Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.259

Rīgā 2008.gada 8.aprīlī (prot. Nr.22 10.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakal­pojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes “Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprinā­šanai” 3.1.3.pasākuma “Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošinā­šanai” 3.1.3.3.aktivitātes “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti “Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk - projekts) iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.774)

2. Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt izglītības iestāžu pieejamību izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestādes izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem un vispārējās izglītības iestādes pedagogi.

3. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 11.punktā minētās darbības un sasniedzot iznākuma rādītāju - līdz 2013.gada 31.decem­brim to vispārējo izglītības iestāžu skaits, kuras ir pielāgotas izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, ir 38.

4. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā (turpmāk - ierobežota atlase). Ierobežoto atlasi 2007.-2013.gada plānošanas laikposmā atbildīgā iestāde organizē vienā kārtā.

5. Apakšaktivitāti finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un pašvaldību budžeta līdzekļiem. Kopējais apakšaktivitātei pieejamais finansējums ir 3 176 704 lati, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2 700 198 lati un nacionālais publiskais finansējums 476 506 lati.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.779 redakcijā)

6. Apakšaktivitāti īsteno saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk - Eiropas Savienības fondi) vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību.

7. Atbildīgās iestādes funkcijas apakš­aktivitātes vadībai, īstenošanai un īstenošanas uzraudzībai veic Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk - atbildīgā iestāde). Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - sadarbības iestāde).

8. Atbildīgajai iestādei ir šādas funkcijas:

8.1. nodrošināt projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu;

8.1.1. izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu, projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildī­šanas metodiku, kā arī projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku;

8.1.2. izveidot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

8.1.3. nosūtīt uzaicinājumu projekta iesniedzējam iesniegt projekta iesniegumu, izvērtēt projektu iesniegumus un pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtēt lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

8.2. sagatavot apstiprinātajam projektam nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu;

8.3. uzkrāt datus par projekta iesniegumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

8.4. saskaņot šo noteikumu 67.punktā minētos projekta grozījumus;

8.5. plānot un īstenot informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

8.6. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 5.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzraudzīt pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansē­juma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk - Padomes 2006.gada 11.jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī.

9. Sadarbības iestādei ir šādas funkcijas:

9.1. izstrādāt standartvienošanos par projekta īstenošanu (turpmāk - vienošanās);

9.2. slēgt vienošanos ar finansējuma saņēmēju un noteikt projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

9.3. nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietā un uzraudzīt Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

9.4. sniegt atbildīgajai iestādei informāciju par valsts budžeta līdzekļu pieprasīšanu projekta īstenošanai;

9.5. izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkumu plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.6. sagatavot un iesniegt informāciju atbildīgajai iestādei par projekta īstenošanu un tam pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi;

9.7. sagatavot maksājumu prognozi un iesniegt to maksājumu iestādei, vadošajai iestādei un atbildīgajai iestādei;

9.8. pārbaudīt un apstiprināt finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasī­jumus un sagatavot izdevumu deklarāciju;

9.9. sniegt informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās nosacījumu izpildi;

9.10. uzkrāt datus par projektu īstenošanu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

9.11. plānot un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par noslēgto vienošanos ar finansējuma saņēmēju.

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

11. Apakšaktivitātes ietvaros ir atbalstāma vispārējās vidējās izglītības iestādes pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā vispārējās vidējās izglītības iestādes fasādes, mācību priekšmetu, kabinetu un citu telpu būvdarbi, lai nodrošinātu izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem piekļuvi vispārējās vidējās izglītības iestādei un tās telpām, kā arī uzturēšanos tajās.

(Grozīts ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.774)

II. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanas nosacījumi

12. Projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei var iesniegt pašvaldība, kas ir vispārējās vidējās izglītības iestādes dibinātāja.

13. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanu, ja:

13.1. atbildīgā iestāde ir to uzaicinājusi iesniegt projekta iesniegumu;

13.2. projekta iesniegumā paredzētā vispārējās vidējās izglītības iestāde (turpmāk - projekta labuma guvējs) ir iekļauta apakšaktivitātē atbalstāmo prioritāro vispārējās vidējās izglītības iestāžu sarakstā (turpmāk - saraksts).

14. Apakšaktivitātes ietvaros finansējumu piešķir atbilstoši kvotai, kas noteikta katra rajona un republikas pilsētas administratīvajai teritorijai. Katrai administratīvajai teritorijai pieejamā kvota ir finansējums vienam projekta labuma guvējam, izņemot Rīgas pilsētas administratīvo teritoriju, kurai noteiktā kvota ir finansējums sešiem projekta labuma guvējiem.

15. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 98 392 lati, projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 590 355 lati. Attiecināmo izmaksu apjoms vienam projekta labuma guvējam nepārsniedz 98 392 latus.

16. Maksimāli pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

17. Pašvaldība, īstenojot projektu, nodrošina līdzfinansējumu vismaz 15 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

18. Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi pēc vienošanās noslēgšanas, nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu vienošanās nosacījumos minētajos termiņos un kārtībā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1177 redakcijā)

III. Projektu iesniegumu atlases kārtība

19. Atbildīgā iestāde nosūta rajona padomei vai republikas pilsētas domei uzaicinājumu izvērtēt to administratīvajā teritorijā esošās vispārējās vidējās izglītības iestādes un sagatavot priekšlikumu par tās administratīvajā teritorijā atbalstāmo vispārējās vidējās izglītības iestādi (turpmāk - priekšlikums).

20. Rajona padome vai republikas pilsētas dome izvērtē tās administratīvajā teritorijā esošās vispārējās vidējās izglītības iestādes atbilstoši šo noteikumu 41.1.apakš­punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un sarindo tās prioritārā secībā.

21. Atbilstoši šo noteikumu 20.punktā noteiktajai vispārējās vidējās izglītības iestāžu secībai rajona padome vai republikas pilsētas dome, ņemot vērā šo noteikumu 14.punktā noteikto kvotu un izvērtējot paredzamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļu ieguldījumu efektīvāku izmantoša­nu, priekšlikumā iekļauj vienu no pirmajām trim visvairāk punktu ieguvušajām vispārējās vidējās izglītības iestādēm, bet Rīgas pilsētas dome – sešas no pirmajām 15.

(MK 22.09.2008. noteikumu Nr.774 redakcijā)

22. Rajona padome vai republikas pilsētas dome savā priekšlikumā ietver konkrētās vispārējās vidējās izglītības iestādes izvirzīšanas pamatojumu.

(MK 22.09.2008. noteikumu Nr.774 redakcijā)

23. Rajona padome vai republikas pilsētas dome 20 darbdienu laikā no šo noteikumu 19.punktā minētā uzaicinājuma nosūtīšanas dienas iesniedz atbildīgajai iestādei rajona padomes vai republikas pilsētas domes apstiprinātu priekšlikumu par apakšaktivitātē atbalstāmām vispārējās vidējās izglītības iestādēm. Atbildīgā iestāde, pamatojoties uz saņemtajiem priekšliku­miem, sagatavo un apstiprina sarakstu.

(Grozīts ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.774)

24. Atbildīgā iestāde nosūta uzaicinājumu sarakstā iekļautās vispārējās vidējās izglītības iestādes dibinātājam iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk - uzaicinājums).

25. Uzaicinājumā norāda šādas ziņas:

25.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav mazāks par 20 darbdienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

25.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta veidā;

25.3. mājaslapas adresi internetā, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti.

26. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnie­guma veidlapai (pielikums) un iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 28.pun­ktu. Aizpildot projekta iesnieguma veidlapu, ievēro šādas prasības:

26.1. projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā latviešu valodā un aizpilda visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas;

26.2. visi projekta iesnieguma eksemplāri (oriģināleksemplārs un kopijas) ir cauršūti (cauraukloti), lapas ir sanumurētas, un visi dokumenti ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādi un noformēšanu;

26.3. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 27.punktā minētie dokumenti;

26.4. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

26.5. projekta iesnieguma veidlapas sadaļu aizpildīšanā projekta iesnie­dzējs nodrošina sniegtās informācijas savstarpējo atbilstību;

26.6. projekta iesnieguma aizpildīšanā projekta iesniedzējs nepiecieša­mās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 57., 60., 61., 62. un 64.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām un šo noteikumu 63.punktā minētajam izmaksu apmēra ierobežojumam, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem;

26.7. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona un projekta iesniegumam pievieno attiecīgo pilnvarojumu.

(Grozīts ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.774)

27. Projekta iesniegumam pievieno:

27.1. pašvaldības lēmumu par nepieciešamā līdzfinansējuma nodro­šināšanu;

27.2. projekta iesnieguma iesniedzēja aptaujas lapu par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikts normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

27.3. citus dokumentus, kas pamato projekta iesnieguma atbilstību šajos noteikumos minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

28. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt:

28.1. papīra formā trijos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināleksem­plārs un divi - kopijas (uz oriģināleksemplāra pirmās lapas ir norāde "oriģināls", uz kopijas pirmās lapas ir norāde "kopija"), pievienojot identisku tā elektronisko versiju uz elektroniskā datu nesēja. Visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo;

28.2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

29. Šo noteikumu 25.punktā minētajā uzaicinājumā norādītais projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniski vai nosūtot pa pastu:

29.1. ja projekta iesniegumu iesniedz, nosūtot pa pastu, par iesnieguma iesniegšanas datumu tiek uzskatīts pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums;

29.2. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, par tā iesniegšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegšanas termiņa beigām;

29.3. ja projekta iesniegums tiek iesniegts personīgi, par projekta iesniegšanas datumu uzskata saņēmējas iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku.

30. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi vai 10 darbdienu laikā nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām kārtībā.

31. Projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

32. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija). Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.335)

33. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes, sadarbības iestādes un plānošanas reģionu pārstāvji. Komisija var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus bez balsstiesībām.

34. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts nolikums.

35. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka viņu darbībā nepastāv tādi apstākļi, kas pārkāpj Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma izvēlē.

36. Komisija vērtē projekta iesniedzējus un projekta iesniegumus saskaņā ar atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildī­šanas metodiku, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības fondu vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību.

37. Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" un "Nē" ("Jā" - atbilst, "Nē" - neatbilst) un ar noteikto punktu skalu.

38. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši administratī­vajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un kvalitātes kritērijiem.

(Grozīts ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.774)

39. Administratīvie kritēriji ir šādi:

39.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

39.2. projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

39.3. projekta iesniegums ir iesniegts datorrakstā;

39.4. projekta iesniegums ir iesniegts latviešu valodā;

39.5. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 26.punktā norādītajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas;

39.6. projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā (nepieciešamajā projekta iesnieguma eksemplāru skaitā - viens oriģināleksemplārs un divas apliecinātas kopijas, projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un kopijas ir cauršūtas (caur­auklotas)) vai dokumenta formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām, kā arī visi pievienotie dokumenti ir noformēti atbilstoši noteiktajām prasībām;

39.7. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

39.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 27.punktā minētie pielikumi;

39.9. projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 76.punktā minētajam projekta īstenošanas laikposmam;

39.10. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīti pilnos latos;

39.11. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums procentos nepārsniedz šo noteikumu 16.punktā minēto pieļaujamo apmēru;

39.12. projekta iesniegumā attiecināmo izmaksu kopsumma atbilst šo noteikumu 15.punktā minētajai minimālo un maksimālo attiecināmo izmaksu kopsummai un nepārsniedz to;

39.13. projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām;

39.14. projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst šo noteikumu 57., 60., 61., 62. un 64.punktā minētajām attiecināma­jām izmaksām;

39.15. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 63.punktā minēto izmaksu ierobežojumu.

(Grozīts ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.774)

40. Atbilstības kritēriji (projekta iesnieguma un projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji) ir šādi:

40.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 2.punktā noteiktajam apakšaktivitātes mērķim;

40.2. projektā paredzēts īstenot šo noteikumu 11.punktā noteiktās atbalstāmās darbības;

40.3. projekta iesniegumā paredzētā vispārējās vidējās izglītības iestāde ir iekļauta sarakstā saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu un 41.1.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

40.4. projektā vienai vispārējās vidējās izglītības iestādei attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz 98 392 latus;

40.5. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības;

40.6. projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

40.7. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laikposmu un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

40.8. projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi;

40.9. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, īstenošanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām;

40.10. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas, tai skaitā izglītības iestādes dibinātāja apliecinājums par izglītības iestādes darbību ilgtermiņā, kas nav mazāks par pieciem gadiem;

40.11. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta mērķus un īstenotu plānotās darbības;

40.12. projekta plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasāku­mi atbilst Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanā noteiktajām publicitātes prasībām;

40.13. projekta iesniedzējs ir pašvaldība, kas ir vispārējās vidējās izglītības iestādes dibinātāja.

41. Kvalitātes kritēriji ir šādi:

41.1. vispārējās vidējās izglītības iestāžu (kas būs labuma guvēji) atlases kritēriji rajona vai republikas pilsētas administratīvajā teritorijā:

41.1.1. izglītojamo skaits vispārējās vidējās izglītības iestādē 2006./2007.mācību gadā:

41.1.1.1. mazāks par 150 izglītojamiem (viens punkts);

41.1.1.2. 150-300 izglītojamo (divi punkti);

41.1.1.3. 301-500 izglītojamo (trīs punkti);

41.1.1.4. 501-700 izglītojamo (četri punkti);

41.1.1.5. vairāk nekā 700 izglītojamo (pieci punkti);

41.1.2. plānotais izglītojamo skaits vispārējās vidējās izglītības iestādē uz 2013.gadu:

41.1.2.1. mazāks par 150 izglītojamiem (viens punkts);

41.1.2.2. 150-300 izglītojamo (divi punkti);

41.1.2.3. 301-500 izglītojamo (trīs punkti);

41.1.2.4. 501-700 izglītojamo (četri punkti);

