Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.187

Rīgā 2008.gada 17.martā (prot. Nr.17 9.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.2.pasākuma "Tūrisms" 3.4.2.1.ak­tivitātes "Nacionālās nozīmes tūrisma produkta attīstība" 3.4.2.1.1.apakš­aktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjauno­šana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai" (turpmāk - aktivitāte);

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kā arī kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa statuss ir noteikts normatīvajos aktos par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu un restaurāciju.

3. Aktivitātes mērķis ir veicināt nacionālas nozīmes kultūras tūrisma produktu attīstību, nodrošinot starptautiski atzītu Latvijas kultūrvēsturisko vērtību tūrisma infrastruktūras uzlabošanu.

4. Aktivitātes mērķa grupa ir Latvijas iedzīvotāji un ārvalstu ceļotāji.

5. Šo noteikumu izpratnē lietoti šādi termini:

5.1. tūrisma produkts - prece vai pakalpojums, kam ir vai būs pieprasījums tirgū un kurš ir izveidots vai pielāgots tūristu interesēm vai vajadzībām;

5.2. paplašināts tūrisma produkts - ieguldot investīcijas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa daļā, tehniski uzlabots jau esošs tūrisma produkts, neveidojot papildus jaunu preci vai pakalpojumu tūristu interesēm vai vajadzībām;

5.3. jauns tūrisma produkts - īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk - projekts) uz valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa bāzes izveidots tāds tūrisma produkts, kas līdz šim nav piedāvāts tirgū.

6. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

7. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija (turpmāk - atbildīgā iestāde). Sadarbības iestādes funkcijas veic valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk - sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

8. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

8.1. atbildīgā iestāde:

8.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli;

8.1.2. piemēro n+3 un n+2 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2006.gada 31.jūlijā, OV L 210, 25.-78.lpp.);

8.1.3. informē sabiedrību un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

8.2. sadarbības iestāde:

8.2.1. ievieto sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv) to valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu sarakstu, kas iekļauti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā līdz 2007.gada 1.janvārim;

8.2.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, tās sastāvu saskaņojot ar atbildīgo iestādi, un izstrādā vērtēšanas komisijas darbības kārtību;

8.2.3. pirms projektu iesniegumu pieņemšanas izstrādā, apstiprina un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu, vērtēšanas metodiku, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapas (turpmāk - projekta iesnieguma veidlapa) aizpildīšanas metodiku, vienošanās paraugu par projekta īstenošanu, iekļaujot starpposmu un noslēguma pārskata formu un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

8.2.4. pēc vērtēšanas metodikas saskaņošanas ar atbildīgo iestādi atlasa projektu iesniegumus un nodrošina to vērtēšanu;

8.2.5. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzēju (turpmāk - projekta iesniedzējs);

8.2.6. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu;

8.2.7. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli;

8.2.8. piemēro n+3 un n+2 principu projektu līmenī, realizējot Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

8.2.9. analizē problēmas, kas saistītas ar aktivitāti un projekta īstenošanu un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

8.2.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

8.2.11. informē sabiedrību un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegtiem projektu iesniegumiem;

8.2.12. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem;

8.2.13. informē par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un vienošanās nosacījumu izpildi.

9. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums 9 136 369 lati. Tas sastāv no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma 7 765 913 latu apmērā un pašvaldību budžeta finansējuma ne mazāk kā 1 370 456 latu apmērā.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.740 redakcijā)

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

10. Aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu var iesniegt pašvaldība (turpmāk – projekta iesniedzējs), kuras īpašumā (ierakstīts zemesgrāmatā vai ir pašvaldības grāmatvedības bilancē) ir tāda valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa daļa, kas līdz 2007.gada 1.janvārim iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Projekta iesniedzējs nevar būt pašvaldības aģentūra vai iestāde.

(MK 13.01.2009. noteikumu Nr.34 redakcijā, grozīta ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.845)

10.1 Iesniedzot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs apliecina, ka ir gatavs īstenot projektu par saviem līdzekļiem, atmaksu saņemot pēc tam, kad no Eiropas Komisijas tiks saņemti Eiropas Savienības fonda līdzekļi.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.845 redakcijā)

11. Aktivitātes ietvaros uz finansējumu nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējs:

11.1. nav izpildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem, kas izriet no Latvijas Republikas tiesību aktiem;

11.2. centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju vai atbildīgo iestādi, vai sadarbības iestādi šā projekta iesnieguma vai citu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu iesniegumu vērtēšanā.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

12. Finansējums tiek piešķirts valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa vai tā daļu atjaunošanai, saglabāšanai un infrastruktūras pielāgošanai tūrisma produkta attīstībai, ja tiek nodrošināta objekta auten­tiskuma saglabāšana.

