Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Komerclikumā

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ikvienam pēc rakstveida pieprasījuma iesniegšanas un valsts nodevas samaksas ir tiesības saņemt ziņas par komercreģistra ierakstiem un komersanta reģistrācijas lietā esošo dokumentu izrakstus un kopijas papīra vai elektroniskā formā. Dokumenta izraksta vai kopijas pareizība apliecināma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja vien tā saņēmējs neatsakās no šāda apliecinājuma. Izsniedzot papīra dokumenta kopiju elektroniskā formā, tā pareizību apliecina Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Elektroniskā dokumenta kopija papīra formā apliecināma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tajā gadījumā, ja tā saņēmējs nepārprotami pieprasījis šādu apliecinājumu.”

2. 8.panta piektajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ziņas par maksātnespējas procesa administratora (turpmāk — administrators) iecelšanu, norādot viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, prakses vietu, ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un izbeigšanu, ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) maksātnespējas procesa pasludināšanu un izbeigšanu, ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) bankrota procedūras pabeigšanu.”;

papildināt daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“41) ziņas par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu vai atjaunošanu;”.

3. 9.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komercreģistra iestādei iesniedzami dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, un citi likumā noteiktie dokumenti. Šie dokumenti iesniedzami papīra vai elektroniskā formā. Komercreģistra iestādei iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai tā attiecīgi apliecinātu kopiju. Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniskā formā, izmantojama komercreģistra iestādes interneta mājaslapā pieejamā speciālā tiešsaistes forma. Ārval­stīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Privātiem dokumentiem svešvalodā pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.”;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Komercreģistra iestādei iesniedzamajiem dokumentiem latviešu valodā var pievienot to tulkojumu svešvalodā. Ja konstatēta pretruna starp latviešu valodā iesniegtu dokumentu un tā tulkojumu svešvalodā, komersants vai persona, kuras interesēs šis tulkojums iesniegts, nevar to izmantot pret trešo personu. Trešā persona attiecībā uz komersantu vai personu, kuras interesēs tulkojums iesniegts, var atsaukties uz šo tulkojumu, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja dokumenta saturu latviešu valodā.”;

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Gada pārskats un tam pievienojamie dokumenti lietā glabājas tikai elektroniskā formā.”

4. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personas paraksts uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēja apliecināma notariāli. Ja pieteikums iesniegts elektroniskā formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, personas rīcībspēju pārbauda komercreģistra iestādes amatpersona. Individuālā komersanta parakstu vai tādas kapitālsabiedrības, kurā ir viens dibinātājs, dibinātāja parakstu uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēju var apliecināt komercreģistra iestādes amatpersona. Speciāls pilnvarojums citai personai parakstīt pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā apliecināms notariāli.”

5. Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pēc komersanta filiāles ierakstīšanas komercreģistrā tai izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecībā norāda filiāles:

1) firmu;

2) komersanta (izņemot ārvalsts komersantu) reģistrācijas numuru;

3) reģistrācijas numuru;

4) reģistrācijas vietu;

5) reģistrācijas datumu.”

6. Izteikt 14.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) administratora pieteikumu maksātnespējas procesa lietā;”.

7. 17.pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “citos dokumentos” ar vārdiem “papīra vai elektroniskā formā, kā arī komersanta mājaslapā”;

papildināt otrās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “tās dokumentos” ar vārdiem “papīra vai elektroniskā formā”.

8. Aizstāt 25.panta ceturtās daļas 1.punktā vārdu “maksātnespējas” ar vārdiem “tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesa”.

9. Izteikt 75.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu vai tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta darbībai (šā likuma 45.pants) vai māklera darbībai (šā likuma 64.panta pirmā daļa), vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst šādām pazīmēm:”.

