Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.126

Rīgā 2008.gada 26.februārī (prot. Nr.12 17.§)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk - finanšu instrumenti) vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina finanšu instrumentu īstenošanu, uzraudzību, novērtēšanu un auditu.

2. Tehniskās palīdzības fondu vadošā iestāde īsteno, pamatojoties uz granta līgumu un vadošās iestādes un starpniekinstitūciju noslēgtajiem līgumiem.

II. Individuālā projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība

3. Vadošā iestāde informē starpniekinstitūciju par plānoto individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa (turpmāk - konkurss) izsludināšanas laiku.

4. Starpniekinstitūcija izstrādāto konkursa nolikumu iesniedz izvērtēšanai vadošajā iestādē.

5. Vadošā iestāde izvērtē konkursa nolikumu un iesniedz to saskaņošanai uzraudzības un vadības komitejā.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

6. Starpniekinstitūcija pēc konkursa nolikuma saskaņošanas uzraudzības un vadības komitejā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetā.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

7. Vadošā iestāde pēc konkursa nolikuma apstiprināšanas izsludina konkursu, publicējot sludinājumu konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā. Pirms konkursa izsludināšanas vadošā iestāde elektroniski saskaņo sludinājuma tekstu ar starpniekinstitūcijām.

8. Starpniekinstitūcija organizē konkursa norisi un nodrošina individuālo projektu iesniegumu (turpmāk - projekta iesniegums) izvērtēšanu atbilstoši konkursa nolikumam.

9. Starpniekinstitūcija pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas nosūta vadošajai iestādei:

9.1. projektu iesniegumus, kuri atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem (oriģinālus kopā ar iesnieguma elektronisko versiju uz elektroniskā datu nesēja (CD));

9.2. izvērtēto projektu iesniegumu sarakstu, kurā tie sakārtoti prioritārā secībā atbilstoši projektu iesniegumu atklātu konkursu nolikumos noteikto vērtēšanas kritēriju novērtējumam, atsevišķi norādot tos individuālos projektus, kuri neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

9.3. starpniekinstitūcijas atzinumu par administratīvās vērtēšanas kritē­rijiem atbilstošo projektu iesniegumu novērtēšanu pēc projektu iesniegumu atklātu konkursu nolikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem;

9.4. Finanšu instrumentu birojam (turpmāk - birojs) nosūtāmo projektu iesniegumu sarakstu, kurā iekļauj tos projektu iesniegumus, kuri ieguvuši augstāko novērtējumu atbilstoši projektu iesniegumu atklātu konkursu nolikumos noteikto kritēriju novērtējumam un kuru kopējais pieprasītais finanšu instrumentu līdzfinansējums sedz konkursā pieejamo finansējuma apjomu. Sarakstam pievieno pamatotu atzinumu par tajā iekļautajiem individuālajiem projektiem.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.5)

10. Vadošā iestāde izvērtē šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto projektu iesniegumu atbilstību finanšu instrumentu vadības dokumentiem un starpniekinstitūciju iesniegtos atzinumus par projektu iesniegumu novērtēšanu atbilstoši projektu iesniegumu atklātu konkursu nolikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un, ja nepieciešams, pieprasa starpniekinstitūcijai papildu skaidro­jumu par projekta iesniegumu vai lūdz precizēt projekta iesniegumu, ja tas neatbilst finanšu instrumentu vadības dokumentiem.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

10.1 Pēc vadošās iestādes pieprasījuma starpniekinstitūcija rakstiskā formā pie­prasa, lai projekta iesnieguma iesniedzējs precizē projekta iesniegumu vai iesniedz papildu informāciju.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

10.2 Vadošā iestāde šo noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4.apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz izskatīšanai uzraudzības un vadības komitejā.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

11. Vadošā iestāde pēc projektu iesniegumu izskatīšanas uzraudzības un vadības komi­tejā pieņem lēmumu par projekta iesnieguma atbalstīšanu vai noraidīšanu un piecu darbdienu laikā informē par to starpniekinstitūciju.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

11.1 Vadošā iestāde tos atbalstītos projektu iesniegumus, kuru apstip­rinā­šanai ir pietiekams finansējums, nosūta birojam, lai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija pieņemtu galīgo lēmumu par to apstiprināšanu vai noraidīšanu, un piecu darbdienu laikā par to informē starpniek­institūciju.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

11.2 Vadošā iestāde pēc biroja pieprasījuma nosūta birojam atbalstītu projekta iesniegumu, kura apstiprināšanai nav pietiekama finansējuma, bet kurš ir ieguvis nākamo augstāko novērtējumu attiecīgās prioritātes ietvaros, un piecu darbdienu laikā informē par to starpniekinstitūciju. Vadošā iestāde pirms pro­jekta nosūtīšanas pieprasa starpniek­institūcijai, lai tā iesniedz pamatotu atzi­numu par attiecīgo projekta iesniegumu.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

12. Starpniekinstitūcija pēc informācijas saņemšanas no vadošās iestādes septiņu dienu laikā informē projekta iesnieguma iesniedzēju par vadošās iestādes pieņemto lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu vai atbalstīšanu, norādot, vai projekta iesnieguma apstiprināšanai ir pietiekams finansējums un vai tas ir nosūtīts birojam.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.5)

13. (Svītrots ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.5.)