13. Finansējumu nepiešķir:

13.1. darbībām, kuras projekta iesniedzējs ir uzsācis, pirms noslēgta vienošanās ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, izņemot šo noteikumu 14.1.apakš­punktā minēto gadījumu;

13.2. muzeju mākslas un vēstures ekspozīciju iegādei un restaurēšanai;

13.3. jaunu ēku plānošanai un celtniecībai, izņemot šo noteikumu 14.6.apakšpunktā minēto gadījumu;

13.4. dzīvojamo māju demontāžai, renovācijai, restaurācijai un rekonstrukcijai.

(Grozīts ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.34)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

14. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

14.1. būvprojekta sagatavošanas un infrastruktūras izbūvei nepieciešamās inženierizpētes izmaksas, kas radušās ne agrāk, kā noteikts normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, un nepārsniedz 7 % no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

14.2. projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, nepārsniedzot 3 % no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Šajā punktā minēto darbību veikšanai izpildītāju var piesaistīt tikai uz pakalpojuma līguma pamata;

14.3. ēku un būvju demontāžas, renovācijas, restaurācijas un rekonstrukcijas izmaksas, izņemot šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minētās dzīvojamo māju demontāžas, renovācijas, restaurācijas un rekonstrukcijas izmaksas. Ēku un būvju demontāžas darbu izmaksas nedrīkst pārsniegt 10 % no projekta būvniecības tāmes attiecināmajām izmaksām;

14.4. infrastruktūras (iela, parks, laukums, kanāls, aizsarggrāvis, tilts, pilskalns, dambis, ceļš, kalns, kapsēta, prospekts, krastmala, taka, nocietinājums, norādes un tūrisma informācijas stendi) būvniecības, restaurācijas, rekonstruk­cijas, renovācijas un nostiprināšanas izmaksas;

14.5. celiņu, taku, mākslīgi veidotu ūdenstilpju, pieminekļu un skulptūru, vides mākslas objektu, strūklaku, nožogojumu, lapeņu, pergolu, augu konteineru, atbalsta sienu, solu, atkritumu tvertņu uzstādīšanas, būvniecības, restaurācijas, rekonstrukcijas, renovācijas un nostiprināšanas izmaksas;

14.6. sabiedrisko tualešu būvniecības izmaksas;

14.7. teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas, apgaismes iekārtu rekonstrukcijas, iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

14.8. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu popularizēšanai paredzēto mārketinga pasākumu izmaksas, kas nepārsniedz 3 % no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Atbalstāmi tikai tie mārketinga pasākumi, kuros ir tieša atsauce uz valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli vai tā daļu:

14.8.1. informācijas rediģēšanas un tulkošanas izmaksas, fotogrāfiju un karšu materiāla iegāde, tipogrāfisko materiālu (brošūra, buklets, plakāts, karte vai pastkarte) sagatavošanas izmaksas (izstrāde, maketēšana, iespiešana un pavairošana);

14.8.2. informācijas rediģēšanas un tulkošanas izmaksas, fotogrāfiju iegādes izmaksas audiovizuālo materiālu sagatavošanai, videomateriāla filmēšanas un montāžas izmaksas un autoratlīdzības izmaksas (ja tiek iegādāts skaņdarbs, fotogrāfijas, video materiāls);

14.8.3. informācijas rediģēšanas un tulkošanas izmaksas, iegādes izmaksas elektronisko materiālu sagatavošanai internetā (mājaslapa, reklāmkarogi, raksti), mājaslapas izstrādes izmaksas;

14.8.4. piedalīšanās specializētajos tūrisma gadatirgos, izstādēs (dalības maksa; stenda platības īre; nomas maksa par ekspozīcijas laukumu; nomas maksa par stenda konstrukciju, stenda konstrukcijas izgatavošanas izmaksas; nomas maksa par stenda aprīkojumu (piemēram, elektrība, paklājs); informācijas ievietošana izstādes vai gadatirgus katalogā; publikācijas plašsaziņas līdzekļos, publikācijas izstādes vai gadatirgus organizētāja mājaslapā internetā; produkcijas demonstrēšanas izmaksas; nomas maksa par prezentāciju un konferenču zāli, atļauju un licenču izmaksas; tulkošanas pakalpojumu izmaksas izstādes un gadatirgus norises vietā; darbinieku komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā); ceļa (transporta) izdevumi; bagāžas, tai skaitā stenda un ekspozīcijas transportēšanas izdevumi līdz izstādes, gadatirgus norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, gadatirgi; ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas līdz izstādes, gadatirgus norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, gadatirgi; vietējā transporta izmaksas, lai nokļūtu izstādes vai gadatirgus norises vietā (sabiedriskais transports, taksometrs, autotransporta noma); degvielas izmaksas, ja tiek izmantots dienesta autotransports vai transportlīdzeklis tiek nomāts; apdrošināšana komandējuma laikā; vīzu noformēšanas izmaksas);

14.9. izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem par projekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības fondu īstenošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, nepārsniedzot 1 % no projekta attiecinā­majām tiešajām izmaksām;

14.10. pievienotās vērtības nodoklis, kas tieši saistīts ar līdzfinansēto projektu, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt pilnībā vai daļēji atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.34)

14.1 Projekta tiešās attiecināmās izmaksas minētas šo noteikumu 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6., 14.7. un 14.8.apakš­punktā.