41.1.2.5. vairāk nekā 700 izglītojamo - pieci punkti;

41.1.3. vispārējās vidējās izglītības iestādes darbs ar to izglītojamo integrāciju, kuriem ir funkcionāli traucējumi:

41.1.3.1. vispārējās vidējās izglītības iestādē nav integrēti izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem (nulle punktu);

41.1.3.2. vispārējās vidējās izglītības iestādē ir integrēts viens izglītojamais ar funkcionāliem traucējumiem (divi punkti);

41.1.3.3. vispārējās vidējās izglītības iestādē ir integrēts vairāk nekā viens izglītojamais ar funkcionāliem traucējumiem (trīs punkti);

41.1.4. vispārējās vidējās izglītības iestādes pedagogu profesionālā kvalifikācija:

41.1.4.1. vispārējās vidējās izglītības iestādes pedagogiem nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas un pieredzes darbā ar izglītojamiem, kuriem ir funkcionālie traucējumi (nulle punktu);

41.1.4.2. vispārējās vidējās izglītības iestādē mazāk nekā 30 procentiem pedagogu ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija vai pieredze darbā ar izglītojamiem, kuriem ir funkcionālie traucējumi (viens punkts);

41.1.4.3. vispārējās vidējās izglītības iestādē 30 procentiem vai vairāk pedagogu ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija vai pieredze darbā ar izglītojamiem, kuriem ir funkcionālie traucējumi (divi punkti);

41.2. projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai:

41.2.1. projekts nav gatavs uzsākšanai - nav izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts, nav izstrādāts plānoto būvdarbu saraksts (nulle punktu);

41.2.2. zema projekta gatavības uzsākšanas pakāpe - nav izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts, nepilnīgs plānoto būvdarbu saraksts (viens punkts);

41.2.3. vidēja projekta gatavības uzsākšanas pakāpe - izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts vai sniegts detalizēts plānoto būvdarbu saraksts (divi punkti);

41.2.4. augsta projekta gatavības uzsākšanas pakāpe - sagatavota nepieciešamā iepirkuma dokumentācija būvdarbu veikšanai (trīs punkti);

41.3. projekta īstenošanas risku (būvniecības pakalpojuma iepirkumu un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums, ēkas konstrukcijas, kas apgrūtina veikt plānotās darbības, piemēram, veikt lifta izbūvi, pedagogu trūkums, kuriem ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija vai pieredze darbā ar izglītojamiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, un citi riski) izvērtējums:

41.3.1. projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums (nulle punktu);

41.3.2. projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts (viens punkts);

41.3.3. projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi (divi punkti);

41.3.4. projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pasākumu plāns visu identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (trīs punkti);

41.4. projekta izmaksu efektivitāte - to personu ar funkcionāliem traucējumiem (vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamie, izglītojamo vecāki, pedagogi un citi vispārējās vidējās izglītības iestādē strādājošie) skaits, kuras gūst labumu no uzlabotās infrastruktūras:

41.4.1. šādu personu nav (nulle punktu);

41.4.2. 1-3 personas (viens punkts);

41.4.3. 4-6 personas (divi punkti);

41.4.4. 7-9 personas (trīs punkti);

41.4.5. 10-12 personas (četri punkti);

41.4.6. vairāk nekā 12 personas (pieci punkti);

41.5. projekta saskaņa ar horizontālajām prioritātēm:

41.5.1. projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides un informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

41.5.1.1. projektā paredzēta vides nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem (nulle punktu);

41.5.1.2. projektā paredzēta vides un informācijas nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem (divi punkti);

41.5.1.3. projektā paredzēta vides un informācijas nodrošināšana personām ar redzes un kustību traucējumiem, ja nepieciešams, papildus Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumam un nacionālajam līdzfinansējumam piesaistot projekta aktivitāšu īstenošanai citu finansējumu (projekta neattieci­nāmās izmaksas) (trīs punkti);

41.5.2. projekta iesnieguma sasaiste ar Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā" un savstarpēji papildinoša pozitīva ietekme:

41.5.2.1. projekta iesniegumā nav demonstrēta savstarpēji papildinoša ietekme (nulle punktu);

41.5.2.2. projekta iesniegumā ir demonstrēta savstarpēji papildinoša ietekme - ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu ir paredzēts integrēt izglītības iestādē vienu vai vairākus izglītojamos ar funkcionāliem traucējumiem (divi punkti).

V. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu un tā paziņošana

42. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesniegumu apstiprinā­šanu, ja atbilstība visiem šo noteikumu 39. un 40.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar "Jā" un atbilstība šo noteikumu 41.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar nepieciešamo minimālo punktu skaitu - septiņi punkti.

43. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu noraida un tālāk nevērtē, ja projekta iesniegums neatbilst kādam no:

43.1. šo noteikumu 39.1., 39.2., 39.3., 39.4., 39.5., 39.6., 39.7., 39.10., 39.11. vai 39.12.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

43.2. šo noteikumu 40.1., 40.2., 40.3., 40.4. vai 40.13.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem.

44. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu noraida un tālāk nevērtē, ja projekta iesniegums nav ieguvis šo noteikumu 41.2. vai 41.3.apakšpunktā minētajā kvalitātes kritērijā vismaz divus punktus vai šo noteikumu 41.4.apakš­punktā minētajā kvalitātes kritērijā vismaz vienu punktu.

45. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu noraida, ja projekta iesniegums atbilstoši šo noteikumu 41.punktā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir saņēmis mazāk par septiņiem punktiem.

46. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstip­rināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos.

47. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu var ietvert šādus nosacījumus:

47.1. pilnveidot projektu saskaņā ar šādiem kritērijiem:

47.1.1. šo noteikumu 39.8., 39.9., 39.13., 39.14. vai 39.15.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

47.1.2. šo noteikumu 40.5., 40.6., 40.7., 40.8., 40.9., 40.10., 40.11. vai 40.12.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

47.2. ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 26.pantu, veikt šādas darbības:

47.2.1. iesniegt papildu informāciju vai dokumentu, ja projekta iesniegumā ietvertā informācija ir neskaidra vai neprecīza;

47.2.2. precizēt projekta attiecināmās izmaksas;

47.2.3. veikt citas darbības, lai projektu varētu īstenot.

48. Atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta projekta iesniedzējam.

49. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā noteiktajā termiņā. Pēc lēmumā norādīto nosacījumu izpildes projekta iesniedzējs informāciju par izpildi iesniedz izvērtēšanai atbildīgajai iestādei (ne vairāk kā divas reizes).

50. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktais izpildes termiņš nav garāks par 20 darbdienām.

51. Komisija 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 49.punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē to, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu, ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus. Atzinuma tiesiskuma pārbaude notiek tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

52. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 51.punktā minētā atzinuma sagatavošanas par to rakstiski informē projekta iesniedzēju un sadarbības iestādi. Vienlaikus ar atzinumu atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei divas apliecinātas projekta kopijas vai projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, kas noformēts atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma prasībām.

53. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai izpildi šo noteikumu 50.punktā minētajā termiņā, projektu uzskata par noraidītu. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu neizpildi atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā nosūta projekta iesniedzējam.

54. Mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu vai šo noteikumu 53.punktā minētajā gadījumā projekta iesniedzējs var pieprasīt atbildīgajai iestādei informācijas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt projekta iesniedzējam divas projekta iesnieguma kopijas.

55. Atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta finansējuma saņēmējam un sadarbības iestādei. Vienlaikus ar šo noteikumu 42.punktā minēto lēmumu atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei divas apliecinātas projekta kopijas vai projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, kas noformēts atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma prasībām.

56. Atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

VI. Projekta īstenošanas noteikumi. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

57. Ievērojot Eiropas Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu nosacījumus, projekta ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas:

57.1. (svītrots ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.774);

57.2. telpu, kabinetu un fasādes renovācijas un rekonstrukcijas izmaksas;

57.3. pārējās attiecināmās projekta īstenošanas izmaksas, ieskaitot pakalpojumu izmaksas;

57.4. projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

57.5. neparedzētās izmaksas.

(Grozīts ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.774)

58. (Svītrots ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.774.)

59. (Svītrots ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.774.)

60. Šo noteikumu 57.2.apakšpunktā minētās izmaksas var ietvert:

60.1. elektrosistēmu instalēšanu un montāžu;

60.2. sanitārtehniskos darbus (tai skaitā vēdināšanas sistēmu uzstādīšanu);

60.3. telpu pārplānošanu ar jaunu sienu izbūvi;

60.4. iekštelpu apdares darbus;

60.5. grīdas klājumu ierīkošanu;

60.6. lifta konstrukciju izbūvi;

60.7. gājēju celiņu, ietvju un uzbrauktuvju izbūves darbus.

61. Šo noteikumu 57.3.apakšpunktā noteiktajās izmaksās var ietvert:

61.1. iepirkuma procedūras veikšanas nodrošināšanas izmaksas;

61.2. (svītrots ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.774);

61.3. tehniskā projekta izstrādes izmaksas;

61.4. autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas;

61.5. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1177)

62. Šo noteikumu 57.4.apakšpunktā minētās izmaksas var ietvert iepirku­ma procedūras veikšanas nodrošināšanas un tehniskā projekta izstrādes izmaksas, ja tās saistītas ar šo noteikumu 41.2.apakšpunktā minēto prasību izpildi.