10. Papildināt 144.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) sabiedrības galvenos komercdarbības veidus.”

11. 154.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

154.pants. Mantiskā ieguldījuma novērtēšanas kārtība

(1) Mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz eksperts, kurš iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā. Par ekspertu nevar būt novērtējamās mantas īpašnieka radinieks līdz trešajai radniecības pakāpei, laulātais un svainis līdz otrajai svainības pakāpei, kā arī persona, kura citādi ieinteresēta mantas novērtējumā.”;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Ja pamatkapitālu apmaksā ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kas iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā (licencētā) regulētajā tirgū vismaz divus gadus pirms dibināšanas līguma parakstīšanas vai lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas brīža, atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu var sniegt tie dibinātāji vai dalībnieki, kuri izdara attiecīgo mantisko ieguldījumu.”;

papildināt pantu ar 3.1, 3.2, 3.3 un 3.4 daļu šādā redakcijā:

(31) Ja pamatkapitālu novērtē šā panta 2.1 daļā noteiktajā kārtībā, pārvedamo vērtspapīru un naudas tirgus instrumentu vērtību nosaka pēc vidējās svērtās cenas regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms novērtējuma.

(32) Atzinums par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ir spēkā sešus mēnešus no tā sastādīšanas dienas. Atzinumam par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ir jābūt spēkā arī dienā, kad tiek parakstīts dibināšanas līgums vai pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.

(33) Valdei ir pienākums nodrošināt mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem, ja atklājas apstākļi, kas samazinātu mantiskā ieguldījuma vērtību līdz brīdim, kad pieteikums par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā vai pieteikums par pamatkapitāla palielināšanu tiks iesniegts komercreģistra iestādei.

(34) Ja valde nenodrošina mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu šā panta 3.3 daļā minētajā gadījumā, dalībniekiem, kuri dienā, kad tiek pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, līdz dienai, kad komercreģistra iestādei tiks iesniegts pieteikums par pamatkapitāla palielināšanu, ir tiesības prasīt mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem.”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Atzinumā par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ietver katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu, vērtību, norāda mantas piederību un katra ieguldījuma novērtēšanā izmantotās metodes un ietver atzinumu par mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidiem. Ja vērtēšanu izdara dibinātāji vai dalībnieki, mantiskā ieguldījuma novērtēšanas metodes nav jānorāda. Dibinātāju vai dalībnieku sastādītajā atzinumā par šā panta 2.1 daļā minētā mantiskā ieguldījuma novērtēšanu papildus norāda informāciju, kas izmantota par pamatu mantiskā ieguldījuma vērtības noteikšanai.”

12. Izslēgt 181.pantu.

13. Izteikt 187.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Par izmaiņām sabiedrības dalībnieku reģistra ierakstos valde iesniedz komercreģistra iestādei precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru. Ja daļas tiek atsavinātas, dalībnieku reģistra eksemplāru paraksta arī daļu atsavinātājs un daļu ieguvējs vai arī tam pievieno citus pierādījumus, kas apliecina daļu pāreju.”

14. 197.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, palielinot esošo daļu nominālvērtību vai izlaižot jaunas daļas, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Jaunās daļas sadalāmas dalībniekiem proporcionāli viņiem piederošajām daļām. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms atbilstoši likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.”;

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Dalībnieks, kas balsojis pret pamatkapitāla palielināšanu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā veidā, ir tiesīgs divu mēnešu laikā no pamatkapitāla palielināšanas brīža pieprasīt, lai sabiedrība atpērk viņa daļas.

(7) Atlīdzībai jābūt vienādai ar summu, kuru dalībnieks iegūtu, sadalot sabiedrības mantu likvidācijas gadījumā, ja tāda notiktu pamatkapitāla palielināšanas brīdī. No pamatkapitāla palielināšanas brīža sabiedrība maksā likumiskos procentus par paredzētajā apmērā un termiņā neizdarītajām atlīdzības izmaksām.

(8) Attiecībā uz atlīdzību nepiemēro
likumā noteiktos ierobežojumus par kārtību, kādā sabiedrība var iegūt savas daļas.

(9) Ja sabiedrības dalībnieks, kurš balsojis pret pamatkapitāla palielināšanu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā veidā, nepieprasa atlīdzību, viņš divu mēnešu laikā var atsavināt savas daļas neatkarīgi no statūtos vai likumā paredzētajiem ierobežojumiem.”