(MK 13.01.2009. noteikumu Nr.34 redakcijā)

15. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

15.1. procentu maksājumi, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi par valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

15.2. muitas nodokļi un nodevu maksājumi, pievienotās vērtības nodoklis, izņemot šo noteikumu 14.10.apakšpunktā minēto gadījumu;

15.3. soda naudas, līgumsodi, nokavējuma procenti, naudas sodi un tiesvedības izdevumi;

15.4. personālam izmaksātās prēmijas vai dāvanas;

15.5. nekustamā īpašuma pirkuma vai nomas izmaksas;

15.6. izmaksas, kas attiecas uz līzinga un nomas darījumiem;

15.7. vienkāršotas renovācijas un vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas;

15.8. izmaksas, kas veiktas, pirms noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, izņemot šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minēto gadījumu.

16. Aktivitātes ietvaros atbalsta tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas un pamatotas.

17. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkuma procedūru.

18. Aktivitātes ietvaros sniegto finansējumu projektiem neapvieno ar citu finansējuma programmu vai individuālo finansējuma projektu ietvaros sniegto atbalstu tām pašām attiecināmajām izmaksām.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.845 redakcijā)

19. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepār­sniedz 85 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

20. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs var saņemt finansējumu ne vairāk kā vienam projekta iesniegumam. Maksimāli pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs vienam projekta iesniegumam pirmajā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā ir 700 000 latu, otrajā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā - 400 000 latu. Minimāli pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs vienam projekta iesniegumam abās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās ir 70 000 latu.

21. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā apstiprinātos projektus īsteno triju gadu laikā pēc tam, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu. Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā apstiprinātos projektus īsteno divu gadu laikā pēc tam, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.845 redakcijā)

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

22. Projektu iesniegumus iesniedz divās kārtās. Pirmo kārtu organizē par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 5 600 000 latu apmērā, otro kārtu organizē par atlikušo finansējumu.

23. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu un iesniegšanas pārtraukšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

23.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

23.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

24. Paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina vismaz mēnesi, pirms uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, norādot projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamo finansējumu, sākuma un beigu termiņu, projektu iesniegšanas adresi un sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi. Paziņojumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei un vadošajai iestādei.

25. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbī­bas iestādē iesniedz projekta iesniegumu. Projekta iesniegums sastāv no:

25.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums);

25.2. papildus iesniedzamiem dokumentiem:

25.2.1. (svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.845);

25.2.2. projekta iesniedzēja nolikuma kopiju;

25.2.3. pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas apliecības kopiju, ja projekta iesniedzējs ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona;

25.2.4. būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem, ja būvvaldē nav akceptēts un netiek iesniegts būvprojekts skiču vai tehniskā projekta stadijā;

25.2.5. būvvaldes izsniegtajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem norādīto visu inženier­komunikāciju īpašnieku vai apsaimniekotāju izsniegtas tehnisko noteikumu kopijas (tai skaitā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tehnisko noteikumu kopija), ja būvvaldē nav akceptēts un netiek iesniegts būvprojekts skiču vai tehniskā projekta stadijā;

25.2.6. būvvaldes apstiprinātu būvprojekta (skiču projekta stadijā) kopiju par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem, ja būvprojekts tehniskā projekta stadijā nav akceptēts būvvaldē pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un ja tas ir izstrādāts saskaņā ar būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

25.2.7. būvvaldes akceptētu būvprojekta (tehniskā projekta stadijā) kopiju par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem, ja būvprojekts tehniskā projekta stadijā ir akceptēts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ja piemērojams);

25.2.8. atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un normatīvajiem aktiem būvniecības jomā izstrādātas būvniecības izmaksu tāmes kopiju, nodalot un secīgi norādot visas darbu un materiālu izmaksu pozīcijas, kas iekļautas projekta attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās;

25.2.9. tā būvinženiera sertifikāta kopiju, kas izstrādājis būvniecības izmaksu tāmi;

25.2.10. pašvaldības domes lēmumu par piedalīšanos projektā un visu ar projektu īstenošanu saistīto juridisko saistību uzņemšanos, norādot projekta iesnieguma kopējās izmaksas un priekšfinansēšanas avotus;

25.2.11. Finanšu ministrijas piekrišanas vēstuli projekta īstenošanai, ja pašvaldība atrodas finanšu stabilizācijas procesā;

