Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumus Nr. 295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.282

Rīgā 2008.gada 15.aprīlī (prot. Nr.24 58.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai - vides un lauku ainavas uzlabošanai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai - vides un lauku ainavas uzlabošanas pasākumiem, ko īsteno atbilstoši Padomes 2005.gada 20.septembra Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk - regula Nr. 1698/2005).

2. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumi vides un lauku ainavas uzlabošanai ir šādi:

2.1. maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas;

2.2. Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK (turpmāk - Natura 2000 maksājumi);

2.3. agrovides maksājumu apakšpasākumi:

2.3.1. bioloģiskās lauksaimniecības attīstība;

2.3.2. integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana;

2.3.3. bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos;

2.3.4. rugāju lauks ziemas periodā;

2.3.5. buferjoslu ierīkošana;

2.3.6. lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana;

2.4. Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem).

3. Noteikumos paredzēti īpaši nosacījumi Latvijas Lauku attīstības plānam Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam (turpmāk - Lauku attīstības plāns), ko īsteno atbilstoši Padomes 1999.gada 17.maija Regulai (EK) Nr. 1257/99 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai, un dažu regulu grozīšana un atcelšana (turpmāk - regula Nr. 1257/99). Īpašie nosacījumi paredzēti šādiem Lauku attīstības plāna pasākuma "Agrovide" apakš­pasākumiem:

3.1. bioloģiskās lauksaimniecības attīstība;

3.2. bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos;

3.3. buferjoslu ierīkošana;

3.4. lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana;

3.5. erozijas ierobežošana.

4. Šajos noteikumos minētajos pasākumos (izņemot šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minēto pasākumu) atbalstu var saņemt lauksaimnieks, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas Padomes 2009.gada 19.janvāra Regulas (EK) Nr. 73/2009, ar ko nosaka kopīgus lauksaimniekiem piešķiramā tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (turpmāk – Regula Nr. 73/2009), 2.panta “a” punktā.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

5. Šajos noteikumos minēto pasākumu ietvaros (izņemot šo noteikumu 2.4.apakš­punktā minēto pasākumu) atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi var saņemt atbalsta pretendents, kas apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ir atbalstam pieteiktās lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai nomnieks.

6. Lauku atbalsta dienests ņem vērā Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes 2005.gada 20.septembra Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk - regula Nr. 1974/2006), un Komisijas 2006.gada 7.decembra Regulu (EK) Nr. 1975/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem (turpmāk - regula Nr. 1975/2006), kā arī Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 817/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai (turpmāk - regula Nr. 817/2004). Atbilstoši regulas Nr. 1974/2006 47.pantam un regulas Nr. 817/2004 39.pantam Lauku atbalsta dienests pieļauj atkāpes no šajos noteikumos minētajām prasībām šādu ārkārtas apstākļu vai nepārvaramas varas dēļ:

6.1. atbalsta saņēmēja nāve;

6.2. atbalsta saņēmēja ilgstoša darbnespēja;

6.3. lielas saimniecības daļas ekspropriācija, ja to nevarēja paredzēt dienā, kad uzņēmās saistības;

6.4. nopietna dabas katastrofa, kas būtiski ietekmē saimniecības zemi;

6.5. lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai paredzēto ēku nejauša nopostīšana saimniecībā;

6.6. epizootiska slimība, kas skārusi visus atbalsta saņēmēja lauksaimniecības dzīvniekus vai daļu no tiem.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

7. Ja iestājušies šo noteikumu 6.punktā minētie ārkārtas apstākļi vai nepārvarama vara, atbalsta saņēmējs vai viņa pilnvarotā persona par tiem rakstiski 10 darbdienu laikā (sākot no dienas, kad šāda iespēja rodas) informē Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, kurā iesniegts platību maksājumu iesniegums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, kā arī iesniedz detalizētu aprakstu par ārkārtas apstākļu vai nepārvaramas varas iestāšanos un ārkārtas apstākļus vai nepārvaramas varas apliecinošus dokumentus.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

8. Pretendējot uz atbalstu šo noteikumu 2.punktā minētajos pasākumos un apakšpasākumos, atbalsta pretendents atbalstam pieteiktajās platībās saskaņā ar savstarpējo atbilstību ievēro lauksaimniecībā izmantojamās zemes laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus, kā arī pārvaldības prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros. Pretendējot uz atbalstu šo noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3.apakšpunktā minētajos pasākumos un apakšpasākumos, atbalsta pretendents visā saimniecībā papildus ievēro minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības, kas noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā minētajos normatīvajos aktos.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

9. Atbalstu šo noteikumu 2. vai 3.punktā (izņemot 2.3.6., 2.4., 3.4. un 3.5.apakšpunktu) minētajos pasākumos un apakšpasākumos var saņemt tikai par tādu lauksaimniecībā izmantojamo zemi (atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem lauksaimniecības kultūru kodiem), par kuru ir tiesības saņemt vienoto platības maksājumu un kura ir pieteikta vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

2. Atbalsts pasākumam "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas"

10. Pasākumā "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" paredzēto atbalstu sniedz teritorijās, kas atbilstoši regulas Nr. 1257/99 19.pantam noteiktas par mazāk labvēlīgiem apvidiem (3.pielikums).

11. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajā pasākumā, ja ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

11.1. atbalstam pieteiktā lauksaimniecībā izmantojamā zeme atrodas šo noteikumu 10.punktā minētajā teritorijā, tā ir pieteikta vienotā platību maksājuma saņemšanai, un tajā tiek veikta lauksaimnieciskā darbība vismaz viena hektāra platībā, ko veido lauki, kas nav mazāki par 0,3 hektāriem;

11.2. turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma saņemšanas atbalsta pretendents apņemas veikt lauksaimniecisko darbību lauksaimniecībā izmantojamā zemē, kas atrodas šo noteikumu 10.punktā minētajā teritorijā, un katru gadu iesniegt aizpildītu platību maksājumu iesniegumu;

11.3. atbalstu par pastāvīgajām pļavām un ganībām vai aramzemē sētiem ilggadīgajiem zālājiem var saņemt atbalsta pretendents – ganāmpulka īpašnieks, kura īpašumā ir tāds dzīvnieku skaits, kas nodrošina minimālo liellopu blīvumu – vismaz 0,2 liellopu vienības (4.pielikums) uz vienu atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju hektāru (saskaņā ar valsts aģentūras “Lauksaimniecības datu centrs” datiem pēc stāvokļa saimniecībā kārtējā gada 1.jūlijā. Dzīvnieki, ganāmpulki un novietnes ir reģistrētas, un dzīvnieki apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu). Minēto nosacījumu nepiemēro pastāvīgo pļavu un ganību platībām, kas atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) vai kas atzītas par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un pieteiktas šo noteikumu 2.2., 2.3.3. vai 3.2.apakšpunktā minētajam atbalstam, kā arī tiem atbalsta pretendentiem, kuri līdz kārtējā gada 1.jūlijam reģistrējušies Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu primārie ražotāji vai medus iepakošanas uzņēmumi (fiziskā vai juridiskā persona).

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

12. Atbalsta apmērs par vienu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

12.1. 1.kategorija - EUR 25;

12.2. 2.kategorija - EUR 40;

12.3. 3.kategorija - EUR 58.

3. Atbalsts pasākumam "Natura 2000 maksājumi"

13. Pasākumā "Natura 2000 maksājumi" paredzēto atbalstu sniedz teritorijās (pastāvīgās pļavas un ganības), kuras atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām".

14. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par pastāvīgajām pļavām un ganībām, kas atrodas šo noteikumu 13.punktā norādītajā teritorijā, kura ir pieteikta vienotā platību maksājuma saņemšanai un kurā tiek veikta lauksaimnieciskā darbība vismaz viena hektāra platībā, ko veido lauki, kas nav mazāki par 0,3 hektāriem.

15. Atbalsta apjoms par vienu pastāvīgo pļavu un ganību hektāru, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir EUR 44.

4. Atbalsts pasākumam "Agrovides maksājumi"

16. Pretendējot uz atbalstu šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajos apakšpasākumos, atbalsta pretendents uzņemas brīvprātīgas saistības katrā apakšpasākumā par katru atbalstam pieteikto platības vienību vai dzīvnieku uz pieciem gadiem, sākot no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada. Saistības stājas spēkā ar dienu, kad atbalsta pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu šo noteikumu VI nodaļā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

16.1 No 2009.gada jaunas saistības:

16.11. šo noteikumu 2.3.1.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā var uzņemties tikai atbalsta pretendenti, kuriem beidzies saistību periods šo noteikumu 3.1.apakš­punktā minētajā apakšpasākumā;

16.12. šo noteikumu 2.3.3.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā var uzņemties tikai atbalsta pretendenti, kuriem beidzies saistību periods šo noteikumu 3.2.apakš­punktā minētajā apakšpasākumā;

16.13. šo noteikumu 2.3.2. un 2.3.4.apakš­punktā minētajos apakšpasākumos neuzņemas.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

17. Par konkrēto platību saistības var uzņemties tikai vienā no šo noteikumu 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 3.1., 3.2., 3.3. vai 3.5.apakšpunktā minētajiem apakšpasākumiem, izņemot šo noteikumu 2.3.1. vai 3.1. un 2.3.4. apakšpunktā minētos apakšpasākumus, kurus var apvienot lauku līmenī.

17.1 Atbalsta saņēmējs visā saistību periodā var paplašināt saistību platību līdz 20 % no saistību platības, par kuru viņš uzņēmies saistības pirmajā saistību perioda gadā. Ja kārtējā gadā konstatētā saistību platība vairāk nekā par 20 % pārsniedz saistību platību, par kuru viņš ir uzņēmies saistības pirmajā saistību perioda gadā, atbalsta saņēmējam sākas jauns piecu gadu saistību periods, ja saistību platības pieauguma palielinājums kārtējā gadā nepārsniedz 10 % saskaņā ar šo noteikumu 18.2 punktu.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

18. Katru gadu līdz 1.novembrim Lauku atbalsta dienests aprēķina katra šo noteikumu 2.3.1. (ietverot 3.1.), 2.3.2., 2.3.3. (ietverot 3.2.) vai 2.3.4.apakšpunktā minētā apakšpasākuma kārtējā gada saistību platības pieaugumu procentos valsts līmenī attiecībā pret 2008.gadu, izmantojot šādu formulu:

A (%) =

KG

X 100 – 100, kur

2008.gads

A – agrovides apakšpasākumu saistību platības pieaugums (%);

KG – atbalsta pretendentu katra šo noteikumu 2.3.1. (ietverot 3.1.), 2.3.2., 2.3.3. (ietverot 3.2.) vai 2.3.4.apakšpunktā minētā apakšpasākuma kopējā atbalsttiesīgā platība (ha) kārtējā gada 31.oktobrī;

2008.gads – atbalsta pretendentu katra šo noteikumu 2.3.1. (ietverot 3.1.), 2.3.2., 2.3.3. (ietverot 3.2.) vai 2.3.4.apakšpunktā minētā apakšpasākuma kopējā atbalsttiesīgā platība (ha) 2008.gadā.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

18.1 Līdz kārtējā gada 20.novembrim Lauku atbalsta dienests publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par šo noteikumu 18.punktā minēto saistību platības pieaugumu katram apakšpasākumam.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

18.2 2009.gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 18.punktu agrovides apakšpasākuma saistību platības pieaugums valsts līmenī ir lielāks par 10 %, attiecīgā agrovides apakš­pasākuma atbalsta pretendentam, kas saistību platību ir paplašinājis vairāk nekā par 10 % attiecībā pret 2008.gada atbalsttiesīgo platību, par platību, kas pārsniedz 10 %, saistības neuzņemas un atbalstu nepiešķir vai saistības neturpina un atbalstu neatprasa.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

19. Saistību periodā atbalsta saņēmējs nedrīkst mainīt atrašanās vietu laukam, par kuru viņš uzņēmies saistības, atbilstoši regulas Nr. 1975/2006 10.panta 6.punktam, izņemot šo noteikumu 2.3.2. vai 2.3.4.apakš­punktā minētos apakšpasākumus, kuros atbalsta saņēmējs ir uzņēmies saistības par kopējo saistību platību un lauka atrašanās vieta saimniecībā var mainīties.

20. Atbalsta saņēmējs var pārtraukt saistības šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajā pasākumā pirms saistību perioda beigām. Minētajā gadījumā atbalsta pretendents atmaksā saistību periodā visu iepriekš saņemto atbalstu par to platības daļu vai dzīvnieku, par kuru saistības ir pārtrauktas, tajā skaitā arī par iepriekšējo īpašnieku saistībām.