15. 202.panta otrajā daļā:

papildināt daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“41) precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru;”;

papildināt daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7) apliecinājumu, ka nav radušies būtiski apstākļi, kas ietekmē šā likuma 154.panta 2.1 daļā minētā mantiskā ieguldījuma vērtību;

8) to dalībnieku sarakstu (ar viņu parakstiem), kuri balsojuši pret pamatkapitāla palielināšanu, kas notikusi šā likuma 197.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā.”

16. 219.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

219.pants. Dalībnieku sapulces sasaukšana īpašos gadījumos”;

papildināt pantu pēc vārdiem “sabiedrībai ir” ar vārdiem “ierobežota maksātspēja”.

17. Aizstāt 226.panta trešajā daļā vārdus “likumā par vērtspapīriem” ar vārdiem “Finanšu instrumentu tirgus likumā”.

18. Izteikt 228.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) No uzrādītāja akcijas izrietošās tiesības ir personai, kuras finanšu instrumentu kontā akcija ir iegrāmatota saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.”

19. Izteikt 229.pantu šādā redakcijā:

229.pants. Akciju forma

(1) Vārda akcijas var būt papīra formā vai dematerializētas.

(2) Uzrādītāja akcijas var būt tikai dematerializētas.”

20. Papildināt likumu ar 236.1 un 236.2 pantu šādā reakcijā:

236.1 pants. Uzrādītāja akciju reģistrācija

(1) Valde nodrošina uzrādītāja akciju iegrāmatošanu Latvijas Centrālajā depozitārijā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.

(2) Akcionāram ir tiesības pārvest Latvijas Centrālajā depozitārijā iegrāmatotās uzrādītāja akcijas uz savu finanšu instrumentu kontu.

236.2 pants. Informācijas pieprasīšana par uzrādītāja akciju turētājiem

Sabiedrība un kompetentās iestādes ir tiesīgas pieprasīt no Latvijas Centrālā depozitārija informāciju par sabiedrības uzrādītāja akciju turētājiem Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā.”

21. Aizstāt 238.panta trešajā daļā vārdu “vērtspapīru” ar vārdiem “finanšu instrumentu”.

22. Papildināt 240.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Savu akciju kā nodrošinājuma pieņemšanai tiek piemēroti šā likuma noteikumi par savu akciju iegūšanas aizliegumu.”

23. 249.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “statūtos” ar vārdiem “izņemot šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu”;

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(4) Statūtos var noteikt pilnvarojumu valdei uz laiku līdz pieciem gadiem palielināt pamatkapitālu statūtos vai akcionāru sapulces noteiktajā apmērā, nepārsniedzot 30 procentus no sabiedrības pamatkapitāla pilnvarojuma spēkā stāšanās brīdī. Valdes pilnvarojums palielināt pamatkapitālu neattiecas uz pamatkapitāla palielināšanu šā likuma 254.pantā minētajā gadījumā.

(5) Palielinot pamatkapitālu šā panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā, grozījumus sabiedrības statūtos izdara padome.

(6) Šā panta ceturtajā daļā minēto pilnvarojumu valde var izmantot tiktāl, ciktāl statūtos vai akcionāru sapulces lēmumos nav noteikts citādi.”

24. Papildināt 250.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Sabiedrība, kurā ir viens akcionārs, pamatkapitālu var palielināt pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, proporcionāli palielinot esošo akciju nominālvērtību vai emitējot jaunas akcijas, pamatkapitālā daļēji vai
pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms atbilstoši likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.”

25. Papildināt 257.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Palielinot pamatkapitālu šā likuma 249.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā, jaunās emisijas akcijas apmaksājamas tikai naudā.

(4) Palielinot pamatkapitālu šā likuma 249.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā, jaunās emisijas akciju apmaksas termiņš nosakāms ne ilgāks par trim mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.”

