Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.279

Rīgā 2008.gada 15.aprīlī (prot. Nr.24 36.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitāti "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitāti "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.3.apakšpunktā vārdus "ar atbildīgo iestādi" ar vārdiem "ar sadarbības iestādi".

2. Izteikt 7.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.17. sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu un aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;".

3. Aizstāt 9.punktā vārdu "pašvaldības" ar vārdu "pašvaldību".

4. Izteikt 13.1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"13.1. projekta dokumentācijas sagatavošanas un projekta uzraudzības izmaksas, kas nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām (projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir minētas šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3.apakšpunktā):"

5. Izteikt 13.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.6. neparedzētie izdevumi ne vairāk kā 5 % apmērā no kopējo attiecināmo tiešo izmaksu summas."

6. Izteikt 14.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1. pamatotas ar iepirkumu, kas nepieciešams projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai vai projekta īstenošanai un ir veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu;".

7. Svītrot 26.punktu.

8. Papildināt 28.3.apakšpunktu aiz vārda "paraksta" ar vārdiem "katru atsevišķi".

9. Papildināt noteikumus ar 35.1, 35.2 , 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7 un 35.8punktu šādā redakcijā:

"35.1 Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" - atbilst, "Nē" - neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

35.2 Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, vai arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko novērtējumu.

35.3 Projekta iesniegumus vērtē pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums):

35.31. kvalitātes kritērijs - sociālās dzīvojamās mājas renovācijas vai rekonstrukcijas darbu, kā arī citu papildus nepieciešamo pasākumu ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai īstenošanas rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums procentos no esošā siltumenerģijas patēriņa - par katru ietaupījuma procentu piešķir vienu punktu;

35.32. horizontālās prioritātes kritēriji:

35.32.1. teritorijas līdzsvarota attīstība - projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas noslēgšanas brīdī;

35.32.2. vienādas iespējas - projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;

35.33. atbilstības kritēriji:

35.33.1. projekta atbilstības kritēriji:

35.33.1.1. projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats;

35.33.1.2. projekta izmaksas (kopējās projekta atbalstāmās izmaksas, kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi;

35.33.1.3. projekta attiecināmās izmaksas atbilst noteikumos minētajiem atbalstāmo izmaksu veidiem;

35.33.1.4. pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi;

35.33.1.5. projekta iesniegumā plānotās darbības, sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam, kā arī vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

35.3 3.1.6. izdevumi ir samērīgi, ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmus rezultātus;

35.33.1.7. sociālajai dzīvojamai mājai ir veikts energoaudits, un par to ir sniegts ēkas energoaudita pārskats saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma prasībām;

35.33.1.8. projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā pašvaldība iesniedz projekta iesniegumu par vienu sociālo dzīvojamo māju;

35.33.2. projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji:

35.33.2.1. projekta iesniedzējs ir pašvaldība;

35.33.2.2. pašvaldībā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes apkopotajiem datiem ir dzīvojamās mājas, kurām līdz 2007.gada 1.jūlijam ar pašvaldības lēmumu ir noteikts sociālās dzīvojamās mājas statuss;

35.33.2.3. sociālajā mājā ir izīrēti vismaz 90 % dzīvokļu pašvaldībā reģistrētām personām palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā;

35.33.2.4. laikposmā no 2002.gada pašvaldībai attiecīgās sociālās mājas vajadzībām nav piešķirts valsts finansējums Valsts investīciju programmas ietvaros;

35.34. administratīvie kritēriji:

35.34.1. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks;

35.34.2. projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

35.34.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

35.34.4. projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts latviešu valodā;

35.34.5. projekta iesniegums ir sagatavots un aizpildīts atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām, ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

35.34.6. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta;

35.34.7. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu;

35.34.8. projekta noslēguma ziņojuma iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc līguma noslēgšanas;

35.34.9. projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros - viens oriģināleksemplārs un viena kopija (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā).

