Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2007, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2008, 94.nr.) šādus grozījumus: 

1. 1.pantā:

izteikt 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11) pārvedami vērtspapīri - kapitāla vērtspapīri (akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību emitenta kapitālā); obligācijas un citi parāda vērtspapīri; citi vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas un kuros nostiprinātas tiesības iegādāties minētos pārvedamos vērtspapīrus parakstīšanās vai apmaiņas ceļā;

12) naudas tirgus instrumenti - likvīdas parādsaistības, kuras var precīzi novērtēt jebkurā laikā un kuras parasti tirgo naudas tirgū;";

papildināt pantu ar 24.punktu šādā redakcijā:

"24) Desmit valstu grupa - valstis, kuras ar Starptautisko Valūtas fondu noslēgušas Vispārējo vienošanos par aizņēmumiem."

2. Izteikt 5.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrības pamatdarbība ir ieguldījumu fondu pārvalde. Ieguldījumu fondu pārvalde ietver šādus pakalpojumus:

1) fonda ieguldījumu pārvaldīšana;

2) fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības:

a) fonda juridisko un grāmatvedības jautājumu kārtošana,

b) informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju vai citu sabiedrības klientu pieprasījuma,

c) fonda vērtības un ieguldījumu apliecību cenas noteikšana,

d) fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība,

e) fonda ienākuma sadale,

f) ieguldījumu apliecību emisija un atpakaļpirkšana,

g) norēķinu par līgumsaistībām izpilde,

h) ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana,

i) fonda ieguldījumu apliecību turētāju reģistra kārtošana;

3) fonda mārketings (reklamēšana, ieguldījumu apliecību izplatīšana, tirgus izpēte un citi līdzīgi pakalpojumi).

(2) Sabiedrība papildus šā panta pirmajā daļā minētajai darbībai drīkst veikt ieguldītāja finanšu instrumentu portfeļa individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu, arī pārvaldīt pensiju fondu līdzekļus, ja šo portfeli veido viens vai vairāki finanšu instrumenti, uz kuriem attiecas Finanšu instrumentu tirgus likums.

(3) Sabiedrība, kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegta licence šā panta otrajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanai, drīkst sniegt konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos un veikt ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību turēšanu un administrēšanu.

(4) Sabiedrība nedrīkst sniegt vienīgi šā panta otrajā daļā minētos pakalpojumus, kā arī šā panta trešajā daļā minētos blakuspakalpojumus, ja tai saskaņā ar šo likumu nav atļauts sniegt šā panta otrajā daļā minētos pakalpojumus."

3. 8.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Neņemot vērā šā panta trešās daļas noteikumus, sabiedrības minimālā sākotnējā kapitāla un pašu kapitāla papildu summas kopējais apmērs nav lielāks par 10 miljoniem eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.";

papildināt sestās daļas 1.punktu pēc vārda "kapitālu" ar vārdiem "un pašu kapitāla papildu summu, kas aprēķināta atbilstoši šā panta trešajā daļā noteiktajām prasībām";

izteikt astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja sabiedrība sniedz šā likuma 5.panta otrajā un trešajā daļā minētos pakalpojumus, tā savā darbībā ievēro un izpilda ieguldījumu brokeru sabiedrībām noteiktās kapitāla prasības, riska darījumu ierobežojumu un konsolidētās uzraudzības prasības. Minētās prasības neattiecas uz valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu un privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšanu saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem".

(9) Sabiedrības pašu kapitāla aprēķināšanas kārtību nosaka Komisija."

4. 13.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) nodrošina tādu iekšējās kontroles sistēmu, kas aptver visu ar sabiedrības darbību saistīto risku pārvaldīšanu;";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Sabiedrība, kura kārto fonda ieguldījumu apliecību turētāju reģistru, ir atbildīga par fonda ieguldītājiem un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ja šī sabiedrība nav ievērojusi normatīvajos aktos par fonda ieguldījumu apliecību turētāju reģistra kārtošanu noteiktos pienākumus.";

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) ievēro un izpilda citas prasības, kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma XII nodaļu ir noteiktas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras veic ieguldītāju finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu, sniedz konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos un veic finanšu instrumentu turēšanu;";

papildināt otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ievēro un izpilda Finanšu instrumentu tirgus likumā ieguldījumu brokeru sabiedrībai noteiktās prasības attiecībā uz ārpakalpojumu deleģēšanu."

