Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"

Izdarīt likumā "Par pašvaldībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24.nr; 1998, 6., 15., 22.nr.; 2000, 2., 14.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2005, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdus "dome (padome)" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "dome" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. Izslēgt visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdus "pagasta padome" un "rajona padome" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā likumā vārdus "sabiedriskā organizācija" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "biedrība" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

4. Aizstāt visā likumā vārdus "pakalpojumu centrs" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "pagasta vai pilsētas pārvalde" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

5. Izslēgt 2.pantu.

6. Izslēgt 3.panta otro daļu.

7. Izslēgt 4.pantā vārdus "un rajonu (reģionālo)".

8. Izslēgt 10.panta ceturto daļu.

9. 15.pantā:

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;";

izslēgt pirmās daļas 20.punktu;

izslēgt otro daļu.

10. Papildināt 15.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"No katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums."

11. Izteikt 18.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums.

Domes deputātu tiesības un pienākumus nosaka šis likums un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums."

12. Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Jaunievēlētās domes pirmo sēdi sasauc republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas. Ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi izbeidzas iepriekšējās domes pilnvaras."

13. 21.pantā:

izslēgt pirmās daļas 14.punkta "g" apakšpunktā vārdus "ko sniedz pašvaldības iestādes";

izslēgt pirmās daļas 26.punktā vārdu "pagasttiesu".

14. Papildināt 33.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) šā likuma 69.1 panta pirmajā daļā minētās pārvaldes vadītājs."

15. Izslēgt 38.panta otro daļu.

16. Papildināt 42.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Domes (padomes) priekšsēdētājs par domes (padomes) lēmumu lietderību un tiesiskumu atbild kā koleģiālas institūcijas loceklis."

17. 43.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1. un 9.punktā vārdus "pilsētas, novada vai pagasta" ar vārdiem "republikas pilsētas vai novada";

aizstāt 2.punktā vārdus "pagasta, novada vai pilsētas" ar vārdiem "republikas pilsētas vai novada".

18. Izteikt 45.pantu šādā redakcijā:

"45.pants. Spēkā esošie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Dome (padome) saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kura ne vēlāk kā mēneša laikā no saistošo noteikumu saņemšanas izvērtē pašvaldības pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu un nosūta pašvaldībai attiecīgu atzinumu.

Ja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, pašvaldība publicē pieņemtos saistošos noteikumus.

Ja saņemts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome (padome) precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome (padome) nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome (padome) savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Dome (padome) saistošos noteikumus publicē vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā un pakalpojumu centros.

Republikas pilsētas dome saistošos noteikumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija pašvaldības saistošos noteikumus publicē ministrijas mājaslapā internetā.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas laikrakstā, ja saistošajos noteikumos nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās laiks."

19. Aizstāt 45.1 pantā vārdus "un piektās" ar vārdiem "piektās, sestās, septītās un astotās".

20. Aizstāt 46.pantā vārdus "un piektās" ar vārdiem "piektās, sestās, septītās un astotās".

21. Papildināt 48.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par šā panta trešajā daļā noteikto tiesību izmantošanu domes (padomes) priekšsēdētāju nevar saukt pie atbildības."

22. Papildināt 51.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Novada pašvaldība var izveidot teritoriālo komiteju."

23. Aizstāt 54.panta pirmajā daļā vārdus "politiskās organizācijas" ar vārdiem "politiskās partijas".

24. Aizstāt 55.panta otrajā daļā vārdus "politiskās organizācijas" ar vārdiem "politiskās partijas".

25. Papildināt likumu ar 60.1 pantu šādā redakcijā:

"60.1pants. Novada pašvaldības dome pagasta vai pilsētas pārvaldes darbības koordinēšanai var izveidot teritoriālo komiteju.

Teritoriālā komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē lēmumu projektus par:

1) jautājumiem, kas saistīti ar atsevišķu novada teritoriālo vienību pārvaldi;

2) pagastu vai pilsētu pārvalžu darbības jautājumiem, to skaitā finanšu un personāla politikas, kā arī materiāltehniskajiem jautājumiem;

3) novada teritoriālajās vienībās sniegto pašvaldības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu;

4) jaunu pašvaldības struktūrvienību vai amata vietu izveidošanu pagastu vai pilsētu pārvaldēs;

5) pagastu vai pilsētu pārvalžu darbības gada plānu izstrādi;

6) citiem ar pagastu vai pilsētu pārvalžu darbību saistītiem jautājumiem."