14. Ja vadošā iestāde no biroja saņem pieprasījumu sniegt papildu skaidrojumus vai precizējumus par birojā iesniegto projekta iesniegumu, tā elektroniski informē starpniekinstitūciju par skaidrojumu vai precizējumu nepieciešamību.

15. Starpniekinstitūcija nodrošina nepieciešamo papildu skaidrojumu vai precizējumu pieprasīšanu no projekta iesnieguma iesniedzēja un to elektronisku iesniegšanu vadošajā iestādē tās noteiktajā termiņā.

16. Vadošā iestāde saņemtos papildu skaidrojumus vai precizējumus iesniedz birojā tā noteiktajos termiņos.

17. Ja vadošā iestāde no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas vai Norvēģijas Ārlietu ministrijas saņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, tā piecu darbdienu laikā par to informē starpniekinstitūciju. Starpniek­institūcija septiņu dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no vadošās iestādes par to rakstiski paziņo projekta iesnieguma iesniedzējam.

18. Vadošā iestāde pēc Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas vai Norvēģijas Ārlietu ministrijas lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu vai informācijas saņemšanas no projekta iesnieguma iesniedzēja, ka tas atsakās no granta līguma slēgšanas un individuālā projekta īstenošanas, izvērtē iespēju par papildu projekta iesnieguma nosūtīšanu birojam.

19. Vadošā iestāde, ņemot vērā attiecīgās prioritātes atklātā konkursā pieejamā finansējuma apjomu, pieņem lēmumu nosūtīt birojam projekta iesnie­gumu, kurš ieguvis nākamo augstāko novērtējumu, un pieprasa starpniek­institūcijai iesniegt pamatotu atzinumu par attiecīgo projekta iesniegumu. Va­došā iestāde, ja nepieciešams, pieprasa no individuālā projekta iesniedzēja papildu informāciju par projekta iesniegumu.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

20. (Svītrots ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.5.)

21. Vadošā iestāde pēc granta piedāvājuma vēstules saņemšanas no biroja piecu darbdienu laikā nosūta granta piedāvājuma vēstules kopiju starpniek­institūcijai. Starpniekinstitūcija informē projekta iesnieguma iesniedzēju par apstiprināto projekta iesniegumu un nosūta tam granta piedāvājuma vēstules kopiju.

22. Starpniekinstitūcija pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina granta līguma sagatavošanai nepieciešamās papildu informācijas pieprasīšanu no projekta iesniedzēja un tās iesniegšanu vadošajā iestādē tās noteiktajā termiņā.

23. Vadošā iestāde nodrošina granta līguma noslēgšanu ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju par katra Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas apstiprinātā individuālā projekta finansēšanu un ar Norvēģijas Ārlietu ministriju par katra Norvēģijas Ārlietu ministrijas apstiprinātā individuālā projekta finansēšanu. Granta līgumu Latvijas Republikas vārdā paraksta vadošās iestādes vadītājs. Vadošā iestāde pēc granta līguma parakstīšanas 10 darbdienu laikā nosūta tā kopiju aģentūrai un maksājumu iestādei.

24. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – aģentūra) sadarbībā ar vadošo iestādi izstrādā paraugu sadarbības līgumam ar individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju un starpniekinstitūciju par individuālā projekta īstenošanu un iesniedz to apstiprināšanai uzraudzības un vadības komitejā. Redakcionālus grozījumus sadarbības līguma paraugā aģentūra saskaņo ar vadošo iestādi un maksājumu iestādi.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.8 redakcijā)

25. Pēc granta līguma parakstīšanas aģentūra slēdz sadarbības līgumu par individuālā projekta īstenošanu ar individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju un starpniekinstitūciju. Aģentūra pēc parakstītā līguma saņemšanas 10 darbdienu laikā nosūta tā kopiju vadošajai iestādei un maksājumu iestādei.

26. Individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs īsteno individuālo projektu saskaņā ar granta līgumu un sadarbības līgumu par individuālā projekta īstenošanu, nodrošinot atsevišķu individuālā projekta grāmatvedības uzskaiti un publicitātes prasību ievērošanu.

27. Ja individuālā projekta īstenošanas gaitā rodas nepieciešamība veikt grozījumus individuālā projekta īstenošanas nosacījumos, kas noteikti granta līgumā, vai projekta īstenošanas plānā, kas ir granta līguma pielikums, individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs, vadošā iestāde, maksājumu iestāde, aģentūra vai starpniek­institūcija ierosina grozījumus granta līgumā. Maksājumu iestāde, aģentūra un starpniekinstitūcija priekšlikumus grozījumiem granta līgumā iesniedz vadošajā iestādē.

28. Individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz granta līguma grozījumu pieprasījumu aģentūrā. Aģentūra izvērtē granta līguma grozījumu pieprasījuma pamatotību un nepieciešamību. Ja granta līguma grozījumu pieprasījums ietekmē projekta mērķus vai rezultātus vai paredz tādas izmaiņas projekta budžetā, kas pārsniedz 15 % no projekta aktivitātes vai budžeta pozīcijas, aģentūra pieprasa starpniekinstitūcijai sniegt atzinumu par granta līguma grozījumu pieprasījumu.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

29. Aģentūra iesniedz vadošajā iestādē izvērtēto granta līguma grozījumu pieprasījumu kopā ar vērtējumu par tā nepieciešamību un pamatotību.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

30. Vadošā iestāde pieņem lēmumu par granta līguma grozījumu pieprasījuma atbalstīšanu vai noraidīšanu. Vadošajai iestādei ir tiesības pieprasīt papildu skaidrojumu no aģentūras, starpniekinstitūcijas vai individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja par granta līguma grozījumu pieprasījumu.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

31. Ja vadošā iestāde noraida granta līguma grozījumu pieprasījumu, tā informē par to aģentūru un starpniekinstitūciju, norādot iemeslus, kas pamato granta līguma grozījumu pieprasījuma noraidīšanu. Aģentūra par vadošās iestādes lēmumu informē individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

32. Ja vadošā iestāde atbalsta granta līguma grozījumu pieprasījumu, tā izvērtē, vai granta līguma grozījumu pieprasījums saskaņā ar granta līgumā noteikto ir jāsaskaņo ar biroju, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju vai Norvēģijas Ārlietu ministriju.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

33. Ja granta līguma grozījumu pieprasījums ir jāsaskaņo ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju vai Norvēģijas Ārlietu ministriju, vadošā iestāde granta līguma grozījumu pieprasījumu ar pamatojumu par to nepieciešamību iesniedz birojā, lai tos saskaņotu ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju vai Norvēģijas Ārlietu ministriju.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

34. Ja granta līguma grozījumu pieprasījums ir jāsaskaņo ar biroju, vadošā iestāde granta līguma grozījumu pieprasījumu ar pamatojumu par to nepieciešamību iesniedz birojā saskaņošanai.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

35. Vadošā iestāde, ja nepieciešams, pieprasa precizēta projekta īstenošanas plāna sagatavošanai nepieciešamo informāciju no aģentūras, starpniekinstitūcijas vai individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja un iesniedz to birojā.

36. Vadošā iestāde pēc granta līguma grozījumu pieprasījuma saskaņošanas ar biroju, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju vai Norvēģijas Ārlietu ministriju un granta līguma papildinājuma vai precizēta projekta īstenošanas plāna saņemšanas nosūta aģentūrai un maksājumu iestādei granta līguma papildinājuma kopiju vai precizēta projekta īstenošanas plāna kopiju.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.8 redakcijā)

37. Ja granta līguma grozījumu pieprasījums nav jāsaskaņo ar biroju vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju, vai Norvēģijas Ārlietu ministriju, vadošā iestāde iesniedz birojā informāciju par izmaiņām projekta īstenošanas nosacījumos vai projekta īstenošanas plānā.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

38. Vadošā iestāde informāciju par izmaiņām projekta īstenošanas nosacījumos vai precizēta projekta īstenošanas plāna kopiju nosūta aģentūrai un maksājumu iestādei.

39. Vadošā iestāde nodrošina vadošās iestādes, maksājumu iestādes, aģentūras un starpniekinstitūcijas ierosināto granta līgumu grozījumu saskaņošanu ar biroju vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju, vai Norvēģijas Ārlietu ministriju, kā arī nodrošina to apstiprināšanu. Pēc granta līguma grozījumu apstiprināšanas vadošā iestāde nosūta granta līguma papildinājuma kopiju, precizēta projekta īstenošanas plāna kopiju vai informāciju par izmaiņām projekta īstenošanas nosacījumos maksājumu iestādei un aģentūrai.

40. Aģentūra nosūta granta līguma papildinājuma kopiju, precizētā projekta īstenošanas plāna kopiju vai informāciju par izmaiņām projekta īstenošanas nosacījumos starpniekinstitūcijai un līdzfinansējuma saņēmējam, kā arī sagatavo nepieciešamos grozījumus sadarbības līgumā par individuālā projekta īstenošanu. Pēc minētā sadarbības līguma grozījumu parakstīšanas aģentūra nosūta tā kopiju vadošajai iestādei un maksājumu iestādei.

III. Programmas un grantu shēmas apstiprināšanas un īstenošanas kārtība

41. Apsaimniekotājs sagatavo un iesniedz vadošajā iestādē programmas vai grantu shēmas iesniegumu atbilstoši finanšu instrumentu vadības dokumentos noteiktajām prasībām.

42. Vadošā iestāde izvērtē programmas vai grantu shēmas iesniegumu atbilstoši finanšu instrumentu vadības dokumentos noteiktajām prasībām un iesniedz to saskaņošanai uzraudzības un vadības komitejā.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

43. Pēc programmas vai grantu shēmas iesnieguma izskatīšanas uzraudzības un vadības komitejā vadošā iestāde pieņem lēmumu par programmas vai grantu shēmas atbalstīšanu vai noraidīšanu un piecu darbdienu laikā informē apsaimniekotāju un starpniek­institūciju par pieņemto lēmumu.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

44. Vadošā iestāde pēc lēmuma pieņemšanas par programmas vai grantu shēmas iesnieguma atbalstīšanu minēto iesniegumu nosūta birojam, lai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu minis­trija pieņemtu gala lēmumu par tā apstiprināšanu vai noraidīšanu.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

45. Ja vadošā iestāde no biroja saņem pieprasījumu sniegt papildu skaidrojumus vai precizējumus par programmas vai grantu shēmas iesniegumu, tā elektroniski informē apsaimniekotāju par papildus iesniedzamajiem skaidrojumiem vai precizējumiem.

