Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.131

Rīgā 2008.gada 26.februārī (prot. Nr.12 29.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitāti "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība"
I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakal­pojumi" papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitāti "Onkoloģijas slimnieku radio­terapijas ārstēšanas attīstība" (turpmāk - aktivitāte);

1.2. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam (turpmāk - projekta iesniedzējs);

1.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu (turpmāk - projekta iesniegums) vērtēšanas kritērijus.

2. Aktivitātes mērķis ir onkoloģijas slimnieku ārstēšanai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana un medicīnisko ierīču pilnveidošana, turpinot onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu koncentrēšanu Daugavpilī, Liepājā un Rīgā.

3. Aktivitātes mērķa īstenošanā sasniedzami šādi aktivitātes uzraudzības rādītāji:

3.1. iegādāties un uzstādīt jaunu onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas aparatūru četrās ārstniecības iestādēs;

3.2. uzlabot četru ārstniecības iestāžu infrastruktūru.

4. Aktivitātes mērķa grupa ir pacienti, kas slimo ar onkoloģiskajām slimībām.

5. Aktivitāti īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda ierobežotās projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Aktivitātei pieejamais finansējums ir 9 714 345 lati, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 8 257 192 lati un valsts budžeta līdzfinansējums 1 457 153 lati.

(MK 16.08.2011. noteikumu Nr.635 redakcijā)

7. Aktivitātes ietvaros medicīnisko ierīču piegādes iepirkumu organizē un veic Nacionālais veselības dienests. Iepirkumu veic centralizēti visiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējiem (turpmāk - finansējuma saņēmējs).

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1344; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.862)

8. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija, nodrošinot pakalpojumu pieejamību pacientiem, kas slimo ar onkoloģiskajām slimībām, attīstot un koncentrējot onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumus Daugavpilī, Liepājā un Rīgā.

II. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde

9. Atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Veselības ministrija, sadarbības iestādes funkcijas nodrošina valsts aģentūra "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra".

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1344; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.862)

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

11. Atbildīgās iestādes kompetence:

11.1. sniegt informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un nodrošināt projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodikas izstrādi;

11.2. uzkrāt datus par projektu iesniegumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

11.3. uzraudzīt pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

11.4. sagatavot valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu par apstiprinātajiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem un Eiropas Reģionālās attīstības fonda atmaksu;

11.5. izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

11.6. saskaņot sadarbības iestādes izstrādāto vienošanās projektu un līguma projektu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu;

11.7. plānot un īstenot informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicēt informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem.

(Grozīts ar MK 04.11.2008. noteikumiem Nr.925)

12. Sadarbības iestādes kompetence:

12.1. izveidot Eiropas Reģionālās attīstības fonda ierobežotās projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk - komisija);

12.2. nosūtīt uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk - uzaicinājums) šo noteikumu 13.punktā minētajam iesniedzēju lokam;

12.3. izvērtēt projekta iesniegumu un izdot pārvaldes lēmumu vai administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;

12.4. izstrādāt vienošanās projektu un līguma projektu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu;

12.5. slēgt vienošanos vai līgumu ar finansējuma saņēmēju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu;

12.6. izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkumu plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojam;

12.7. sniegt informāciju par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanu atbildīgajai iestādei atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai;

12.8. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 6.punktā noteiktās aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, kā arī nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veikt pārbaudes Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanas vietā un vadīt Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu līmenī;

12.9. sniegt informāciju finansējuma saņēmējam par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas līguma vai vienošanās noteikumu izpildi;

12.10. pārbaudīt finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasīju­mus, apstiprināt attiecināmo izdevumu summas un sagatavot maksājuma uzdevumus, sagatavot izdevumu deklarācijas un iesniegt tās pārbaudei vadošajā iestādē;

12.11. nodrošināt atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai nepiecie­šamās informācijas sagatavošanu;

12.12. uzkrāt datus par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

12.13. plānot un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 04.11.2008. noteikumiem Nr.925)

III. Aktivitātes īstenošanas nosacījumi un projekta iesniedzējam noteiktās prasības

13. Projekta iesniedzēji ir reģionālās un lokālās daudzprofilu slimnīcas, kuras sniedz stacionāro palīdzību onkoloģijā vai neiroonkoloģijā (tai skaitā ķīmijterapija un staru terapija), un reģionālās daudzprofilu slimnīcas, kuras plāno veidot apvienību ar ārstniecības iestādēm, kas sniedz stacionāro palīdzību onkoloģijā (tai skaitā ķīmijterapija un staru terapija).

