Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.; 1997, 5.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt likuma nosaukumā un visā likuma tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Aizstāt 3.pantā vārdus "uzņēmumiem un statūtsabiedrībām, kā arī uzņēmējsabiedrībām" ar vārdiem "valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī kapitālsabiedrībām".

3. 4.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja kredītiestāde ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, tā kredītu izsniedz Kredītiestāžu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "uzņēmumiem, statūtsabiedrībām un uzņēmējsabiedrībām" ar vārdiem "valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī kapitālsabiedrībām";

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdu "uzņēmējsabiedrībām" ar vārdu "kapitālsabiedrībām";

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) gadījumiem, kad valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība izsniedz aizdevumus un dod galvojumus un garantijas, iepriekš saņemot rakstveida atļauju no valsts vai pašvaldības kapitāla daļu turētāja;";

izteikt ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja šā panta otrajā daļā minētā kapitālsabiedrība tiek privatizēta vai arī kapitālsabiedrībā tiek privatizētas vai atsavinātas valsts vai pašvaldības kapitāla daļas, minētā atļauja jāsaņem no institūcijas, kas veic valsts vai pašvaldības īpašuma atsavināšanu.

(5) Valsts vai pašvaldības kapitāla daļas turētājs šā panta otrajā daļā minētajā kapitālsabiedrībā un institūcija, kas veic privatizāciju vai atsavināšanu, izveido galvojumu un garantiju reģistru, kā arī glabā katra galvojuma vai garantijas vienu oriģināleksemplāru. Galvojumi un garantijas nav spēkā, ja nav reģistrēti attiecīgajā reģistrā.

(6) Ja šā panta otrajā daļā minētā kapitālsabiedrība tiek nodota privatizācijai vai atsavināšanai, kā arī gadījumā, ja šajā kapitālsabiedrībā tiek privatizētas vai atsavinātas valsts vai pašvaldības kapitāla daļas, valsts vai pašvaldības kapitāla daļu turētājs nodod attiecīgo reģistru institūcijai, kas veic valsts īpašuma atsavināšanu."

4. Izteikt 5.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, aizliegts valsts vai pašvaldību mantu nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad:

1) valsts mantu nodod pašvaldībai lietošanā;

2) valsts mantu valsts iestāde nodod citai valsts iestādei lietošanā vai valdījumā;

21) valsts mantu valsts iestāde nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai;

22) pašvaldības mantu nodod valsts iestādei lietošanā;

3) pašvaldība vienas savas iestādes mantu nodod citai pašvaldības iestādei lietošanā;

4) viena pašvaldība savu mantu nodod citai pašvaldībai lietošanā;

41) pašvaldība savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai;

5) citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos ir atļauts valsts vai pašvaldību mantu nodot bezatlīdzības lietošanā.

(3) Ja valsts vai pašvaldības mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju:

1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts;

2) nodošanas nepieciešamība un lietderība;

3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš;

4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ;

5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu.

(4) Ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot valsts vai pašvaldības nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome), ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi.

(5) Lēmumu par valsts vai pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome). Valsts vai pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Valsts vai pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot atkārtoti.

(6) Pamatojoties uz lēmumu par valsts vai pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu (vienošanos)."

5. Aizstāt 6.pantā vārdus "uzņēmumiem un statūtsabiedrībām, kā arī uzņēmējsabiedrībām" ar vārdiem "valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī kapitālsabiedrībām".

6. Aizstāt 7.panta pirmajā daļā vārdus "uzņēmumiem un statūtsabiedrībām, kā arī uzņēmējsabiedrībām" ar vārdiem "valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī kapitālsabiedrībām".

7. Aizstāt 8.pantā vārdus "uzņēmumiem un statūtsabiedrībām, kā arī uzņēmējsabiedrībām" ar vārdiem "valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī kapitālsabiedrībām".

8. Aizstāt 9.panta otrajā daļā vārdus "valsts uzņēmumu, statūtsabiedrību vai uzņēmējsabiedrību" ar vārdiem "valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību vai kapitālsabiedrību".

9. Aizstāt 10.panta otrajā daļā vārdus "valsts un pašvaldību uzņēmumi, statūtsabiedrības, kā arī uzņēmējsabiedrības" ar vārdiem "valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī kapitālsabiedrības".

10. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Dāvināšanas (ziedošanas) noteikumi

(1) Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa nepārsniedz 500 latus, lēmumu par tā piešķiršanu var pieņemt attiecīgās valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības izpildinstitūcija vai tādas kapitālsabiedrības izpildinstitūcija, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus.

(2) Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 500 latus, to drīkst piešķirt tikai ar:

1) finanšu ministra atļauju, ja dāvinājumu (ziedojumu) vēlas piešķirt valsts kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā valsts daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus;

2) attiecīgās pašvaldības domes (padomes) atļauju, ja dāvinājumu (ziedojumu) vēlas piešķirt pašvaldības kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus;

3) ar finanšu ministra un attiecīgās pašvaldības domes (padomes) atļauju, ja kapitālsabiedrības pamatkapitālā valsts un pašvaldības daļas nepārsniedz 50 procentus, bet to īpašumā esošo kapitāla daļu summa pārsniedz 50 procentus."

11. Izslēgt 12.panta trešo daļu.

12. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts kontrolei ir tiesības pārbaudīt, kā fiziskās un juridiskās personas ir izlietojušas finanšu līdzekļus un mantu, ko tām dāvinājušas (ziedojušas) valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības vai kapitālsabiedrības, kuru pamatkapitālā ir valsts vai pašvaldības daļa.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "ziedojuši (dāvinājuši) attiecīgās pašvaldības uzņēmumi, statūtsabiedrības, kā arī uzņēmējsabiedrības" ar vārdiem "dāvinājušas (ziedojušas) pašvaldības kapitālsabiedrības vai kapitālsabiedrības".

13. Izteikt 14. un 15.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Dāvinājuma (ziedojuma) piešķiršanas publiskums

Valsts vai pašvaldību institūciju noslēgtie dāvinājuma (ziedojuma) līgumi, kā arī informācija par dāvinājumiem (ziedojumiem), kas izdarīti šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā, uzskatāma par vispārpieejamu informāciju un ir ikvienam pieejama saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.

15.pants. Atbildība par šā likuma noteikumu izpildi

Personas, kuras pārkāpušas šā likuma 2.-12.panta noteikumus, saucamas pie likumā noteiktās atbildības. Ja minētos noteikumus pārkāpusi koleģiāla institūcija, saucot pie atbildības šīs institūcijas locekļus, ņem vērā attiecīgā likuma noteikumus par koleģiālas institūcijas locekļu atbildību."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 6.martā.
Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2008.gada 26.martā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.03.2008.Stājas spēkā: 09.04.2008.Tēma: PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 26.03.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 8, 24.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
172870
09.04.2008
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)