Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.372

Rīgā 2008.gada 2.jūlijā (prot. Nr.44 31.§)

Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam" 30.pantu pārdalīt apropriāciju starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

1.1. Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakš­programmā 28.01.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 2004.-2006.gada periodā" no izdevumiem atlīdzībai 19 143 latus, no izdevumiem sociālajiem pabalstiem 3757 latus un no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 66 619 latu uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros par 35 070 latiem palielināt izdevumus atalgojumiem;

1.2. Zemkopības ministrijas pamatbudžeta ietvaros:

1.2.1. apakšprogrammā 22.02.00 "Augstākā izglītība" no izdevumiem atlīdzībai 1584 latus uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem un 3122 latus uz izdevumiem pamatkapitāla veidošanai. Atlīdzības ietvaros par 4704 latiem samazināt izdevumus atalgojumiem;

1.2.2. apakšprogrammā 22.04.00 "Zinātne" no izdevumiem atlīdzībai 241 latu uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros par 362 latiem palielināt izdevumus atalgojumiem;

1.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 22.01.00 "Valsts reģionālās attīstības aģentūra" ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā pasākuma "VASAB ārvalstu palīdzība" ietvaros 84 139 latus no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz izdevumiem atlīdzībai. Atlīdzības ietvaros par 67 596 latiem palielināt izdevumus atalgojumiem.

2. Pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un 2.pielikumu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 2.jūlija rīkojumam Nr.372