26. 261.panta otrajā daļā:

papildināt daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“11) valdes sēdes protokola izrakstu ar lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu šā likuma 249.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā un padomes sēdes protokola izrakstu ar lēmumu atļaut valdei palielināt pamatkapitālu;”;

papildināt daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) apliecinājumu, ka nav radušies būtiski apstākļi, kas ietekmē šā likuma 154.panta 2.1 daļā minētā mantiskā ieguldījuma vērtību.”

27. Papildināt 268.panta pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11) valdes un padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem.”

28. Izteikt 271.pantu šādā redakcijā:

271.pants. Akcionāru sapulces sa­sauk­šana īpašos gadījumos

Ja sabiedrības zaudējumi pārsniedz pusi no sabiedrības pamatkapitāla vai arī sabiedrībai ir ierobežota maksātspēja, konstatētas vai draud iestāties maksātnespējas procesa pazīmes, valde par to ziņo padomei un sasauc akcionāru sapulci, kurā sniedz paskaidrojumus. Akcionāru sapulce lemj par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma vai maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, sabiedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju, reorganizāciju, pamatkapitāla izmaiņām vai pieņem citu lēmumu par sabiedrības saimnieciskā stāvokļa uzlabošanu.”

29. Papildināt 292.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) dot piekrišanu valdes lēmumam palielināt pamatkapitālu šā likuma 249.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā un izdarīt grozījumus sabiedrības statūtos šā likuma 249.panta piektajā daļā minētajā gadījumā.”

30. Papildināt likumu ar 310.1, 310.2 un 310.3 pantu šādā redakcijā:

310.1 pants. Par pamatkapitāla palielināšanu pieņemtā valdes lēmuma atzīšana par spēkā neesošu

(1) Valdes lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu tiesa var atzīt par spēkā neesošu šā likuma 286.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajos gadījumos, kā arī tad, ja pārkāpta pamatkapitāla palielināšanas kārtība.

(2) Ar prasību atzīt par spēkā neesošu valdes lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu tiesā var vērsties jebkurš akcionārs.

(3) Termiņš šā panta otrajā daļā minētās prasības celšanai ir trīs mēneši no dienas, kad akcionārs uzzināja vai kad viņam vajadzēja uzzināt par valdes lēmumu, bet ne ilgāks par gadu no lēmuma pieņemšanas dienas.

310.2 pants. Kārtība, kādā izpilda tiesas nolēmumu atzīt par spēkā neesošu valdes lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu

Nolēmumu atzīt par spēkā neesošu valdes lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu tiesa pēc nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā nosūta komercreģistra iestādei.

310.3 pants. Atbildība par to, ka valdes lēmums par pamatkapitāla palielināšanu apstrīdēts nepamatoti

Par zaudējumiem, kas sabiedrībai nodarīti, nepamatoti apstrīdot valdes lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu, prasītāji atbild solidāri, ja viņi prasību cēluši ļaunā nolūkā vai aiz rupjas neuzmanības.”

31. Aizstāt 334.panta pirmajā daļā vārdus “turpmāk šīs sadaļas ietvaros” ar vārdiem “turpmāk šīs daļas ietvaros”.

32. Aizstāt 335.panta sestajā daļā vārdus “sabiedrības dalībnieki vai biedri (turpmāk šīs sadaļas ietvaros — dalībnieki)” ar vārdiem “sabiedrības akcionāri, dalībnieki vai biedri (turpmāk šīs daļas ietvaros — dalībnieki)”.

33. Papildināt likumu ar 335.1 pantu šādā redakcijā:

335.1 pants. Pārrobežu apvienošana

(1) Pārrobežu apvienošana ir tādu divu vai vairāku kapitālsabiedrību apvienošana, no kurām vismaz viena ir reģistrēta Latvijā, bet pārējās dibinātas saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību aktiem.

(2) Dalībvalsts šā panta un XIX sadaļas izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Īslandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.

