Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2004, 6.nr.; 2005, 9.nr.; 2006, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus "vai ienākumiem (dividendēm), ko dod ieguldījumi kapitālsabiedrībās";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, kuri gūti tajā pašā kalendārajā gadā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados un kuru veidi noteikti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. un 9.pantā."

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Iestāšanās nauda, biedru nauda un biedra veiktie dāvinājumi (ziedojumi) politiskajai organizācijai (partijai)

(1) Biedru naudas un iestāšanās naudas lielums un tās maksāšanas kārtība tiek reglamentēta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) statūtos. Politiskās organizācijas (partijas) biedra iestāšanās un biedru naudas iemaksu un biedra veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopējais apmērs vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 100 minimālās mēnešalgas.

(2) Iesniedzot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam politiskās organizācijas (partijas) gada pārskatu (8.5 pants), tam pievienojams attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) valdes vai tās pilnvarotas personas parakstīts politiskās organizācijas (partijas) iestāšanās naudas un biedru naudas saraksts, kurā norādīts katra maksājumu veikušā biedra vārds, uzvārds, personas kods, kā arī iestāšanās naudas un biedru naudas apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā."

3. 4.pantā:

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdus "10 tūkstošus latu" ar skaitli un vārdiem "100 minimālo mēnešalgu apmēru";

aizstāt trešajā daļā vārdu "Desmit" ar vārdu "Piecpadsmit".

4. 6.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fiziskajām personām ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem. Fiziskajām personām, kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta, aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) dāvinājumu (ziedojumu) veidā.";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja viena persona iemaksājusi politiskajai organizācijai (partijai) skaidrā naudā finanšu līdzekļus, kuru kopējais apmērs kalendārā gada laikā ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu, turpmākie finanšu līdzekļi attiecīgā kalendārā gada laikā pārskaitāmi tikai šīs politiskās organizācijas (partijas) bankas kontā."

5. Izslēgt 8. un 8.1 pantu.

6. 8.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "vadītāja" ar vārdiem "valdes vai tās pilnvarotas personas";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norādāmi visi ieņēmumi un izdevumi, kas radušies laika posmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums par:

1) reklāmas izvietošanu:

a) sabiedriskajā televīzijā,

b) sabiedriskajā radio,

c) komerciālajā televīzijā,

d) komerciālajā radio,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā,

g) internetā, izņemot politiskās organizācijas (partijas) mājaslapu,

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās) neatkarīgi no īpašuma piederības;

2) pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) visu veidu reklāmas materiālu (videomateriāli, audiomateriāli, plakāti u.c.) sagatavošanu, lai tos izplatītu šīs daļas 1. un 2.punktā paredzētajā veidā;

4) vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;

5) vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksām un citiem maksājumiem fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 8.punktā paredzētos gadījumus;

6) kustamas un nekustamas mantas īrēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;

7) laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;

8) labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

9) citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanu, tos norādot pa atsevišķiem veidiem.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "gada laikā" ar vārdiem "sešu mēnešu laikā".

7. Izslēgt 8.3 pantā vārdus "ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un".

8. 8.4 pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā skaitli un vārdu "0,20 latus" ar vārdiem un skaitli "Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,0008";

aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdu "0,20 latus" ar vārdiem un skaitli "Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,0003";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par priekšvēlēšanu izdevumiem šā panta izpratnē uzskatāmi visi šā likuma 8.2 panta otrajā daļā noteiktie politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības izdevumi laika posmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums.";

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi neattiecas uz šā likuma 8.2 panta otrās daļas 3., 4., 5., 6., 7. un 9.punktā minētajiem izdevumiem.

(7) Ik gadu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs savā mājaslapā internetā publicē informatīvu paziņojumu, kurā norāda šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās summas apmēru, kādu drīkst izlietot priekšvēlēšanu izdevumiem uz vienu vēlētāju."

9. Izteikt 8.5 pantu šādā redakcijā:

"8.5 pants. Gada pārskats

(1) Par katru pārskata gadu politiskā organizācija (partija) sagatavo gada pārskatu saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.martam politiskā organizācija (partija) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam gada pārskatu, bet Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc politiskās organizācijas (partijas) juridiskās adreses - šā pārskata norakstu.

(3) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pēc politiskās organizācijas (partijas) gada pārskata saņemšanas publicē tajā sniegto informāciju atbilstoši šā likuma 9.panta trešajā daļā minētajām prasībām.

(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs savas kompetences ietvaros pārbauda gada pārskatus un līdz nākamā gada 1.aprīlim par atklātajiem politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus."

10. Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ikvienai personai ir tiesības vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā), lai iepazītos ar politisko organizāciju (partiju) gada pārskatiem un deklarācijām.

(3) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ne vēlāk kā 10 dienas pēc gada pārskata vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas saņemšanas tajos sniegto informāciju publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mājaslapā internetā atbilstoši kārtībai, kuru nosaka Ministru kabinets."