46. Apsaimniekotājs nodrošina, ka nepieciešamie papildu skaidrojumi vai precizējumi par programmas vai grantu shēmas iesniegumu tiek iesniegti elektroniski vadošajā iestādē tās noteiktajā termiņā.

47. Vadošā iestāde papildu skaidrojumus vai precizējumus par programmas vai grantu shēmas iesniegumu iesniedz birojā tā noteiktajos termiņos.

48. Ja vadošā iestāde no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas vai Norvēģijas Ārlietu ministrijas saņem pamatotu lēmumu par programmas vai grantu shēmas iesnieguma noraidīšanu, vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par to informē apsaimniekotāju.

49. Vadošā iestāde pēc granta piedāvājuma vēstules saņemšanas no biroja septiņu dienu laikā nosūta apsaimniekotājam informāciju par apstiprināto programmas vai grantu shēmas iesniegumu.

50. Apsaimniekotājs sadarbībā ar starp­niekinstitūciju pēc tam, kad saņemta informācija par programmas vai grantu shēmas iesnieguma apstiprināšanu, izstrādā apakšprojektu iesniegumu konkursa nolikuma projektu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina tā iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.

51. Apsaimniekotājs pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina granta līguma projekta sagatavošanai nepieciešamās papildu informācijas iesniegšanu vadošajā iestādē tās noteiktajā termiņā.

52. Vadošā iestāde nodrošina granta līguma noslēgšanu ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju un Norvēģijas Ārlietu ministriju par apstiprinātās programmas vai grantu shēmas finansēšanu. Granta līgumu Latvijas Republikas vārdā paraksta vadošās iestādes vadītājs. Vadošā iestāde pēc granta līguma parakstīšanas 10 darbdienu laikā nosūta tā kopiju aģentūrai un maksājumu iestādei.

53. Aģentūra sadarbībā ar vadošo iestādi izstrādā sadarbības līguma paraugu par programmas vai grantu shēmas īstenošanu un sadarbības līguma paraugu par grantu shēmas īstenošanu īpašajām atbalsta formām. Sadarbības līguma paraugus aģentūra iesniedz apstiprināšanai uzraudzības un vadības komitejā. Redakcionālus grozījumus sadarbības līguma paraugos aģentūra saskaņo ar vadošo iestādi un maksājumu iestādi.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.8 redakcijā)

54. Aģentūra pēc granta līguma parakstīšanas slēdz sadarbības līgumu ar apsaimniekotāju un starpniekinstitūciju par programmas vai grantu shēmas īstenošanu. Īpašo atbalsta formu gadījumā aģentūra slēdz sadarbības līgumu ar apsaimniekotāju par grantu shēmas īstenošanu. Aģentūra pēc parakstītā sadarbības līguma saņemšanas 10 darbdienu laikā nosūta tā kopiju vadošajai iestādei un maksājumu iestādei.

55. Apsaimniekotājs pēc granta līguma noslēgšanas un apakšprojektu iesniegumu konkursa nolikuma apstiprināšanas Ministru kabinetā izsludina apakšprojektu iesniegumu konkursu.

56. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs sagatavo apakšprojekta iesniegumu un iesniedz to apsaimniekotājam atbilstoši finanšu instrumentu vadības dokumentos un apakšprojektu iesniegumu konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

57. Apsaimniekotājs izveido un vada vērtēšanas komisiju. Komisija izvērtē apakš­projekta iesniegumus atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajai kārtībai un vērtēšanas kritērijiem.

58. Apsaimniekotājs pēc apakšprojekta iesnieguma izvērtēšanas, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas ieteikumu, pieņem lēmumu par apakš­projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Granta shēmas apsaimnie­kotājs lēmumā par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu norāda maksimālo piešķiramā finansējuma apjomu attiecināmo izdevumu segšanai.

59. Apsaimniekotājs granta līgumā noteiktajā termiņā informē apakšprojekta iesniedzēju par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu un nosūta vadošajai iestādei apstiprināto apakšprojektu sarakstu.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.8 redakcijā)

60. Vadošā iestāde apstiprināto apakšprojektu sarakstu elektroniski iesniedz uzraudzības un vadības komitejā informācijai.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.8 redakcijā)

61. Apsaimniekotājs pēc apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanas slēdz līgumu ar apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēju par apakšprojekta īstenošanu.

62. Apsaimniekotājs sadarbības līgumā par programmas vai grantu shēmas īstenošanu noteiktajos termiņos apkopo, izskata un apstiprina (vai noraida) apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēju iesniegtos pieprasījumus par apakšprojektu izdevumu segšanu, pamatojošos dokumentus un informāciju par apakšprojektu īstenošanas progresu.

63. Ja programmas vai grantu shēmas īstenošanas gaitā nepieciešami grozījumi programmas vai grantu shēmas īstenošanas nosacījumos, kas noteikti granta līgumā, fonda struktūrā vai projekta īstenošanas plānā, kas ir granta līguma pielikumi, apsaimniekotājs, vadošā iestāde, maksājumu iestāde, aģentūra vai starpniekinstitūcija ierosina grozījumus granta līgumā. Maksājumu iestāde, aģentūra un starpniek­institūcija priekšlikumus grozījumiem granta līgumā iesniedz vadošajā iestādē.