26. Papildināt 61.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lai sekmētu visas pašvaldības teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, novada pašvaldības dome var izveidot novada valdi, kuru vada novada domes priekšsēdētājs un kurā ietilpst novada domes priekšsēdētāja vietnieki un visu domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji. Valde atbilstoši pašvaldības nolikumam saskaņo komiteju viedokļus un sagatavo priekšlikumus novada domes lēmumu pieņemšanai."

27. Papildināt likumu ar 61.3 pantu šādā redakcijā:

"61.3 pants. Pašvaldības likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgas rīkot pašvaldības referendumu."

28. Papildināt likumu ar 69.2 pantu šādā redakcijā:

"69.2 pants. Pagasta vai pilsētas pārvaldi vada pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs (turpmāk - pārvaldes vadītājs). Pārvaldes vadītāja padotību nosaka pašvaldības nolikums.

Pārvaldes vadītājs:

1) atbild par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības institūciju darba organizēšanu un pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu novada pašvaldības domē, kā arī, ja tas paredzēts pašvaldības nolikumā, pieņem darbā un atlaiž no darba pārvaldes darbiniekus;

2) atbild par pārvaldē sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un kvalitāti;

3) iesniedz izpilddirektoram tālākai virzīšanai ikgadējo pārvaldes funkcionēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu;

4) noteiktās kompetences ietvaros rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un atbild par to izlietojumu;

5) veic citus attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos paredzētos pienākumus.

Pārvaldes vadītājs nedrīkst būt attiecīgās novada pašvaldības domes deputāts."

29. Izslēgt X nodaļu.

30. Izteikt 93.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja domes priekšsēdētājs nepilda likumos noteiktos pienākumus, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs pēc tam, kad ir saņemts attiecīgā domes priekšsēdētāja paskaidrojums, ar motivētu rīkojumu var atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas."

31. 95.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "šādās organizācijās" ar vārdiem "šādās biedrībās";

aizstāt trešajā daļā vārdus "likums "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"" ar vārdiem "Biedrību un nodibinājumu likums".

32. Izteikt 96.pantu šādā redakcijā:

"96.pants. Pašvaldību biedrība, kurā likumā un tās statūtos noteiktajā kārtībā par biedriem ir iestājusies vairāk nekā puse no visām republikas pilsētu pašvaldībām, kā arī vairāk nekā puse no visām novadu pašvaldībām, ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības to sarunās ar Ministru kabinetu."

33. Izteikt 99.pantu šādā redakcijā:

"99.pants. Kopīgu uzdevumu risināšanai pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes. Šādas iestādes darbojas uz attiecīgo domju apstiprināta nolikuma pamata. Nolikums nosaka pašvaldību kopīgās iestādes (turpmāk - kopīgā iestāde) kompetenci, tās finansēšanas, uzraudzības, likvidēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek izstāšanās no kopīgās iestādes, un citus pašvaldību kopīgās iestādes darbības jautājumus."

34. Papildināt likumu ar 99.1 pantu šādā redakcijā:

"99.1 pants. Kopīgās iestādes pārraudzību šo iestādi izveidojušās pašvaldības īsteno ar uzraudzības padomes starpniecību. Ja pašvaldības izveido vairākas kopīgās iestādes, to pārraudzībai var izveidot vienu uzraudzības padomi.

Uzraudzības padomes sastāvā ir vismaz trīs locekļi, bet ne mazāk par kopīgo iestādi veidojošo pašvaldību skaitu. Katra pašvaldība darbam uzraudzības padomē deleģē domes priekšsēdētāja vietnieku, kā arī pēc saviem ieskatiem - citas amatpersonas.

Kopīgās iestādes uzraudzības padomes darbu vada uzraudzības padomes priekšsēdētājs. Uzraudzības padomes priekšsēdētāja pienākumus pilda pēc iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, ja pašvaldības nevienojas citādi.