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas kods

Funkciju klasifi­kācijas kods

2008.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar
izmaiņām

15. Izglītības un zinātnes ministrija

Resursi izdevumu segšanai

372 012 968

372 012 968

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

57 438 811

57 438 811

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

10 354 420

10 354 420

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

190 180

190 180

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

304 219 737

304 219 737

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

286 583 169

286 583 169

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

17 636 568

17 636 568

Izdevumi - kopā

371 203 216

0

371 203 216

Uzturēšanas izdevumi

340 618 845

66 619

340 685 464

Kārtējie izdevumi

259 890 029

70 376

259 960 405

Atlīdzība

183 528 821

-19 143

183 509 678

Atalgojums

147 137 457

35 070

147 172 527

Preces un pakalpojumi

76 361 208

89 519

76 450 727

Procentu izdevumi

2 357 461

2 357 461

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

50 223 066

-3 757

50 219 309

Subsīdijas un dotācijas

36 539 467

36 539 467

Sociālie pabalsti

13 683 599

-3 757

13 679 842

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

62 285

62 285

Starptautiskā sadarbība

62 285

62 285

Uzturēšanas izdevumu transferti

28 086 004

28 086 004

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

3 889 345

3 889 345

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3 889 345

3 889 345

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

3 889 345

3 889 345

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

9 871 911

9 871 911

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

14 324 748

14 324 748

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

14 324 748

14 324 748

Kapitālie izdevumi

30 584 371

-66 619

30 517 752

Pamatkapitāla veidošana

26 684 078

-66 619

26 617 459

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

3 900 293

3 900 293

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

398 293

398 293

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

398 293

398 293

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

3 502 000

3 502 000

Finansiālā bilance

809 752

809 752

Finansēšana

-809 752

-809 752

Aizņēmumi

-3 486 788

-3 486 788

Saņemtie aizņēmumi

9 900

9 900

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-3 496 688

-3 496 688

Aizdevumi

2 603 640

2 603 640

Izsniegtie aizdevumi

-9 900

-9 900

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

2 613 540

2 613 540

Naudas līdzekļi

73 396

73 396

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

73 396

73 396

28.00.00

09.000

Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas

Resursi izdevumu segšanai

27 241 876

27 241 876

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

190 180

190 180

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

190 180

190 180

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 051 696

27 051 696

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 051 696

27 051 696

Izdevumi - kopā

27 241 876

0

27 241 876

Uzturēšanas izdevumi

14 006 077

66 619

14 072 696

Kārtējie izdevumi

10 553 831

70 376

10 624 207

Atlīdzība

5 140 285

-19 143

5 121 142

Atalgojums

4 142 898

35 070

4 177 968

Preces un pakalpojumi

5 413 546

89 519

5 503 065

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 717 522

-3 757

2 713 765

Subsīdijas un dotācijas

1 198 932

1 198 932

Sociālie pabalsti

1 518 590

-3 757

1 514 833

Uzturēšanas izdevumu transferti

734 724

734 724

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

544 544

544 544

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

190 180

190 180

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

190 180

190 180

Kapitālie izdevumi

13 235 799

-66 619

13 169 180

Pamatkapitāla veidošana

13 235 799

-66 619

13 169 180

28.01.00

09.000

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 2004.-2006.gada periodā

Resursi izdevumu segšanai

11 637 314

11 637 314

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 637 314

11 637 314

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 637 314

11 637 314

Izdevumi - kopā

11 637 314

0

11 637 314

Uzturēšanas izdevumi

11 453 479

66 619

11 520 098

Kārtējie izdevumi

8 191 413

70 376

8 261 789

Atlīdzība

3 764 036

-19 143

3 744 893

Atalgojums

3 037 900

35 070

3 072 970

Preces un pakalpojumi

4 427 377

89 519

4 516 896

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 717 522

-3 757

2 713 765

Subsīdijas un dotācijas

1 198 932

1 198 932

Sociālie pabalsti

1 518 590

-3 757

1 514 833

Uzturēšanas izdevumu transferti

544 544

544 544

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

544 544

544 544

Kapitālie izdevumi

183 835

-66 619

117 216

Pamatkapitāla veidošana

183 835

-66 619

117 216

16. Zemkopības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

325 244 697

325 244 697

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

15 314 622

15 314 622

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

503 658

503 658

Transferti

1 940 247

1 940 247

Valsts budžeta transferti

1 940 247

1 940 247

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

1 940 247

1 940 247

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

1 936 534

1 936 534

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

1 936 534

1 936 534

Subsīdiju un dotāciju transferti

3 713

3 713

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

3 713

3 713

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

307 486 170

307 486 170

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

304 145 474

304 145 474

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam

3 340 696

3 340 696

Izdevumi - kopā

327 398 801

0

327 398 801

Uzturēšanas izdevumi

317 001 045

-3 122

316 997 923

Kārtējie izdevumi

99 085 273

-3 122

99 082 151

Atlīdzība

67 409 916

-4 947

67 404 969

Atalgojums

51 118 335

-4 342

51 113 993

Preces un pakalpojumi

31 675 357

1 825

31 677 182

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

215 757 106

215 757 106

Subsīdijas un dotācijas

215 042 260

215 042 260

Sociālie pabalsti

714 846

714 846

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

242 510

242 510

Starptautiskā sadarbība

242 510

242 510

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 916 156

1 916 156

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

1 916 156

1 916 156

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

1 916 156

1 916 156

Kapitālie izdevumi

10 397 756

3 122

10 400 878

Pamatkapitāla veidošana

8 973 216

3 122

8 976 338

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

1 424 540

1 424 540

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

1 424 540

1 424 540

Finansiālā bilance

-2 154 104

-2 154 104

Finansēšana

2 154 104

2 154 104

Naudas līdzekļi

2 154 104

2 154 104

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 154 104

2 154 104

22.00.00.

Cilvēkresursu attīstība

0

Resursi izdevumu segšanai

22 273 962

22 273 962

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 537 943

4 537 943

Transferti

1 936 534

1 936 534

Valsts budžeta transferti

1 936 534

1 936 534

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

1 936 534

1 936 534

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

1 936 534

1 936 534

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

1 936 534

1 936 534

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 799 485

15 799 485

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 799 485

15 799 485

Izdevumi - kopā

22 273 962

0

22 273 962

Uzturēšanas izdevumi

20 217 842

-3 122

20 214 720

Kārtējie izdevumi

15 942 918

-3 122

15 939 796

Atlīdzība

12 062 424

-4 947

12 057 477

Atalgojums

9 701 060

-4 342

9 696 718

Preces un pakalpojumi

3 880 494

1 825

3 882 319

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 274 924

4 274 924

Subsīdijas un dotācijas

3 560 078

3 560 078

Sociālie pabalsti

714 846

714 846

Kapitālie izdevumi

2 056 120

3 122

2 059 242

Pamatkapitāla veidošana

2 056 120

3 122

2 059 242

22.02.00.