14. Finansējuma saņēmējs aktivitātes ietvaros īsteno vienu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu.

15. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veid­lapas (pielikums) un šādiem pielikumiem:

15.1. projekta iesniedzēja pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecība, ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

15.2. (svītrots ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1344).

16. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakš­sadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš.

17. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapu noformē atbilstoši šo noteikumu 31.1.apakšpunktā noteiktajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

18. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas saturu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 31.2.apakšpunktā noteiktajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem un 31.3.apakšpunktā noteiktajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

19. Projekta iesniedzējs nodrošina, lai aktuālā informācija par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ieviešanas gaitu tiktu ievietota projekta iesniedzēja iestādes mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

20. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmērs ir 85 procenti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

21. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 983 926 lati, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 3 162 618 latu.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.318 redakcijā)

21.1 Aktivitātei pieejamais valsts budžeta līdzfinansējuma apmērs var būt līdz 15 procentiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(MK 16.08.2011. noteikumu Nr.635 redakcijā)

21.2 Sadarbības iestāde pārskaita finansējuma saņēmējam avansa maksājumu līdz 35 procentiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma, ņemot vērā termiņu un kārtību, kādu nosaka vienošanās vai līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu.

(MK 04.11.2008. noteikumu Nr.925 redakcijā)

21.3 Finansējuma saņēmējs visus projekta sadārdzinājumus, kas rodas projekta īstenošanas laikā, sedz no pašu līdzekļiem.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.318 redakcijā)

22. Aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu V nodaļā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, attiecināmajām izmaksām un to apjoma ierobežojumiem, kā arī sniedz Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošina to atbilstību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta mērķim, plānotajām darbībām un sagaidāmajiem rezultātiem. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projekta iesniegumā plāno tikai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta attiecināmo izmaksu segšanai.

23. Projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām prasībām, vai papīra formā trijos eksemplāros (oriģināls un divas kopijas), attiecīgi norādot "oriģināls" vai "kopija". Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, tam pievieno elektronisko kopiju uz elektronisko datu nesēja.

24. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz 28 kalendāra dienu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas datuma.

25. Projekta iesniedzējs atbilstoši šo noteikumu 43.punktā minētajam lēmumam precizēto projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz 14 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 43.punktā minētā lēmuma nosūtīša­nas datuma.

26. Projekta iesniegumu iesniedz personīgi, pa pastu vai elektroniski šo noteikumu 24.punktā minētajā termiņā:

26.1. ja projekta iesniegumu nosūta pa elektronisko pastu vai izmantojot atbildīgās iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas, par iesniegšanas laiku uzskata tā nosūtīšanas datumu sadarbības iestādes informācijas sistēmā. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegšanas termiņa beigām. Ja sadarbības iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai šis apgalvojums jāpamato;

26.2. ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

26.3. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par iesniegšanas datumu uzskata dokumenta reģistrēšanas datumu sadarbības iestādē.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

27. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst), "Jā ar nosacījumu" (atbilst, bet ir nepieciešama papildu informācija un skaidrojumi) vai "Nē" (neatbilst).

28. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

29. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 31.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, saskaņā ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un metodiku, kā arī ievērojot projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

30. Atbildīgā iestāde publicē savā mājaslapā internetā (www.vm.gov.lv) Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un metodiku, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

31. Projekta iesniegumu vērtē pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:

31.1. administratīvie vērtēšanas kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

31.1.1. projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 13.punktā noteiktajām prasībām un ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

31.1.2. projekta iesniegums ir iesniegts šo noteikumu 24.punktā norādītajā termiņā;

31.1.3. projekta iesniegums sagatavots datorrakstā;

31.1.4. projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā;

31.1.5. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

31.1.6. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, tai skaitā pievienoti noteiktie pielikumi;

