Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

2008.gada 21.janvārī

Noteikumi par pašvaldības pabalstiem Ventspils pilsētā

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2008.gada 21.janvāra lēmumu Nr.8 (prot.Nr.1, 8.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 2.,4. un 6.punktu

 

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Absolvents - persona, kura ir pielaista pie vispārizglītojošo skolu eksāmenu kārtošanas.

1.2. Apgādnieks - persona, kurai saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par pašvaldības pabalsta pieprasītāju.

1.3. Atsevišķas situācijas - dažādas iepriekš neparedzamas situācijas un pēkšņi radušies apstākļi, kuru dēļ ģimenei (personai) radušies neparedzēti izdevumi un tā vairs nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

1.4. Inkontinences līdzekļi - autiņbiksītes un ieliktņi, kas paredzēti urīna nesaturēšanas gadījumos.

1.5. Izdevumus apliecinoši dokumenti - kases čeki, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa.

1.6. Mazaizsargāta ģimene (persona) - ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus, nepilnas ģimenes, invalīdi, personas virs darbspējas vecuma, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki, cilvēktirdzniecības upuri, politiski represētas personas, ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu, bērni.

1.7. Mazaizsargāta sociāla grupa - cilvēku kopums, kas bez sabiedrības atbalsta nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

1.8. Pašvaldības pabalsti - pabalsti, kas paredzēti materiāla atbalsta sniegšanai mazaizsargātām ģimenēm (personām), kurām ienākumu līmenis pārsniedz Ventspils pilsētā noteikto maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni.

1.9. Personas deklarētā dzīvesvieta - jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

1.10. Rehabilitācijas pakalpojumi - pasākumu komplekss personas fiziskā, psiholoģiskā, sociālā, aroda un izglītības potenciāla attīstīšanai vai atgūšanai atbilstoši viņa fizioloģiskajiem vai anatomiskajiem ierobežojumiem.

1.11. SOPA - sociālās palīdzības un pakalpojumu administrēšanas datubāze, kur elektroniski tiek uzglabāta informācija par ģimenēm (personām) piešķirto sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem.

1.12. Stomas aprūpes preces - stomas maisiņi un to piederumi, stomas pacientu ādas aizsardzības, kopšanas un tīrīšanas līdzekļi.

2. Vispārīgie nosacījumi

2.1. Ventspils pilsētas dome deleģē šajos noteikumos noteiktajā kārtībā Sociālo dienestu pieņemt lēmumus par pašvaldības pabalstu piešķiršanu.

2.2. Pašvaldības piešķirto pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu mazaizsargātām sociālām grupām.

2.3. Noteikumi nosaka pašvaldības pabalstu (turpmāk tekstā - pabalstu) piešķiršanas un saņemšanas principus:

2.3.1. personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un ir sasniedzamas Ventspilī deklarētajā adresē;

2.3.2. personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Šādos gadījumos Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests noslēdz vienošanos, piešķirot personai katru mēnesi izmaksājamos pabalstus uz trijiem mēnešiem un vienojoties, ka persona deklarēs savu dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā trīs mēnešu laikā. Ja persona savu dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā nedeklarē trīs mēnešu laikā, tai turpmāk vairs nav tiesības saņemt pabalstus, izņemot pabalstu zupas virtuves izmantošanai.

2.4. Šie noteikumi nosaka pabalstu veidus, to piešķiršanas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2.5. Lēmumu par pabalstu piešķiršanas nepieciešamību pieņem sociālā darba speciālists.

2.6. Nepieciešamību pēc pabalstiem novērtē pēc pabalsta pieprasītāja rakstiska vai mutvārdos izteikta iesnieguma saņemšanas Sociālajā dienestā. Iesniegumā norādāms pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, dzīvesvieta, pieprasītā palīdzība, pabalsta pieprasītāja paraksts. Mutvārdos izteiktu iesniegumu Sociālais dienests tūlīt noformē rakstveidā un iesniedz parakstīšanai palīdzības pieprasītājam (saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību).