25.2.12. sadarbības protokola vai līguma kopijas ar tūrisma aģentūru, operatoru vai komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju par projekta ietvaros izveidotā vai labiekārtotā objekta iekļaušanu tūrisma maršrutā pēc projekta īstenošanas (ja pieejamas);

25.2.13. pirmajā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā - izdruku vai kopiju no Latvijas un/vai ārvalstu komersantu tūrisma katalogiem vai ceļvežiem (2005., 2006. un 2007.gada izdevumu), kas sniedz informāciju par tūrisma piedāvājumu vismaz Latvijas līmenī. Izdrukā vai kopijā jābūt iekļautam nosaukumam, izdevējam, izdošanas gadam un aprakstam (ja pieejami);

25.2.14. (svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.845);

25.2.15. (svītrots ar MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1249);

25.2.16. Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.

(Grozīts ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.34; MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.845)

26. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektronisko pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu pieņemšanu:

26.1. ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu tiek uzskatīts pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums;

26.2. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par tā iesniegšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegšanas termiņa beigām;

26.3. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesniegšanas datumu uzskata sadarbības iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu.

27. Iesniedzamie dokumenti atbilst šādām prasībām:

27.1. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

27.2. ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, pievieno apliecinātu dokumentu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā;

27.3. projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu minētajām prasībām;

27.4. projekta iesnieguma veidlapu (informāciju iesniedz DOC datņu formātā) un projekta iesnieguma veidlapas 6.1., 6.2., 7.2., 7.3. un 7.4.sadaļu (informāciju iesniedz XLS datņu formātā) papildus iesniedz elektroniski (ierakstītu nepārrakstāmā kompaktdiskā) vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi (veidlapa@liaa.gov.lv).

(Grozīts ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.34; MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.845)

28. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā, cietos vākos, sanumurētu, ar satura rādītāju, pēdējās lapas aizmugurē diegu galus pielīmē un apzīmogo ar pašvaldības zīmogu, uz uzlīmes ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, kā arī apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.845 redakcijā)

29. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz sadarbības iestādes norādīto elektronisko pastu, ievēro šādas prasības:

29.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

29.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF, vai JPG datņu formātā;

29.3. projekta iesniegums - projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamie dokumenti kopā - ir parakstīts ar projekta iesniedzēja elektronisko parakstu un pievienotu laika zīmogu;

29.4. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar to autora drošu elektronisku parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu atlases termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu atlases termiņa beigām;

29.5. projekta iesnieguma veidlapas 6.1., 6.2., 7.2., 7.3. un 7.4.sadaļu iesniedz XLS datņu formātā.

30. Sadarbības iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam izsniedz uzreiz pēc projekta iesnieguma saņemšanas. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu vai elektroniski, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc atlases kārtas beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.845 redakcijā)

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

31. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestāde. Projektu iesniegumu atbilstību kvalitātes, neprecizējamiem atbilstības un neprecizējamiem administratīvajiem kritērijiem, kā arī finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ir pārstāvji no sadarbības iestādes, atbildīgās iestādes un valsts tūrisma politikas īstenotājas institūcijas. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.845 redakcijā)

32. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes apstiprināta kārtība.

33. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas metodiku, kas noteikta normatīvajā aktā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanu.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.845 redakcijā)

34. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" - atbilst, "Nē" - neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.845)

35. Projektu iesniegumu vērtēšanas secība:

35.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 37.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums šim kritērijam neatbilst, vērtēšanu neturpina;

35.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 37.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 23., 24., 26., 29. un 34.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no minētajiem kritērijiem, vērtēšanu neturpina;

35.3. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikuma 23., 24., 26., 29., 34. un 37.punktā minētajiem kritērijiem, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (pirmajā atlases kārtā no 1. līdz 10.kvalitātes kritērijam, otrajā atlases kārtā no 11. līdz 18.kvalitātes kritērijam). Ja vairāki projektu iesniegumi kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmuši vienādu punktu skaitu, pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā priekšroku dod projekta iesniegumam ar augstāku administratīvajā teritorijā 2006.gadā nakšņojošo tūristu skaitu, bet otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā – ar zemāku teritorijas attīstības indeksu;

35.4. visus projektu iesniegumus, kas vērtēti pēc šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem, vērtē pēc šo noteikumu 3.pielikuma 39.punktā minētā kritērija. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 39.punktā minētajam kritērijam, vērtēšanu neturpina;

35.5. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 39.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību pārējiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kritērijiem.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.845 redakcijā)

36. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav iesniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

37. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 40.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums minētajam kritērijam neatbilst, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Attiecīgo lēmumu sadarbības iestādes vadītājs pieņem mēneša laikā pēc projektu iesniegumu atlases kārtas beigām.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.845 redakcijā)