64. Apsaimniekotājs iesniedz granta līguma grozījumu pieprasījumu aģentūrā. Aģentūra izvērtē granta līguma grozījumu pieprasījuma pamatotību un nepieciešamību. Aģentūrai ir tiesības pieprasīt starpniekinstitūcijai sniegt viedokli par granta līguma grozījumu pieprasījuma pamatotību, nepieciešamību un to ietekmi uz programmas vai grantu shēmas mērķu un rezultātu sasniegšanu.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

65. Aģentūra iesniedz vadošajā iestādē izvērtēto granta līguma grozījumu pieprasījumu kopā ar vērtējumu par to nepieciešamību un pamatotību.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

66. Vadošā iestāde pieņem lēmumu par granta līguma grozījumu pieprasījuma atbalstīšanu vai neatbalstīšanu. Vadošajai iestādei ir tiesības pieprasīt papildu skaidrojumu no aģentūras, starpniekinstitūcijas vai apsaimniekotāja par granta līguma grozījumu pieprasījumu.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

67. Ja vadošā iestāde neatbalsta granta līguma grozījumu pieprasījumu, tā informē par to aģentūru un starpniekinstitūciju, norādot iemeslus, kas pamato granta līguma grozījumu pieprasījuma noraidīšanu. Aģentūra par vadošās iestādes lēmumu informē apsaimniekotāju.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

68. Ja vadošā iestāde atbalsta granta līguma grozījumu pieprasījumu, tā izvērtē, vai granta līguma grozījumu pieprasījums saskaņā ar granta līgumā noteikto ir jāsaskaņo ar biroju, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju vai Norvēģijas Ārlietu ministriju.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

69. Ja granta līguma grozījumu pieprasījums ir jāsaskaņo ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju vai Norvēģijas Ārlietu ministriju, vadošā iestāde granta līguma grozījumu pieprasījumu ar pamatojumu par to nepieciešamību iesniedz birojā, lai tos saskaņotu ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju vai Norvēģijas Ārlietu ministriju.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

70. Ja granta līguma grozījumu pieprasījums ir jāsaskaņo ar biroju, vadošā iestāde granta līguma grozījumu pieprasījumu ar pamatojumu par to nepieciešamību iesniedz birojā saskaņošanai.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

71. Vadošā iestāde, ja nepieciešams, pieprasa no aģentūras vai apsaimniekotāja precizētā projekta īstenošanas plāna sagatavošanai nepieciešamo informāciju un iesniedz to birojā.

72. Vadošā iestāde pēc granta līguma grozījumu pieprasījuma saskaņošanas ar biroju, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju vai Norvēģijas Ārlietu ministriju un granta līguma papildinājuma, precizēto fonda struktūru vai precizētā projekta īstenošanas plāna saņemšanas nosūta aģentūrai un maksājumu iestādei granta līguma papildinājumu, precizēto fonda struktūru vai precizētā projekta īstenošanas plāna kopiju.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

73. Ja granta līguma grozījumu pieprasījums nav jāsaskaņo ar biroju, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju vai Norvēģijas Ārlietu ministriju, vadošā iestāde iesniedz birojā informāciju par izmaiņām programmas vai grantu shēmas īstenošanas nosacījumos vai projekta īstenošanas plānā.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

74. Vadošā iestāde nosūta informāciju par izmaiņām projekta īstenošanas nosacījumos vai precizētā projekta īstenošanas plāna kopiju aģentūrai un maksājumu iestādei.

75. Vadošā iestāde nodrošina vadošās iestādes, maksājumu iestādes, aģentūras un starpniekinstitūcijas ierosināto granta līgumu grozījumu saskaņošanu ar biroju vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju, vai Norvēģijas Ārlietu ministriju, kā arī nodrošina to apstiprināšanu. Pēc granta līguma grozījumu apstiprināšanas vadošā iestāde nosūta granta līguma papildinājuma kopiju, precizētā fonda struktūru, precizētā projekta īstenošanas plāna kopiju vai informāciju par izmaiņām projekta īstenošanas nosacījumos maksājumu iestādei un aģentūrai.

76. Aģentūra nosūta granta līguma papildinājuma kopiju, precizētā fonda struktūru, precizētā projekta īstenošanas plāna kopiju vai informāciju par izmaiņām projekta īstenošanas nosacījumos starpniekinstitūcijai un apsaimniekotājam, kā arī sagatavo nepieciešamos grozījumus sadarbības līgumā par programmas vai grantu shēmas īstenošanu. Pēc sadarbības līguma par programmas vai grantu shēmas īstenošanu grozījumu parakstīšanas aģentūra nosūta tā kopiju vadošajai iestādei un maksājumu iestādei.

IV. Projekta starpposma pārskata iesniegšana un apstiprināšana

77. Vadošā iestāde pēc individuālā projekta starpposma pārskata veidlapas saņemšanas no biroja to elektroniski nosūta aģentūrai. Aģentūra to elektroniski nosūta individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam.

78. Vadošā iestāde pēc programmas vai grantu shēmas projekta starpposma pārskata veidlapas saņemšanas no biroja to elektroniski nosūta apsaimniekotājam un aģentūrai.

79. Individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai apsaimniekotājs granta līgumā un sadarbības līgumos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedz aģentūrā projekta starpposma pārskatu papīra formā un elektroniski kopā ar pamatojošiem dokumentiem papīra formā.