21. Ja atbalsta saņēmēja saimniecība pilnībā vai daļēji tiek nodota citai personai, kas ir Lauku atbalsta dienesta klients, šī persona var pārņemt atbalsta saņēmēja saistības saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu. Ja saistības netiek pārņemtas, atbalsta saņēmējs atmaksā saistību periodā visu iepriekš saņemto atbalstu par platības daļu vai dzīvnieku, par kuru saistības netiek pārņemtas.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

22. Regulas Nr. 1974/2006 44.panta 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktajos gadījumos saistību periodā saņemto atbalstu nepieprasa atmaksāt, ja saistības tiek pārtrauktas ceturtajā vai piektajā saistību gadā un saistību pārņēmējs 10 darbdienu laikā (sākot no dienas, kad šāda iespēja rodas) iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē radušās situācijas skaidrojumu un to apliecinošus dokumentus.

23. Saistības nodod un pārņem katra šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētā apakš­pasākuma ietvaros atsevišķi, neietekmējot cita apakšpasākuma saistību periodu un ievērojot šādus nosacījumus:

23.1. ja saistību pārņēmējam nav saistību un viņš pārņem saistības no viena saistību nodevēja, tad saistību pārņēmējam saistības turpinās līdz pārņemto saistību perioda beigām;

23.2. ja saistību pārņēmējam nav saistību un viņš pārņem saistības no vairākiem saistību nodevējiem, tad saistību pārņēmējam sākas jauns piecu gadu saistību periods;

23.3. ja saistību pārņēmējam jau ir saistības un viņš pārņem saistības no viena vai vairākiem saistību nodevējiem, tad saistību pārņēmējam sākas jauns piecu gadu saistību periods.

24. Ja saistību platība kārtējā gadā samazinās ne vairāk kā par 3 %, saistību periodā saņemto atbalstu par samazināto saistību platību atbalsta saņēmējam nepieprasa atmaksāt.

4.1. Atbalsts apakšpasākumam "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība"

25. Atbalstu šo noteikumu 2.3.1.apakš­punktā minētajā apakšpasākumā var saņemt atbalsta pretendents, kas ražo bioloģiskās lauksaimniecības produktus vai kurš ir pārejas periodā uz bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanu.

26. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kurā tiek audzēta atbalsttiesīga kultūra (2.pielikums), ja ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

26.1. veic lauksaimniecisko darbību, izmantojot bioloģiskās lauk­saimniecības metodes, uz atbalsttiesīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vismaz viena hektāra platībā, kuru veido lauki, kas nav mazāki par 0,3 hektāriem;

26.2. turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības nesamazināt atbalsttiesīgo platību, saimniekot tajā atbilstoši apakš­pasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem, nemainīt lauka atrašanās vietu un katru gadu iesniegt aizpildītu platību maksājumu iesniegumu;

26.3. ražo un realizē bioloģiskās lauksaimniecības produkciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību – to apliecina Pārtikas un veterinārajā dienestā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību apstiprināta kontroles institūcija (turpmāk – kontroles institūcija), sniedzot šo noteikumu 8.pielikumā minēto atzinumu. Pirms atzinuma veidlapas aizpildīšanas kontroles institūcija pārliecinās, vai atbalsta pretendents ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs un saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā pārskata vai gada ienākumu deklarācijas kopiju par iepriekšējo noslēgto gadu ir guvis minimālos ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas realizācijas. Minimālie ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas neietver subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā pārskata vai gada ienākumu deklarācijas kopiju atbalsta pretendents kontroles institūcijai uzrāda laikā, kad tā apseko saimniecību, vai nodrošina attiecīgās kopijas iesniegšanu kontroles institūcijai ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.jūlijam. Minimālos ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas realizācijas atbalsta pretendentam aprēķina attiecībā pret iepriekšējā gadā bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam apstiprinātajām platībām (minēto nosacījumu pirmajā gadā nepiemēro atbalsta pretendentiem, kuriem nav bijušas saistības un kuri tās ir pārņēmuši saskaņā ar šo noteikumu 23. vai 73.punktu). Atbalsta pretendentam nepieciešami šādi minimālie ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas:

26.3.1. par šo noteikumu 27.1.apakšpunktā minētajām kultūrām – vismaz 50 latu no hektāra gaļas lopkopības un biškopības saimniecībām vai vismaz 100 latu no hektāra pā­rējām saimniecībām;

26.3.2. par šo noteikumu 27.2.apakšpunktā minētajām kultūrām – vismaz 50 latu no hektāra gaļas lopkopības un biškopības saimniecībām vai vismaz 90 latu no hektāra pā­rējām saimniecībām, ņemot vērā gatavās lauksaimniecības produkcijas un nepabeigto lauksaimniecības ražojumu krājumu izmaiņas;

26.3.3. par šo noteikumu 27.3. vai 27.4.apakš­punktā minētajām kultūrām – vismaz 1000 latu no hektāra, izņemot cietes kartupeļus. Cietes kartupeļiem – 600 latu no hektāra;

26.3.4. par šo noteikumu 27.5.apakšpunktā minētajām kultūrām – vismaz 1000 latu no hektāra, izņemot ilggadīgos stādījumus, kas nav vecāki par trim gadiem.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

26.1 Atbalstu par pastāvīgo pļavu un ganību platībām var saņemt, ja ievērots kāds no šiem nosacījumiem:

26.11. atbalsta pretendents nodrošina minimālo bioloģisko vai pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību esošo dzīvnieku blīvumu – vismaz 0,2 liellopu vienības uz vienu atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību hektāru (saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu). Lauksaimniecības dzīvnieki saskaņā ar valsts aģentūras “Lauksaimniecības datu centrs” datiem pēc stāvokļa saimniecībā kārtējā gada 1.jūlijā ir atbalsta pretendenta īpašumā;

26.12. ja atbalsta pretendenta īpašumā nav bioloģiski vai pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību esoši dzīvnieki, tad pastāvīgo pļavu un ganību platības (kultūras kods – 710) attiecība pret saimniecības atbalsttiesīgo lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību nepārsniedz 10 %;

26.13. atbalsta pretendents līdz kārtējā gada 1.jūlijam Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā reģistrējies kā biškopības produktu primārais ražotājs vai medus iepakošanas uzņēmums (fiziska vai juridiska persona);

26.14. kontroles institūcija ir apliecinājusi, ka atbalsta pretendents pastāvīgo pļavu un ganību platības izmanto ārstniecības augu ievākšanai.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

27. Atbalsta apmērs par vienu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

27.1. pastāvīgās pļavas un ganības, nektāraugi - EUR 138;

27.2. vasaras kvieši, ziemas kvieši, rudzi, vasaras mieži, ziemas mieži, au­zas, tritikāle, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, zirņi, lauku pupas, saldā lupīna, eļļas lini, šķiedras lini, dažādi laukaugu maisījumi no iepriekš nosauktajām laukaugu kultūrām, cukurbietes, pārējās kultūras uz aramzemes, aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, zālāji sēklu iegūšanai, graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai, kukurūza zaļbarībai un skābbarībai, papuve - EUR 108;

27.3. dārzeņi, garšaugi, piemājas dārzi - EUR 357;

27.4. kartupeļi, cietes kartupeļi - EUR 318;

27.5. augļu koki, ogulāji - EUR 419.

28. Ja mainās ar bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu saistītie rādītāji (piemēram, tirgus cena, ražība), Zemkopības ministrija ar attiecīgu normatīvo aktu saistību periodā var mainīt šo noteikumu 26.3.apakšpunktā minētos minimālo ieņēmumu apmērus no lauksaimniecības produkcijas realizācijas.

4.2. Atbalsts apakšpasākumam "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana"

29. Atbalstu šo noteikumu 2.3.2.apakš­punktā minētajā apakšpasākumā var saņemt atbalsta pretendents, kas veic lauksaimniecības produktu integrētu audzēšanu.

30. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kurā tiek audzēta atbalsttiesīga kultūra (2.pielikums), ja ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

30.1. veic lauksaimniecisko darbību atbilstoši integrētās audzēšanas prasībām uz atbalsttiesīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vismaz viena hektāra platībā, kuru veido lauki, kas nav mazāki par 0,3 hektāriem;

30.2. turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības nesamazināt atbalsttiesīgo platību, saimniekot tajā atbilstoši apakšpasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem un katru gadu iesniegt aizpildītu platību maksājumu iesniegumu;

30.3. ievēro lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību, ko apliecina ieraksts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

31. Saistības nevar uzņemties par platībām, par kurām atbalsta pretendents 2006. vai 2007.gadā noslēdzis līgumu ar Lauku atbalsta dienestu un uzņēmies saistības piecus gadus apsaimniekot attiecīgās platības, izmantojot integrētās audzēšanas metodes.

32. Atbalsta apmērs par vienu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

32.1. ābeles, bumbieres - EUR 390;

32.2. ķirši, plūmes, avenes, upenes, jāņogas, mellenes, dzērvenes, zemenes, ērkšķ­ogas, krūmcidonijas - EUR 278;

32.3. kāposti - EUR 24;

32.4. ziedkāposti, burkāni, galda bietes, lauka gurķi, sīpoli, ķiploki - EUR 70.

4.3. Atbalsts apakšpasākumam "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos"

33. Atbalstu šo noteikumu 2.3.3.apakš­punktā minētajā apakšpasākumā var saņemt atbalsta pretendents, kas apsaimnieko pastāvīgās pļavas un ganības, kas noteiktas kā bioloģiski vērtīgie zālāji.

34. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kurā tiek audzēta atbalsttiesīga kultūra (2.pielikums), kas noteikta kā bioloģiski vērtīgs zālājs, ja ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

34.1. veic lauksaimniecisko darbību uz atbalsttiesīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vismaz viena hektāra platībā, kuru veido lauki, kas nav mazāki par 0,3 hektāriem;

34.2. turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības nesamazināt atbalsttiesīgo platību, saimniekot tajā atbilstoši apakš­pasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem, nemainīt lauka atrašanās vietu un katru gadu iesniegt aizpildītu platību maksājumu iesniegumu;

34.3. bioloģiski vērtīgo zālāju katru gadu nogana ar 0,4–0,9 liellopu vienībām uz vienu hektāru (aprēķinot liellopu vienības saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu, neņem vērā nobarojamās cūkas, vaislas kuiļus vai sivēnmātes, jauncūkas, piena sivēnus, trušus, šinšillas, paipalas, strausus, tītarus, zosis, pīles, fazānus, dējējvistas, broilerus) vai vismaz vienu reizi nopļauj laikā no 1.augusta līdz 15.septembrim, nopļauto zāli novāc un aizved prom no lauka vai sasmalcina;

34.4. ja bioloģiski vērtīgo zālāju nogana, bet:

34.4.1. dzīvnieku skaits pārsniedz uz bioloģiski vērtīgā zālāja hektāru pieļauto daudzumu, iesniegumā norāda intensīvai ganīšanai paredzēto kopplatību hektāros;

34.4.2. dzīvnieki nav atbalsta pretendenta īpašumā, atbalsta pretendents ar dzīvnieku īpašnieku noslēdz rakstisku līgumu par bioloģiski vērtīgā zālāja noganīšanu un iesniedz to Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē kopā ar šo noteikumu 57.1.apakšpunktā minēto iesniegumu;

34.5. bioloģiski vērtīgo zālāju nekultivē, neuzar, kā arī nelieto tajā minerālmēslojumu.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

35. Atbalsta apmērs par vienu hektāru bioloģiski vērtīgā zālāja, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir EUR 123.

4.4. Atbalsts apakšpasākumam "Rugāju lauks ziemas periodā"

36. Atbalstu šo noteikumu 2.3.4.apakš­punktā minētajā apakšpasākumā var saņemt atbalsta pretendents, kas veic lauksaimniecisko darbību lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībā.

37. Atbalsta saņēmējs var saņemt atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kurā tiek audzēta atbalsttiesīga kultūra (2.pielikums), ja ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

37.1. veic lauksaimniecisko darbību uz atbalsttiesīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vismaz 10 hektāru platībā, kuru veido lauki, kas nav mazāki par 0,3 hektāriem;

37.2. turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības nesamazināt atbalsttiesīgo platību, saimniekot tajā atbilstoši apakš­pasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem un katru gadu iesniegt aizpildītu platību maksājumu iesniegumu;

37.3. pēc ražas novākšanas atstāj uz lauka līdz nākamā gada 1.martam neiestrādātas kultūraugu (ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, rudzi, tritikāle, auzas, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, zirņi, lauku pupas, saldā lupīna, eļļas lini, šķiedras lini, dažādi minēto laukaugu kultūru maisījumi, graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai, kukurūza zaļbarībai un skābbarībai, nektāraugi) pēcpļaujas atliekas - rugājus;

37.4. pēc ražas novākšanas rugāju laukā nelieto augu aizsardzības līdzekļus un minerālmēslojumu.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

38. Atbalsta apmērs par vienu hektāru rugāju platības, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir EUR 87.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

4.5. Atbalsts apakšpasākumam "Buferjoslu ierīkošana"

39. Šo noteikumu 2.3.5.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā paredzēto atbalstu sniedz īpaši jutīgajās teritorijās, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem.

40. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par tādas buferjoslas izveidošanu un apsaimniekošanu, kurā tiek audzēta atbalsttiesīga kultūra, ja ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

40.1. veic lauksaimniecisko darbību uz atbalsttiesīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vismaz viena hektāra platībā, kuru veido lauki, kas nav mazāki par 0,3 hektāriem;

40.2. turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības nesamazināt atbalsttiesīgo buferjoslu garumu (metros), saglabāt atbalsttiesīgos metrus, nemainīt buferjoslas atrašanās vietu un saimniekot tajā atbilstoši apakšpasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem un katru gadu saistību platību pieteikt atbalstam, iesniedzot aizpildītu platību maksājumu iesniegumu;

40.3. izveido lauksaimniecībā izmantojamā zemē virszemes ūdensobjektu buferjoslu vai tīruma buferjoslu laukam, kas nav mazāks par 0,3 hektāriem, ierīkojot buferjoslā ilggadīgu zālāju - pastāvīgās pļavas un ganības, aramzemē sētie ilggadīgie zālāji vai zālāji sēklu iegūšanai;

40.4. apsaimnieko izveidoto virszemes ūdensobjektu buferjoslu vai tīruma buferjoslu, nopļaujot vismaz vienu reizi laikā no 1.augusta līdz 15.septembrim, nopļauto zāli novāc un aizved prom no lauka vai sasmalcina;

40.5. buferjoslas vienlaidus garums ir vismaz 100 metru;

40.6. tīruma buferjoslas platums ir vismaz 4 metri;

40.7. virszemes ūdensobjektu buferjoslas platums ir šāds:

40.7.1. gar ūdenstecēm, kas ietilpst valsts nozīmes meliorācijas sistēmā, un ūdenstilpēm, kuru spoguļlaukums nav mazāks par 5 hektāriem, - vismaz 10 metru no krasta līnijas, bet stāvam pamatkrastam - no tā augšējās malas;

40.7.2. gar grāvjiem (izņemot kontūrgrāvjus, susinātājgrāvjus un ceļa elementus - ievalkas un ceļa grāvjus, kuri pilda savākšanas un norobežošanas funkcijas, bet paši nedarbojas kā citu objektu ūdeņu novadītāji) - 4 metri no grāvja malas, kas ietilpst koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmā;

40.8. virszemes ūdensobjektu buferjoslu gar ūdenstecēm, kas ietilpst valsts nozīmes meliorācijas sistēmā, veido tikai tad, ja lauku bloks atrodas tuvāk par 10 metriem no krasta kantes (kanāliem, raktām ūdensnotekām) vai no ūdens krasta līnijas (dabīgajām upēm un ūdenskrātuvēm) vismaz 100 metru vienlaidus posmos.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

41. Buferjoslu neierīko laukā, kurā atrodas pastāvīgās pļavas un ganības, aramzemē sētie ilggadīgie zālāji vai zālāji sēklu iegūšanai, atmata.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

42. Vietā, kur saskaņā ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem var ierīkot virszemes ūdensobjektu buferjoslu, atbalstu nevar saņemt par tīruma buferjoslas izveidošanu aramzemē.

43. Saistības nevar uzņemties par platību, par kuru jau ir saistības šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.

44. Šo noteikumu 2.3.5.apakšpunktā minēto apakšpasākumu finansē no valsts budžeta apakšprogrammas 21.01.00 "Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem".

45. Šajos noteikumos noteiktais atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgās buferjoslas metru ir šāds:

45.1. par tīruma buferjoslu – EUR 0,128;

45.2. par virszemes ūdensobjektu buferjoslu gar ūdenstecēm, ūdenstilpēm – EUR 0,248;

45.3. par virszemes ūdensobjektu buferjoslu gar grāvjiem – EUR 0,099.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

4.6. Atbalsts apakšpasākumam "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana"

46. Atbalstu šo noteikumu 2.3.6.apakš­punktā minētajā apakšpasākumā var saņemt atbalsta pretendents, kas ir pārraudzības ganāmpulka īpašnieks.

47. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par šādu lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu Latvijas teritorijā:

47.1. Latvijas brūno govju šķirnes dzīvnieki;

47.2. Latvijas zilo govju šķirnes dzīvnieki;

47.3. Latvijas balto cūku šķirnes dzīvnieki;

47.4. Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieki;

47.5. Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieki;

47.6. Latvijas vietējo kazu šķirnes dzīvnieki.

48. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par šo noteikumu 47.punktā minēto attiecīgās šķirnes dzīvnieku, ja ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

48.1. turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības atbalsttiesīgo dzīvnieku nepārdot, nedāvināt un nelikvidēt, izņemot īpašus apstākļus (izbeidzies dzīvnieka produktīvais vecums, dzīvnieks neatbilst cilts­darba programmā noteiktajām prasībām, slimības, nelaimes gadījumi, kuros dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams), un katru gadu iesniegt aizpildītu atbalsta maksājumu iesniegumu. Par katru lauksaimniecības dzīvnieku atbalsta pretendents uzņemas atsevišķu saistību periodu;

48.2. dzīvnieks atbilst lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas kritērijiem saskaņā ar lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu ciltsdarba programmu, ko apliecina attiecīgās šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija, kas Latvijā atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību. Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas šķirnes atzinumus izsniedz ne vairāk kā 550 konkrētās šķirnes dzīvniekiem.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

49. Saistības nevar uzņemties un atbalstu nepiešķir par dzīvnieku, par kuru jau ir saistības šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.

50. Šo noteikumu 2.3.6.apakšpunktā minēto apakšpasākumu finansē no valsts budžeta apakšprogrammas 21.01.00 "Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem".

51. Šajos noteikumos noteiktais atbalsta apmērs par konkrētās šķirnes dzīvnieku ir šāds:

51.1. par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku – EUR 155;

51.2. par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku – EUR 200;

51.3. par Latvijas baltās cūku šķirnes dzīvnieku – EUR 160;

51.4. par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku – EUR 75;

51.5. par Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku – EUR 200;

51.6. par Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieku – EUR 75.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

5. Atbalsts pasākumam "Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)"

52. Atbalsta pretendents šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētajā pasākumā ir fiziska vai juridiska persona, kura ir meža zemes īpašnieks. Atbalstu var saņemt:

52.1. fiziska persona;

52.2. juridiska persona, kuras privātkapitālā kapitāla daļas ir 50 % vai vairāk;

52.3. juridiska persona, kuras vienīgais īpašnieks ir fiziska persona, kas ir 100 % kapitāla daļu turētāja un meža zemes īpašniece;

52.4. fiziska persona, kura ir vienīgā īpašniece vai 100 % kapitāla daļu turētāja juridiskajai personai, kurai pieder meža zeme.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

53. Natura 2000 maksājumus meža īpašniekiem var saņemt par meža zemju (izņemot purvus) platībām, kuras atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu vai sugu un biotopu aizsardzību noteikts kāds no šādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem:

53.1. aizliegta mežsaimnieciskā darbība;

53.2. aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;

53.3. aizliegta galvenā cirte;

53.4. aizliegta kailcirte.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

54. Minimālā platība, par kuru piešķir atbalstu, ir viens hektārs, ko veido lauki, kas nav mazāki par 0,5 hektāriem. Atbalsta pretendents identificē dabā atbalstam pieteikto platību robežas.

55. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par platību, kas atrodas šo noteikumu 53.punktā minētajā teritorijā, ja ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

55.1. atbalsta pretendents nav saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57.1, 66.3, 66.4, 67., 67.1, 68., 71., 71.1 vai 81.pantu (saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datiem pēc stāvokļa 1.novembrī);

55.2. līdz kārtējā gada 1.novembrim atbalsta pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksājis naudas sodus par šo noteikumu 55.1.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem un atlīdzinājis mežam nodarītos zaudējumus, ja meža zemes īpašniekam uzlikti naudas sodi par pārkāpumiem meža apsaimniekošanas jomā vai viņa vainas dēļ mežam nodarīti zaudējumi;

55.3. atbalstam pieteiktajā teritorijā veikta meža inventarizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību;

55.4. atbalsta pretendents par attiecīgo platību nav saņēmis kompensāciju saskaņā ar likumu "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" par šo noteikumu 53.punktā minētajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumu;

55.5. iesnieguma iesniegšanas gadā nav mainījies atbalsta saņemšanai pieteiktās meža zemes īpašnieks.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

55.1 Platības, par kurām ir tiesības saņemt šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minēto atbalstu, nosaka, pamatojoties uz Meža valsts reģistra un Lauku atbalsta dienesta lauku reģistra datiem. Ja konstatē novirzi starp atbalstam deklarēto platību un minēto reģistru datiem, atbalstu piešķir par konstatēto mazāko platību.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

56. Atbalsta apmērs par vienu hektāru meža zemes, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir EUR 60.

6. Atbalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

57. Lai pieprasītu atbalstu, atbalsta pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē šādus dokumentus:

57.1. aizpildītu iesniegumu (platību maksājumu iesnieguma veidlapa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros) kopā ar Lauku atbalsta dienesta izsniegto lauksaimniecībā izmantojamās zemes karti, kurā atzīmētas apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, ja vēlas saņemt šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3.apakšpunktā minēto atbalstu (izņemot šo noteikumu 2.3.6.apakšpunktā minēto apakš­pasākumu), - līdz kārtējā gada 15.maijam;

57.2. aizpildītu iesniegumu (platību maksājumu iesnieguma veidlapa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros) kopā ar iesniegumā norādīto nekustamā īpašuma kadastra vienību Valsts zemes dienesta izsniegtu zemes robežu plāna kopiju un meža zemju plāna kopiju, kur atzīmētas atbalstam pieteiktās meža zemju platības, ja vēlas saņemt šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minēto atbalstu, – līdz kārtējā gada 15.maijam;

57.3. aizpildītu iesniegumu (platību maksājumu iesnieguma veidlapa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros) kopā ar Lauku atbalsta dienesta izsniegto lauksaimniecībā izmantojamās zemes karti, kurā atzīmētas apsaim­niekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, ja vēlas saņemt šo noteikumu 3.1., 3.2. vai 3.3.apakšpunktā minēto atbalstu, - līdz kārtējā gada 9.jūnijam;

57.4. aizpildītu iesniegumu (5.pielikums) par šo noteikumu 3.4. vai 2.3.6.apakš­punktā minētā atbalsta saņemšanu un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas izsniegtu atzinumu par dzīvnieku atbilstību šķirnes aprakstam - līdz kārtējā gada 3.septembrim;

57.5. aizpildītu iesniegumu (6.pielikums) un Lauku atbalsta dienesta izsniegto lauksaimniecībā izmantojamās zemes karti, kurā atzīmētas apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, ja vēlas saņemt šo noteikumu 3.5.apakšpunktā minēto atbalstu, - līdz kārtējā gada 2.oktobrim.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

58. Ja šo noteikumu 57.1. vai 57.2.apakš­punktā minēto iesniegumu iesniedz pēc 15.maija, bet ne vēlāk kā 25 kalendāra dienas pēc šā termiņa, summu, ko atbalsta pretendents būtu varējis saņemt, samazina atbilstoši Regulas Nr. 1975/2006 7.pantam, izņemot gadījumu, ja līdz 15.maijam iesniegumu nebija iespējams iesniegt ārkārtas apstākļu vai nepārvaramas varas dēļ. Iesniegumu nepieņem, ja to neiesniedz 25 kalendāra dienu laikā pēc kārtējā gada 15.maija.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

58.1 Ja šo noteikumu 57.4.apakšpunktā minēto iesniegumu šo noteikumu 2.3.6.apakš­punktā minētā atbalsta saņemšanai iesniedz pēc kārtējā gada 3.septembra, bet ne vēlāk kā 25 kalendāra dienas pēc šā termiņa, summu, ko atbalsta pretendents būtu varējis saņemt, samazina atbilstoši Regulas Nr. 1975/2006 7.pantam, izņemot gadījumu, ja līdz 3.septembrim iesniegumu nebija iespējams iesniegt ārkārtas apstākļu vai nepārvaramas varas dēļ. Iesniegumu nepieņem, ja to neiesniedz 25 kalendāra dienu laikā pēc kārtējā gada 3.septembra.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

59. Ja atbalsta pretendents piesakās uz atbalstu vairākos šajos noteikumos minētajos pasākumos, visus iesniegumus un nepieciešamos dokumentus viņš iesniedz vienā un tajā pašā Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

60. Ja šo noteikumu 57.1. vai 57.2.apakš­punktā minētajā iesniegumā nepieciešami labojumi vai papildinājumi, atbalsta pretendents saskaņā ar regulas Nr. 1975/2006 8.panta 3.punktu tos iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē līdz kārtējā gada 15.jūnijam. Ja labojumi nepieciešami šo noteikumu 57.3.apakšpunktā minētajā iesniegumā, atbalsta pretendents tos iesniedz līdz kārtējā gada 9.jūnijam, ja šo noteikumu 57.4.apakš­punktā minētajā iesniegumā, - līdz kārtējā gada 3.septembrim, ja šo noteikumu 57.5.apakšpunktā minētajā iesniegumā, - līdz kārtējā gada 20.oktobrim.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

61. Pretendējot uz šo noteikumu 2. vai 3.punktā minēto atbalstu, atbalsta pretendents gada laikā var iesniegt tikai vienu iesniegumu katra minētā pasākuma vai apakš­pasākuma ietvaros.