Uzraudzības padome darbojas saskaņā ar attiecīgo pašvaldību domju apstiprinātu nolikumu, kurā reglamentē uzraudzības padomes kompetenci un darbības kārtību, kā arī padomes priekšsēdētāja izraudzīšanās kārtību, padomes locekļu tiesības, pienākumus un aizvietošanas kārtību."

35. Papildināt likumu ar 99.2 pantu šādā redakcijā:

"99.2 pants. Uzraudzības padome:

1) apstiprina kopīgās iestādes darbības plānu un gada budžetu;

2) nosaka kopīgās iestādes vadītāja mēnešalgu;

3) pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī disciplināri soda kopīgās iestādes vadītāju;

4) novērtē kopīgās iestādes darbības rezultātus;

5) veic citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Uzraudzības padome ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju par kopīgās iestādes darbību."

36. Papildināt likumu ar 99.3 pantu šādā redakcijā:

"99.3 pants. Publisko un privāto tiesību jomā kopīgā iestāde darbojas attiecīgo publisko tiesību juridisko personu vārdā.

Kopīgajai iestādei īpašumā, valdījumā vai lietošanā var būt kustama manta. Nekustamais īpašums kopīgajai iestādei var būt valdījumā vai lietošanā.

Kopīgajai iestādei ir patstāvīgs budžets."

37. Papildināt likumu ar 99.4 pantu šādā redakcijā:

"99.4 pants. Ja pašvaldības nolikumā vai citā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts kopīgās iestādes administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas pienākums, kopīgās iestādes administratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

Par kopīgās iestādes nodarītajiem zaudējumiem publisko vai privāto tiesību jomā atbild kopīgo iestādi veidojošās pašvaldības proporcionāli to skaitam, ja pašvaldības nevienojas citādi."

38. Papildināt pārejas noteikumus ar 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.novembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos, lai tos saskaņotu ar šo likumu. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par pašvaldību referendumiem."

39. Papildināt pārejas noteikumus ar 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Šā likuma 61.3 pants stājas spēkā vienlaikus ar likumu par pašvaldību referendumiem."

40. Papildināt pārejas noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Ja administratīvi teritoriālās reformas laikā rajona pašvaldības teritorijā izveido vienu novadu, tad attiecīgais novads nodrošina rajona padomes kompetences izpildi, ievērojot šajā likumā noteikto vietējo pašvaldību darba organizāciju."

41. Papildināt pārejas noteikumus ar 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Ja administratīvi teritoriālās reformas laikā rajona pašvaldības teritorijā izveido divus novadus, tad rajona padome līdz 2009.gada 1.jūlijam turpina strādāt sastāvā, kāds bija pirms novadu izveidošanas."

42. Papildināt pārejas noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Gada laikā pēc jaunizveidotās novada domes pirmās sēdes novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo vietējo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir spēkā novadu veidojošo bijušo vietējo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus teritorijas plānošanas jautājumos un saistošos noteikumus par pašvaldību budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem."

43. Papildināt pārejas noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Rajonu pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus teritorijas plānošanas jautājumos un saistošos noteikumus par pašvaldību budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem, zaudē spēku 2009.gada 1.jūlijā."

44. Papildināt pārejas noteikumus ar 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Pašvaldības, kurās pirms 2009.gada 1.jūlija ir izveidotas un darbojas kopīgās iestādes, nodrošina šo iestāžu darbības atbilstību šā likuma 99., 99.1, 99.2, 99.3 un 99.4 panta noteikumiem līdz 2009.gada 1.novembrim."

45. Papildināt pārejas noteikumus ar 29.punktu šādā redakcijā:

"29.  2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanās ievēlētās vietējo pašvaldību domes uz pirmo sēdi sanāk 2009.gada 1.jūlijā. Jaunievēlētās domes pirmo sēdi sasauc novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā, bet šā likuma 3., 10., 13., 16., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 31., 38., 40., 41. un 45.pants stājas spēkā 2008.gada 1.septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 17.jūlijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 30.jūlijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju, bet šā likuma 3., 10., 13., 16., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 31., 38., 40., 41. un 45.pants stājas spēkā ar 2008.gada 1.septembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par pašvaldībām" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.07.2008.Stājas spēkā: 01.07.2009.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma: Pašvaldības; Nekustamais īpašums, būvniecība; Konstitucionālās tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 30.07.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 16, 28.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
178992
01.07.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)