63. Šo noteikumu 57.5.apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, neieskaitot informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšanas izmaksas un neparedzētās izmaksas.

(MK 22.09.2008. noteikumu Nr.774 redakcijā)

64. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tos nevar atgūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir attiecināmās izmaksas.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1177 redakcijā)

65. Finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas izmaksas:

65.1. kas nav minētas šo noteikumu 57., 60., 61., 62. un 64.punktā vai pārsniedz šo noteikumu 63.punktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumu;

65.2. kuras nav saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu;

65.3. kuras nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

65.4. kas nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

65.5. kuras veiktas uz darba līguma pamata.

(Grozīts ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.774; MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1177)

66. Grozījumus projektā veic atbilstoši kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos notei­kumos nav noteikts citādi.

67. Finansējuma saņēmējs pirms projekta grozījumu iesniegšanas sadarbī­bas iestādē iesniedz tos saskaņošanai atbildīgajā iestādē, ja tie ir saistīti ar:

67.1. projekta mērķi;

67.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

67.3. projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņu;

67.4. projekta sasniedzamiem iznākuma rādītājiem;

67.5. neparedzēto izmaksu pārdali;

67.6. projekta kopējo attiecināmo izmaksu apjomu vai to sadalījuma plānojumu pa gadiem.

68. Sadarbības iestāde var ierosināt grozījumus projektā, saskaņojot tos ar atbildīgo iestādi.

69. Sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi var ierosināt vienpusēju atkāpšanos no vienošanās, ja vienošanās paredz šādus gadījumus.

70. Nepārsniedzot šo noteikumu 63.punktā noteiktos attiecināmo izmak­su ierobežojumus, finansējuma saņēmējs projekta ietvaros, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu ar pievienotu skaidrojumu par turpmāk minētajām darbībām, var veikt izmaksu pārdali šo noteikumu 57.2., 57.3. un 57.4.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot piecus pro­centus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmām izmaksām.

(MK 22.09.2008. noteikumu Nr.774 redakcijā)

71. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēg­ša­nas iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē. Ja finansējuma saņēmējs pro­jek­ta ietvaros iepirkumu veic pirms noslēgta vienošanās, finansējuma saņē­mējs iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas.

(MK 11.06.2009. noteikumu Nr.529 redakcijā)

72. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 11.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai pirmo iepirkuma konkursu izsludina 90 dienu laikā no lēmuma par projekta apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.

73. Finansējuma saņēmējs nodrošina par projekta īstenošanu aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

73.1 Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinājuma izmaksas, tad finansējuma saņēmējs sedz tos no saviem budžeta līdzekļiem un uzskaita saskaņā ar prasībām, ko nosaka vienošanās.

(MK 22.09.2008. noteikumu Nr.774 redakcijā)

74. Finansējuma saņēmējs projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu var uzsākt pirms vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi.

(Grozīts ar MK 11.06.2009. noteikumiem Nr.529)

75. (Svītrots ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1177)

VII. Noslēguma jautājums

76. Projekts īstenojams piecu gadu laikā no projekta īstenošanas uzsākšanas dienas, taču ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(Grozīts ar MK 11.06.2009. noteikumiem Nr.529)

77. Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzta vienošanās, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta vienošanās laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai vai papildu darbību finansēšanai esošā projekta ietvaros.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.779 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.259

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Projekta nosaukums:  
   
Darbības programmas 2007. - 2013.gadam nosaukums: Infrastruktūra un pakalpojumi
Prioritātes numurs un nosaukums: 1.prioritāte "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai"
Pasākuma numurs un nosaukums: 3.1.3.pasākums "Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai"
Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.1.3.3.aktivitāte "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 3.1.3.3.2.apakšaktivitāte "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"
Projekta iesniedzējs:  

Aizpilda atbildīgā iestāde /sadarbības iestāde:

Projekta identifikācijas Nr.: _ _ _ /ERAF/_ _ _/_ _ _/_ _ _/ _ _ _/ _ _ _/ _ _ _
Projekta iesniegšanas datums:  
Projektu atlases veids:
ierobežota atklāta

 

1. sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs:

1.1.1. Nosaukums:
 
1.1.2. Reģistrācijas numurs:
 
1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
 
1.1.4. Juridiskā adrese:
Iela, mājas nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss
 
 
 
 
1.1.5. Kontaktpersonas:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
Atbildīgā persona
 
 
 
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Kontaktpersona:
 
 
 