62. Ja pēc iesnieguma iesniegšanas vai šo noteikumu 60.punktā minētā termiņa šo noteikumu 57.punktā minēto iesniegumu datos radušās izmaiņas, atbalsta pretendents rakstiski informē par to Lauku atbalsta dienestu (nepaplašinot iesnieguma datus) līdz dienai, kad Lauku atbalsta dienests ir rakstiski informējis atbalsta pretendentu par atbalsta piešķiršanu vai kamēr nav informējis par pārkāpumiem iesniegumā, vai pārbaudē uz vietas saimniecībā nav atklāti pārkāpumi.

63. Ja Lauku atbalsta dienests rakstiski pieprasījis informāciju par šajos noteikumos minētajiem pasākumiem, atbalsta pretendents divu nedēļu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta vēstules saņemšanas sniedz rakstisku atbildi.

64. Ja atbalsta pretendents šo noteikumu 63.punktā minētajā termiņā nesniedz atbildi uz Lauku atbalsta dienesta vēstuli vai informāciju par izmaiņām atbalsta pretendenta datos, atbalsta apmēru samazina vai iesniegumu noraida, ņemot vērā iesniegumā pieļautās kļūdas. Atbalstu samazina par konkrētā maksājuma vienību, par kuru nav saņemta Lauku atbalsta dienesta pieprasītā informācija.

65. Ja atbalsta pretendents ievēro visus šajos noteikumos minētos atbalsta piešķiršanas nosacījumus, Lauku atbalsta dienests pilnā apmērā piešķir atbalsta pretendentam konkrētu maksājumu par konkrētu vienību. Ja konstatēti pārkāpumi, kas minēti šo noteikumu 7.pielikumā vai Regulā Nr. 1975/2006, maksājumu samazina vai nepiešķir.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

65.1 Lauku atbalsta dienests var izmaksāt atbalsta maksājumu līdz 75 % apmērā saskaņā ar Regulas Nr. 1975/2006 9.pantu, kad ir pabeigtas pasākuma administratīvās pārbaudes.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

65.2 Lauku atbalsta dienests, turpinot šajos noteikumos minēto pasākumu specifisko prasību administrēšanu, pēc iesniegumu administratīvās un fiziskās pārbaudes var izmaksāt avansa maksājumus pasākumos, kuros kontroles ir pabeigtas.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

66. Lauku atbalsta dienests neatbilstoši izmaksātos maksājumus ietur no atbalsta saņēmēja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtību lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī kārtību, kādā publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

67. Lauku atbalsta dienests izskata iesniegumus un pēc atbilstības kritēriju pārbaudes saskaņā ar Regulu Nr. 1975/2006 pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu šajos noteikumos minētajos pasākumos un nodrošina atbalsta izmaksu saskaņā ar Regulas Nr. 73/2009 29.panta otro daļu.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

68. Atbalsta pretendents var apstrīdēt un pārsūdzēt Lauku atbalsta dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

7. Īpaši nosacījumi Lauku attīstības plāna pasākumam "Agrovide"

69. Šo noteikumu 3.punktā minētajā pasākumā saistības par platību vai dzīvniekiem turpinās līdz saistību perioda beigām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam".

70. Pretendējot uz šo noteikumu 3.punktā minēto atbalstu, jaunas saistības neuzņemas un atbalsts par šo noteikumu 3.punktā minētajā pasākumā papildus pieteikto platību vai dzīvniekiem netiek piešķirts, izņemot šo noteikumu 3.1., 3.2. vai 3.3.apakš­punktā minēto apakšpasākumu, kur saistību paplašināšanas gadījumā sākas jauns piecu gadu saistību periods saskaņā ar šo noteikumu 4.1., 4.3. vai 4.5.apakšnodaļā minētajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

71. (Svītrots ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290.)

72. Pretendējot uz šo noteikumu 3.punktā minēto atbalstu, atbalsta pretendents apņemas visā piecu gadu saistību periodā katru gadu iesniegt Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē atbalsta iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 57.3., 57.4. vai 57.5.apakšpunktu par deklarētajiem pasākumiem, kā arī nemainīt saistību platības atrašanās vietu, izņemot šo noteikumu 3.5.apakšpunktā minēto apakšpasākumu, kā arī nesamazināt saistību platību vai dzīvnieku skaitu.

73. Saistības nodod un pārņem katra šo noteikumu 3.punktā minētā pasākuma apakš­pasākuma ietvaros atsevišķi, neietekmējot cita apakšpasākuma saistību periodu. Saistības nodod un pārņem, ievērojot šādus nosacījumus:

73.1. ja saistību pārņēmējam nav saistību un viņš pārņem saistības no viena saistību nodevēja, tad saistību pārņēmējam saistības turpinās līdz pārņemto saistību perioda beigām;

73.2. ja saistību pārņēmējam nav saistību un viņš pārņem saistības no vairākiem saistību nodevējiem, tad saistību pārņēmējam sākas jauns saistību periods gan par vecajām, gan jaunajām saistībām saskaņā ar šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minēto apakšpasākumu atbalsta saņemšanas nosacījumiem;

73.3. ja saistību pārņēmējam jau ir saistības un viņš pārņem saistības no viena vai vairākiem saistību nodevējiem, tad saistību pārņēmējam sākas jauns saistību periods gan par vecajām, gan jaunajām saistībām saskaņā ar šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minēto apakšpasākumu atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

74. Atbalsta saņēmējs var pārtraukt saistības šo noteikumu 3.punktā minētajā pasākumā pirms saistību perioda beigām, atmaksājot saistību periodā saņemto atbalstu par to platības daļu vai dzīvnieku, par kuru saistības ir pārtrauktas, tajā skaitā arī par iepriekšējo īpašnieku saistībām.

75. Ja saistību platība kārtējā gadā samazinās ne vairāk kā par 3 %, atbalsta saņēmējam saistību periodā saņemto atbalstu par samazināto saistību platību nepieprasa atmaksāt.

76. Ja pārtrauktas saistības šo noteikumu 3.5.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, tad nevar pretendēt uz šo noteikumu 2.3.4.apakšpunktā minētā apakš­pasākuma atbalstu.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

76.1 Ja šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētā atbalsta saņēmējs piecu gadu saistību periodā nav iesniedzis kārtējā gada iesniegumu vai tā pielikumu, bet kontroles institūcija ir iesniegusi atzinumu par bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu, saistības neuzskata par pārtrauktām, bet atbalsta maksājumu kārtējā gadā neizmaksā. Ja konstatē atkārtotu pārkāpumu, atbalsta saņēmējs atmaksā visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalstu.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

8. Pārbaude uz vietas saimniecībā

77. Par katru veikto pārbaudi uz vietas saimniecībā sagatavo kontroles ziņojumu saskaņā ar Regulas Nr. 1975/2006 13.pantu un konkrētos gadījumos – ar 19.panta 2.punktu.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

78. Ja atbalsta pretendents neļauj amatpersonai veikt pārbaudes uz vietas saimniecībā, attiecīgā amatpersona to atzīmē kontroles ziņojumā un atbalsta pretendenta iesniegums tiek noraidīts saskaņā ar Regulas Nr. 1975/2006 7.pantu.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

79. Atbalsta pretendents drīkst iepazīties ar kontroles ziņojumu un papildināt to ar saviem novērojumiem, kā arī ar parakstu apliecināt savu klātbūtni pārbaudē uz vietas saimniecībā.

80. Ja atbalsta pretendents nav iepazinies ar kontroles ziņojumu pēc pārbaudes uz vietas saimniecībā, Lauku atbalsta dienests 10 darbdienu laikā pēc pārbaudes saimniecībā rakstiski informē atbalsta pretendentu par kontroles rezultātiem.

81. Atbalsta pretendents piecu darbdienu laikā pēc kontroles ziņojuma saņemšanas var iesniegt Lauku atbalsta dienestā paskaidrojumus vai precizētu informāciju par kontroles ziņojumu.

82. Atbalsta pretendenta nepiedalīšanās pārbaudē uz vietas saimniecībā neietekmē lēmuma pieņemšanu par atbalsta samazinājuma piemērošanu vai nepiešķiršanu konstatēto atbalsta piešķiršanas nosacījumu vai saistību pārkāpumu dēļ un neatbrīvo atbalsta pretendentu no atbildības.

83. Pārbaudes uz vietas saimniecībā šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētajam pasākumam veic Lauku atbalsta dienests kopā ar Valsts meža dienestu.

9. Sadarbība ar citām institūcijām informācijas iegūšanai

84. Atzinumu kas apliecina bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību šo noteikumu 2.3.1. vai 3.1.apakšpunktā minētā atbalsta saņemšanai (8.pielikums), kontroles institūcija iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 1.oktobrim elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (CSV formātā). Kontroles institūcija veic atbalsta pretendentu pārbaudi attiecībā uz šo noteikumu 26.3.apakšpunktā minētajiem minimālajiem ieņēmumiem no lauksaimniecības produkcijas realizācijas un šo noteikumu 26.1 punktā noteiktajiem nosacījumiem.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

85. Valsts augu aizsardzības dienests līdz kārtējā gada 1.oktobrim informē Lauku atbalsta dienestu par lauksaimniekiem un lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām, kurās tiek saimniekots, izmantojot integrētās audzēšanas metodes.

86. Lauku attīstības plānā noteikto labas saimniekošanas prakses nosacījumu un šo noteikumu 1.pielikumā minēto minimālo organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību un citu obligāto prasību izpildi kontrolē iesaistītās iestādes (Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts vides dienests, Valsts augu aizsardzības dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests). Iesaistītās iestādes informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem laikposmā no 2.marta līdz 15.augustam iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 1.septembrim un laikposmā no 16.augusta līdz 1.martam – līdz kārtējā gada 15.martam.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

87. Valsts aģentūra “Lauksaimniecības datu centrs” ganāmpulku īpašnieku un attiecīgo dzīvnieku sarakstu par stāvokli saimniecībā kārtējā gada 1.jūlijā saskaņā ar šo noteikumu 11.3.apakšpunktu iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 1.septembrim un saskaņā ar šo noteikumu 261.punktu iesniedz kontroles institūcijām līdz kārtējā gada 1.septembrim.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

88. Lauku atbalsta dienests sadarbojas ar Valsts meža dienestu, Valsts zemes dienestu, valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāju un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētā pasākuma administrēšanā.

89. Dabas aizsardzības pārvalde sniedz Lauku atbalsta dienestam nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu šo noteikumu 55.4.apakš­punktā minētās prasības administrēšanu.

10. Noslēguma jautājumi

90. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumus Nr.255 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauku attīstībai - vides un lauku ainavas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 70., 159.nr.).

91. Noteikumi piemērojami ar 2008.gada 23.aprīli.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.282
Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos

(Pielikums grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

Nr.
p.k.

Joma

Specifika

Normatīvais akts

Normatīva prasība

Kontrolējošā iestāde

1.

Vides aizsardzība

Veicot saimniecisko darbību virszemes ūdensobjektu tuvumā, ievēro aizsargjoslas regulējošos normatīvos aktus

Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 5.punkta “g” apakšpunkts

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 metru platā joslā aizliegts mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku

Valsts vides dienests

2.

Vides aizsardzība

Lai samazinātu ietekmi uz kāpu ekosistēmām, jāievēro saimnieciskās darbības ierobežojumi

Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 3.punkts

Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts izvietot un ierīkot minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas un degvielas uzpildes stacijas, izņemot (atbilstoši teritorijas plānojumiem) ostas teritoriju, kā arī būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus bez vienlaidu pamatiem)

Valsts vides dienests

3.

Vides aizsardzība

Veicot saimniecisko darbību virszemes ūdensobjektu tuvumā, jāievēro aizsargjoslas regulējošie normatīvie akti

Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 5.punkta "d" apakšpunkts

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 metrus platā joslā aizliegts ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi

Valsts vides dienests

4.