31.1.7. projekta iesniegums ir bez dzēsumiem, aizkrāsojumiem, neatrunā­tiem labojumiem, svītrojumiem un papildinājumiem;

31.1.8. ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, tā oriģināls ir cauršūts vai caurauklots;

31.1.9. ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, tam ir pievienota elektroniskā kopija uz elektronisko datu nesēja;

31.1.10. ja projekta iesniegums iesniegts elektroniski, tas ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

31.1.11. projekta iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona;

31.1.12. ja projekta iesnieguma pielikumi nav latviešu valodā, tiem ir pievienots apliecināts dokumenta tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatī­vajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā;

31.1.13. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts precīzi un aritmētiski pareizi;

31.2. atbilstības vērtēšanas kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

31.2.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 14., 15., 16. un 21.punktā noteiktajām prasībām;

31.2.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts ir vērsts uz onkoloģijas slimnieku ārstēšanai nepieciešamās infrastruktūras un medicīnisko ierīču nodrošināšanu;

31.2.3. visas attiecināmajās izmaksās iekļautās izmaksas ir attiecināmas un atbilst šo noteikumu V nodaļā noteiktajām prasībām;

31.2.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa projekta iesniegumā nepārsniedz šo noteikumu 20.punktā noteikto apjomu;

31.2.5. projekta iesniegumā plānotās darbības ir precīzi definētas, pamatotas, atbilst projekta īstenošanas laika grafikam un vērstas uz projekta mērķu sasniegšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

31.2.6. projekta iesniegumā plānotie sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilst projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

31.2.7. projekta iesniegumā plānotie izdevumi ir samērīgi, pamatoti, nepieciešami Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmus rezultātus;

31.2.8. līdz 2009.gada 31.decembrim paredzēts izlietot ne mazāk par 35 % no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta finansējuma;

31.2.9. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas kapacitāte ir pietiekama un pamatota;

31.2.10. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros plānotās darbības nedublē darbības, kas tiek finansētas no citām Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātēm un citiem finanšu instrumentiem;

31.2.11. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir pietiekami un atbilstoši;

31.3. kvalitātes vērtēšanas kritēriji (specifiski politikas ieviešanas atbilstības kritēriji):

31.3.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta darbību piemērošana ir pamatota ar statistikas un izmaksu efektivitātes analīzi, kā arī ar katras piedāvātās aktivitātes ietekmes izvērtējumu, salīdzinot ar alternatīvu aktivitāti;

31.3.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta riska pakāpe ir pieņemama;

31.3.3. tiek nodrošināta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta rezultātu ilgtspēja;

31.3.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošana samazinās saslimstību, mirstību un invaliditāti, palielinās Latvijas iedzīvotāju dzīves ilgumu un uzlabos iedzīvotāju veselības stāvokli;

31.3.5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros invalīdiem tiks nodrošināta onkoloģijas slimnieku ārstēšanai nepieciešamās infrastruktūras un medicīnisko ierīču pieejamība.

32. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 31.3.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes vērtēšanas kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

32.1. projekta darbību piemērošana ir pamatota ar statistikas un izmaksu efektivitātes analīzi, kā arī katras piedāvātās aktivitātes ietekmes izvērtējumu, salīdzinot ar alternatīvu aktivitāti, un vērtējama pozitīvi - divi punkti;

32.2. projekta darbību piemērošana ir pamatota ar statistikas un izmaksu efektivitātes analīzi, kā arī katras piedāvātās aktivitātes ietekmes izvērtējumu, salīdzinot ar alternatīvu aktivitāti, un vērtējama negatīvi - viens punkts;

32.3. projekta darbību piemērošana nav pamatota ar statistikas un izmaksu efektivitātes analīzi, kā arī katras piedāvātās aktivitātes ietekmes izvērtējumu, salīdzinot ar alternatīvu aktivitāti, - nulle punktu.

33. Šo noteikumu 31.3.1.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu, ja tas saņēmis divus punktus.

34. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 31.3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes vērtēšanas kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

34.1. projekta ieviešanas ilgums ir līdz 18 mēnešiem - divi punkti;

34.2. projekta ieviešanas ilgums ir no 18 līdz 36 mēnešiem - viens punkts;

34.3. projekta ieviešanas ilgums ir lielāks par 36 mēnešiem - nulle pun­ktu.