80. Aģentūra pēc kārtējā gada pēdējā projekta starpposma pārskata saņemšanas to elektroniski nosūta starpniekinstitūcijai saskaņošanai.

81. Starpniekinstitūcija pēc kārtējā gada pēdējā projekta starpposma pārskata saņemšanas piecu darbdienu laikā pārbauda tā progresa daļu un nosūta aģentūrai apstiprinājumu vai komentārus.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.5; MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

82. Aģentūra pēc projekta starpposma pārskata saņemšanas no individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja vai apsaimniekotāja 15 darbdienu laikā pārbauda projekta starpposma pārskatu un pamatojošos dokumentus un apstiprina projekta starpposma pārskatu. Ja pārskata apstiprināšanai to nepieciešams precizēt vai pieprasīt papildu informāciju, aģentūra precizēto pārskatu vai papildus iesniegto informāciju izskata 10 darbdienu laikā. Aģentūra informē starpniekinstitūciju un vadošo iestādi par individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam vai apsaimniekotājam pieprasīto papildu informāciju vai nepie­ciešamajiem precizējumiem.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

82.1 Aģentūra šo noteikumu 82.punktā minēto pamatojošo dokumentu pārbaudi veic izlases veidā, pamatojoties uz risku novērtējumu, kas saskaņots ar vadošo iestādi.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

82.2 Aģentūra pirms projekta starpposma pārskata nosūtīšanas maksājumu iestādei ir tiesīga veikt labojumus starpposma pārskatā (papīra un elektroniskajā formā), par to informējot individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju vai apsaimniekotāju. Projekta starpposma pārskatā (papīra formā) norāda, ka labojumus veikusi aģentūra.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

83. (Svītrots ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

84. Aģentūra pēc projekta starpposma pārskata apstiprināšanas divu darbdienu laikā iesniedz projekta starpposma pārskatu papīra formā un elektroniski maksājumu iestādē un elektroniski informē par to individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju un apsaimniekotāju, kā arī projekta starpposma pārskatu elektroniski nosūta informācijai vadošajai iestādei.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.8 redakcijā)

85. Maksājumu iestāde pēc projekta starpposma pārskata saņemšanas 10 darbdienu laikā (termiņš tiek pagarināts par precizējumu veikšanai un pie­prasītās papildu informācijas sniegšanai nepieciešamo laiku) apstiprina tā finanšu daļu un nosūta projekta starpposma pārskatu papīra formā un elektroniski birojam, kā arī projekta starpposma pārskatu elektroniski nosūta vadošajai iestādei, aģentūrai, starpniekinstitūcijai, individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam un apsaimniekotājam.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

V. Projekta gada progresa pārskata iesniegšana un apstiprināšana

(Nodaļa svītrota ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.5)

VI. Projekta noslēguma pārskata iesniegšana un apstiprināšana

93. Vadošā iestāde pēc programmas vai grantu shēmas projekta noslēguma pārskata veidlapas saņemšanas no biroja to elektroniski nosūta apsaimniekotājam un aģentūrai.

94. Vadošā iestāde pēc individuālā projekta noslēguma pārskata veidlapas saņemšanas no biroja to elektroniski nosūta aģentūrai. Aģentūra to elektroniski nosūta individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam.

95. Līdzfinansējuma saņēmējs vai apsaimniekotājs granta līgumā un sadarbības līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedz aģentūrā projekta noslēguma pārskatu papīra formā un elektroniski.

96. Aģentūra pēc projekta noslēguma pārskata saņemšanas to elektroniski nosūta starpniekinstitūcijai saskaņošanai.

97. Starpniekinstitūcija pēc projekta noslēguma pārskata saņemšanas piecu darbdienu laikā pārbauda tā rezultātu daļu un nosūta aģentūrai apstiprinājumu vai komentārus.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.5; MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

98. Aģentūra pēc projekta noslēguma pārskata saņemšanas no individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja vai apsaimniekotāja 15 darbdienu laikā to pārbauda un apstiprina. Ja pārskata apstiprināšanai nepieciešams to precizēt vai pieprasīt papildu informāciju, aģentūra precizēto pārskatu vai papildu iesniegto informāciju izskata 10 darbdienu laikā. Aģentūra informē starpniek­institūciju un vadošo iestādi par individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam vai apsaimniekotājam pieprasīto papildu informāciju vai nepieciešamajiem precizējumiem.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

99. (Svītrots ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

100. Aģentūra pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas divu darbdienu laikā iesniedz projekta noslēguma pārskatu papīra formā un elektroniski maksājumu iestādē un elektroniski informē par to individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju vai apsaimniekotāju, kā arī projekta noslēguma pārskatu elektroniski nosūta informācijai vadošajai iestādei.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.8 redakcijā)

101. Maksājumu iestāde pēc projekta noslēguma pārskata saņemšanas 10 darb­dienu laikā (termiņš tiek pagarināts par precizējumu veikšanai un pieprasītās papildu informācijas sniegšanai nepieciešamo laiku) apstiprina projekta noslēguma pārskata finanšu daļu un nosūta projekta noslēguma pārskatu papīra formā un elektroniski birojam, kā arī projekta noslēguma pārskatu elektroniski nosūta vadošajai iestādei, aģentūrai, starpniekinstitūcijai, indivi­duālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam un apsaimniekotājam.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

VII. Finanšu instrumentu kontrole un audits

102. Vadošā iestāde, aģentūra, maksājumu iestāde, starpniekinstitūcijas un apsaimniekotāji nodrošina iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un uzturēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iekšējās kontroles sistēmu.