Vides aizsardzība

Saimnieciskā darbība ūdens ņemšanas vietās var radīt ūdens avotu piesārņošanas draudus

Aizsargjoslu likuma 39.panta 1.punkts

Stingra režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietām aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai

Valsts vides dienests

5.

Vides
aizsar­dzība**

Personai, kas lieto augu aizsardzības līdzekļus, ir apliecība par augu aizsardzības zināšanu minimālu apguvi

Augu aizsardzības likuma 10.panta otrās daļas pirmais teikums

Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot personām, kuras ir atestētas un saņēmušas apliecību, kas dod tiesības iegādāties un lietot šos augu aizsardzības līdzekļus

Valsts augu aizsardzības dienests

6.

Vides
aizsar­dzība**

Lai novērstu iespēju kļūdīties augu aizsardzības līdzekļu lietošanā un augu aizsardzības līdzekļi nezaudētu savas īpašības, jāievēro noteikti uzglabāšanas nosacījumi

Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi" 63.punkts

Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā oriģinālā iepakojumā ražotāja noteiktajos uzglabāšanas apstākļos, ievērojot Augu aizsardzības likuma 9.panta trešajā daļā minētās prasības

Valsts augu aizsardzības dienests

7.

Vides
aizsar­dzība**

Lai novērstu nelaimes gadījumus, augu aizsardzības līdzekļi jāglabā aizslēdzamā vietā

Augu aizsardzības likuma 9.panta trešā daļa

Personas, kas iegādājušās augu aizsardzības līdzekļus, ir atbildīgas par to uzglabāšanu aizslēdzamās, bērniem un dzīvniekiem nepieejamās vietās, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības

Valsts augu aizsardzības dienests

8.

Vides
aizsar­dzība**

Jāpārliecinās, vai iegādājamais augu aizsardzības līdzeklis ir reģistrēts Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Augu aizsardzības likuma 7.panta pirmā daļa

Latvijā atļauts izplatīt vai lietot reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus

Valsts augu aizsardzības dienests

9.

Vides aizsar­dzība**

Lai varētu uzraudzīt augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, saimniecībā veic atbilstošu uzskaiti

Augu aizsardzības likuma 10.panta otrās daļas otrais teikums

Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot personām, kuras ir atestētas un saņēmušas apliecību, kas dod tiesības iegādāties un lietot šos augu aizsardzības līdzekļus. Minētās personas nodrošina augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Valsts augu aizsardzības dienests

10.

(Svītrots ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

11.

(Svītrots ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

12.

Dabas aizsardzība

Jānodrošina atbilstoša Īpaši aizsargājamo teritoriju apsaimniekošana

Likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 24.pants

Zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir nodrošināt aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu un veikt attiecīgajās teritorijās aizsardzības un kopšanas pasākumus

Valsts vides dienests

13.

(Svītrots ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

14.

(Svītrots ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

15.

(Svītrots ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

16.

Vides aizsardzība

Dzīvnieku novietņu, kūtsmēslu un skābbarības krātuvju izvietojums, kā arī kūtsmēslu un skābbarības sulas savākšana, novadīšana, uzglabāšana un izmantošana nedrīkst veicināt negatīvu ietekmi uz vidi

Likuma "Par piesārņojumu" 4.panta astotā daļa, Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.628 "Īpašas vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs"

Lauksaimniecības produktu ražotājiem un pārstrādātājiem jāsaņem atļauja A, B vai C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai

Valsts vides dienests

17.

(Svītrots ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

Piezīmes.

1. * Saskaņā ar "Rīcības programmu īpaši jutīgām teritorijām, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem" līdz 2008.gadam tiek plānots pielāgot un izveidot kūtsmēslu krātuves (80 % saimniecību, kurās ir piecas un vairāk dzīvnieku vienību)

2. **Prasība ir spēkā līdz 2010.gada 31.decembrim.

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.282
Lauksaimniecības kultūru kodi

Nr. p.k.

Lauksaimnie­cības kultūra

Kultūras kods

Maksājumi lauksaim­niekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas

Natura 2000 maksājumi un maksā­jumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/
EK

Agrovides maksājumi (Lauku attīstības programma 2007-2013)

Bufer­joslu ierīko­šana

Agrovide (Lauku attīstības plāns 2004-2006)

Bioloģiskās lauksaim­niecības attīstība

Bioloģiskās daudz­veidības uzturēšana zālājos

Integrētās dārzko­pības ieviešana un veicinā­šana

Rugāju lauks ziemas periodā

Bioloģiskās lauksaim­niecības attīstība

Bioloģiskās daudz­veidības uzturēšana zālājos

Bufer­joslu ierīkoša­na

Erozijas ierobežo­šana

1.

Vasaras kvieši

111

X

X

X

2.

Ziemas kvieši

112

X

X

X

X

3.

Rudzi

121

X

X

X

X

4.

Vasaras mieži

131

X

X

X

5.

Ziemas mieži

132

X

X

X

X

6.

Auzas

140

X

X

X

7.

Tritikāle

150

X

X

X

X

8.

Griķi

160

X

X

X

9.

Vasaras rapsis

211

X

X

X

10.

Ziemas rapsis

212

X

X

X

X

11.

Zirņi

420

X

X

X

12.

Lauku pupas

410

X

X

X

13.

Saldā lupīna

430

X

X

X

14.

Eļļas lini

330

X

X

X

15.

Šķiedras lini

310

X

X

X

16.

Dažādi laukaugu maisījumi no iepriekš nosauktajām laukaugu kultūrām

530

X

X

X

17.

Aramzemē sētie ilggadīgie zālāji

720

X

X

X

X

X

X

18.

Graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai

730

X

X

X

19.

Kukurūza zaļbarībai un skābbarībai

740

X

X

X

20.

Zālāji sēklu iegūšanai

780

X

X

X

X

X

X

21.

Papuve

610

X

X

X

22.

Pastāvīgās pļavas un ganības

710

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Piemājas dārzi

810

X

X

X

24.

Kartupeļi

820

X

X

X

25.

Cietes kartupeļi

825

X

X

X

26.

Cukurbietes

830

X

X

X

27.

Dārzeņi

840

X

X

X

28.

Kāposti

841

X

X

X

X

29.

Ziedkāposti

842

X

X

X

X

30.

Burkāni

843

X

X

X

X

31.

Galda bietes

844

X

X

X

X

32.

Lauka gurķi

845

X

X

X

X

33.

Sīpoli

846

X

X

X

X

34.

Ķiploki

847

X

X

X

X

35.

Garšaugi

848

X

X

X

36.

Augļu koki

910

X

X

X

37.

Ābeles

911

X

X

X

X

38.

Bumbieres

912

X

X

X

X

39.

Ķirši

913

X

X

X

X

40.

Plūmes

914

X

X

X

X

41.

Ogulāji

920

X

X

X

42.

Avenes

921

X

X

X

X

43.

Upenes

922

X

X

X

X

44.

Jāņogas

923

X

X

X

X

45.

Mellenes

924

X

X

X

X

46.

Dzērvenes

925

X

X

X

X

47.

Zemenes

926

X

X

X

X

48.

Ērkšķogas

927

X

X

X

X

49.

Krūmcidonijas

928

X

X

X

X

50.

Nektāraugi

930

X

X

X

51.

Pārējās kultūras aramzemē

989

X

X

X

52.

Rugāji

540

X

X

53.

Zaļmēslojuma augu zelmenis

550

X

54.

Atmata

620

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.282
Mazāk labvēlīgo apvidu saraksts

(Pielikums MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

1.kategorija

Nr.p.k.

Kods

Novada teritoriālā vienība

Novads

1.

329000

Valles pagasts

Vecumnieku novads

2.

404400

Bārbeles pagasts

Vecumnieku novads

3.

408400

Stelpes pagasts

Vecumnieku novads

4.

427600

Raunas pagasts

Raunas novads

5.

620100

Kuldīga

Kuldīgas novads

6.

626000

Kurmāles pagasts

Kuldīgas novads

7.

626400

Laidu pagasts

Kuldīgas novads

8.

627200

Padures pagasts

Kuldīgas novads

9.

627400

Pelču pagasts

Kuldīgas novads

10.

628400

Rumbas pagasts

Kuldīgas novads

11.

629000

Snēpeles pagasts

Kuldīgas novads

12.

629200

Turlavas pagasts

Kuldīgas novads

13.

627800

Raņķu pagasts

Skrundas novads

14.

640500

Aizpute

Aizputes novads

15.

646800

Kazdangas pagasts

Aizputes novads

16.

644800

Cīravas pagasts

Aizputes novads

17.

645600

Gaviezes pagasts

Grobiņas novads

18.

644400

Bārtas pagasts

Grobiņas novads

19.

644600

Bunkas pagasts

Priekules novads

20.

645000

Dunalkas pagasts

Durbes novads

21.

660700

Aloja ar lauku teritoriju

Alojas novads

22.

664800

Brīvzemnieku pagasts

Alojas novads

23.

665200

Katvaru pagasts

Limbažu novads

24.

748800

Suntažu pagasts

Ogres novads

25.

840500

Brocēnu novads

Brocēnu novads

26.

845200

Gaiķu pagasts

Brocēnu novads

27.

848800

Šķēdes pagasts

Saldus novads

28.

880100

Talsi

Talsu novads

29.

881700

Valdemārpils ar lauku teritoriju

Talsu novads

30.

885400

Ģibuļu pagasts

Talsu novads

31.

886800

Laidzes pagasts

Talsu novads

32.

887200

Lībagu pagasts

Talsu novads

33.

887400

Lubes pagasts

Talsu novads

34.

888600

Strazdes pagasts

Talsu novads

35.

889400

Vandzenes pagasts

Talsu novads

36.

907400

Pūres pagasts

Tukuma novads

37.

908800

Vānes pagasts

Kandavas novads

38.

909000

Viesatu pagasts

Jaunpils novads

39.

941300

Seda ar lauku teritoriju

Strenču novads

40.

941700

Strenči

Strenču novads

41.

947600

Plāņu pagasts

Strenču novads

42.

941500

Smiltene

Smiltenes novads

43.

948000

Smiltenes pagasts

Smiltenes novads

44.

948400

Trikātas pagasts

Beverīnas novads

45.

964600

Brenguļu pagasts

Beverīnas novads

46.

949200

Vijciema pagasts

Valkas novads

47.

961100

Mazsalaca ar lauku teritoriju

Mazsalacas novads

48.

964400

Bērzaines pagasts

Balvu novads

49.

965200

Dikļu pagasts

Valmieras novads

50.

966400

Kocēnu pagasts

Valmieras novads

51.

969600

Zilākalna pagasts

Valmieras novads

52.

966800

Lodes pagasts

Rūjienas novads

53.

961500

Rūjiena

Rūjienas novads

54.

965800

Jeru pagasts

Rūjienas novads

55.

966600

Ķoņu pagasts

Naukšēnu novads

56.

967200

Naukšēnu pagasts

Naukšēnu novads

57.

969200

Vecates pagasts

Burtnieku novads

58.

986000

Puzes pagasts

Ventspils novads

59.

987000

Ugāles pagasts

Ventspils novads

60.

989000

Ziru pagasts

Ventspils novads

 

2.kategorija

Nr. p.k.

Kods

Novada teritoriālā vienība

Novads

61.

210000

Rēzekne

62.

324600

Bebru pagasts

Kokneses novads

63.

328000

Sērenes pagasts

Jaunjelgavas novads

64.

329600

Zalves pagasts

Neretas novads

65.

360500

Ape ar lauku teritoriju

Apes novads

66.

368400

Trapenes pagasts

Apes novads

67.

369000

Virešu pagasts

Apes novads

68.

364800

Gaujienas pagasts

Apes novads

69.

364400

Annas pagasts

Alūksnes novads

70.

365200

Ilzenes pagasts

Alūksnes novads

71.

365800

Jaunannas pagasts

Alūksnes novads

72.

367200

Malienas pagasts

Alūksnes novads

73.

384400

Baltinavas pagasts

Baltinavas novads

74.

385200

Briežuciema pagasts

Balvu novads

75.

386600

Lazdulejas pagasts

Balvu novads

76.

388200

Šķilbēnu pagasts

Viļakas novads

77.

388600

Tilžas pagasts

Balvu novads

78.

409400

Vecumnieku pagasts

Vecumnieku novads

79.

326200

Kurmenes pagasts

Vecumnieku novads

80.

427400

Raiskuma pagasts

Pārgaujas novads

81.

428200

Straupes pagasts

Pārgaujas novads

82.

445200

Dubnas pagasts

Daugavpils novads

83.

445400

Dvietes pagasts

Ilūkstes novads

84.

446000

Kalkūnes pagasts

Daugavpils novads

85.

446200

Kalupes pagasts

Daugavpils novads

86.

446400

Laucesas pagasts

Daugavpils novads

87.