35. Šo noteikumu 31.3.2.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu, ja minimālais saņemtais punktu skaits ir viens.

36. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 31.3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes vērtēšanas kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

36.1. sasniegtie rezultāti pēc projekta pabeigšanas uzturēti 10 gadus un ilgāk - divi punkti;

36.2. sasniegtie rezultāti pēc projekta pabeigšanas uzturēti no pieciem līdz deviņiem gadiem - viens punkts;

36.3. sasniegtie rezultāti pēc projekta pabeigšanas uzturēti mazāk par pieciem gadiem - nulle punktu.

37. Šo noteikumu 31.3.3.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu, ja minimālais saņemtais punktu skaits ir viens.

38. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 31.3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes vērtēšanas kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

38.1. pēc projekta īstenošanas slimnīcas apkalpes teritorijā samazinās saslimstība un mirstība - divi punkti;

38.2. pēc projekta īstenošanas slimnīcas apkalpes teritorijā samazinās mirstība - viens punkts;

38.3. pēc projekta īstenošanas slimnīcas apkalpes teritorijā nesamazinās saslimstība un mirstība - nulle punktu.

39. Šo noteikumu 31.3.4.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu, ja minimālais saņemtais punktu skaits ir viens.

40. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 31.3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes vērtēšanas kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

40.1. nodrošināta pilna infrastruktūras un medicīnisko ierīču pieejamība invalīdiem - divi punkti;

40.2. nodrošināta ierobežota infrastruktūras un medicīnisko ierīču pieejamība invalīdiem - viens punkts;

40.3. nav nodrošināta infrastruktūras un medicīnisko ierīču pieejamība invalīdiem - nulle punktu.

41. Šo noteikumu 31.3.5.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu, ja minimālais saņemtais punktu skaits ir viens.

42. Sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu un slēdz vienošanos vai līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu, ja tā atbilstība visiem administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā” un visi kvalitātes vērtēšanas kritēriji ir saņēmuši vismaz minimālo punktu skaitu, lai novērtējumu varētu uzskatīt par atbilstošu.

(MK 04.11.2008. noteikumu Nr.925 redakcijā)

43. Ja sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu ar nosacījumu, (izņemot šo noteikumu 44.punktā minētos vērtēšanas kritērijus), projekta iesniedzējs šo noteikumu 25.punktā minētajā termiņā veic sadarbības iestādes noteiktās darbības:

43.1. iesniedz papildu informāciju un skaidrojumu par projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (izņemot šo noteikumu 44.punktā minētos vērtēšanas kritērijus);

43.2. nodrošina atbilstību šo noteikumu 31.1.apakšpunktā minētajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem (izņemot šo noteikumu 31.1.1., 31.1.2., 31.1.3., 31.1.4., 31.1.5. un 31.1.6.apakšpunktā minētos administratīvās vērtēša­nas kritērijus);

43.3. nodrošina atbilstību šo noteikumu 31.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem (izņemot šo noteikumu 31.2.2.apakšpunktā minēto atbilstības vērtēšanas kritēriju).

44. Ja projekta iesnieguma atbilstība šo noteikumu 31.1.1., 31.1.2., 31.1.3., 31.1.4., 31.1.5., 31.1.6. un 31.2.2.apakšpunktā minētajam vērtēšanas kritērijam novērtēta ar "Nē" vai atbilstība kādam no kvalitātes vērtēšanas kritērijiem novērtēta ar punktu skaitu, kas ir zemāks par minimāli nepieciešamo, sadarbības iestāde noraida projekta iesniegumu.

45. Pēc projekta iesnieguma precizēšanas saskaņā ar šo noteikumu 43.punktā minēto lēmumu sadarbības iestāde izvērtē projekta iesniegumu un sagatavo atzinumu par lēmuma izpildi:

45.1. ja projekta iesniegums precizēts saskaņā ar šo noteikumu 43.punktā minēto lēmumu, sadarbības iestāde sagatavo pozitīvu atzinumu un slēdz vienošanos vai līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu;

45.2. ja projekta iesniegums nav precizēts saskaņā ar šo noteikumu 43.punktā minēto lēmumu, sadarbības iestāde sagatavo negatīvu atzinumu un projekta iesniegumu uzskata par noraidītu.