37.1 Ja projekta iesniegums neatbilst 3.pielikuma 40.punktā minētajam kritērijam, lēmumā par projekta iesnieguma noraidīšanu papildus Administratīvā procesa likumā noteiktajai informācijai norāda:

37.1 1. punktu skaitu, ko saņēmis projekta iesniegums;

37.1 2. vietu, kuru ieņem projekta iesniegums, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo;

37.1 3. informāciju atbilstoši šo noteikumu 39.punktā noteiktajam;

37.1 4. informāciju, ka tad, ja kāds no projekta iesniedzējiem pēc sadarbības iestādes uzaicinājuma nenoslēdz vienošanos par projekta īstenošanu, neiesniedz lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu norādīto papildu vai precizējošo informāciju vai neizpilda lēmumā ietvertos nosacījumus, sadarbības iestādes vadītājs triju dienu laikā nosūta vēstuli ar lūgumu apliecināt gatavību īstenot projektu tam projekta iesniedzējam, kura projekta iesniegums pēc projektu iesniegumu sarindošanas prioritārā secībā ir nākamais visvairāk punktu ieguvušais, bet par kuru ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ. Ja projekta iesniedzējs piecu dienu laikā pēc tam, kad sadarbības iestāde nosūtījusi vēstuli, ir apliecinājis gatavību īstenot projektu, sadarbības iestādes vadītājs triju dienu laikā pieņem lēmumu par tiesiski nelabvēlīga administratīvā akta atcelšanu un par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.845 redakcijā)

38. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu sadarbības iestādes vadītājs pieņem, ja projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem šo noteikumu 3.pielikuma 23., 24., 26., 29., 34., 37., 39. un 40.punk­tā minētajiem kritērijiem.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.845 redakcijā)

39. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos par projekta īstenošanu:

39.1. jāprecizē projekta iesnieguma finanšu plāns un izmaksu tāme, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas. Precizējot projekta iesniegumu, attiecināmo izmaksu kopsummu, finansējuma apmēru un intensitāti nedrīkst palielināt;

39.2. jāsniedz papildu informācija, ja projekta iesniegumā nav ietverta pilnīga informācija vai ietvertā informācija ir neskaidra;

39.3. no projekta attiecināmajām izmaksām jāsvītro izmaksas, kas šo noteikumu 13. un 15.punktā noteiktas kā neattiecināmas;

39.4. jāprecizē projekta īstenošanas laiks;

39.5. jāprecizē finansējuma apmērs atbilstoši šo noteikumu 19. un 20.punktam;

39.6. jāapliecina nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu samaksa pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

39.7. jāprecizē projekta iesniegums atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 19., 20., 21., 22., 25., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 35., 36. un 38.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

39.8. projekta iesniegums jānoformē atbilstoši šo noteikumu 27., 28. un 29.punktam.

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.845)

40. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde norāda projekta iesniedzējam pieprasīto papildu vai precizējošo informāciju, kas minēta šo noteikumu 39.punktā, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama. Pēc informācijas iesniegšanas projekta iesnieguma kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts.

(MK 13.01.2009. noteikumu Nr.34 redakcijā)

41. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nedrīkst būt garāks par četrām nedēļām no lēmuma paziņošanas dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē izvērtēšanai. Sadarbības iestāde četru nedēļu laikā izvērtē iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajam nosacījumam. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai arī nosacījumi netiek izpildīti lēmumā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas nosūta projekta iesniedzējam.

(MK 13.01.2009. noteikumu Nr.34 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.845)

42. Šo noteikumu 41.punktā minēto termiņu nepagarina.

43. Kārtību, kādā projekta iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt vai pārsūdzēt pieņemtos lēmumus, nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums. Šo noteikumu 41.punktā minētā atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmuma ar nosacījumu tiesiskuma kontroli.

43.1 Finansējuma saņēmēja pienākums ir mēneša laikā no dienas, kad parakstīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi ir izpildīti, noslēgt vienošanos par projekta īstenošanu.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.845 redakcijā)

VII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

44. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, piecu darbdienu laikā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē iepirkuma plānu.

44.1 Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu par būvdarbiem izsludina triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, ja, iesniedzot projekta iesniegumu, tam tika pievienots būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā. Ja minētais būvprojekts netika pievienots, iepirkuma konkursu par būvdarbiem izsludina deviņu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas. Ja konkurss netiek izsludināts šajā punktā minētajos termiņos, sadarbības iestāde var lemt izbeigt vienošanos par projekta īstenošanu.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.845 redakcijā)

45. Finansējuma saņēmējam pieejamie maksājuma veidi:

45.1. starpposma maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem, un kuru var pieprasīt vismaz reizi trijos mēnešos;

45.2. noslēguma maksājums, ko piešķir pēc projekta īstenošanas, pamato­joties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.845 redakcijā)

46. (Svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.845)

47. (Svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.845)