35.4 Uzsākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.34.2.apakšpunktā minētajam vērtēšanas kritērijam. Vērtēšanu pēc pārējiem administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem, kvalitātes un horizontālās prioritātes kritērijiem turpina tikai tādā gadījumā, ja nav konstatēta neatbilstība šo noteikumu 35.34.2. apakšpunktā minētajam vērtēšanas kritērijam."

35.5 Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 35.34.2.apakšpunktā minētajam vērtēšanas kritērijam (nav precizējams), vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.33.1.7., 35.33.1.8., 35.33.2.1., 35.33.2.2., 35.33.2.3., 35.33.2.4. un 35.34.1.apakšpunktā minētajiem neprecizējamiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no neprecizējamiem atbilstības un administratīvajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu pēc pārējiem kritērijiem neturpina. Ja projekta iesniegums atbilst visiem neprecizējamiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.31., 35.32.1. un 35.32.2.apakšpunktā minētajiem kvalitātes un horizontālās prioritātes kritērijiem.

35.6 Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegtos projektu iesniegumus, kas vērtēti saskaņā ar šo noteikumu 35.5punkta nosacījumiem un saņēmuši vismaz 20 punktus šo noteikumu 35.31.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā, turpina vērtēt pēc pārējiem precizējamiem atbilstības un administratīvajiem kritērijiem.

35.7 Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegtos projektu iesniegumus komisijai ir tiesības vērtēt un sadarbības iestādes vadītājam ir tiesības pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

35.8 Otrajā un nākamajās projektu iesniegumu atlases kārtās iesniegtos projektu iesniegumus, kas vērtēti saskaņā ar šo noteikumu 35.5punkta nosacījumiem, sarindo dilstošā secībā pēc kvalitātes un horizontālās prioritātes kritērijos iegūtā punktu skaita. Pēc pārējiem precizējamiem atbilstības un administratīvajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri attiecīgās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros saņēmuši pietiekamu punktu skaitu, lai saņemtu finansējumu."

10. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Otrajā un nākamajās projektu iesniegumu atlases kārtās lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

36.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 35.33. un 35.34.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

36.2. projekta iesniegums saskaņā ar šo noteikumu 35.31.apakšpunktā minēto vērtēšanas kritēriju saņēmis novērtējumu, kas nav mazāks par 20 punktiem;

36.3. projekta iesniegums izsludinātās uzaicinājuma kārtas finansējuma ietvaros ir saņēmis augstāku vērtējumu, savstarpēji salīdzinot projektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam saskaņā ar šo noteikumu 35.31., 35.32.1. un 35.32.2.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, pieņemot lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, priekšroka tiek dota projekta iesniegumam ar augstāku siltumenerģijas ietaupījumu procentos no esošā siltumenerģijas patēriņa. Ja vairāki projektu iesniegumi ir ar vienādu siltumenerģijas ietaupījumu procentos no esošā siltumenerģijas patēriņa, priekšroka tiek dota projekta iesniegumam ar zemāku teritorijas attīstības indeksu."

11. Papildināt noteikumus ar 36.1punktu šādā redakcijā:

"36.1 Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

36.11. projekta iesniegums atbilst 35.33. un 35.34.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

36.12. projekta iesniegums saskaņā ar šo noteikumu 35.31.apakšpunktā minēto vērtēšanas kritēriju saņēmis novērtējumu, kas nav mazāks par 20 punktiem."

12. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

37.1. projekta iesniegums neatbilst (vienam vai vairākiem) šo noteikumu 35.3 3.1.7., 35.33.1.8., 35.33.2.1., 35.33.2.2., 35.33.2.3., 35.33.2.4., 35.34.1. un 35.34.2.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

37.2. projekta iesniegums saskaņā ar šo noteikumu 35.31.apakšpunktā minēto vērtēšanas kritēriju saņēmis novērtējumu, kas ir mazāks par 20 punktiem;

37.3. sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam saskaņā ar šo noteikumu 35.31., 35.3 2.1. un 35.3 2.2.apakšpunktā minēto vērtēšanas kritēriju, projekta iesniegums ir saņēmis mazāku punktu skaitu un izsludinātās atlases kārtas finansējuma ietvaros tam vairs nepietiek līdzekļu (neattiecas uz projektu iesniegumiem, kas iesniegti pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros)."