5. 19.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Izvērtējot sabiedrības reorganizācijas procesu, Komisija, lai nodrošinātu ieguldītāju interešu aizsardzību, papildus Komerclikumā minētajiem pienākumiem var uzlikt sabiedrībai par pienākumu izpildīt noteiktus reorganizācijas nosacījumus.";

izslēgt otrajā daļā vārdus "ievērojot šajā pantā minētos papildu noteikumus";

izslēgt trešo, ceturto un piekto daļu;

aizstāt sestajā daļā vārdu "uzsākt" ar vārdu "pabeigt".

6. 28.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja nolikumā tiek izdarīti grozījumi, sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu par nolikuma grozījumu reģistrāciju. Iesniegumam pievieno:

1) attiecīgās sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmumu par nolikuma grozījumu apstiprināšanu;

2) nolikuma grozījumus, kuri noformēti atbilstoši Komisijas noteiktajam paraugam. Ja dokuments ir papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros;

3) fonda nolikuma tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Nolikuma tekstu iesniegumam pievieno, izmantojot elektroniskos datu nesējus.";

aizstāt sestajā daļā skaitli un vārdu "15 dienu" ar skaitli un vārdu "15 darbdienu".

7. 33.pantā:

izteikt divpadsmitās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Sabiedrība nedrīkst uz fonda rēķina pārdot finanšu instrumentus vai uzņemties saistības par finanšu instrumentu pārdošanu, ja tie darījuma noslēgšanas brīdī nav fonda manta.";

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Sabiedrības akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, drīkst ieguldīt līdzekļus sabiedrības nodibinātajā ieguldījumu fondā, ja, akcionāram ieguldot līdzekļus fondā vai izstājoties no fonda, netiek aizskartas citu fonda ieguldītāju likumīgās intereses.";

papildināt pantu ar sešpadsmito un septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(16) Veicot fonda pārvaldīšanu un saņemot nodrošinājumu saskaņā ar noslēgtajiem finanšu nodrošinājuma līgumiem, saņemot galvojumus, veicot aktīvu pārdošanas darījumus ar atpirkšanu, kā arī aizdodot vērtspapīrus vai veicot citus ar fonda pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem saistītus darījumus, sabiedrība pārliecinās, vai minētie darījumi nodrošina fonda ieguldījumu portfeļa efektīvu vadību.

(17) Fonda ieguldījumu portfeļa efektīva vadība tiek nodrošināta, ja šā panta sešpadsmitajā daļā minētie darījumi atbilst šādiem kritērijiem:

1) to izmantošana ir pamatota un ekonomiski izdevīga;

2) to izmantošana paredzēta vismaz vienam no šādiem mērķiem:

a) riska samazināšanai,

b) izmaksu samazināšanai,

c) fonda neto vērtības vai ienākumu palielināšanai atbilstoši fonda ieguldījumu riska profilam un šā likuma 66.pantā minētajiem ieguldījumu ierobežojumiem;

3) ar tiem saistītie riski tiek atbilstoši ietverti fonda riska pārvaldības procesā."

8. Papildināt 38.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Likvidācijas izdevumos netiek ietverti starpniecības maksājumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma realizāciju. Šādus maksājumus attiecina uz fonda izdevumiem, kas tiek maksāti no fonda mantas, un to maksimālo apmēru norāda fonda pārvaldes nolikumā."

9. Izteikt 40.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par turētājbanku var būt Latvijā reģistrēta banka, kura ir uzsākusi ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanu, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanu, vai dalībvalstī reģistrētas bankas filiāle Latvijā, ja minētā banka ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus un blakuspakalpojumus, tai skaitā turēt finanšu instrumentus."