(3) Par pārrobežu apvienošanu nav uzskatāma apvienošana tādā gadījumā, kad iesaistīta kapitālsabiedrība, kura paredzējusi veikt iedzīvotāju kapitāla kolektīvus ieguldījumus saskaņā ar riska sadalīšanas principu un kuras kapitāla daļas (akcijas) pēc dalībnieku (akcionāru) pieprasījuma tiek atpirktas vai izpirktas tieši vai netieši no šīs kapitālsabiedrības aktīviem. Šādai atpirkšanai vai izpirkumam ir pielīdzināmas darbības, ar kurām kapitālsabiedrība vēlas nodrošināt, lai tās daļu tirgus vērtība būtiski neatšķirtos no tās aktīvu tīrās vērtības.

(4) Pārrobežu apvienošanai piemēro šā likuma noteikumus par kapitālsabiedrību apvienošanu, ciktāl šā likuma XIX sadaļā nav noteikts citādi. Ja iegūstošā kapitālsabiedrība tiek reģistrēta citā dalībvalstī, Latvijā reģistrēta kapitālsabiedrība, iesaistoties pārrobežu apvienošanā, ievēro šā likuma noteikumus par kapitālsabiedrību apvienošanu, kas attiecas uz lēmumu pieņemšanas procesu saistībā ar apvienošanu un uz kapitālsabiedrības kreditoru, dalībnieku (akcionāru), obligacionāru, kā arī darbinieku aizsardzību.”

34. 338.pantā:

aizstāt otrās daļas 6.punktā vārdus “akcionāriem, kuriem pieder priekšrocību akcijas” ar vārdiem “katras akciju kategorijas akciju turētājiem”;

papildināt otro daļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

“61) tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem, kā arī sabiedrības kontrolierim;”;

aizstāt piektajā daļā vārdus “komercreģistra iestādes” ar vārdiem “komercreģistra iestādei”.

35. Izteikt 339.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sabiedrības var sagatavot kopēju prospektu. Šādā gadījumā katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība prospektā norāda šā panta pirmajā daļā minētās ziņas.”

36. 340.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību līguma projektu pārbauda revidents, kurš iekļauts komercreģistra apstiprinātajā sarakstā. Reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības var ievēlēt kopīgu revidentu.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Reorganizācijas līgumu revidents nepārbauda, ja tam piekrīt visi dalībnieki vai biedri. Revidentam nav jāpārbauda līguma projekts pievienojamā vai sadalāmajā sabiedrībā, ja visas pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības kapitāla daļas (akcijas) pieder iegūstošajai sabiedrībai.”

37. Aizstāt 341.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdu “apstiprināts” ar vārdu “ievēlēts”.

38. Papildināt 356.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par sadalāmās sabiedrības saistībām, kuru sadalījums nav noteikts reorganizācijas līgumā, iegūstošās sabiedrības atbild solidāri.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

39. Izteikt 357.panta nosaukumu šādā redakcijā:

357.pants. Lēmums par pārveidošanu”.

40. Izslēgt 363.pantu.

41. Izslēgt 368.pantu.

42. Izteikt 369.panta nosaukumu šādā redakcijā:

369.pants. Lēmums par reorganizāciju, ja reorganizācijā iesaistīta sabiedrība ar ierobežotu atbildību”.

43. 372.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

372.pants. Mantiskā ieguldījuma novērtēšana, ja iegūstošā sabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Šā likuma 340.panta trešajā daļā minētajā gadījumā novērtēšanu veic un rakstveida atzinumu sniedz revidents, kurš atbilst šā likuma 340.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem.”

44. Izteikt 373.panta nosaukumu šādā redakcijā:

373.pants. Lēmums par reorganizāciju, ja reorganizācijā iesaistīta akciju sabiedrība”.

45. 377.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

377.pants. Mantiskā ieguldījuma novērtēšana, ja iegūstošā sabiedrība ir akciju sabiedrība”;

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Šā likuma 340.panta trešajā daļā minētajā gadījumā novērtēšanu veic un rakstveida atzinumu sniedz revidents, kurš atbilst šā likuma 340.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem.”

46. Papildināt 379.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Līdz lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai obligacionāri var pieņemt lēmumu par to tiesību grozīšanu, kuras viņiem piešķir iegūstošā sabiedrība. Minētais lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no katras obligāciju kategorijas obligacionāriem.”