48. (Svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.845)

49. Finansējuma saņēmējs var saņemt starpposma vai noslēguma maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

49.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis vienošanos par projekta īstenošanu;

49.2. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas uzsākšanai ir atvēris atsevišķu norēķinu kontu Valsts kasē, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi;

49.3. ieguldījumi, izņemot šo noteikumu 14.2., 14.8., 14.9. un 14.10.apakšpunktā minētās izmaksas, iekļauti finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas paliks finansējuma saņēmēja īpašumā;

49.4. ieguldījumi ir faktiski veikti un uzskaitīti finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, izmaksas ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;

49.5. ieguldījumi ir nepieciešami projekta īstenošanai, ir paredzēti apstiprinātajā projekta iesniegumā un ir veikti, ievērojot atbilstošas finanšu vadības principu, tas ir, ievērojot ekonomiskuma, produktivitātes un efekti­vitātes principus;

49.6. izmaksas ir radušās laikposmā, kas noteikts, slēdzot vienošanos par projekta īstenošanu (tas ir, šīs vienošanās darbības laikā, ja vien nav paredzētas tādas attiecināmās izmaksas, kas var būt veiktas pirms vienošanās slēgšanas atbilstoši šo noteikumu 14.1.apakšpunktam), un ir pamatotas ar samaksātiem rēķiniem vai citiem atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

49.7. finansējuma saņēmējs ir sagatavojis un paredzētajā termiņā iesnie­dzis sadarbības iestādē starpposma un noslēguma atskaites;

49.8. iesniegtās starpposma un noslēguma atskaites pēc sadarbības iestā­des veiktās uzraudzības pārbaudes tiek apstiprinātas.

50. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējuma apmēru šādos gadījumos:

50.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

50.2. ja nav īstenota kāda no paredzētajām aktivitātēm, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

50.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

50.4. ja projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

50.5. ja projekta iesniedzējs projekta īstenošanas laikā ir maldinājis sadarbības iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju.

51. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no projekta iesniedzēja nepieciešamo papildu informāciju.

52. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata izvērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav nepamatoti augstas.

53. Sadarbības iestāde maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot projekta īstenošanai Valsts kasē atvērto projekta iesniedzēja kontu, kurš norādīts maksājuma pieprasījumā.

54. Sadarbības iestāde projekta iesniedzējam izmaksājamo finansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi, iepirkuma dokumentāciju un iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, kas sagatavoti, ievērojot maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības.

55. Laužot vienošanos par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde pieprasa no finansējuma saņēmēja pilnā apmērā atmaksāt izmaksāto finansējumu.

56. Finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā (ja tāda ir) par projekta ieviešanas gaitu ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

57. Projekta iesniedzējs uzglabā savu projekta iesnieguma oriģinālu vai tā atvasinājumu ar juridisku spēku līdz projektu izvērtēšanas beigām, bet, ja projekts ir apstiprināts, - līdz 2021.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 17.marta noteikumiem Nr.187

(Pielikums grozīts ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.34; MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.845; MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1249)

KN187P1_PAGE_02.JPG (76577 bytes)

KN187P1_PAGE_03.JPG (99156 bytes)

KN187P1_PAGE_07.JPG (75549 bytes)

KN187P1_PAGE_12.JPG (37827 bytes)

KN187P1_PAGE_14.JPG (42091 bytes)

KN187P1_PAGE_15.JPG (52927 bytes)

KN187P1_PAGE_16.JPG (43383 bytes)

KN187P1_PAGE_17.JPG (43914 bytes)

KN187P1_PAGE_18.JPG (49524 bytes)

KN187P1_PAGE_19.JPG (30602 bytes)

KN187P1_PAGE_20.JPG (33063 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 17.marta noteikumiem Nr.187

(Pielikums svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.845)

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 17.marta noteikumiem Nr.187
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.34; MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.845; MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1249)

1. Kvalitātes kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Punktu skala

I kārta

Vērtēšanas kritēriji pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā

1.

Projekta gatavība tā iesniegšanas brīdī:

0-10

1.1.

projekta iesniegumam ir pievienots plānošanas-arhitektūras uzdevums

0

1.2.

projekta iesniegumam ir pievienots plānošanas-arhitektūras uzdevums un tehniskie noteikumi

3

1.3.

projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē saskaņots būvprojekts skiču projekta stadijā

6

1.4.

projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā

10

2.