103. Finanšu instrumentu kontrole un audits šo noteikumu izpratnē ir:

103.1. izlases veida pārbaude projekta īstenošanas vietā;

103.2. finanšu instrumentu vadības un kontroles sistēmas audits;

103.3. (svītrots ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8);

103.4. izlases audits par pārskatos uzrādīto izdevumu atbilstību;

103.5. individuālā projekta, grantu shēmas vai programmas specifisko vai vispārīgo nosacījumu un to saistību izpildes kontrole, kuras jāievēro pēc projekta pabeigšanas.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.8)

104. Apsaimniekotājs veic šo noteikumu 103.1.apakšpunktā minētās pār­baudes pie apakšprojektu līdzfinansējuma saņēmējiem. Apsaimniekotājs izlases veidā, pamatojoties uz tā veikto risku novērtējumu, veic piegāžu un pakalpojumu, būvdarbu, kā arī līdzekļu pieprasījumu atbilstības pārbaudes apakšprojektu īstenošanas vietās. Pārbaužu rezultātus pievieno projekta starp­posma pārskatam.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

105. Starpniekinstitūcija veic šo noteikumu 103.1.apakšpunktā minētās pārbaudes pie apsaimniekotājiem un individuālo projektu līdzfinansējuma saņē­mējiem. Starpniekinstitūcija izlases veidā, pamatojoties uz tās veikto risku novērtējumu, veic programmu, grantu shēmu un individuālo projektu ieviešanas progresa un rezultātu pārbaudes to īstenošanas vietās un 20 darbdienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas nosūta pārbaudes rezultātus vadošajai iestādei un aģentūrai. Starpniekinstitūcija pirms šo noteikumu 103.1.apakšpunktā minētās pārbaudes informē aģentūru, apsaimniekotāju un individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju par plānoto pārbaudi.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr. 5 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr. 8; MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 504)

105.1 Starpniekinstitūcija ir atbildīga par šo noteikumu 103.5. apakšpunktā minētās kontroles nodrošināšanu saskaņā ar starpniekinstitūcijas izstrādāto kārtību par individuālo projektu, programmu un grantu shēmu uzraudzību pēc projekta pabeigšanas, kā arī pamatojoties uz starpniekinstitūcijas veikto risku izvērtējumu. Starpniekinstitūcija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadībā konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi, informē vadošo iestādi par šo noteikumu 103.5. apakšpunktā minētajā kontrolē konstatēto neatbilstību.

(MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 504 redakcijā)

106. Aģentūra veic šo noteikumu 103.1. un 103.4.apakšpunktā minētās pārbaudes pie apsaimniekotājiem un individuālo projektu līdzfinansējuma saņēmējiem un 20 darbdienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas nosūta pārbaudes rezultātus vadošajai iestādei un starpniekinstitūcijai. Aģentūra pirms šo noteikumu 103.1. un 103.4.apakšpunktā minētās pārbaudes informē starpniekinstitūciju, apsaimniekotāju un individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju par plānoto pārbaudi. Šo noteikumu 103.4.apakšpunktā minētās pārbaudes veic aģentūra vai tās pilnvarotā auditoru kompānija.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.8 redakcijā)

107. Vadošās iestādes, apsaimniekotāja, starpniekinstitūcijas un maksājumu iestādes iekšējā audita struktūrvienības veic šo noteikumu 103.2.apakšpunktā minēto auditu finanšu instrumentu vadībā iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iekšējo auditu.

108. (Svītrots ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 504)

108.1 (Svītrots ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 504)

109. Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas auditoru padomes, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas, biroja un Latvijas Valsts kontroles ierosinātus auditus veic Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētajiem projektiem un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vadībā iesaistītajās institūcijās. Norvēģijas Valsts kontroles, Norvēģijas Ārlietu ministrijas, biroja un Latvijas Valsts kontroles ierosinātus auditus veic Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajiem projektiem un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadībā iesaistītajās institūcijās. Minētos auditus veic šajā punktā minētās institūcijas vai to pilnvarotas auditoru kompānijas.

110. Vadošā iestāde, aģentūra, starp­niekinstitūcijas, apsaimniekotāji, individuālo projektu līdzfinansējuma saņēmēji un apakšprojektu līdzfinansējuma saņēmēji atbilstoši šajos noteikumos minētajām funkcijām:

110.1. uzrāda auditoriem ar individuālo projektu, programmu, grantu shēmu un apakšprojektu un finanšu instrumentu vadību saistītos dokumentus (arī elektroniskā formā);

110.2. nodrošina pieeju finanšu dokumentācijai, telpām un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz veicamo auditu;

110.3. nodrošina nepieciešamo dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošanu;

110.4. sniedz auditoriem informāciju par finanšu instrumentu finansēto individuālo projektu, programmu un grantu shēmu izstrādi, īstenošanu un uzraudzību.

110.1 Finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas iekšējā audita darba apjomā iekļauj šo noteikumu 103.2.apakš­punktā minētos auditus.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

110.2 Finanšu instrumentu vadībā iesaistīto institūciju iekšējā audita struktūrvienības darbības pārskatā iekļauj kopsavilkumu par šo noteikumu 103.2.apakšpunktā minēto auditu ieteikumu ieviešanu (1.pielikums).