47. Papildināt likumu ar XIX sadaļu šādā redakcijā:

XIX sadaļa
Pārrobežu apvienošanas īpašie noteikumi

380.pants. Reorganizācijas līgums pārrobežu apvienošanas gadījumā

Reorganizācijas līgumā papildus šā likuma 338.panta otrajā daļā minētajām ziņām norāda:

1) pārrobežu apvienošanā iesaistīto kapitālsabiedrību veidus un jaundibināmās kapitālsabiedrības veidu;

2) ziņas par iegūstošajai kapitālsabiedrībai nododamās mantas sastāvā ietilpstošo aktīvu un saistību novērtēšanu;

3) kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu, uz kuru balstīti pārrobežu apvienošanas noteikumi.

381.pants. Reorganizācijas prospekts pārrobežu apvienošanas gadījumā

1) Reorganizācijas prospektā papildus šā likuma 339.panta pirmajā daļā minētajām ziņām norāda informāciju par to, kā pārrobežu apvienošana ietekmē šajā apvienošanā iesaistītās kapitālsabiedrības dalībniekus (akcionārus) un kreditorus.

(2) Ne mazāk kā mēnesi pirms dienas, kad paredzēta dalībnieku (akcionāru) sapulce par līguma apstiprināšanu, pārrobežu apvienošanā iesaistītās kapitālsabiedrības darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem ir tiesības iepazīties ar reorganizācijas prospektu.

382.pants. Lēmums par reorganizāciju pārrobežu apvienošanas gadījumā

(1) Ja citā dalībvalstī reģistrētas pārrobežu apvienošanā iesaistītās kapitālsabiedrības darbību reglamentējošos tiesību aktos nav paredzēta procedūra kompensāciju noteikšanai kapitālsabiedrības mazākuma dalībniekiem (akcionāriem), neaizliedzot pārrobežu apvienošanas reģistrēšanu, Latvijā reģistrēta pievienojamā kapitālsabiedrība var piemērot šādu procedūru, ja citā dalībvalstī reģistrētas pārrobežu apvienošanā iesaistītās kapitālsabiedrības dalībnieki (akcionāri) nolemj atļaut minētās procedūras piemērošanu.

(2) Ja citā dalībvalstī reģistrētas pievienojamās kapitālsabiedrības darbību reglamentējošos tiesību aktos ir paredzēta procedūra kapitāla vērtspapīru vai daļu (akciju) apmaiņas koeficienta pārbaudīšanai un grozīšanai, neaizliedzot pārrobežu apvienošanas reģistrēšanu, Latvijā reģistrēta pievienojamā kapitālsabiedrība var atļaut šādas procedūras piemērošanu, ja dalībnieku (akcionāru) sapulce, kas apstiprina reorganizācijas līgumu, attiecīgo lēmumu pieņem vienbalsīgi. Minētajā procedūrā pieņemtais lēmums ir saistošs arī Latvijā reģistrētai iegūstošajai kapitālsabiedrībai un tās dalībniekiem (akcionāriem).

383.pants. Pirmsapvienošanas apliecība

(1) Ja iegūstošo kapitālsabiedrību paredzēts reģistrēt citā dalībvalstī, Latvijā reģistrēta pievienojamā kapitālsabiedrība komercreģistra iestādei iesniedz pieteikumu apliecinājuma saņemšanai par to, ka pievienojamā kapitālsabiedrība ir veikusi visas nepieciešamās darbības pārrobežu apvienošanas pabeigšanai.

(2) Pieteikumam pievieno šā likuma 347.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punktā minētos dokumentus.
Pieteikumā kapitālsabiedrība apliecina, ka ir nodrošināti vai apmierināti to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus noteiktā termiņā, un ka lēmums par reorganizāciju nav ap­strīdēts tiesā vai ka attiecīgā prasība nav apmierināta.

