Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.107

Rīgā 2008.gada 26.februārī (prot. Nr.12 26.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" 1.3.1.3.akti­vitātes "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana" 1.3.1.3.1.apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana" (turpmāk - aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk - projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir panākt, lai darba tirgus institūcijas, kas īsteno valsts politiku darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī panākt darba devēju, darbinieku un sabiedrības pilnīgāku informētību un darba tiesību subjektu izpratni par darba, darba drošības un arodveselības prasībām, lai veicinātu darbinieku veselībai drošas un nekaitīgas darba vides izveidi un attiecīgo normatīvo aktu prasību izpildi.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minētās darbības un izpildot šādus uzraudzības rādītājus:

3.1. iznākuma rādītāji:

3.1.1. veikts viens komunikācijas audits un izstrādāta viena sabiedrības informēšanas stratēģija;

3.1.2. īstenoti 37 preventīvās darba kultūras ieviešanas un sabiedrības informēšanas pasākumi par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem, tai skaitā sabiedrības informēšanas kampaņas, informatīvie semināri, informatīvu un izglītojošu materiālu izstrāde un izdošana;

3.1.3. organizēti 14 starptautiski sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumi labas prakses pārņemšanai un izplatīšanai darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā;

3.1.4. apmācībās un kvalifikācijas celšanas pasākumos iesaistīta 161 persona – darbinieki un amatpersonas – no darba tirgus institūcijām, kas īsteno valsts politiku darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, no tām 18 personas ieguvušas profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;

3.2. rezultāta rādītājs – atklāto darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības pārkāpumu skaits Valsts darba inspekcijas apsekotajos uzņēmumos samazinājies par 15 %, salīdzinot ar 2004.gadu.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.623 redakcijā)

4. Aktivitātes mērķa grupa ir darba tirgus institūcijas, kas veido un īsteno valsts politiku darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, kā arī darbinieki un klienti, īpaši darba devēji un darbinieki - darba aizsardzības speciālisti.

5. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

5.1. komunikācijas audits darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības, sabiedrības informētības un normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībai;

5.2. preventīvās darba kultūras attīstības stratēģisko dokumentu izstrāde un preventīvās darba kultūras ieviešana, kā arī sabiedrības informēšana par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības pasākumiem valsts un darba devēju līmenī;

5.3. sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana labās prakses pārņemšanai un izplatīšanai darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, tai skaitā starptautiskās pieredzes apgūšana un ieviešana jaunu un efektīvu inspicēšanas metožu un tendenču jomā;

5.4. personāla kvalifikācijas paaugstināšana, tai skaitā profesionālās augstākās izglītības iegūšanas organizēšana darba aizsardzības jomā;

5.5. projekta vadība;

5.6. informēšanas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.623)

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

7. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 611 457 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 519 738 lati un valsts budžeta finansējums 91 719 latu.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.131 redakcijā)

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija. Atbildīgā iestāde:

8.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk - komisija);

8.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

8.4. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.5. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

8.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk - vienošanās) projekta izstrādē;

8.7. saskaņo šo noteikumu 56.punktā minētos projekta grozījumus vai sniedz atzinumu par konstatētajiem trūkumiem projekta grozījumos;

8.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk - Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra. Sadarbības iestāde:

9.1. izstrādā vienošanās projektu;

9.2. slēdz vienošanos ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju;

9.3. izskata Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.4. sniedz Labklājības ministrijai informāciju, kas nepieciešama valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par budžetu un finanšu vadību un valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā;

9.5. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

9.6. sniedz informāciju Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

9.7. pārbauda Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

9.8. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 55., 56. un 57.punkta nosacījumus;

9.9. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

9.10. uzkrāj datus par projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

9.11. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu.

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

11. Projekta iesniedzējs ir iestāde, kas saskaņā ar Valsts darba inspekcijas likumu īsteno valsts politiku darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības uzraudzības un kontroles jomā.

12. Ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, projekta iesniedzējs ir vienīgais Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs, kas vienojas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

13. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

14. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 611 457 lati.

(MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1090 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.131)

III. Projektu iesniegumu atlase

15. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk - uzaicinājums) saskaņā ar prasībām, kas šo noteikumu 11.punktā noteiktas projekta iesniedzējam.

16. Uzaicinājumā norāda:

16.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību, ja to iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski;

16.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

16.3. mājaslapu internetā, kurā ievietoti projekta iesnieguma sa­gatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai), kā arī vienošanās projekts.

17. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādas prasības:

17.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

17.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un šādiem pielikumiem:

17.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

17.2.2. projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu, aprīkojuma un telpu īres un nomas izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem;

17.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

17.4. noformējot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 23.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

17.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas noteikumiem;

17.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 44., 45., 46., 47., 48. un 49.punktā minētajām izmaksām un to apjoma ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

17.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

17.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi "oriģināls" vai "kopija"). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

17.7.2. elektroniski (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajai un trešajai daļai);

17.8. projekta iesniegumu iesniedz šo noteikumu 15.punktā minētajā uzaicinājumā norādītajā termiņā personīgi, pa pastu vai elektroniski. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot atbildīgās iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai minētais apgalvojums jāpamato. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par tā iesniegšanas laiku uzskata pasta zīmogā norādīto pasta sūtījuma pieņemšanas datumu. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskata atbildīgās iestādes spiedogā uz projekta iesnieguma oriģināla norādīto saņemšanas datumu.

18. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

19. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

19.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētāju, balsstiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus) veido Labklājības ministrijas pārstāvji, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

19.2. vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā;

19.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

20. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

21. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 23.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē mājaslapā internetā (www.lm.gov.lv/sf).

22. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakš­punktā minētajiem kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 23.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

23. Projekta iesniegumu vērtē pēc šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

23.1. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

23.1.1. vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

23.1.2. vai projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

23.1.3. vai projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona);

23.1.4. vai iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski);

23.1.5. vai projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

23.1.6. vai projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā;

23.1.7. vai ir iesniegts šo noteikumu 17.7.1.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

23.1.8. vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

23.1.9. vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 17.2.1. un 17.2.2.apakšpunktā minētie pielikumi;

23.1.10. vai projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

23.1.11. vai visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

23.1.12. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

23.1.13. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām;

23.1.14. vai projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 13.punktā minēto finansējuma apmēru;

23.1.15. vai projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto maksimālo projekta finansējuma apmēru;

23.1.16. vai projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 44., 45., 46., 48. un 49.punktā minētajām izmaksām;

23.1.17. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 45., 47. un 49.punktā minētos attiecināmo izmaksu pozīciju, kā arī šo noteikumu 46.1.apakšpunktā minētās izmaksu apakš­pozīcijas apmēra ierobežojumus;

23.1.18. vai projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 51.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

23.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

23.2.1. vai projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu;

23.2.2. vai projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota;

23.2.3. vai projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas;

23.2.4. vai projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu;

23.2.5. vai projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji un rezultāta rādītājs sekmē šo noteikumu 3.punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

23.2.6. vai projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas;

23.2.7. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

23.2.8. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

23.2.9. vai projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu;

23.2.10. vai projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

23.2.11. vai projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 53. un 54.punktā minētajām prasībām;

23.3. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas kritēriji):

23.3.1. projekta iesniegumā plānotās investīcijas institūcijas pakalpojumu attīstībā paaugstina sabiedrības informētību par normatīvo aktu prasībām un pieejamiem pakalpojumiem darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā;

23.3.2. projekta iesniegums atspoguļo pamatotu sasaisti ar citām šo projektu papildinošām investīcijām (tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda) darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā;

23.3.3. projekta iesniegums demonstrē tiešu un pozitīvu ietekmi uz projekta iesniedzēja sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos, pilnveidojot darbinieku specifisko apmācību un darba formas;

23.3.4. projekta iesniegumā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti;

23.3.5. projekts nodrošina līdzšinējo ieguldījumu pēctecību;

23.3.6. projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.

24. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 23.3.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimāli iegūstamais punktu skaits ir astoņi punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

24.1. projekta iesniegumā plānotās investīcijas institūcijas pakalpojumu attīstībā paaugstinās sabiedrības informētību par normatīvo aktu prasībām darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā - četri punkti;

24.2. projekta iesniegumā plānotās investīcijas institūcijas pakalpojumu attīstībā paaugstinās sabiedrības informētību par pieejamiem pakalpojumiem darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā - četri punkti.

25. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 23.3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimāli iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

25.1. projekta iesniegums atspoguļo pamatotu sasaisti ar citām šo projektu papildinošām investīcijām (tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda) darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā - pieci punkti;

25.2. projekta iesniegums neatspoguļo pamatotu sasaisti ar citām šo projektu papildinošām investīcijām (tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda) darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā - 0 punktu.

26. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 23.3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimāli iegūstamais punktu skaits ir astoņi punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

26.1. projekta iesniegums demonstrē tiešu un pozitīvu ietekmi uz projekta iesniedzēja sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos, pilnveidojot darbinieku specifisko apmācību, - četri punkti;

26.2. projekta iesniegums demonstrē tiešu un pozitīvu ietekmi uz projekta iesniedzēja sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos, pilnveidojot darba formas, - četri punkti.

27. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 23.3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 10 punktu. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

27.1. projekta iesniegumam ir tieša pozitīva ietekme - 10 punktu;

27.2. projekta iesniegumam ir netieša pozitīva ietekme - pieci punkti;

27.3. projekta iesniegums neattiecas uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti - 0 punktu.

28. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 23.3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimāli iegūstamais punktu skaits ir trīs punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

28.1. projekts nodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību - trīs punkti;

28.2. projekts nenodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību - 0 punktu.

29. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 23.3.6.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimāli iegūstamais punktu skaits ir seši punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

29.1. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi - divi punkti;

29.2. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi - divi punkti;

29.3. projekta iesniegums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi - divi punkti.

V. Lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņemšana un paziņošana

30. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

30.1. tā atbilstība šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktā minētajiem attiecināmajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir novērtēta ar "Jā";

30.2. tas atbilst šo noteikumu 23.3.4.apakš­punktā minētā kvalitātes kritērija apakškritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 27.1. un 27.2.apakšpunktā;

30.3. tas šo noteikumu 23.3.1., 23.3.2., 23.3.3., 23.3.5. un 23.3.6.apakš­punktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņem tādu punktu skaitu, kas ir vienāds ar šo noteikumu 34.4., 34.5., 34.6., 34.7. un 34.8.apakš­punktā attiecīgajam kvalitātes kritērijam noteikto minimāli iegūstamo punktu skaitu vai lielāks par to.

31. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 39.punktā minētajā termiņā novērš trūkumus, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

31.1. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 23.1.7., 23.1.8., 23.1.9., 23.1.10., 23.1.11., 23.1.12., 23.1.13., 23.1.14., 23.1.15., 23.1.16., 23.1.17. vai 23.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, izņemot gadījumu, ja projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 17.2.2.apakšpunktā minētais pielikums;

31.2. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 23.2.2., 23.2.3., 23.2.4., 23.2.5., 23.2.6., 23.2.7., 23.2.8., 23.2.9., 23.2.10. vai 23.2.11.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

31.3. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 23.3.4.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem.

32. Šo noteikumu 31.punktā minētais nosacījums var ietvert:

32.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

32.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

32.3. šo noteikumu 17.2.1.apakšpunktā minētā pielikuma pievienošanu;

32.4. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 45., 47. un 49.punktā minētos izmaksu pozīciju apmēra ierobežojumus, kā arī šo noteikumu 46.1.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas apmēra ierobežojumus;

32.5. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem.

33. Ja šo noteikumu 31. un 32.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 23.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.

34. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

34.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 23.1.1., 23.1.2., 23.1.3., 23.1.4., 23.1.5. vai 23.1.6.apakšpunktā minētajiem administra­tīvajiem kritērijiem;

34.2. projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 17.2.2.apakš­punktā minētais pielikums;

34.3. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 23.2.1.apakšpunktā minētajam atbilstības kritērijam;

34.4. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 23.3.1. apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

34.5. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 23.3.2. apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

34.6. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 23.3.3.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

34.7. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 23.3.5.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

34.8. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 23.3.6.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem.

35. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde kopā ar pamatojošiem dokumentiem (izrakstu no komisijas sēdes protokola ar komisijas lēmumu) piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

36. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem.

37. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakš­punktā noteiktajā kārtībā.

38. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 31. un 32.punktu.

39. Ja pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajai iestādei.

40. Komisija izvērtē šo noteikumu 39.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 39.punktā noteiktā termiņa beigām. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei tas sagatavots.

41. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis šo noteikumu 38.punktā minētajā lēmumā ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei - lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakš­punktā noteiktajā kārtībā.

42. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis šo noteikumu 38.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā termiņa beigām.

43. Ja pieņemts lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 35.punktā minētajiem dokumentiem projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakš­punktā noteiktajā kārtībā.

VI. Projekta īstenošana

44. Projekta ietvaros plāno šādas attiecināmās izmaksas:

44.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu pozīcijās:

44.1.1. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

44.1.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

44.2. neparedzētās izmaksas.