446800

Līksnas pagasts

Daugavpils novads

88.

447000

Maļinovas pagasts

Daugavpils novads

89.

447600

Nīcgales pagasts

Daugavpils novads

90.

449200

Tabores pagasts

Daugavpils novads

91.

449400

Vaboles pagasts

Daugavpils novads

92.

449800

Višķu pagasts

Daugavpils novads

93.

466400

Īles pagasts

Auces novads

94.

467600

Lielauces pagasts

Auces novads

95.

468000

Naudītes pagasts

Dobeles novads

96.

469800

Zebrenes pagasts

Dobeles novads

97.

500100

Gulbene

Gulbenes novads

98.

504800

Daukstu pagasts

Gulbenes novads

99.

505600

Galgauskas pagasts

Gulbenes novads

100.

506000

Jaungulbenes pagasts

Gulbenes novads

101.

506400

Lejasciema pagasts

Gulbenes novads

102.

507200

Lizuma pagasts

Gulbenes novads

103.

507600

Līgo pagasts

Gulbenes novads

104.

508800

Stāmerienas pagasts

Gulbenes novads

105.

509000

Stradu pagasts

Gulbenes novads

106.

509400

Tirzas pagasts

Gulbenes novads

107.

560100

Jēkabpils

108.

560500

Aknīste ar lauku teritoriju

Aknīstes novads

109.

564400

Asares pagasts

Aknīstes novads

110.

566200

Gārsenes pagasts

Aknīstes novads

111.

565200

Dignājas pagasts

Jēkabpils novads

112.

565400

Dunavas pagasts

Jēkabpils novads

113.

566600

Kalna pagasts

Jēkabpils novads

114.

566800

Krustpils pagasts

Krustpils novads

115.

567000

Kūku pagasts

Krustpils novads

116.

567400

Leimaņu pagasts

Jēkabpils novads

117.

567600

Mežāres pagasts

Krustpils novads

118.

568200

Rubenes pagasts

Jēkabpils novads

119.

568600

Salas pagasts

Salas novads

120.

568800

Saukas pagasts

Viesītes novads

121.

569400

Variešu pagasts

Krustpils novads

122.

569600

Vīpes pagasts

Krustpils novads

123.

569800

Zasas pagasts

Jēkabpils novads

124.

604600

Asūnes pagasts

Dagdas novads

125.

604800

Aulejas pagasts

Krāslavas novads

126.

606200

Indras pagasts

Krāslavas novads

127.

608400

Piedrujas pagasts

Krāslavas novads

128.

608600

Robežnieku pagasts

Krāslavas novads

129.

625000

Gudenieku pagasts

Kuldīgas novads

130.

625400

Īvandes pagasts

Kuldīgas novads

131.

625800

Kabiles pagasts

Kuldīgas novads

132.

629600

Vārmes pagasts

Kuldīgas novads

133.

628000

Rendas pagasts

Kuldīgas novads

134.

626800

Nīkrāces pagasts

Skrundas novads

135.

628200

Rudbāržu pagasts

Skrundas novads

136.

641500

Priekule

Priekules novads

137.

644200

Aizputes pagasts

Aizputes novads

138.

645200

Dunikas pagasts

Rucavas novads

139.

645400

Embūtes pagasts

Vaiņodes novads

140.

645800

Gramzdas pagasts

Priekules novads

141.

646400

Kalētu pagasts

Priekules novads

142.

646600

Kalvenes pagasts

Aizputes novads

143.

647200

Lažas pagasts

Aizputes novads

144.

647600

Medzes pagasts

Grobiņas novads

145.

648000

Otaņķu pagasts

Nīcas novads

146.

648200

Priekules pagasts

Priekules novads

147.

649200

Vaiņodes pagasts

Vaiņodes novads

148.

649400

Vecpils pagasts

Durbes novads

149.

649600

Vērgales pagasts

Pāvilostas novads

150.

649800

Virgas pagasts

Priekules novads

151.

661700

Staicele ar lauku teritoriju

Alojas novads

152.

666800

Pāles pagasts

Limbažu novads

153.

668000

Umurgas pagasts

Limbažu novads

154.

680900

Kārsava

Kārsavas novads

155.

685400

Goliševas pagasts

Kārsavas novads

156.

686800

Malnavas pagasts

Kārsavas novads

157.

688800

Pureņu pagasts

Ludzas novads

158.

689400

Salnavas pagasts

Kārsavas novads

159.

700700

Cesvaine ar lauku teritoriju

Cesvaines novads

160.

701300

Lubāna

Lubānas novads

161.

701700

Varakļāni

Varakļānu novads

162.

704400

Barkavas pagasts

Madonas novads

163.

705000

Dzelzavas pagasts

Madonas novads

164.

705800

Indrānu pagasts

Lubānas novads

165.

707000

Ļaudonas pagasts

Madonas novads

166.

707600

Mētrienas pagasts

Madonas novads

167.

707800

Murmastienes pagasts

Varakļānu novads

168.

708200

Ošupes pagasts

Madonas novads

169.

709400

Varakļānu pagasts

Varakļānu novads

170.

744400

Birzgales pagasts

Ķeguma novads

171.

745200

Krapes pagasts

Ogres novads

172.

745600

Ķeipenes pagasts

Ogres novads

173.

746000

Lauberes pagasts

Ogres novads

174.

746800

Madlienas pagasts

Ogres novads

175.

747600

Meņģeles pagasts

Ogres novads

176.

749200

Taurupes pagasts

Ogres novads

177.

761100

Līvānu novads

Līvānu novads

178.

765200

Jersikas pagasts

Līvānu novads

179.

766800

Rudzātu pagasts

Līvānu novads

180.

768200

Sutru pagasts

Līvānu novads

181.

764800

Galēnu pagasts

Riebiņu novads

182.

766200

Riebiņu pagasts

Riebiņu novads

183.

767600

Silajāņu pagasts

Riebiņu novads

184.

767800

Sīļukalna pagasts

Riebiņu novads

185.

768000

Stabulnieku pagasts

Riebiņu novads

186.

767400

Saunas pagasts

Preiļu novads

187.

769200

Vārkavas novads

Vārkavas novads

188.

769400

Vārkavas pagasts

Vārkavas novads

189.

781700

Viļāni

Viļānu novads

190.

789000

Sokolku pagasts

Viļānu novads

191.

789800

Viļānu pagasts

Viļānu novads

192.

784800

Dekšāres pagasts

Viļānu novads

193.

785400

Gaigalavas pagasts

Rēzeknes novads

194.

785600

Griškānu pagasts

Rēzeknes novads

195.

787500

Nautrēnu pagasts

Rēzeknes novads

196.

787800

Ozolmuižas pagasts

Rēzeknes novads

197.

788200

Rikavas pagasts

Rēzeknes novads

198.

788600

Sakstagala pagasts

Rēzeknes novads

199.

788800

Silmalas pagasts

Rēzeknes novads

200.

885800

Īves pagasts

Talsu novads

201.

886400

Ķūļciema pagasts

Talsu novads

202.

887000

Laucienes pagasts

Talsu novads

203.

889200

Valdgales pagasts

Talsu novads

204.

908200

Smārdes pagasts

Engures novads

205.

909200

Zantes pagasts

Kandavas novads

206.

909600

Zentenes pagasts

Tukuma novads

207.

940100

Valka

Valkas novads

208.

944400

Bilskas pagasts

Smiltenes novads

209.

944600

Blomes pagasts

Smiltenes novads

210.

947400

Palsmanes pagasts

Smiltenes novads

211.

949000

Variņu pagasts

Smiltenes novads

212.

945400

Ēveles pagasts

Burtnieku novads

213.

946200

Jērcēnu pagasts

Strenču novads

214.

945200

Ērģemes pagasts

Valkas novads

215.

946600

Kārķu pagasts

Valkas novads

216.

948800

Valkas pagasts

Valkas novads

217.

949600

Zvārtavas pagasts

Valkas novads

218.

965600

Ipiķu pagasts

Rūjienas novads

219.

969400

Vilpulkas pagasts

Rūjienas novads

220.

966200

Kauguru pagasts

Beverīnas novads

221.

967800

Rencēnu pagasts

Burtnieku novads

222.

967600

Ramatas pagasts

Mazsalacas novads

223.

968200

Sēļu pagasts

Mazsalacas novads

224.

968400

Skaņkalnes pagasts

Mazsalacas novads

225.

985000

Jūrkalnes pagasts

Ventspils novads

226.

985600

Popes pagasts

Ventspils novads

227.

987800

Užavas pagasts

Ventspils novads

228.

989400

Zlēku pagasts

Ventspils novads

3.kategorija

Nr. p.k.

Kods

Novada teritoriālā vienība

Novads

229.

50000

Daugavpils

230.

321300

Pļaviņas

Pļaviņu novads

231.

324200

Aiviekstes pagasts

Pļaviņu novads

232.

325400

Iršu pagasts

Kokneses novads

233.

325800

Klintaines pagasts

Pļaviņu novads

234.

329200

Vietalvas pagasts

Pļaviņu novads

235.

326600

Mazzalves pagasts

Neretas novads

236.

327000

Neretas pagasts

Neretas novads

237.

327400

Pilskalnes pagasts

Ilūkstes novads

238.

325000

Daudzeses pagasts

Jaunjelgavas novads

239.

327800

Seces pagasts

Jaunjelgavas novads

240.

328400

Staburaga pagasts

Jaunjelgavas novads

241.

328600

Sunākstes pagasts

Jaunjelgavas novads

242.

360100

Alūksne

Alūksnes novads

243.

364200

Alsviķu pagasts

Alūksnes novads

244.

365600

Jaunalūksnes pagasts

Alūksnes novads

245.

366000

Jaunlaicenes pagasts

Alūksnes novads

246.

366400

Kalncempju pagasts

Alūksnes novads

247.

366800

Liepnas pagasts

Alūksnes novads

248.

367400

Mālupes pagasts

Alūksnes novads

249.

367600

Mārkalnes pagasts

Alūksnes novads

250.

368000

Pededzes pagasts

Alūksnes novads

251.

368800

Veclaicenes pagasts

Alūksnes novads

252.

369400

Zeltiņu pagasts

Alūksnes novads

253.

369600

Ziemera pagasts

Alūksnes novads

254.

380100

Balvi

Balvu novads

255.

381500

Viļaka

Viļakas novads

256.

384600

Balvu pagasts

Balvu novads

257.

384800

Bērzkalnes pagasts

Balvu novads

258.

385000

Bērzpils pagasts

Balvu novads

259.

385600

Krišjāņu pagasts

Balvu novads

260.

385800

Kubuļu pagasts

Balvu novads

261.

389400

Vīksnas pagasts

Balvu novads

262.

389000

Vectilžas pagasts

Balvu novads

263.

386400

Lazdukalna pagasts

Rugāju novads

264.

387400

Rugāju pagasts

Rugāju novads

265.

387000

Medņevas pagasts

Viļakas novads

266.

386000

Kupravas pagasts

Viļakas novads

267.

387800

Susāju pagasts

Viļakas novads

268.

389200

Vecumu pagasts

Viļakas novads

269.

389800

Žīguru pagasts

Viļakas novads

270.

424200

Amatas novads

Amatas novads

271.

426800

Nītaures pagasts

Amatas novads

272.

427800

Skujenes pagasts

Amatas novads

273.

429600

Zaubes pagasts

Amatas novads

274.

424800

Drustu pagasts

Raunas novads

275.

425000

Dzērbenes pagasts

Vecpiebalgas novads

276.

425400

Inešu pagasts

Vecpiebalgas novads

277.

425800

Kaives pagasts

Vecpiebalgas novads

278.

428600

Taurenes pagasts

Vecpiebalgas novads

279.

429200

Vecpiebalgas pagasts

Vecpiebalgas novads

280.

425600

Jaunpiebalgas pagasts

Jaunpiebalgas novads

281.

429800

Zosēnu pagasts

Jaunpiebalgas novads

282.

428000

Stalbes pagasts

Pārgaujas novads

283.

429000

Vaives pagasts

Cēsu novads

284.

429400

Veselavas pagasts

Priekuļu novads

285.

440700

Ilūkste

Ilūkstes novads

286.

441500

Subate ar lauku teritoriju

Ilūkstes novads

287.

444400

Bebrenes pagasts

Ilūkstes novads

288.

445600

Eglaines pagasts

Ilūkstes novads

289.

448000

Pilskalnes pagasts

Ilūkstes novads

290.

449000

Šēderes pagasts

Ilūkstes novads

291.

444200

Ambeļu pagasts

Daugavpils novads

292.

444600

Biķernieku pagasts

Daugavpils novads

293.

445000

Demenes pagasts

Daugavpils novads

294.

447200

Medumu pagasts

Daugavpils novads

295.

447400

Naujenes pagasts

Daugavpils novads

296.