09.400

Augstākā izglītība

Resursi izdevumu segšanai

16 958 977

16 958 977

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 534 243

4 534 243

Transferti

6 012

6 012

Valsts budžeta transferti

6 012

6 012

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

6 012

6 012

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

6 012

6 012

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

6 012

6 012

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 418 722

12 418 722

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 418 722

12 418 722

Izdevumi - kopā

16 958 977

0

16 958 977

Uzturēšanas izdevumi

15 191 161

-3 122

15 188 039

Kārtējie izdevumi

14 476 315

-3 122

14 473 193

Atlīdzība

11 103 131

-4 706

11 098 425

Atalgojums

8 927 707

-4 704

8 923 003

Preces un pakalpojumi

3 373 184

1 584

3 374 768

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

714 846

714 846

Sociālie pabalsti

714 846

714 846

Kapitālie izdevumi

1 767 816

3 122

1 770 938

Pamatkapitāla veidošana

1 767 816

3 122

1 770 938

22.04.00

04.820

Zinātne

Resursi izdevumu segšanai

2 390 506

2 390 506

Transferti

1 930 522

1 930 522

Valsts budžeta transferti

1 930 522

1 930 522

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

1 930 522

1 930 522

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

1 930 522

1 930 522

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

1 930 522

1 930 522

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

459 984

459 984

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

459 984

459 984

Izdevumi - kopā

2 390 506

2 390 506

Uzturēšanas izdevumi

2 125 702

2 125 702

Kārtējie izdevumi

1 250 866

1 250 866

Atlīdzība

793 836

-241

793 595

Atalgojums

640 056

362

640 418

Preces un pakalpojumi

457 030

241

457 271

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

874 836

874 836

Subsīdijas un dotācijas

874 836

874 836

Kapitālie izdevumi

264 804

264 804

Pamatkapitāla veidošana

264 804

264 804

Finanšu ministrs A.Slakteris


2.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 2.jūlija rīkojumam Nr.372

Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (tai skaitā Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām

Programmas, apakš­pro­gram­mas kods

Saistību uzdevumu veidi

2008.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar izmaiņām

Pamatbudžets (Ls)

Programmas, apakš­pro­gram­mas kods

Saistību uzdevumu veidi

2008.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar izmaiņām

15. Izglītības un zinātnes ministrija

Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

29 973 882

29 973 882

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

29 973 882

29 973 882

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 337 314

12 337 314

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam

17 636 568

17 636 568

Izdevumi - kopā

29 973 882

0

29 973 882

Uzturēšanas izdevumi

26 288 047

66 619

26 354 666

Kārtējie izdevumi

8 191 413

70 376

8 261 789

Atlīdzība

3 764 036

-19 143

3 744 893

Atalgojums

3 037 900

35 070

3 072 970

Preces un pakalpojumi

4 427 377

89 519

4 516 896

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 064 302

-3 757

3 060 545

Subsīdijas un dotācijas

1 545 712

1 545 712

Sociālie pabalsti

1 518 590

-3 757

1 514 833

Uzturēšanas izdevumu transferti

15 032 332

15 032 332

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

897 764

897 764

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

14 134 568

14 134 568

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

14 134 568

14 134 568

Kapitālie izdevumi

3 685 835

-66 619

3 619 216

Pamatkapitāla veidošana

183 835

-66 619

117 216

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

3 502 000

3 502 000

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

3 502 000

3 502 000

28.00.00

Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

11 637 314

11 637 314

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 637 314

11 637 314

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 637 314

11 637 314

Izdevumi - kopā

11 637 314

0

11 637 314

Uzturēšanas izdevumi

11 453 479

66 619

11 520 098

Kārtējie izdevumi

8 191 413

70 376

8 261 789

Atlīdzība

3 764 036

-19 143

3 744 893

Atalgojums

3 037 900

35 070

3 072 970

Preces un pakalpojumi

4 427 377

89 519

4 516 896

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 717 522

-3 757

2 713 765

Subsīdijas un dotācijas

1 198 932

1 198 932

Sociālie pabalsti

1 518 590

-3 757

1 514 833

Uzturēšanas izdevumu transferti

544 544

544 544

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

544 544

544 544

Kapitālie izdevumi

183 835

-66 619

117 216

Pamatkapitāla veidošana

183 835

-66 619

117 216

28.01.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 2004.-2006.gada periodā