13. Izteikt 38.1. un 38.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.1. precizēt projekta iesniegumu atbilstoši vērtēšanas kritējiem, izņemot šo noteikumu 35.31., 35.32., 35.33.1.7., 35.33.1.8., 35.33.2., 35.34.1. un 35.34.2.apakšpunktā minēto vērtēšanas kritēriju;

38.2. precizēt projekta iesnieguma izmaksu tāmi, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas. Veicot precizējumus, attiecināmo izmaksu kopsummu, finansējuma apjomu un intensitāti nevar palielināt;".

14. Izteikt 38.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.6. noformēt projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 27. vai 28.punkta prasībām."

15. Papildināt noteikumus ar 38.1punktu šādā redakcijā:

"38.1 Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde norāda projekta iesniedzējam pieprasīto papildu vai precizējošo informāciju, kas minēta šo noteikumu 38.punktā, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama. Pēc informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts."

16. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Sadarbības iestāde nosaka lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņu. Izpildes termiņš nav garāks par trijiem kalendāra mēnešiem no lēmuma nosūtīšanas dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādei izvērtēšanai. Sadarbības iestāde izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajam nosacījumam. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai arī nosacījumi netiek izpildīti noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu neizpildi sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no parakstīšanas datuma nosūta projekta iesniedzējam. Atzinuma tiesiskums izvērtējams vienlaikus ar pieņemtā lēmuma tiesiskuma izvērtējumu."

17. Aizstāt 44.punktā vārdu "iemaksā" ar vārdu "atmaksā".

18. Svītrot 3.pielikuma 7.3.sadaļu.

19. Izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

I. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Punktu skaits

1.

Sociālās dzīvojamās mājas renovācijas vai rekonstrukcijas darbu, kā arī citu papildus nepieciešamo pasākumu ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai īstenošanas rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums procentos no esošā siltumenerģijas patēriņa -
par katru ietaupījuma procentu piešķir 1 punktu. Ja ietaupījums ir 40 % un vairāk, piešķir maksimālo vērtējumu - 40 punktu

0-40

II. HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Punktu skaits

2.

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas noslēgšanas brīdī:

0-5

Lielāks par 0

0

no 0 līdz -0,499

2

no -0,500 līdz -0,899

4

no -0,900 un mazāk

5

3.

Vai projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem?

0-2

Projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

0

Projektā ir paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

2

III. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

A. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

4.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats

5.

Projekta izmaksas (kopējās projekta atbalstāmās izmaksas, kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi

6.

Projekta attiecināmās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos minētajiem atbalstāmo izmaksu veidiem

7.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi

8.

Projekta iesniegumā plānotās darbības, sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu, mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

9.

Izdevumi ir samērīgi, ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina (fiziski izmērāmu) rezultātu rašanos

10.

Sociālajai dzīvojamai mājai ir veikts energoaudits, un par to ir sniegts ēkas energoaudita pārskats saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma prasībām

11.

Projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā pašvaldība iesniedz projekta iesniegumu par vienu sociālo dzīvojamo māju

B. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

12.

Projekta iesniedzējs ir pašvaldība

13.

Pašvaldībā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes apkopotajiem datiem ir dzīvojamās mājas, kurām līdz 2007.gada 1.jūlijam ar pašvaldības lēmumu ir noteikts sociālās dzīvojamās mājas statuss

14.

Sociālajā mājā ir izīrēti vismaz 90 % dzīvokļu pašvaldībā reģistrētām personām palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā

15.

Laikposmā no 2002.gada pašvaldībai attiecīgās sociālās mājas vajadzībām nav piešķirts valsts finansējums Valsts investīciju programmas ietvaros

IV. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

16.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

17.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

18.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

19.

Projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts latviešu valodā

20.

Projekta iesniegums ir sagatavots un aizpildīts atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām un ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

21.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

22.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu

23.

Projekta noslēguma ziņojuma iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc līguma noslēgšanas

24.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros - viens oriģināleksemplārs un viena kopija (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)"

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 279Pieņemts: 15.04.2008.Stājas spēkā: 19.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 18.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
174141
19.04.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)