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

110.3 Finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 103.2.apakšpunktā minētā audita slēgšanas nodrošina iekšējā audita ziņojuma kopijas un audita izpildes kopsavilkuma (2.pielikums) iesniegšanu Finanšu ministrijā.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

111. Visas institūcijas, kuras veic šo noteikumu 103.2.apakšpunktā minē­tos auditus, katru gadu normatīvajos aktos par iekšējo auditu noteiktajos termiņos iesniedz Finanšu ministrijā audita plānus un pārskatus par iepriekšējā gadā veiktajiem auditiem.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

112. Vadošā iestāde sagatavo kārtējā gada audita plānu un pārskatu par finanšu instrumentu ietvaros veiktajām audita pārbaudēm un pievieno to gada pārskatam.

113. Ar finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu saistītos dokumentus visas projekta īstenošanā iesaistītās puses glabā 10 gadus pēc projekta pabeigšanas.

VIII. Finanšu instrumentu uzraudzība un novērtēšana

114. Starpniekinstitūcija saskaņā ar finanšu instrumentu vadības dokumentos noteiktajām prasībām reizi gadā pēc vadošās iestādes pieprasījuma un tās norādītajā termiņā sagatavo un iesniedz uzraudzības pārskatu par kārtējo gadu. Uzraudzības pārskatā iekļauj šādu informāciju:

114.1. komercdarbības valsts atbalsta normas, valsts iepirkuma procedūras un ietekme uz vidi attiecīgajā prioritārajā sektorā;

114.2. informatīvās un publicitātes aktivitātes, kas īstenotas kopš iepriekšējā gada uzraudzības pārskata iesniegšanas;

114.3. individuālo projektu īstenošanas statuss kopš iepriekšējā gada uzraudzības pārskata iesniegšanas;

114.4. individuālo projektu ieguldījums attiecīgajā prioritārajā sektorā un to ietekme uz mērķauditoriju;

114.5. individuālo projektu ietekmes izvērtējums uz horizontālo prioritāšu mērķu sasniegšanu kopš iepriekšējā gada uzraudzības pārskata iesniegšanas;

114.6. individuālo projektu ietekme uz divpusējām attiecībām starp Latvijas Republiku un donorvalstīm kopš iepriekšējā gada uzraudzības pārskata iesniegšanas;

114.7. nākamajā uzraudzības periodā plānotās informatīvās un publicitātes aktivitātes.

115. Vadošā iestāde apkopo starpniek­institūciju iesniegtos kārtējā gada uzraudzības pārskatus, sagatavo gada pārskatu un pēc tā apstiprināšanas uzraudzības komitejā iesniedz gada pārskatu birojā.

116. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejai un Norvēģijas Ārlietu ministrijai ir tiesības pēc pašu iniciatīvas vai saskaņā ar vadošās iestādes lūgumu organizēt noteiktu individuālo projektu, programmu un grantu shēmu pēcnovērtējumu. Pēcnovērtējumu veic neatkarīga institūcija, kas nav uzraudzības institūcija vai cita iesaistītā institūcija. Institūcija, kas veic pēcnovērtējumu, iesniedz pārskatu attiecīgi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejā vai Norvēģijas Ārlietu ministrijā.

Ministru prezidenta vietā -satiksmes ministrs A.Šlesers

Finanšu ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.126
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vai Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu, grantu shēmu un individuālo projektu iekšējo auditu ieteikumu izpildes kopsavilkums
(ministrijas vai iestādes iekšējā audita struktūrvienība)

(Pielikums MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

Audita nosaukums

Audita numurs

Finanšu instruments

Auditētā institūcija

Plānotais audita laiks

no...līdz…

Faktiskais audita laiks

no...līdz…

Nr.
p.k.1

Auditoru konstatētie trūkumi

Ieteikums2

Prioritāte

Ieviešanas termiņš3

Atbildīgā amatpersona

Informācija par ieteikuma izpildi4

Apliecinājums

par izpildi5


Piezīmes.

1 Ieteikuma numurs atbilstoši iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikam.

2 Norāda visus ieteikumus, kas ietverti apstiprinātajā iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikā.

3 Apstiprinātajā iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikā norādītais ieteikumu ieviešanas termiņš.

4 Norāda informāciju par ieteikuma izpildi (jā/nē) un faktisko ieteikuma izpildes datumu.

5 Norāda informāciju par veiktajiem pasākumiem ieteikuma īstenošanai.

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.126
Audita izpildes kopsavilkums

(Pielikums MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

1.

Par auditu atbildīgā ministrija vai iestāde

2.

Finanšu instruments

3.

Auditētās institūcijas

4.

Audita mērķis

5.

Galvenie konstatējumi un secinājumi

Ieteikumi

6.

Viedoklis par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 126Pieņemts: 26.02.2008.Stājas spēkā: 06.03.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 36, 05.03.2008.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
171933
{"selected":{"value":"07.11.2019","content":"<font class='s-1'>07.11.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.11.2019","iso_value":"2019\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2012","iso_value":"2012\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2012.-06.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.01.2009","iso_value":"2009\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2009.-05.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2008","iso_value":"2008\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2008.-09.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.11.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)