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

11 637 314

11 637 314

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 637 314

11 637 314

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 637 314

11 637 314

Izdevumi - kopā

11 637 314

0

11 637 314

Uzturēšanas izdevumi

11 453 479

66 619

11 520 098

Kārtējie izdevumi

8 191 413

70 376

8 261 789

Atlīdzība

3 764 036

-19 143

3 744 893

Atalgojums

3 037 900

35 070

3 072 970

Preces un pakalpojumi

4 427 377

89 519

4 516 896

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 717 522

-3 757

2 713 765

Subsīdijas un dotācijas

1 198 932

1 198 932

Sociālie pabalsti

1 518 590

-3 757

1 514 833

Uzturēšanas izdevumu transferti

544 544

544 544

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

544 544

544 544

Kapitālie izdevumi

183 835

-66 619

117 216

Pamatkapitāla veidošana

183 835

-66 619

117 216

16. Zemkopības ministrija

Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

435 082

435 082

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

435 082

435 082

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

435 082

435 082

Izdevumi - kopā

435 082

0

435 082

Uzturēšanas izdevumi

422 692

-3 122

419 570

Kārtējie izdevumi

292 992

-3 122

289 870

Atlīdzība

171 383

-4 947

166 436

Atalgojums

137 832

-4 342

133 490

Preces un pakalpojumi

121 609

1 825

123 434

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

129 700

129 700

Sociālie pabalsti

129 700

129 700

Kapitālie izdevumi

12 390

3 122

15 512

Pamatkapitāla veidošana

12 390

3 122

15 512

22.00.00

Cilvēkresursu attīstība

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

435 082

435 082

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

435 082

435 082

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

435 082

435 082

Izdevumi - kopā

435 082

0

435 082

Uzturēšanas izdevumi

422 692

-3 122

419 570

Kārtējie izdevumi

292 992

-3 122

289 870

Atlīdzība

171 383

-4 947

166 436

Atalgojums

137 832

-4 342

133 490

Preces un pakalpojumi

121 609

1 825

123 434

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

129 700

129 700

Sociālie pabalsti

129 700

129 700

Kapitālie izdevumi

12 390

3 122

15 512

Pamatkapitāla veidošana

12 390

3 122

15 512

22.02.00

Augstākā izglītība

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

431 389

431 389

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

431 389

431 389

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

431 389

431 389

Izdevumi - kopā

431 389

0

431 389

Uzturēšanas izdevumi

418 999

-3 122

415 877

Kārtējie izdevumi

289 299

-3 122

286 177

Atlīdzība

169 145

-4 706

164 439

Atalgojums

136 518

-4 704

131 814

Preces un pakalpojumi

120 154

1 584

121 738

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

129 700

129 700

Sociālie pabalsti

129 700

129 700

Kapitālie izdevumi

12 390

3 122

15 512

Pamatkapitāla veidošana

12 390

3 122

15 512

22.04.00

Zinātne

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

3 693

3 693

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 693

3 693

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 693

3 693

Izdevumi - kopā

3 693

3 693

Uzturēšanas izdevumi

3 693

3 693

Kārtējie izdevumi

3 693

3 693

Atlīdzība

2 238

-241

1 997

Atalgojums

1 314

362

1 676

Preces un pakalpojumi

1 455

241

1 696

58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Resursi izdevumu segšanai

118 071

118 071

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

118 071

118 071

Izdevumi - kopā

118 071

118 071

Uzturēšanas izdevumi

118 071

118 071

Kārtējie izdevumi

118 071

118 071

Atlīdzība

84 139

84 139

Atalgojums

67 596

67 596

Preces un pakalpojumi

118 071

-84 139

33 932

22.00.00

Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana

Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Resursi izdevumu segšanai

118 071

118 071

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

118 071

118 071

Izdevumi - kopā

118 071

118 071

Uzturēšanas izdevumi

118 071

118 071

Kārtējie izdevumi

118 071

118 071

Atlīdzība

84 139

84 139

Atalgojums

67 596

67 596

Preces un pakalpojumi

118 071

-84 139

33 932

22.01.00

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Resursi izdevumu segšanai

118 071

118 071

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

118 071

118 071

Izdevumi - kopā

118 071

118 071

Uzturēšanas izdevumi

118 071

118 071

Kārtējie izdevumi

118 071

118 071

Atlīdzība

84 139

84 139

Atalgojums

67 596

67 596

Preces un pakalpojumi

118 071

-84 139

33 932

tajā skaitā

ārvalstu palīdzība VASAB (brīvprātīga Baltijas jūras reģiona valstu sadarbība) ietvaros

Resursi izdevumu segšanai

118 071

118 071

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

118 071

118 071

Izdevumi - kopā

118 071

118 071

Uzturēšanas izdevumi

118 071

118 071

Kārtējie izdevumi

118 071

118 071

Atlīdzība

84 139

84 139

Atalgojums

67 596

67 596

Preces un pakalpojumi

118 071

-84 139

33 932

Finanšu ministrs A.Slakteris

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 372Pieņemts: 02.07.2008.Stājas spēkā: 02.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 04.07.2008.
177698
02.07.2008
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)