Projekta iesniegumam pievienots sadarbības protokols vai līgums ar tūrisma aģentūru, operatoru vai komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju, kurš reģistrēts Tūrisma attīstības valsts aģentūras tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzē, par projekta ietvaros izveidotā vai labiekārtotā objekta iekļaušanu tūrisma maršrutā pēc projekta īstenošanas:

0-5

2.1.

sadarbības protokols vai līgums ar tūrisma aģentūru, operatoru vai komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju nav pievienots

0

2.2.

pievienots sadarbības protokols vai līgums ar vienu tūrisma aģentūru, operatoru vai komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju

1

2.3.

pievienots sadarbības protokols vai līgums ar divām tūrisma aģentūrām, operatoriem vai komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

3

2.4.

pievienots sadarbības protokols vai līgums ar trim un vairāk tūrisma aģentūrām, operatoriem vai komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

5

3.

Administratīvajā teritorijā tūristu mītnēs nakšņojošo tūristu skaits (pēc Centrālās statistikas pārvaldes 2006.gada datiem)

0-30

3.1.

līdz 4999

0

3.2.

no 5000 līdz 9999

10

3.3.

no 10000 līdz 14999

20

3.4.

virs 15000

30

4.

Projekta ietvaros paredzēti valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa mārketinga pasākumi vietējā un starptautiskajā tirgū:

0-5

4.1.

mārketinga pasākumi nav paredzēti vai ir paredzēts tikai viens mārketinga pasākuma veids

0

4.2.

paredzēti vismaz divi mārketinga pasākumu veidi

1

4.3.

paredzēti vismaz trīs mārketinga pasākumu veidi

3

4.4.

paredzēti četri vai vairāk mārketinga pasākumu veidi

5

5.

Pilsētbūvniecības piemineklis vai tā daļa ir iekļauta Latvijas un/vai ārvalstu komersantu tūrisma katalogos un ceļvežos (2005., 2006. un 2007.gada izdevumos), kas sniedz informāciju par tūrisma piedāvājumu vismaz Latvijas nacionālā līmenī:

0-10

5.1.

aprakstu kopijas nav pievienotas

0

5.2.

pievienota vismaz viena apraksta kopija

3

5.3.

pievienotas vismaz piecu aprakstu kopijas

6

5.4.

pievienotas vismaz 10 aprakstu kopijas

10

6.

Projekts veicina tūrisma produkta piedāvājuma paplašināšanos:

0-10

6.1.

tūrisma produkta piedāvājums saglabājas esošajā apjomā

0

6.2.

tiek paplašināts esošais tūrisma produkta piedāvājums

5

6.3.

tiek radīts jauns tūrisma produkta piedāvājums

10

7.

Projekta ietvaros veiktās investīcijas attiecībā pret plānoto tūristu skaitu objektā gada laikā pēc projekta īstenošanas:

0-5

7.1.

investīcijas virs 200 latiem uz vienu piesaistīto tūristu

0

7.2.

investīcijas no 150 latiem līdz 200 latiem uz vienu piesaistīto tūristu

1

7.3.

investīcijas no 100 latiem līdz 150 latiem uz vienu piesaistīto tūristu

3

7.4.

investīcijas zem 100 latiem uz vienu piesaistīto tūristu

5

1.1. Kritēriji pa horizontālajām prioritātēm

Punktu skala

8.

Pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte:

0-20

8.1.

85 %

0

8.2.

no 75,01 % līdz 84,99 %

6

8.3.

no 65,01 % līdz 75 %

13

8.4.

līdz 65 %

20

9.

Projekta īstenošanas vietas (pašvaldības) teritorijas attīstības indekss projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas noslēgšanas dienā ir:

0-3

9.1.

lielāks par 0

0

9.2.

no 0 līdz -0,499

1

9.3.

no -0,500 līdz -0,899

2

9.4.

no -0,900 un mazāk

3

10.

Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

0-2

10.1.

projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

0

10.2.

projektā paredzētas 1-3 specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

1

10.3.

projektā paredzētas 4 un vairāk specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

2

II kārta

Vērtēšanas kritēriji otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā

11.

Projekta gatavība tā iesniegšanas dienā:

0-10

11.1.

projekta iesniegumam ir pievienots plānošanas-arhitektūras uzdevums

0

11.2.

projekta iesniegumam ir pievienots plānošanas-arhitektūras uzdevums un tehniskie noteikumi

3

11.3.

projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē saskaņots būvprojekts skiču projekta stadijā

6

11.4.

projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā

10

12.

Projekta iesniegumam pievienots sadarbības protokols vai līgums ar tūrisma aģentūru, operatoru vai komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju par projekta ietvaros izveidotā vai labiekārtotā objekta iekļaušanu tūrisma maršrutā pēc projekta īstenošanas:

0-3

12.1.

sadarbības protokols vai līgums ar tūrisma aģentūru, operatoru vai komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju iesniegumam nav pievienots

0

12.2.

pievienots sadarbības protokols vai līgums ar vienu tūrisma aģentūru, operatoru vai komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju

1

12.3.

pievienots sadarbības protokols vai līgums ar divām tūrisma aģentūrām, operatoriem vai komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

2

12.4.

pievienots sadarbības protokols vai līgums ar trim un vairāk tūrisma aģentūrām, operatoriem vai komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

3

13.