448400

Salienas pagasts

Daugavpils novads

297.

448600

Skrudalienas pagasts

Daugavpils novads

298.

448800

Sventes pagasts

Daugavpils novads

299.

449600

Vecsalienas pagasts

Daugavpils novads

300.

504400

Beļavas pagasts

Gulbenes novads

301.

505200

Druvienas pagasts

Gulbenes novads

302.

506800

Litenes pagasts

Gulbenes novads

303.

508400

Rankas pagasts

Gulbenes novads

304.

561500

Viesīte ar lauku teritoriju

Viesītes novads

305.

565800

Elkšņu pagasts

Viesītes novads

306.

568000

Rites pagasts

Viesītes novads

307.

564600

Atašienes pagasts

Krustpils novads

308.

564800

Ābeļu pagasts

Jēkabpils novads

309.

569000

Sēlpils pagasts

Salas novads

310.

600900

Dagda

Dagdas novads

311.

604200

Andrupenes pagasts

Dagdas novads

312.

604400

Andzeļu pagasts

Dagdas novads

313.

605000

Bērziņu pagasts

Dagdas novads

314.

605400

Dagdas pagasts

Dagdas novads

315.

605600

Ezernieku pagasts

Dagdas novads

316.

607600

Konstantinovas pagasts

Dagdas novads

317.

608000

Ķepovas pagasts

Dagdas novads

318.

609000

Svariņu pagasts

Dagdas novads

319.

609200

Šķaunes pagasts

Dagdas novads

320.

600100

Krāslavas novads

Krāslavas novads

321.

606400

Izvaltas pagasts

Krāslavas novads

322.

606800

Kalniešu pagasts

Krāslavas novads

323.

607000

Kaplavas pagasts

Krāslavas novads

324.

607200

Kastuļinas pagasts

Krāslavas novads

325.

607400

Kombuļu pagasts

Krāslavas novads

326.

608800

Skaistas pagasts

Krāslavas novads

327.

609600

Ūdrīšu pagasts

Krāslavas novads

328.

605800

Grāveru pagasts

Aglonas novads

329.

609400

Šķeltovas pagasts

Aglonas novads

330.

624200

Alsungas pagasts

Alsungas novads

331.

624600

Ēdoles pagasts

Kuldīgas novads

332.

647800

Nīcas pagasts

Nīcas novads

333.

648400

Rucavas pagasts

Rucavas novads

334.

641300

Pāvilosta

Pāvilostas novads

335.

648600

Sakas pagasts

Pāvilostas novads

336.

680100

Ludza

Ludzas novads

337.

681800

Zilupes novads

Zilupes novads

338.

684400

Blontu pagasts

Ciblas novads

339.

684800

Ciblas novads

Ciblas novads

340.

689000

Pušmucovas pagasts

Ciblas novads

341.

689800

Zvirgzdenes pagasts

Ciblas novads

342.

684600

Briģu pagasts

Ludzas novads

343.

685000

Cirmas pagasts

Ludzas novads

344.

685800

Isnaudas pagasts

Ludzas novads

345.

686000

Istras pagasts

Ludzas novads

346.

686400

Lauderu pagasts

Zilupes novads

347.

687000

Mežvidu pagasts

Kārsavas novads

348.

687200

Mērdzenes pagasts

Kārsavas novads

349.

687800

Nirzas pagasts

Ludzas novads

350.

688000

Ņukšas pagasts

Ludzas novads

351.

688600

Pildas pagasts

Ludzas novads

352.

689200

Rundēnu pagasts

Ludzas novads

353.

688400

Pasienes pagasts

Zilupes novads

354.

705400

Ērgļu pagasts

Ērgļu novads

355.

706000

Jumurdas pagasts

Ērgļu novads

356.

709200

Sausnējas pagasts

Ērgļu novads

357.

700100

Madona

Madonas novads

358.

704200

Aronas pagasts

Madonas novads

359.

704600

Bērzaunes pagasts

Madonas novads

360.

706200

Kalsnavas pagasts

Madonas novads

361.

706600

Lazdonas pagasts

Madonas novads

362.

706800

Liezēres pagasts

Madonas novads

363.

707400

Mārcienas pagasts

Madonas novads

364.

708600

Praulienas pagasts

Madonas novads

365.

709000

Sarkaņu pagasts

Madonas novads

366.

709600

Vestienas pagasts

Madonas novads

367.

747200

Mazozolu pagasts

Ogres novads

368.

764200

Aglonas pagasts

Aglonas novads

369.

760100

Preiļu novads

Preiļu novads

370.

765600

Pelēču pagasts

Preiļu novads

371.

767000

Rušonas pagasts

Riebiņu novads

372.

784200

Audriņu pagasts

Rēzeknes novads

373.

784400

Bērzgales pagasts

Rēzeknes novads

374.

784600

Čornajas pagasts

Rēzeknes novads

375.

785000

Dricānu pagasts

Rēzeknes novads

376.

785200

Feimaņu pagasts

Rēzeknes novads

377.

785800

Ilzeskalna pagasts

Rēzeknes novads

378.

786000

Kantinieku pagasts

Rēzeknes novads

379.

786200

Kaunatas pagasts

Rēzeknes novads

380.

786600

Lendžu pagasts

Rēzeknes novads

381.

786800

Lūznavas pagasts

Rēzeknes novads

382.

787000

Maltas pagasts

Rēzeknes novads

383.

787200

Mākoņkalna pagasts

Rēzeknes novads

384.

787400

Nagļu pagasts

Rēzeknes novads

385.

787600

Ozolaines pagasts

Rēzeknes novads

386.

788000

Pušas pagasts

Rēzeknes novads

387.

789200

Stoļerovas pagasts

Rēzeknes novads

388.

789400

Stružānu pagasts

Rēzeknes novads

389.

789600

Vērēmu pagasts

Rēzeknes novads

390.

801666

Mores pagasts

Siguldas novads

391.

849800

Zvārdes pagasts

Saldus novads

392.

885000

Dundagas pagasts

Dundagas novads

393.

907800

Sēmes pagasts

Tukuma novads

394.

944800

Brantu pagasts

Smiltenes novads

395.

945800

Grundzāles pagasts

Smiltenes novads

396.

947000

Launkalnes pagasts

Smiltenes novads

397.

984400

Ances pagasts

Ventspils novads

398.

987400

Usmas pagasts

Ventspils novads

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.282
Liellopu vienības

(Pielikums grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

Nr.
p.k.

Dzīvnieks

Liellopu vienības

1.

Govs

1

2.

Teļš (no 0 līdz 6 mēn.)

0,18

3.

Jaunlops (no 6 līdz 12 mēn.)

0,5

4.

Jaunlops (no 12 mēn.)

0,7

5.

Vaislas bullis

1,6

6.

Nobarojamā cūka

0,166

7.

Vaislas kuilis vai sivēnmāte

0,633

8.

Jauncūka

0,11

9.

Piena sivēns

0,03

10.

Āzis

0,15

11.

Kaza

0,13

12.

Kazlēns

0,03

13.

Ataudzējamā kaza vai āzis

0,1

14.

Teķis vai auns

0,2

15.

Aitu māte

0,15

16.

Ataudzējamā aita vai teķis

0,1

17.

Jērs

0,05

18.

Zirgs, ķēve vai ērzelis

1,08

19.

Jaunzirgs (no 6 mēn. līdz 3 g.)

0,6

20.

Trusis

0,0066

21.

Šinšilla

0,001

22.

Paipala

0,0008

23.

Strauss

0,2

24.

Staltbriedis

0,325

25.

Dambriedis

0,167

26.

Muflons

0,1333

27.

Tītars

0,0142

28.

Zoss

0,0117

29.

Pīle

0,008

30.Fazāns0,0025
31.Dējējvista0,0042

32.

Broilers

0,006

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.282

KN282P5_PAGE_1.JPG (91237 bytes)

KN282P5_PAGE_2.JPG (196409 bytes)

KN282P5_PAGE_3.JPG (94412 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.282

KN282P6_PAGE_1.JPG (90703 bytes)

KN282P6_PAGE_2.JPG (168471 bytes)

KN282P6_PAGE_3.JPG (56023 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.282
Pārkāpumi un sankcijas

(Pielikums grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

1. Vispārīgi pārkāpumi un sankcijas attiecībā uz visiem pasākumiem

Nr.

Pārkāpums

Sankcija

1.

Atbalsta pretendents ir iesniedzis iesniegumu pēc Lauku atbalsta dienesta noteiktā pēdējā datuma

Tiek piemērots atbalsta samazinājums 1 % apmērā par katru nokavēto darba dienu. Ja nokavētas vairāk nekā 25 kalendāra dienas, iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu. Nepārvaramas varas (force majeur) gadījumā atbalsta samazinājumu nepiemēro

2.

Atbalsta pretendents neievēro atbalsta saņemšanas nosacījumus

Iesniegums vai atbalsts par platību, par kuru saņemšanas nosacījumus neievēro, tiek noraidīts

3.

Atbalsta pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas rupjas neuzmanības dēļ

Atbalsta pretendentam kalendāra gada laikā nav atļauts piedalīties attiecīgajos lauku attīstības pasākumos. Ja nepatiesa informācija ir sniegta tīši, atbalsta pretendentam arī nākamajā gadā nav atļauts piedalīties attiecīgajos lauku attīstības pasākumos

4.

Pārdeklarētā platība kultūraugu grupai ir robežās no 0 % līdz 3 % (ieskaitot)

Platības pārdeklarācijas sankcijas netiek piemērotas, atbalstu aprēķina, par pamatu ņemot konstatēto platību

5.

Pārdeklarētā platība kultūraugu grupai ir robežās no 3 % (neieskaitot) līdz 30 % (ieskaitot)

Atbalstu aprēķina, par pamatu ņemot konstatēto platību, ko samazina par pārdeklarētās platības (ha) divkāršu apjomu

6.

Kultūraugu grupas pārdeklarētā platība ir lielāka par 30 %

Atbalsts konkrētajā gadā šai kultūraugu grupai netiek piešķirts

7.

Kopējā atbalsta veidam pārdeklarētā platība ir robežās no 30 % (neieskaitot) līdz 50 % (ieskaitot)

Atbalsts konkrētajā gadā šim atbalsta veidam netiek piešķirts

8.

Kopējā atbalsta veidam pārdeklarētā platība ir lielāka par 50 %

Atbalsta pretendentam atkārtoti nepiešķir atbalstu, kas nepārsniedz summu, kura atbilst deklarētās un apstiprinātās platības starpībai (Regulas Nr. 1975/2006 16.panta ceturtā daļa).

Pārdeklarētās platības (ha) atbalsta summu ietur no atbalsta pasākumiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 vai Regulu (EK) Nr. 1782/2003, kuru atbalsta saņēmējs varētu būt tiesīgs saņemt turpmāko triju kalendāra gadu laikā. Ja minēto summu nevar pilnībā kompensēt no šiem maksājumiem, atlikumu anulē

9.

Pārdeklarācija radusies atbalsta pretendenta tīša pārkāpuma dēļ

Atbalsts konkrētajā gadā un attiecīgajā pasākumā netiek piešķirts atbilstoši Regulas Nr. 1975/2006 16.panta piektajai daļai

10.

Atbalsta pretendents neievēro savstarpējās atbilstības prasības

Piemēro atbalsta samazinājumu saskaņā ar Regulu Nr. 1975/2006 un normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros

11.Atbalsta pretendents, pretendējot uz šo noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3.apakšpunktā minēto pasākumu vai apakšpasākumu atbalstu, neievēro minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumuPiemēro atbalsta samazinājumu saskaņā ar Regulu Nr. 1698/2005
12.Konstatēta atbalstam pieteikto dzīvnieku (liellopu, aitu, kazu, cūku, zirgu) pārdeklarācijaPiemēro atbalsta samazinājumu vai izslēdz no atbalsta saņēmēju loka saskaņā ar Regulas Nr. 796/2004 59.pantu

13.

Atbalsta pretendenta saimniecībā konstatēts ugunsdrošības noteikumu pārkāpums (pērnās zāles dedzināšana). Prasība neattiecas uz šo noteikumu 2.3.6.apakšpunktā minēto apakšpasākumu

Ja konstatē ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu, atbalstu par lauku vai laukiem, kurā konstatēts pārkāpums, nepiešķir

2. Pasākums "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas"

Nr.

Pārkāpums

Sankcija

1.

Atbalstam pieteiktā teritorija neatrodas atbalsttiesīgajā teritorijā

Atbalsts par platību, kura neatrodas atbalsttiesīgajā teritorijā, netiek piešķirts

2.

Atbalsta pretendents nav iesniedzis iesniegumu

Atbalsta maksājums pretendentam kārtējā gadā netiek izmaksāts; pretendents ir tiesīgs pieteikties uz šo maksājumu tikai aiznākamajā gadā

3.

