Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt pantu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"151identificējama galiekārta - gal­iekārta, kurai ražotājs piešķīris identifikatoru atpazīšanai elektronisko sakaru tīklā;";

papildināt pantu ar 38.1 punktu šādā redakcijā:

"381) piekļuve datu plūsmai - operatora ciparu abonentlīnijas pakalpojumu nodrošināšana citam elektronisko sakaru komersantam, lai tas varētu piedāvāt galalietotājam platjoslas piekļuvi internetam."

2. Izteikt 8.panta pirmās daļas 13.punktu šādā redakcijā:

"13) paziņo Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un Eiropas Komisijai par plānoto pasākumu kopumu (projektu) attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu un lēmuma projektu par speciālo prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu šādam komersantam, kā arī par plānotajām elektronisko sakaru komersantiem piemērojamām saistībām attiecībā uz piekļuvi, starpsavienojumu un pasākumiem, kas var ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm. Regulators, uzklausot un ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoru un Eiropas Komisijas viedokli, var izdarīt grozījumus plānoto pasākumu kopumā un piemērojamās saistībās un par to paziņo Eiropas Komisijai."

3. Aizstāt 9.panta pirmās daļas 3., 4. un 5.punktā vārdus "nomāto līniju" ar vārdiem "nomāto līniju, piekļuves datu plūsmai".

4. Izteikt 19.panta pirmās daļas 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"16) veikt tehniskus un organizatoriskus pasākumus attiecībā uz elektronisko sakaru tīkla drošību tā lietotāju datu aizsardzībai, kā arī konkrēta elektronisko sakaru tīkla drošības apdraudējuma gadījumā informēt lietotājus par elektronisko sakaru tīkla lietošanas riskiem un pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem šo risku mazināšanai;

17) informēt lietotāju par iespēju uzstādīt satura filtru, kas ierobežo tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, porno­grāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai, kā arī nodrošināt bezmaksas satura filtra uzstādīšanu, ja abonents to pieprasa no elektronisko sakaru komersanta."

5. Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nosakot konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, Regulators konsultējas ar elektronisko sakaru komersantiem Regulatora noteiktajā konsultāciju kārtībā un, ja nepieciešams, ar Konkurences padomi. Nosakot no Eiropas Komisijas rekomendācijā minētajiem tirgiem atšķirīgus tirgus, Regulators pirms attiecīga lēmuma pieņemšanas konsultējas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un lēmuma projektu saskaņo ar Eiropas Komisiju. Ja Eiropas Komisija, izvērtējusi Regulatora lēmuma projektu par elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, norāda, ka tas radīs šķēršļus vienotam Eiropas Kopienu tirgum vai neatbilst Eiropas Kopienas tiesību aktiem, Regulators atliek lēmuma projekta pieņemšanu uz diviem mēnešiem, lai saņemtu Eiropas Komisijas viedokli. Ja Regulators saņem Eiropas Komisijas viedokli par lēmuma projektu, tas saskaņā ar šo viedokli lēmuma projektu groza, atsauc vai nepieņem."

6. Papildināt 31.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja Regulators konstatē, ka tirgū ir efektīva konkurence, tas attiecīgu lēmuma projektu vai atzinumu par plānoto pasākumu kopuma noteikšanu attiecībā uz elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi tirgū saskaņo ar Eiropas Komisiju. Ja Eiropas Komisija, izvērtējusi Regulatora lēmuma projektu vai atzinumu par plānoto pasākumu kopuma noteikšanu, norāda, ka tas radīs šķēršļus vienotam Eiropas Kopienu tirgum vai neatbilst Eiropas Kopienas tiesību aktiem, Regulators atliek lēmuma projekta pieņemšanu vai plānoto pasākumu kopuma veikšanu uz diviem mēnešiem, lai saņemtu Eiropas Komisijas viedokli. Ja Regulators saņem Eiropas Komisijas viedokli par lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu, tas saskaņā ar šo viedokli lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu groza, atsauc vai nepieņem."

7. 33.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "par reģistrācijas" ar vārdiem "vai elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja vispārējās atļaujas noteikumi tiek pārkāpti atkārtoti, Regulators var uz laiku līdz pieciem gadiem pārtraukt elektronisko sakaru komersanta darbību elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā vai elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā, atņemot šim komersantam tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu. Regulators elektronisko sakaru komersantu sarakstā izdara ierakstu par to, ka attiecīgajam komersantam atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu."