Projekta ietvaros paredzēti valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa mārketinga pasākumi vietējā un starptautiskajā tirgū:

0-10

13.1.

mārketinga pasākumi nav paredzēti vai ir paredzēts tikai viens mārketinga pasākuma veids

0

13.2.

paredzēti vismaz divi mārketinga pasākumu veidi

3

13.3.

paredzēti vismaz trīs mārketinga pasākumu veidi

6

13.4.

paredzēti četri vai vairāk mārketinga pasākumu veidi

10

14.

Projekts veicina tūrisma produkta piedāvājuma paplašināšanos:

0-15

14.1.

tūrisma produkta piedāvājums saglabājas esošajā apjomā

0

14.2.

tiek paplašināts esošais tūrisma produkta piedāvājums

10

14.3.

tiek radīts jauns tūrisma produkta piedāvājums

15

15.

Projekta ietvaros veiktās investīcijas attiecībā pret plānoto tūristu skaitu objektā gada laikā pēc projekta īstenošanas:

0-5

15.1.

investīcijas virs 200 latiem uz vienu piesaistīto tūristu

0

15.2.

investīcijas no 150 latiem līdz 200 latiem uz vienu piesaistīto tūristu

1

15.3.

investīcijas no 100 latiem līdz 150 latiem uz vienu piesaistīto tūristu

3

15.4.

investīcijas zem 100 latiem uz vienu piesaistīto tūristu

5

1.1. Kritēriji pa horizontālajām prioritātēm

Punktu skala

16.

Pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte:

0-20

16.1.

85 %

0

16.2.

no 75,01 % līdz 84,99 %

6

16.3.

no 65,01 % līdz 75 %

13

16.4.

līdz 65 %

20

17.

Projekta īstenošanas vietas (pašvaldības) teritorijas attīstības indekss projektu iesniegumu atlases kārtas noslēgšanas dienā ir:

0-35

17.1.

lielāks par 1

0

17.2.

no 0,001 līdz 0,999

20

17.3.

no –0,999 līdz 0

30

17.4.

no –1,999 līdz –1

32

17.5.mazāks par –2

35

18.

Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

0-2

18.1.

projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

0

18.2.

projektā paredzētas 1-3 specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

1

18.3.

projektā paredzētas 4 un vairāk specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

2

2. Atbilstības kritēriji

2.1. Projekta atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

19.

Projekta izmaksu un finansēšanas avotu sadalījuma aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi

20.

Projekta attiecināmo izmaksu veidi un apjoms atbilst aktivitātē noteiktajam

21.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst aktivitātē noteiktajam apmēram

22.

Izdevumi ir ekonomiski pamatoti un nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos

23.

Finansējuma saņēmējs veic investīcijas pašvaldības īpašumā esošā valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī, kurš līdz 2007.gada 1.janvārim iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā

24.

Īstenojot projektā plānotās aktivitātes, finansējuma saņēmējs nodrošina objekta autentiskuma saglabāšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

25.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

26.

Projekta iesniedzējs ir pašvaldība, un tā atbilst noteiktajām prasībām

27.

Projekta iesniedzējs ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos

3. Administratīvie kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

28.

Projekta iesniegumā finanšu aprēķins veikts latos

29.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

30.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām un ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

31.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

32.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu

33.

Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz aktivitātē noteikto laikposmu

34.

Projekta iesniedzējs vienas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nav iesniedzis vairāk par vienu projekta iesniegumu un nav saņēmis finansējumu iepriekšējā projektu iesniegumu atlases kārtā šīs aktivitātes ietvaros

35.

Projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts latviešu valodā

36.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

37.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

38.

Projekta iesniegums iesniegts vienā eksemplārā, projekta iesnieguma veidlapa iesniegta elektroniski (ja iesniegts papīra formā)
4. Finansējuma piešķiršanas kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

39.

Projekta iesniegums atbilst 23., 24., 26., 29., 34. un 37.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī kvalitātes kritēriju vērtējums ir vismaz 60 punktu

40.

Sarindojot 39.punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ar “Jā” novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, projekta iesniegumam pietiek projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamā finansējuma

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 187Pieņemts: 17.03.2008.Stājas spēkā: 05.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 53, 04.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
173386
{"selected":{"value":"06.10.2011","content":"<font class='s-1'>06.10.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.10.2011","iso_value":"2011\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2010","iso_value":"2010\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2010.-05.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2009","iso_value":"2009\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2009.-15.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.08.2009","iso_value":"2009\/08\/08","content":"<font class='s-1'>08.08.2009.-06.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2009","iso_value":"2009\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2009.-07.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2008","iso_value":"2008\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2008.-20.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.10.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)