10. 56.pantā:

izteikt piektās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) fonda prospekta grozījumus, kuri noformēti atbilstoši Komisijas noteiktajam paraugam. Ja dokuments ir papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros;

3) fonda prospekta tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Prospekta tekstu iesniedz, izmantojot elektroniskos datu nesējus.";

aizstāt sestajā daļā skaitli un vārdu "15 dienu" ar skaitli un vārdu "15 darbdienu".

11. 57.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) fonda zvērināta revidenta vārds un uzvārds vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības firma;";

izteikt piektās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) fonda ieguldījumu apliecību emisijas cenu, apjomu un laiku, bet, ja emisiju ir paredzēts veikt vairākos laidienos, norāda arī ieguldījumu apliecību emisijas laidienu veikšanas kārtību;";

papildināt piekto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nekustamā īpašuma novērtēšanas kārtību, ja fonda līdzekļus plānots ieguldīt nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās."

12. 61.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārda "dārgmetāli" ar vārdiem "vai preces";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Veicot ieguldījumus uz fonda rēķina, sabiedrībai ir pienākums ieguldīt tikai fonda prospektā paredzētajos ieguldījumu objektos, ievērot tajā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, iegūt pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījumu objektiem, kā arī pastāvīgi uzraudzīt un analizēt to personu finansiālo stāvokli, kuru finanšu instrumentos ir vai tiks ieguldīti fonda līdzekļi.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Komisija nosaka kritērijus atvērtā fonda ieguldījumu objektu atbilstībai šā likuma prasībām."

13. Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

"62.pants. Ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos

(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tie tiek tirgoti Latvijas vai citas dalībvalsts regulētos tirgos;

2) tie ir iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti citos regulētos tirgos, kuri neatrodas šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajās valstīs, un šāda biržas vai tirgus izvēle ir paredzēta fonda prospektā;

3) tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos, bet šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka tiks iesniegts iesniegums par šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušanu šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos tirgos un šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem.

(2) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja tie ir brīvi pārvedami (nepastāv darījumu ierobežojoši nosacījumi) un ir iestājies viens no šādiem nosacījumiem:

1) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvija, cita dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība, cita valsts (federālā valstī - viena no federācijas loceklēm) vai starptautiska finanšu institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles;

2) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvijas vai citas dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka;

3) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajā kārtībā;

4) tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kura reģistrēta dalībvalstī un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām, vai emitents, kura darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās un kurš atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

a) tas ir reģistrēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā,

b) tam ir piešķirts investīciju līmeņa reitings,

c) emitenta darbības tiesiskā regulējuma izsmeļoša analīze apliecina, ka tā darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās;

5) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apjoms ir 10 miljoni eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai lielāks un kura sagatavo un publicē revidētu gada pārskatu atbilstoši gada pārskatu sagatavošanas un publicēšanas prasībām, kas ir līdzvērtīgas Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām. Šāda komercsabiedrība ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas tiek tirgotas regulētā tirgū, un ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai, vai šāda komercsabiedrība ir īpašam nolūkam izveidota struktūra, kura ir specializējusies parādu vērtspapīrizēšanā un kurai par likviditātes nodrošināšanu ir noslēgta vienošanās ar tādu banku, kas atbilst šīs daļas 4.punktā kredītiestādei izvirzītajām prasībām. Uz ieguldījumiem šādos naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga šīs daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētajai aizsardzībai."

14. Izteikt 63.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fonda līdzekļus drīkst noguldīt kredītiestādē, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā."

15. Izteikt 64.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) tie ir reģistrēti valstī, kurā tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu valstisko uzraudzību, kas līdzvērtīga šajā likumā noteiktajai uzraudzībai, un attiecīgās valsts uzraudzības institūcija sadarbojas ar Komisiju;".