Atbalsta pretendents ir iesniedzis iesniegumu (ikgadējo iesniegumu), bet neatbild uz turpmākajiem Lauku atbalsta dienesta pieprasījumiem

Iesniegums vai konkrētā maksājuma vienība, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, tiek noraidīts

4.

Atbalsta pretendenta – ganāmpulka īpašnieka – īpašumā nav tāda dzīvnieku skaita, kas nodrošina minimālo liellopu blīvumu – 0,2 liellopu vienības uz vienu atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību hektāru, aramzemē sēto ilggadīgo zālāju hektāru saskaņā ar šo noteikumu 11.3.apakšpunktu

Atbalstu nepiešķir par pastāvīgo pļavu un ganību, aramzemē sēto ilggadīgo zālāju platībām, kurās netiek nodrošināts minimālais liellopu blīvums

5.

Ja radušās neskaidrības, pēc vizuālas (administratīvas) kontroles atbalsta pretendents ir iesniedzis labojumus ar tām pašām kļūdām un neatbilstībām

Iesniegums vai konkrētā maksājuma vienība, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, tiek noraidīts

3. Pasākums "Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK"

Nr.

Pārkāpums

Sankcija

1.

Atbalstam pieteiktā teritorija atrodas ārpus atbalstāmās teritorijas

Atbalsts par platību, kura neatrodas atbalsttiesīgajā teritorijā, netiek piešķirts

2.

(Svītrots ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.290)

3.

Atbalsta pretendents ir iesniedzis iesniegumu (ikgadējo iesniegumu), bet neatbild uz turpmākajiem Lauku atbalsta dienesta pieprasījumiem

Iesniegums vai konkrētā maksājuma vienība, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, tiek noraidīts

4.

Ja radušās neskaidrības, pēc vizuālas (administratīvas) kontroles atbalsta pretendents ir iesniedzis labojumus ar tām pašām kļūdām un neatbilstībām

Iesniegums vai konkrētā maksājuma vienība, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, tiek noraidīts

4. Pasākums "Agrovides maksājumi"

Nr.

Pārkāpums

Sankcija

1.

Atbalstam pieteiktā teritorija neatrodas atbalsttiesīgajā teritorijā

Atbalsts par platību, kura neatrodas atbalsttiesīgajā teritorijā, netiek piešķirts

2.

Atbalsta pretendents nav iesniedzis visus vai daļu no papildus pieprasītajiem dokumentiem

Iesniegums vai konkrētā maksājuma vienība, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, tiek noraidīts. Minētajā gadījumā saņemto atbalsta summu atmaksā Lauku atbalsta dienestam

3.

Atbalsta pretendents ir iesniedzis iesniegumu (ikgadējo iesniegumu), bet neatbild uz turpmākajiem Lauku atbalsta dienesta pieprasījumiem

Iesniegums vai konkrētā maksājuma vienība, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, tiek noraidīts. Minētajā gadījumā saņemto atbalsta summu atmaksā Lauku atbalsta dienestam

4.

Atbalsta saņēmējs piecu gadu saistību periodā nav iesniedzis kārtējā gada iesniegumu vai tā pielikumu

Atbalsta maksājumu pretendentam kārtējā gadā neizmaksā.

Saistības uzskata par pārtrauktām, un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalstu, izņemot gadījumu, ja par šo noteikumu 2.3.1.apakšpunktā minētā atbalsta saņēmēju ir iesniegts atzinums par bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību vai 2.3.2.apakšpunktā minētā atbalsta saņēmējs ir iekļauts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā.

Ja konstatē atkārtotu pārkāpumu, atbalsta saņēmējs atmaksā visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalstu

5.

Ja radušās neskaidrības, pēc vizuālas (administratīvas) kontroles atbalsta pretendents ir iesniedzis labojumus ar tām pašām kļūdām un neatbilstībām

Iesniegums vai konkrētā maksājuma vienība, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, tiek noraidīts. Noraidījuma gadījumā saņemto atbalsta summu atmaksā Lauku atbalsta dienestam

6.Saistības ir pārtrauktas (nav iesniegts ikgadējais atbalsta saņemšanas iesniegums, mainīta lauka atrašanās vieta, samazināta saistību platība, saistību platība nav pieteikta atbalstam)

Visu saņemto atbalsta summu par konkrēto platību atmaksā Lauku atbalsta dienestam. Ja samazināta saistību platība šo noteikumu 2.3.1. vai 2.3.2.apakšpunktā minētajos apakšpasākumos, samazinātajai saistību platībai piemēro tā gada vidējo atbalsta maksājumu likmi, kas veidojas, kad konkrētajā apakšpasākumā saņemto atbalsta apmēru dala ar saistību platību.

Ja samaksas termiņš nokavēts, atmaksā arī soda procentus pēc Lauku atbalsta dienesta pirmā pieprasījuma

 

7.

Atbalsta pretendents šo noteikumu 2.3.1. (ietverot 3.1.), 2.3.2., 2.3.3. (ietverot 3.2.) vai 2.3.4.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā paplašinājis saistību platību vairāk nekā par 10 % attiecībā pret 2008.gada atbalsttiesīgo platību (šo noteikumu 18.2 punktā minētais gadījums)

Saistības par platību, kas pārsniedz 10 %, neuzņemas un atbalstu nepiešķir vai saistības neturpina un atbalstu neatprasa

 

4.1. Apakšpasākums “Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība”

Nr.

Pārkāpums

Sankcija

1.Atbalsta saņēmējs kārtējā gadā nav guvis šo noteikumu 26.3.apakšpunktā noteiktos minimālos ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas realizācijas

Ja atbalsta saņēmēja ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas ir līdz 5 % (ieskaitot) mazāki par minimālajiem ieņēmumiem, atbalsta samazinājumu nepiemēro un atbalstu piešķir pilnā apmērā.

Ja atbalsta saņēmēja ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas ir 5 % (neieskaitot) līdz 10 % (ieskaitot) mazāki par minimālajiem ieņēmumiem, piemēro atbalsta samazinājumu 10 % apmērā.

Ja atbalsta saņēmēja ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas ir vairāk nekā par 10 % (neieskaitot) mazāki par minimālajiem ieņēmumiem, pēc pirmā pārkāpuma maksājumu par konkrēto platību neizmaksā kārtējā gadā. Ja pārkāpums atkārtojas, saistības pārtrauc un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalsta summu

2.

Atbalsta pretendents nav ievērojis kādu no šo noteikumu 26.1 punktā minētajiem nosacījumiem

Atbalstu par pastāvīgo pļavu un ganību platībām kārtējā gadā nepiešķir.

Ja pārkāpums atkārtojas, saistības par attiecīgo platību pārtrauc un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalsta summu

4.2. Apakšpasākums "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana"

Nr.

Pārkāpums

Sankcija

1.

Atbalsta saņēmējs nav iekļauts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā

Pēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību netiek izmaksāts par kārtējo gadu. Ja pārkāpums atkārtojas, saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

4.3. Apakšpasākums "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos"

Nr.

Pārkāpums

Sankcija

1.

Atbalstam pieteiktā platībā nav bioloģiski vērtīgs zālājs

Saistības tiek pārtrauktas, un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

2.

Atbalsta saņēmējs bioloģiski vērtīgo zālāju noganījis ar mazāk nekā 0,4 vai vairāk nekā 0,9 liellopu vienībām uz vienu atbalsttiesīgo hektāru

Pēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību netiek izmaksāts par kārtējo gadu.

Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

3.

Atbalsta saņēmējs ir nopļāvis pieteikto platību pirms 1.augusta vai pēc 15.septembra

Pēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību netiek izmaksāts par kārtējo gadu.

Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

4.

Atbalsta saņēmējs pēc pļaušanas zāli nav novācis vai sasmalcinājis

Pēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību netiek izmaksāts par kārtējo gadu.

Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

5.

Bioloģiski vērtīgais zālājs kultivēts, uzarts, kā arī lietots minerālmēslojums

Visas saistības pārtrauc, un atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalsta summu

4.4. Apakšpasākums "Rugāju lauks ziemas periodā"

Nr.

Pārkāpums

Sankcija

1.

Atbalstam pieteiktajā platībā ir iestrādātas kultūraugu pēcpļaujas atliekas - rugāji

Pēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību netiek izmaksāts par kārtējo gadu.

Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

2.

Atbalstam pieteiktajā platībā pēc ražas novākšanas lietoti augu aizsardzības līdzekļi un (vai) minerālmēslojums

Pēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību netiek izmaksāts par kārtējo gadu.

Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

4.5. Apakšpasākums "Buferjoslu ierīkošana"

Nr.

Pārkāpums

Sankcija

1.

Atbalsta saņēmējs ir nopļāvis pieteikto platību pirms 1.augusta vai pēc 15.septembra

Pēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību netiek izmaksāts par kārtējo gadu.

Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

2.

Atbalsta saņēmējs zāli pēc pļaušanas nav novācis vai sasmalcinājis

Pēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību netiek izmaksāts par kārtējo gadu.

Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

3.

Virszemes ūdensobjektu buferjoslas platums gar ūdenstecēm, kas ietilpst valsts nozīmes meliorācijas sistēmā, un ūdenstilpēm, kuru spoguļlaukums nav mazāks par pieciem hektāriem, ir mazāks par 10 metriem no krasta līnijas, bet stāvam pamatkrastam - no tā augšējās malas

Pēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību netiek izmaksāts par kārtējo gadu.

Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

4.

Virszemes ūdensobjektu buferjoslas platums gar grāvjiem ir mazāks par četriem metriem no grāvja malas, kas ietilpst koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmā

Pēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību netiek izmaksāts par kārtējo gadu.

Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

5.

Tīrumu buferjoslas platums ir mazāks par četriem metriem

Pēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību netiek izmaksāts par kārtējo gadu.

Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

6.

Buferjoslā nav ierīkots ilggadīgais zālājs

Pēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību netiek izmaksāts par kārtējo gadu.

Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

4.6. Apakšpasākums "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana"

Nr.

Pārkāpums

Sankcija

1.

Atbalstam pieteiktās šķirnes dzīvnieks tiek nodots, pārdots, uzdāvināts vai likvidēts, un šāda darbība netiek attaisnota ar īpašiem apstākļiem

Atbalsta pretendents atmaksā saņemto atbalstu par nodoto, pārdoto, uzdāvināto vai likvidēto dzīvnieku

5. Pasākums “Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)”

Nr. p.k.

Pārkāpums

Sankcija

1.

Atbalstam pieteiktā platība neatrodas atbalsttiesīgajā teritorijā

Atbalstu par platību, kas neatrodas atbalsttiesīgajā teritorijā, nepiešķir

2.

Atbalsta pretendents ir iesniedzis iesniegumu par kārtējo gadu, bet neatbild uz turpmākajiem Lauku atbalsta dienesta pieprasījumiem

Iesniegumu vai konkrēto maksājuma vienību, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, noraida

3.

Ja radušās neskaidrības, pēc vizuālas (administratīvas) kontroles atbalsta pretendents ir iesniedzis labojumus ar tām pašām kļūdām un neatbilstībām

Iesniegumu vai konkrēto maksājuma vienību, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, noraida

4.

Atbalsta pretendents iesnieguma iesniegšanas gadā ir saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57.1, 66.3, 66.4, 67., 67.1, 68., 71., 71.1 un 81.pantu (saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datiem pēc stāvokļa 1.novembrī)

Atbalsta maksājumu pretendentam kārtējā gadā neizmaksā

5.

Iesnieguma iesniegšanas gadā līdz 1.novembrim atbalsta pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav samaksājis naudas sodus

Atbalsta maksājumu pretendentam kārtējā gadā neizmaksā

6.

Atbalstam pieteiktajā platībā nav veikta meža inventarizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību

Atbalsta maksājumu pretendentam par konkrēto platību kārtējā gadā neizmaksā

7.

Atbalsta pretendents par konkrēto platību ir saņēmis kompensāciju saskaņā ar likumu “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”

Atbalsta maksājumu pretendentam par konkrēto platību neizmaksā

8.

Iesnieguma iesniegšanas gadā ir mainījies atbalsta saņemšanai pieteiktās meža zemes īpašnieks

Atbalsta maksājumu pretendentam neizmaksā

Zemkopības ministrs M.Roze
8.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.282

(Pielikums MK 31.03.2009. noteikumu Nr.290 redakcijā)

Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas atzinums

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai - vides un lauku .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 282Pieņemts: 15.04.2008.Stājas spēkā: 24.04.2008.Zaudē spēku: 31.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 23.04.2008.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
174326
{"selected":{"value":"10.04.2009","content":"<font class='s-1'>10.04.2009.-30.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.04.2009","iso_value":"2009\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2009.-30.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.04.2008","iso_value":"2008\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2008.-09.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.04.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)