11. 10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "finansiālās darbības deklarāciju un paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem" ar vārdiem "vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju" un skaitli un vārdus "3.panta pirmās daļas" - ar skaitli un vārdiem "3.panta pirmās un otrās daļas";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 2.panta trešās daļas, 4.panta pirmās daļas un 6.panta pirmās daļas noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā atmaksāt to maksātājam, bet mantu atdot tās devējam. Ja politiskā organizācija (partija) 30 dienu laikā no attiecīgā lēmuma paziņošanas brīža neatmaksā pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus maksātājam vai mantu neatdod tās devējam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet mantu nodot valsts īpašumā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.";

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus "2.panta pirmās un trešās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta pirmās un otrās daļas, 6.panta un 7.panta pirmās un trešās daļas noteikumu pārkāpumu" ar skaitļiem un vārdiem "2.panta pirmās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta otrās daļas, 6.panta otrās, trešās, piektās un sestās daļas un 7.panta pirmās un trešās daļas noteikumu pārkāpumu";

aizstāt trešajā daļā vārdus "ikgadējā finansiālās darbības deklarācijā" ar vārdiem "gada pārskatā";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus un skaitļus "šā likuma 8., 8.1, 8.2 un 8.5 pantā minētās deklarācijas" ar vārdiem un skaitli "šā likuma 8.2 pantā minēto vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju" un vārdu "vadītāju" - ar vārdu "valdi";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja politiskā organizācija (partija) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteiktajā termiņā neizpilda šā panta 1.1, otrajā, 2.1 un trešajā daļā noteikto pienākumu vai mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas neiesniedz šajā likumā minēto vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju vai gada pārskatu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums mēneša laikā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanu tiesas ceļā.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Šā panta 1.1 daļā minēto lēmumu par iegūto finanšu līdzekļu atmaksāšanu to maksātājam un mantas atdošanu tās devējam, kā arī otrajā un trešajā daļā minētie lēmumi par finanšu līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā un mantas nodošanu valsts īpašumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var pieņemt ne vēlāk kā piecu gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Šā panta 2.1 daļā minēto lēmumu par finanšu līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā un mantas nodošanu valsts īpašumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var pieņemt ne vēlāk kā piecus gadus no dienas, kad vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija iesniegta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam."

12. Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja politiskās organizācijas (partijas) līdzekļu apgrozījums kalendārajā gadā ir bijis lielāks par 10 minimālajām mēnešalgām, šīs politiskās organizācijas (partijas) attiecīgā gada finansiālo un saimniecisko darbību revidē zvērināts revidents; viņa atzinums pievienojams gada pārskatam, kuru iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam."

13. Papildināt likumu ar 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Citi noteikumi

Nosakot šā likuma 3. un 4.pantā minētās biedru naudas, iestāšanās naudas un dāvinājumu (ziedojumu), kā arī 11.pantā minētā līdzekļu apgrozījuma apmēru kalendārajā gadā, ar minimālo mēnešalgu saprot minimālās mēnešalgas apmēru, kāds bija noteikts attiecīgā kalendārā gada 1.janvārī."

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"11. 2009.gadā plānotajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām šā likuma 8.4 panta trešajā daļā minētā koeficienta vietā piemēro koeficientu 0,00015.

12. Politiskā organizācija (partija), kas iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus gan 2009.gadā plānotajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, gan 2009.gadā plānotajām pašvaldības domes vēlēšanām, atbilstoši normatīvo aktu prasībām iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vienu kopēju vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju.

13. Ja politiskā organizācija (partija) ir iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus gan 2009.gadā plānotajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, gan 2009.gadā plānotajām pašvaldības domes vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi attiecināmi nevis atsevišķi uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām un pašvaldības domes vēlēšanām, bet gan uz šīm vēlēšanām kopumā. Eiropas Parlamenta un pašvaldības domes vēlēšanām kopā drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz šā likuma 8.4 panta otrajā un trešajā daļā (pārejas noteikumu 11.punkts) minēto apmēru summu.

14. Par šo pārejas noteikumu 13.punktā minētajiem pārkāpumiem iestājas atbildība šā likuma 10.panta 2.1 daļā minētajā kārtībā.

15. Ministru kabinets līdz 2008.gada 31.decembrim izdod šā likuma 4.panta trešajā daļā, 8.3 pantā un 9.panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumi Nr.196 "Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) ikgadējām finansiālās darbības deklarācijām, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijām, paziņojumiem par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijām un ziņojumiem par dāvinājumiem (ziedojumiem)", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

16. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošana, nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem iesniegšanas kārtības neievērošana vai ziņojuma par saņemto vai nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas noteikumu neievērošana, kā arī priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu pārsniegšana novērtējama un izskatāma atbilstoši šā likuma prasībām pārkāpuma izdarīšanas dienā.

17. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.maijam izstrādā šā likuma grozījumus par politisko organizāciju (partiju) daļēju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 17.jūlijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 30.jūlijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 13.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.07.2008.Stājas spēkā: 13.08.2008.Tēma: Saeima; Vēlēšanas; Sabiedriskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 30.07.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 16, 28.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
179007
13.08.2008
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"