16. 65.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti šā likuma 62.panta pirmajā daļā minētajos tirgos vai netiek tirgoti regulētā tirgū un vienlaikus atbilst šādām prasībām:

1) to bāzes aktīvs ir šā likuma 62., 63. un 64.pantā minētie finanšu instrumenti, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtu kursi vai valūtas, kurās saskaņā ar fonda prospektu vai fonda pārvaldes nolikumu ir paredzēts veikt fonda līdzekļu ieguldījumus;

2) regulētā tirgū netirgotu atvasināto finanšu instrumentu darījuma partneris ir kredītiestāde, kura atbilst šā likuma 63.panta pirmās daļas prasībām, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apmērs ir 10 miljoni eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai lielāks, kura reģistrēta dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija;

3) katru dienu notiek regulētā tirgū netirgota atvasinātā finanšu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana un jebkurā laikā pēc sabiedrības iniciatīvas atvasināto finanšu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot, likvidēt vai veikt darījumu, kura rezultātā tiek slēgta pozīcija (prasības vai saistības attiecībā uz finanšu instrumentu).";

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Sabiedrība nosaka atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas politiku un metodes, kas nodrošina regulētā tirgū netirgota atvasinātā finanšu instrumenta precīzu un neatkarīgu novērtēšanu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja uz fonda rēķina paredzēts veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pirms šādu darījumu uzsākšanas sabiedrība sagatavo, apstiprina un iesniedz Komisijai noteikumus, kuros detalizēti aprakstīta risku pārvaldīšanas politika un atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas metodes, kā arī sniegta informācija par izmantotajiem atvasināto finanšu instrumentu veidiem, no tiem izrietošajiem riskiem, kvantitatīvajiem ierobežojumiem un metodēm, kuras tiks lietotas attiecīgā atvasinātā finanšu instrumenta izraisītā riska ierobežošanai."

17. 66.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no fonda aktīviem, ja tie ir Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti parāda vērtspapīri, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus ieguldīt lietās, kas visā parāda vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas šo vērtspapīru emitenta maksātnespējas gadījumā.";

izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību.";

papildināt trīspadsmito daļu pēc vārdiem un skaitļa "līdz 10 procentiem no" ar vārdu "atvērtā";

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Slēgtā fonda līdzekļus drīkst ieguldīt tādos ieguldījumu objektos, kas neatbilst šā likuma 61., 62., 63., 64. un 65.panta prasībām, kā arī drīkst nepiemērot šajā pantā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, ja šādi ieguldījumu objekti un citi ieguldījumu ierobežojumu apjomi ir noteikti attiecīgā fonda prospektā."

18. Izteikt 68.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrība pati nav tiesīga apsaimniekot nekustamo īpašumu."

19. Izteikt 72.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja tas nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, Komisijai ir tiesības pieprasīt citus fonda pārskatus, nosakot šo pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību."

20. Izteikt 75.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrība kārto grāmatvedību un sagatavo gada pārskatu saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību", šo likumu un Komisijas normatīvajiem noteikumiem."

21. Papildināt 75.3 pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Apakšfondu gada un pusgada pārskatos sabiedrība par vērtības mēru ir tiesīga lietot arī attiecīgajam apakšfondam noteikto valūtu."

22. Papildināt 90.panta pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) tādām emitentu un to emitēto parāda vērtspapīru kategorijām, kuras atbilst šā likuma 66.panta ceturtās daļas prasībām. Šai informācijai pievieno ziņojumu, kas apliecina parāda vērtspapīros nostiprināto saistību statusu."

23. Papildināt pārejas noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Šā likuma 33.panta sešpadsmitā un septiņpadsmitā daļa, 61.panta sestā daļa, 62.panta otrā daļa un 65.panta pirmā daļa jaunajā redakcijā stājas spēkā 2008.gada 23.jūlijā."

24. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) Komisijas 2007.gada 19.marta direktīvas 2007/16/EK, ar ko īsteno Padomes direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), paskaidrojot atsevišķas definīcijas."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 19.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 9.jūlijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 23.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.06.2008.Stājas spēkā: 23.07.2008.Tēma: Bankas, finanses, budžets; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 09.07.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 14.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
177915
23.07.2008
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"