45. Šo noteikumu 44.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas apakš­pozīcijas - iekārtu, inventāra un aparatūras remonta, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas. Šī izmaksu pozīcija nedrīkst pārsniegt divus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

46. Šo noteikumu 44.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas apakš­pozīcijas:

46.1. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai. Šī izmaksu pozīcija nedrīkst pārsniegt 0,1 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

46.2. atlīdzības (izņemot prēmiju un naudas balvu, pabalstu un kompensāciju) izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un kancelejas preču izmaksas;

46.3. iepirkuma procedūru izmaksas;

46.4. ārvalstu komandējumu izmaksas, tai skaitā dienas nauda, naktsmītnes, transporta un ārvalstu iekšzemes transporta izdevumi atbilstoši šo noteikumu 52.punkta nosacījumiem;

46.5. telpu īres un nomas izmaksas šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

46.6. informēšanas un publicitātes pasākumu izmaksas;

46.7. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (tai skaitā dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi) šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

(Grozīts ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.140; MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.623)

47. Šo noteikumu 44.2.apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlieto iepriekš neplānotu izmaksu segšanai tiešo izmaksu ietvaros.

48. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai projekta ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti likumā "Par pievienotās vērtības nodokli".

49. Lai īstenotu šo noteikumu 5.5.apakš­punktā minēto atbalstāmo darbību, projekta administrēšanas izmaksas - atlīdzības (izņemot prēmijas un naudas balvas), iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas projekta īstenošanas uzraudzībai (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi), pasta un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas, komunālo pakalpojumu izmaksas, kā arī biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preču un nebūtiska inventāra iegādei līdz 50 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) - plāno kā neattiecināmās izmaksas, un tās finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Šīs izmaksas ir uzskatāmas par netiešajām izmaksām, un tās nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

50. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

50.1. kas nav norādītas šo noteikumu 44., 45., 46. un 48.punktā vai neatbilst šo noteikumu 45. un 47.punktā un 46.1.apakšpunktā minētajiem attiecināmo izmaksu ierobežojumiem;

50.2. par kurām projekta iesniedzējs nav uzņēmies saistības projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 46.1.apakšpunktā minētās izmaksas) un par kurām maksājumi nav veikti vienošanās noteiktajā termiņā;

50.3. šo noteikumu 49.punktā minētās izmaksas.

51. Projekta īstenošanu plāno no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu, līdz 2009.gada 31.decembrim.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.623)

52. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija. Projekta ietvaros ir pieļaujama starptautiskā sadarbība šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

53. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

54. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

55. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

56. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

56.1. projekta mērķi;

56.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

56.3. projekta īstenošanas termiņu;

56.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

56.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to sadalījumu pa gadiem.

57. Nepārsniedzot šo noteikumu 45. un 47.punktā un 46.1.apakšpunktā minētos attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

57.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 44.1.1. un 44.1.2.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

57.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 45. un 46.punktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām. Šīs izmaksas pārdala šo noteikumu 44.1.1. un 44.1.2.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

57.3. šo noteikumu 47.punktā minēto izmaksu pārdali.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Šlesers

Labklājības ministre I.Purne
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.107

(Pielikums grozīts ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.140)

KN107P_PAGE_01.JPG (78815 bytes)

KN107P_PAGE_02.JPG (47085 bytes)

KN107P_PAGE_03.JPG (116358 bytes)

KN107P_PAGE_04.JPG (99980 bytes)

KN107P_PAGE_07.JPG (97925 bytes)

KN107P_PAGE_08.JPG (34564 bytes)

KN107P_PAGE_09.JPG (52285 bytes)

KN107P_PAGE_10.JPG (37332 bytes)

KN107P_PAGE_11.JPG (47694 bytes)

KN107P_PAGE_12.JPG (157004 bytes)

KN107P_PAGE_13.JPG (15022 bytes)

Labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 107Pieņemts: 26.02.2008.Stājas spēkā: 01.03.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 29.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
171729
{"selected":{"value":"29.02.2012","content":"<font class='s-1'>29.02.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.02.2012","iso_value":"2012\/02\/29","content":"<font class='s-1'>29.02.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2010","iso_value":"2010\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2010.-28.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2010","iso_value":"2010\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2010.-10.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2009","iso_value":"2009\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2009.-26.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.02.2009","iso_value":"2009\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2009.-27.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2008","iso_value":"2008\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2008.-20.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.02.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)