8. Papildināt 35.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Elektronisko sakaru komersants, iesniedzot Regulatoram informāciju, norāda, kāda informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa noteikšanas tiesiskais pamats. Elektronisko sakaru komersants komercnoslēpuma statusu nenosaka un nodrošina publisku pieejamību informācijai, kas satur ziņas par sniegtiem elektronisko sakaru pakalpojumiem un nodrošinātiem elektronisko sakaru tīkliem; ģeogrāfisko teritoriju, kurā tiek nodrošināts elektronisko sakaru pakalpojums; lietotāju, galalietotāju vai abonentu skaitu; piekļuvi un noslodzi, tai skaitā īsziņas un multivides īsziņas, raksturojošiem kvantitatīviem rādītājiem; noslēgto elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu skaitu;  pārvietoto numuru skaitu, nodrošinot numura saglabāšanas pakalpojumu; universālā pakalpojuma nodrošināšanas radītajām tīrajām izmaksām;  elektronisko sakaru pakalpojumu mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tarifiem. Regulators nodrošina to, ka elektronisko sakaru komersanta norādītā komercnoslēpumu saturošā informācija, kas iesniegta Regulatoram, tiek aizsargāta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

9. 36.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

izslēgt otrajā daļā vārdus un skaitli "saskaņā ar šā likuma IX nodaļu";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pirms šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto saistību noteikšanas Regulators konsultējas ar elektronisko sakaru tirgus dalībniekiem, Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un Eiropas Komisiju, kā arī uzklausa Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoru un Eiropas Komisijas viedokli. Regulators, ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoru un Eiropas Komisijas viedokli, var izdarīt grozījumus piemērojamās saistībās un par to paziņo Eiropas Komisijai."

10. Izteikt 38.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū piekļuves vai starpsavienojumu jomā Regulators var uzlikt caurredzamības, vienlīdzīgas attieksmes, atdalītas finanšu uzskaites, tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības un pienākumus un saistības attiecībā uz piekļuvi elektronisko sakaru tīklam. Izņēmuma gadījumos, ja iepriekš piemērotās saistības neveicina konkurenci pietiekami efektīvi, Regulators elektronisko sakaru komersantam, kuram ir noteikta būtiska ietekme tirgū piekļuves vai starpsavienojumu jomā, var uzlikt arī citas saistības. Regulators šādu saistību piemērošanu saskaņo ar Eiropas Komisiju."

11. Aizstāt 39.panta otrajā un trešajā daļā un ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktā vārdus "nomāto līniju" ar vārdiem "nomāto līniju, piekļuves datu plūsmai".

12. Papildināt 40.panta 2.punktu pēc vārdiem "pats sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus" ar vārdiem "un informāciju savām struktūrvienībām".

13. Papildināt 42.panta piekto daļu pēc vārdiem "aizliegts noteikt" ar vārdiem "piekļuves vai".

14. Aizstāt 44.panta otrajā daļā un 45.panta trešajā un ceturtajā daļā vārdus "nomāto līniju" ar vārdiem "nomāto līniju, piekļuves datu plūsmai".

15. Aizstāt 45.panta ceturtajā daļā vārdu "regulāri" ar vārdiem "divreiz gadā".

16. 46.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pēc galiekārtas īpašnieka vai procesa virzītāja pieprasījuma elektronisko sakaru komersantam, kas piedāvā elektronisko sakaru tīklā izmantot identificējamu galiekārtu, ir pienākums pārtraukt vai atjaunot nolaupītas, pazaudētas vai citādi pret īpašnieka gribu no viņa varas izgājušas elektronisko sakaru tīklā identificējamas galiekārtas (turpmāk - īpašniekam zudusi galiekārta) izmantošanas iespēju savā elektronisko sakaru tīklā. Elektronisko sakaru komersants, kas piedāvā elektronisko sakaru tīklā izmantot identificējamu galiekārtu, nodod centralizētai datubāzei informāciju par tam pieteikto īpašniekam zudušo galiekārtu.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Aizliegts bez galiekārtas ražotāja vai tā pilnvarotas personas piekrišanas:

1) izmainīt galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamos datus, kā arī iegūt, glabāt un izplatīt šādam nolūkam paredzētus datus;

2) iegūt, izgatavot, glabāt un izplatīt programmatūru vai iekārtu, kas paredzēta galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamo datu izmainīšanai."

17. Papildināt 57.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šā mērķa sasniegšanai Regulators izdod administratīvos aktus."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 3.jūlijā.

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2008.gada 15.jūlijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 29.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Elektronisko sakaru likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 03.07.2008.Stājas spēkā: 29.07.2008.Zaudē spēku: 29.07.2022.Tēma: Transports un sakari; Konkurences tiesības; Mediji, reklāma; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 15.07.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 14.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
178197
29.07.2008
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)