu 5.pielikumam.";

1.10. papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Apaļo kokmateriālu sagatavošanas izmaksas nosaka atbildīgā institūcija, apkopojot pēdējo triju gadu informāciju atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam.";

1.11. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Eksperts atbildīgajā institūcijā iesniedz šādas ziņas:

16.1. aprēķināto atlīdzības apmēru, kā arī aprēķinos izmantoto infor­māciju. Ja atlīdzības aprēķinu iesniedz papīra formā, visu informāciju iesniedz arī elektroniski;

16.2. katra meža nogabala shēmu ar noteiktajām uzmērītajām koordi­nātām izdruku veidā saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu;

16.3. meža īpašuma visu uzmērīto nogabalu kopīgu shēmu ar noteiktajām koordinātām izdruku veidā saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu;

16.4. uzmērīto nogabalu, koordinātu un kadastra robežu datnes vektordatu formātā elektroniski saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.";

1.12. aizstāt 17.punktā vārdu "triju" ar vārdu "sešu";

1.13. papildināt 19.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja pēc tam, kad pieņemts lēmums par atlīdzības apmēru, atlīdzības pie­prasītājs atsakās no atlīdzības vai triju mēnešu laikā nenorāda konta numuru, atlīdzības pieprasītājs atmaksā atbildīgajai institūcijai izdevumus par eksperta pakalpojumiem, kas radušies, novērtējot atlīdzības apmēru.";

1.14. svītrot 18.punktu;

1.15. svītrot 20.punktu;

1.16. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Atbildīgā institūcija izmaksā atlīdzību atbilstoši līdzekļu apmēram, kas piešķirts atlīdzības izmaksai.";

1.17. papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Atlīdzību izmaksā pēc tam, kad atlīdzības pieprasītājs ir sedzis atbildīgajai institūcijai šo noteikumu 3.1 punktā noteiktās papildu izmaksas, kas radušās, ekspertam atkārtoti apmeklējot attiecīgo īpašumu.";

1.18. izteikt 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22. Ja atlīdzības apmērs nepārsniedz 30000 latu, atbildīgā institūcija atlīdzību izmaksā viena maksājuma veidā. Maksājumu veic pēc tam, kad pieņemts lēmums par atlīdzības apmēru un mēneša laikā pēc pieprasītāja iesnieguma saņemšanas par viņa norēķinu konta numuru Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuras starpniecību atlīdzības pieprasītājs vēlas saņemt atlīdzību.

23. Ja atlīdzības apmērs ir lielāks par 30000 latu, atbildīgā institūcija atlīdzību izmaksā, veicot vairākus maksājumus. Ja atlīdzības apmērs ir 60000 latu vai mazāks, atlīdzību izmaksā divos maksājumos, pirmo maksājumu veicot 30000 latu apmērā. Ja atlīdzības apmērs ir lielāks par 60000 latu, tad atlīdzību izmaksā trijos maksājumos, pirmo maksājumu veicot 30000 latu apmērā, bet atlikušo summu sadalot divās vienādās daļās. Pirmo maksājumu veic šo noteikumu 22.punktā minētajā termiņā, atlikušo atlīdzības daļu izmaksā nākamajos gados, bet ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējā gadā veiktā maksājuma. Atbildīgā institūcija rakstiski informē atlīdzības pieprasītāju par maksājumu laika grafiku.";

1.19. izteikt 24.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs (zemes vienības kadastra apzīmējums), kvartāls, to nogabalu numuri un platība, par kuru izmaksāta atlī­dzība;";

1.20. papildināt 25.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Atbildīgā institūcija informāciju par atlīdzības apmēru reģistrā publisko ne agrāk kā gadu pēc pēdējā maksājuma pārskaitīšanas īpašnieka kontā Latvijā reģistrētā kredītiestādē.";

1.21. izteikt 1.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Parauglaukumu izvietojums, atzīmēšana, skaits un platība";

1.22. izteikt 1.pielikuma 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"1. Parauglaukumi tajā nogabalā, kuram tiek noteikts atlīdzības apmērs, izvietojami vienmērīgi, tos neierīko vietās, kuras audzei nav raksturīgas (piemēram, ceļš, tehnoloģiskais koridors, lauce un purvs), un parauglaukumu izvietojumā ņem vērā Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumu Nr.219 "Kārtība, kādā novērtē atlīdzības apmēru par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī izmaksā un reģistrē atlīdzību" 4.2.apakšpunktā minētos nosacījumus.