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats

1.1.6. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

    Kods Nosaukums
    I-1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
    I-2 Akciju sabiedrība
    I-3 Kooperatīvā sabiedrība
    I-4 Individuālais uzņēmums
    I-5 Individuālais komersants
    I-6 Zemnieka saimniecība
    I-7 Zvejnieka saimniecība
    I-8 Valsts akciju sabiedrība
    I-9 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
    I-10 Valsts aģentūra
    I-11 Pašvaldības aģentūra
    I-12 Reliģiska organizācija
    I-13 Sabiedrība ar papildu atbildību
    I-14 Fiziska persona
    I-15 Valsts pārvaldes iestāde
    I-16 Pašvaldību iestāde
    I-17 Eiropas Savienības institūcija
    I-18 Valsts izglītības iestāde
    I-19 Pašvaldību izglītības iestāde
    I-20 Privāta izglītības iestāde
    I-21 Biedrība
    I-22 Nodibinājums
    I-23 Centrālā banka
    I-24 Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība
    I-25 Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība,brokeru sabiedrība)
    I-26 Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi
    I-27 Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras
    I-28 Pašvaldība

1.1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

     
kods   nosaukums

1.2. Pamatinformācija par sadarbības partneri, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri):

1.2.1. Nosaukums:
 
1.2.2. Reģistrācijas numurs:
 
1.2.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
 
1.2.4. Juridiskā adrese:
Iela, mājas nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss
 
 
 
 
1.2.5. Kontaktpersonas:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
Atbildīgā persona
     
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Kontaktpersona:
     
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats

1.3. Ziņas par izglītības iestādi.

Nr. p.k. Izglītības iestādes nosaukums Izglītojamo skaits vidusskolas posmā 2006./2007.mācību gadā Izglītojamo skaita prognoze vidusskolas posmā uz 2013.gadu Izglītības iestādē integrēto izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem skaits Pedagogi, kuriem ir profesionālā kvalifikācija vai darba pieredze darbā ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem
1.          
2.          
 
2. sadaļa – projekta APRAKSTS

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes):

 

2.2. Projekta īstenošanas vieta
Lūdzam norādīt:

Projekta īstenošanas vietas adrese
(ja iespējams norādīt):
 
Pašvaldība:  
Plānošanas reģions (atzīmēt): Kurzeme  
Latgale  
Zemgale  
Vidzeme  
Rīga  
Rīgas reģions  
Visa Latvija  

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu):

     
kods   nosaukums

2.4. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu (ne vairāk kā 2500 rakstu zīmes):

 

2.5. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes):

 

2.6. Norādīt projekta mērķi (ne vairāk kā 200 rakstu zīmes):

 

2.7. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

 

2.8. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:

Aktivitātes Nr.* Projekta aktivitātes nosaukums Rezultāts Rezultāts skaitliskā izteiksmē
Skaits Mērvienība
         
         
         
         
         
         
         

*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.

2.9. Norādīt projekta atbilstību normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim (ne vairāk kā 500 rakstu zīmes):

 

2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajiem:

2.10.1. Iznākuma rādītāji:

Nr. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība
1.      
2.      
3.      

2.10.2. Rezultāta rādītāji (Nav jāizpilda):

Nr. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība
1.      
 
3. sadaļa – projekta ĪSTENOŠANA

3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes):

 

3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:

     
  (pilnos mēnešos)  

3.3. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (ne vairāk kā 300 rakstu zīmes):

 

3.4. Aprakstīt, kādi ir iespējamie projekta īstenošanas riski, kā arī norādīt to izvērtējumu un iespējamo risku samazināšanas vai novēršanas plānu (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes).

 

3.5. Aprakstīt projektā plānoto aktivitāšu uzsākšanas gatavību (norādīt, vai ir izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts, plānoto būvdarbu saraksts, kā arī norādīt, vai ir sagatavota nepieciešamā iepirkuma dokumentācija būvdarbu veikšanai) (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes)

 

3.6. Projekta īstenošanas laika grafiks

Atbilstošās aktivitātes Nr. [1] Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 20..
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         

[1] Jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru

4. SADAĻA - PUBLICITĀTE

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

Plāksne telpās    
Preses relīzes  
Informēšana masu medijos  
Lielformāta informācijas stendi  
Informācijas plāksnes  
Informācija mājas lapā internetā  
Citi (lūdzu norādīt)    

4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:

 
 
5. SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM (PAPILDINA PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPU, JA IEKĻAUTS PROJEKTA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJOS)

5.1. Projekta ietekme uz prioritāti "vienādas iespējas":

Apraksts, kādas specifiskas aktivitātes ir paredzētas vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

 

5.2. Aprakstīt kā projektā plānotās aktivitātes demonstrē sasaisti un savstarpēji papildinošu pozitīvu ietekmi ar Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (ne vairāk kā 750 rakstu zīmes)

 
 
6. SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI (SADAĻA NAV JĀAIZPILDA)

6.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

izvērtējums nav nepieciešams;

nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;

nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

6.2. Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu:

 

6.3. Ja 6.1.punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, pievienot raksturojumu*:

 

* iesniegumam jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par IVN nepiemērošanu vai atzinumu par IVN noslēguma ziņojumu

 
7. SADAĻA – PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI

7.1. Projekta finansēšanas plāns.

FINANSĒŠANAS PLĀNS

Projekta Nr.