384.pants. Pieteikuma un tam pievienojamo dokumentu iesniegšana komercreģistra iestādei

Ja iegūstošā kapitālsabiedrība tiek reģistrēta Latvijā, papildus šā likuma 347.pantā minētajiem dokumentiem komercreģistra iestādei iesniedz citas dalībvalsts komercreģistra iestādes ne vēlāk kā pirms sešiem mēnešiem izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka citā dalībvalstī reģistrētā pievienojamā kapitālsabiedrība ir veikusi visas nepieciešamās darbības pārrobežu apvienošanas pabeigšanai.

385.pants. Pievienošanas īpašie noteikumi

Ja pārrobežu apvienošana notiek pievienošanas procesā un šo apvienošanu veic kapitālsabiedrība, kurai pieder visas pievienojamās kapitālsabiedrības kapitāla daļas (akcijas), Latvijā reģistrētai pievienojamai kapitālsabiedrībai nepiemēro šā likuma 343.panta pirmās daļas noteikumus.

386.pants. Ieraksts komercreģistrā par pārrobežu apvienošanu

Ja ieraksts par iegūstošo kapitālsabiedrību tiek izdarīts citas dalībvalsts komercreģistrā, ierakstu par pievienojamo kapitālsabiedrību komercreģistrā izdara, kad komercreģistra iestāde ir saņēmusi informāciju no citas dalībvalsts komercreģistra iestādes par attiecīga ieraksta izdarīšanu.

387.pants. Pārrobežu apvienošanas spēkā stāšanās

Ja iegūstošā kapitālsabiedrība ir reģistrēta vai tiek reģistrēta Latvijā, pārrobežu apvienošana uzskatāma par spēkā stājušos, kad komercreģistrā izdarīts ieraksts par iegūstošo kapitālsabiedrību.”

48. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11., 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

“9. Fiziskā persona, kuras veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta darbībai (šā likuma 45.pants) vai māklera darbībai (šā likuma 64.panta pirmā daļa) un kura nav reģistrēta komercreģistrā, piesaka sevi reģistrācijai komercreģistrā līdz 2008.gada 31.decembrim.

10. Grozījumi attiecībā uz 181.pantu (par šā panta izslēgšanu) stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Gada pārskatu likumā un Konsolidēto gada pārskatu likumā, kuros noteikta kārtība, kādā iesniedzami gada pārskati un konsolidētie gada pārskati.

11. Ja akciju sabiedrībai ir uzrādītāja akcijas, kuras nav iegrāmatotas Latvijas Centrālajā depozitārijā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem, akciju sabiedrība ne vēlāk kā līdz 2009.gada 31.decembrim pieņem lēmumu par uzrādītāja akciju konversiju uz vārda akcijām vai nodrošina uzrādītāja akciju iegrāmatošanu Latvijas Centrālajā depozitārijā.

12. Ja akciju sabiedrības statūtos nav norādīti tās galvenie komercdarbības veidi, sabiedrība, ievērojot šā likuma 144.panta otrās daļas 4.punkta prasības, izdara attiecīgus grozījumus savos statūtos un iesniedz tos komercreģistra iestādei ne vēlāk kā līdz 2009.gada 31.decembrim.

13. Šā likuma 154.panta 3.2 daļa stājas spēkā 2008.gada 1.jūnijā.

14. Līdz 2008.gada 1.jūnijam sniegtie atzinumi par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ir spēkā līdz 2008.gada 31.decembrim.”

49. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

“8) Padomes 2003.gada 15.jūlija direktīvas 2003/58/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 68/151/EEK attiecībā uz atklātības prasībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra direktīvas 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos;

10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 6.septembra direktīvas 2006/68/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 77/91/EEK attiecībā uz akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 13.novembra direktīvas 2007/63/EK, ar ko Padomes direktīvas 78/855/EEK un 82/891/EEK groza saistībā ar prasību par neatkarīga eksperta ziņojumu akciju sabiedrību apvienošanās vai sadalīšanas gadījumā.”

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 24.aprīlī.
Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2008.gada 14.maijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Komerclikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.04.2008.Stājas spēkā: 28.05.2008.Tēma: Komerctiesības; Maksātnespēja; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 74, 14.05.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 26.06.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
175260
28.05.2008
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)