(Grozīts ar MK 04.11.2008. noteikumiem Nr.925)

46. Šo noteikumu 45.punktā minētā atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei tas sagatavots.

V. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

47. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

47.1. informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana;

47.2. medicīnisko ierīču iegāde;

47.3. infrastruktūras izveide.

48. Šo noteikumu 47.1.apakšpunktā noteiktā atbalstāmā darbība ietver attiecināmo izmaksu pozīciju - Eiropas Reģionālās attīstības fonda informācijas un publicitātes pasākumi. Šīs atbalstāmās darbības attiecināmās izmaksas nepārsniedz 0,5 procentus no Eiropas Reģionālās attīstības fonda attiecināmo izmaksu kopsummas.

49. Šo noteikumu 47.2.apakšpunktā noteiktā atbalstāmā darbība ietver šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

49.1. medicīnisko ierīču iegādes izmaksas;

49.2. medicīnisko ierīču uzstādīšanas izmaksas;

49.3. palīgiekārtas darbam ar medicīniskajām ierīcēm;

49.4. personāla apmācība darbam ar medicīniskajām ierīcēm.

50. Šo noteikumu 47.3.apakšpunktā noteiktā atbalstāmā darbība ietver šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

50.1. tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas;

50.2. tehniskā projekta neatkarīgā izvērtējuma izmaksas;

50.3. būvdarbu, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas;

50.4. būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumu izmaksas;

50.5. būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas.

51. Projekta neparedzētās izmaksas uzskata par attiecināmām izmaksām, tās nedrīkst pārsniegt piecus procentus no Eiropas Reģionālās attīstības fonda attiecināmo izmaksu kopsummas.

52. Finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas izmaksas:

52.1. kas nav norādītas šo noteikumu 48., 49. un 50.punktā;

52.2. kas pārsniedz šo noteikumu 48. un 51.punktā noteikto izmaksu pozīciju ierobežojumu;

52.3. kas neatbilst šo noteikumu 21.punktā noteiktajiem Eiropas Reģionā­lās attīstības fonda projekta kopējo attiecināmo izmaksu ierobežojumiem;

52.4. par kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas laikā saistības neuzņemas un par kurām maksājumi veikti pēc Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta izpildes termiņa beigām;

52.5. kas nav pamatotas ar atbilstošiem izmaksu attaisnojošiem dokumen­tiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ.

53. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti likumā "Par pievienotās vērtības nodokli".

VI. Noslēguma jautājumi

54. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu plāno no dienas, kad noslēgta vienošanās vai līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu, līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 04.11.2008. noteikumu Nr.925 redakcijā)

55. Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Šlesers

Veselības ministrs I.Eglītis
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.131

KN131P_PAGE_01.JPG (83498 bytes)

KN131P_PAGE_02.JPG (95852 bytes)

KN131P_PAGE_03.JPG (68144 bytes)

KN131P_PAGE_04.JPG (98822 bytes)

KN131P_PAGE_05.JPG (89732 bytes)

KN131P_PAGE_06.JPG (71413 bytes)

KN131P_PAGE_07.JPG (69161 bytes)

KN131P_PAGE_08.JPG (94774 bytes)

KN131P_PAGE_09.JPG (158382 bytes)

1.pielikums

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapai

KN131P_PAGE_10.JPG (20826 bytes)


2.pielikums

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapai

KN131P_PAGE_11.JPG (31737 bytes)


3.pielikums

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapai

KN131P_PAGE_12.JPG (31483 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 131Pieņemts: 26.02.2008.Stājas spēkā: 07.03.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 06.03.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
171997
{"selected":{"value":"21.12.2012","content":"<font class='s-1'>21.12.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.12.2012","iso_value":"2012\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2011","iso_value":"2011\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2011.-20.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2009","iso_value":"2009\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2009.-18.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2009","iso_value":"2009\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2009.-27.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.11.2008","iso_value":"2008\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2008.-15.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.03.2008","iso_value":"2008\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2008.-12.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.12.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)