Gads Kopējās izmaksas Neat-
tieci-
nāmās izmak-
sas
Kopējās attieci-
nāmās izmaksas
Kopējās attiecināmās izmaksas Publiskās izmaksas
Publiskās attieci-
nāmās izmaksas
Privātās attie-
cinā-
mās izmak-
sas
ERAF/ KF
finansē-
jums
Pārējais finansējums
Attiecināmais valsts budžeta finansējums Valsts budžeta dotācija pašvaldībām Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums Cits publiskais finansējums*
  1=2+3 2 3=4+5 4=6+8+ 10+12+14 5  6 %
7=6/3
8 %
9=8/3
10 %
11=10/3
12 %
13=12/3
14 %
15=14/3
20XX                              
20XX                              
20XX                              
20XX                              
20XX                              
20XX                              
20XX                              
20XX                              
Kopā                              

* Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums

7.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr. p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums* Daudzums Kopējā summa Izmaksas
LVL % attiecināmās neattiecināmās
1. Projekta administrēšanas izmaksas kopā          
1.1.            
1.2.            
2. Vispārējās vidējās izglītības iestādes kabinetu un citu telpu, fasādes renovācijas un rekonstrukcijas izmaksas          
2.1.            
2.2.  
3. Pārējās attiecināmās izmaksas kopā          
3.1.            
4. Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas          
5. Neparedzētās izmaksas (ne vairāk kā 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) X        
  KOPĀ     100%    

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

7.3. Projekta izmaksu efektivitāte

Aprakstīt un norādīt, cik vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamie, izglītojamo vecāki, pedagogi un citi izglītības iestādē strādājošie gūs labumu no uzlabotās infrastruktūras.

 
 
8. SADAĻA - APLIECINĀJUMS
 

Es, apakšā parakstījies (-usies),

projekta iesniedzēja  
  projekta iesniedzēja nosaukums
atbildīgā amatpersona,   ,
  vārds, uzvārds
    ,
  amata nosaukums
apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi,   :
  dd/mm/gggg  

• projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, ieviešanu, kā arī atbildīgs par projekta rezultātiem;

• projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami finanšu resursi, lai nodrošinātu noteiktu projekta līdzfinansējuma daļu un projekta ieviešanas nepārtrauktību;

• projekta iesniedzējs ir spējīgs nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo cilvēkresursu kapacitāti;

• projekta iesniedzējs apliecina un ir spējīgs pierādīt projekta īstenošanai nepieciešamo pieredzi vai izpratni par projekta darbības jomu;

• projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• nav būtiski pārkāpis līguma noteikumus, nepildot saistības citu līgumu ietvaros, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem;

• projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

• nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

• projekta iesniedzējs apliecina, ka pēc projekta pabeigšanas tiks nodrošināta izglītības iestādes darbība ilgtermiņā, kas nav mazāks par pieciem gadiem;

• tieši šis projekts jau netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

• projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

• projekta iesniedzējs nepiedalās kādā citā darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 1.3.pasākuma "Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai" 1.3.3.aktivitātes "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem" 1.3.3.2.apakšaktivitātes "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem" ierobežotas projekta iesnieguma atlases projekta iesniegumā;

• ja projekta ietvaros tiek finansēti būvdarbi vai ilgtermiņā lietojamu preču piegādes, projekta pieteicējs apņemas attiecīgos projekta objektus atbilstoši projekta mērķiem ekspluatēt ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta beigām.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda/Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda/Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Paraksts:    
Datums:    
  dd/mm/gggg  
Zīmoga vieta    

*Elektroniskas iesniegšanas gadījumā, ja ir ievērotas normatīvajos aktos elektronisko dokumentu noformēšanai noteiktās prasības, veidlapas rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 259Pieņemts: 08.04.2008.Stājas spēkā: 17.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 16.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
173944
{"selected":{"value":"05.12.2012","content":"<font class='s-1'>05.12.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.12.2012","iso_value":"2012\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2011","iso_value":"2011\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2011.-04.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2011","iso_value":"2011\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2011.-08.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2010","iso_value":"2010\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2010.-17.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2009","iso_value":"2009\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2009.-30.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2008","iso_value":"2008\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2008.-19.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2008","iso_value":"2008\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2008.-26.09.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.12.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)