2. Minimālais parauglaukumu skaits atbilstoši nogabala platībai noteikts 1.tabulā.

3. Katra parauglaukuma centrā nostiprina 6-8 centimetrus resnu stabu, atstājot virs zemes aptuveni 70 centimetrus garu staba daļu, kura galu marķē ar videi nekaitīgu un labi saskatāmu krāsu.";

1.23. izteikt 2.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Nogabalu robežu atzīmēšana un uzmērīšana";

1.24. izteikt 2.pielikuma 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Nogabala virsotnēs veic koordinātu uzmērīšanu metriskajās koor­dinātās (LKS-92 sistēmā), izmantojot GPS (globālās pozicionēšanas sistēmas) uztvērēju un nodrošinot datu precizitāti +/- divi metri.";

1.25. svītrot 2.pielikuma 3. un 4.punktu;

1.26. papildināt 3.pielikumu ar 5.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

"5.6. parauglaukumos uzskaita un uzmēra caurmēru visiem kokiem, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla ir lielāks par 8 centimetriem.";

1.27. svītrot 3.pielikuma 7.4.apakšpunktu;

1.28. svītrot 4.pielikuma 3.punktā skaitli un vārdu ''(1.attēls)'';

1.29. svītrot 4.pielikuma 1.attēlu;

1.30. izteikt 4.pielikuma 1.tabulu šādā redakcijā:

"Apaļo kokmateriālu kvalitātes klases minimālie tievgaļa caurmēri (cm)

1.tabula

Nr.

p.k.

Koku suga

Resnā
lietkoksne

Vidējā
lietkoksne

Tievā
lietkoksne

Malka

1.

Priede

14

10

6

3

2.

Egle

14

10

6

3

3.

Bērzs

18

12

6

3

4.

Melnalksnis

18

12

-

3

5.

Apse

18

12

6

3

6.

Baltalksnis, blīgzna

-

14

-

3

7.

Ozols, osis, goba, vīksna

20

14

-

3

8.

Liepa, kļava

-

14

-

3

9.

Citi skuju koki

14

10

6

3

10.

Citi lapu koki

18

12

6

3''

1.31. izteikt 4.pielikuma 3.tabulu šādā redakcijā:

 

"Apaļo kokmateriālu kvalitātes klases minimālie garumi (dm)

3.tabula

Nr.

p.k.

Koku suga

Resnā
lietkoksne

Vidējā
lietkoksne

Tievā
lietkoksne

Malka

1.

Priede

49

31

30

20

2.

Egle

49

31

30

20

3.

Bērzs

31

31

30

20

4.

Melnalksnis

49

31

-

20

5.

Apse

41

31

30

20

6.

Baltalksnis, blīgzna

-

31

-

20

7.

Ozols, osis, goba, vīksna

31

31

-

20

8.

Liepa, kļava

-

31

-

20

9.

Citi skuju koki

49

31

-

20

10.

Citi lapu koki

41

31

30

20''

1.32. svītrot 4.pielikuma 4.tabulu;

1.33. svītrot 4.pielikuma 2.piezīmi;

1.34. izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 21.marta noteikumiem Nr.219

Apaļo kokmateriālu vidējā tirgus cena (pa sortimentu grupām) (latos par 1 m3), meža dabiskās atjaunošanas izmaksas (latos) un apaļo kokmateriālu sagatavošanas izmaksas (latos)

1. Teritorijas iedalījums Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumu Nr.219 "Kārtība, kādā novērtē atlīdzības apmēru par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī izmaksā un reģistrē atlīdzību" izpratnē:

1.1. I grupa: Liepājas, Ventspils, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Tukuma rajons;

1.2. II grupa: Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Aizkraukles un Jēkabpils rajons;

1.3. III grupa: Rīgas, Ogres, Limbažu, Valmieras, Cēsu, Valkas, Alūksnes, Madonas un Gulbenes rajons;

1.4. IV grupa: Balvu, Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils, Krāslavas un Preiļu rajons.

2. Apaļo kokmateriālu vidējā tirgus cena (pa sortimentu grupām):

Nr.

p.k.

Koku suga

Resnā
lietkoksne

Vidējā
lietkoksne

Tievā
lietkoksne

Malka

2.1.

Priede

2.2.

Egle

2.3.

Bērzs

2.4.

Melnalksnis

-

2.5.

Apse

2.6.

Baltalksnis, blīgzna

-

-

2.7.

Ozols, osis, goba, vīksna

-

2.8.

Liepa, kļava

-

-

2.9.

Citi skuju koki

2.10.

Citi lapu koki

3. Meža dabiskās atjaunošanas izmaksas:

Nr.
p.k.

Pasākums

Izmaksas

3.1.

Kopšana pirms mežaudzes atzīšanas par atjaunotu

4. Apaļo kokmateriālu sagatavošanas izmaksas:

Nr.
p.k.

Pasākums

Izmaksas

4.1.

Apaļo kokmateriālu sagatavošanas izmaksas mežā

4.2.

Apaļo kokmateriālu pievešanas izmaksas

4.3.

Apaļo kokmateriālu izvešanas izmaksas

Kopā:

"

2. Šajos noteikumos noteiktās prasības neattiecas uz iesniegumiem, kuri iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā novērtē atlīdzības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 603Pieņemts: 28.07.2008.Stājas spēkā: 01.08.2008.Zaudē spēku: 01.06.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 31.07.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
179073
01.08.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)