2.7. Pabalsta saņēmējam ir pienākums saņemto palīdzību izmantot atbilstoši iesniegumā norādītājiem mērķiem.

3. Pabalstu piešķiršanas kārtība

3.1. Pabalstus piešķir Sociālais dienests, saņemot pabalsta pieprasītāja iesniegumu un izvērtējot personas atbilstību pabalsta saņemšanas nosacījumiem.

3.2. Pabalsta pieprasītāja atbilstību pabalsta saņemšanas nosacījumiem izvērtē:

3.2.1. izmantojot valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu personu rīcībā esošo informāciju;

3.2.2. pamatojoties uz palīdzības pieprasītāja dzīvesvietas apsekošanas datiem (pēc sociālā darba speciālista ieskatiem).

3.3. Novērtējot personas, kas saņem pensiju, atbilstību pabalsta saņemšanai, sociālā darba speciālists piemēro Latvijas Republikas Labklājības ministrijas noteikto pensijas indeksu, sākot ar tekošā gada 1.aprīli un 1.oktobri, tām pensijām par iepriekšējiem trim mēnešiem, kuras uzrādītas bez indeksācijas.

3.4. Novērtējot personas pensijas apmēru, netiek ņemta vērā piemaksa pie vecuma pensijas.

3.5. Pensijas apmērs pašvaldības pabalstu saņemšanai tiek indeksēts saskaņā ar kārtību, kādu nosaka Latvijas Republikas Labklājības ministrija.

3.6. Sociālā darba speciālists nepieciešamības gadījumā pārbauda ģimenes (personas) dzīves apstākļus un aizpilda veidlapu par apsekošanu dzīvesvietā.

3.7. Persona, kurai ir pārvietošanās grūtības, iesniegumu par pabalsta nepieciešamību var pieteikt:

3.7.1. ar pasta starpniecību;

3.7.2. iesūtot ar elektroniskā pasta vai faksa starpniecību;

3.7.3. informējot Sociālo dienestu pa tālruni.

3.8. Pēc šo noteikumu 3.7. apakšpunktā minētā iesnieguma vai informācijas saņemšanas sociālā darba speciālists piecu darba dienu laikā apmeklē pabalsta pieprasītāju dzīvesvietā, aizpilda iesniegumu un to reģistrē.

4. Pabalstu veidi

Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai,

Pabalsts zupas virtuves izmantošanai,

Pabalsts pensionāriem un invalīdiem medikamentu un medicīnas ierīču iegādei,

Pabalsts bērniem invalīdiem medikamentu, medicīnas ierīču iegādei un izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai segšanai,

Pabalsts daļējai izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos,

Pabalsts aprūpei mājās,

Pabalsts īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai,

Pabalsts Lieldienās,

Pabalsts Ziemassvētkos,

Pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā,

Pabalsts 100 gadu sasniegušām personām,

Pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām,

Bērna piedzimšanas pabalsts,

Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs,

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei,

Pabalsts skolēnu brīvpusdienām,

Pabalsts vispārizglītojošo skolu absolventiem,

Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumiem slimnīcā.

4.1. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai

4.1.1. Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt vienreizēju pabalstu atsevišķu situāciju atrisināšanai, daļēji izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli.

4.1.2. Pabalsts tiek piešķirts dažādu iepriekš neparedzamu situāciju risināšanai, izņemot situācijas un apstākļus, kas noteikti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 2.daļā.

4.1.3. Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt pabalstu atbilstoši ģimenes (personas) vajadzībām līdz Ls 30,00 vienai ģimenei (personai).

4.1.4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot pabalsta pieprasītāja sociālo situāciju.

4.1.5. Lai novērtētu nepieciešamību piešķirt pabalstu, sociālā darba speciālistam ir tiesības pārbaudīt ģimenes (personas) dzīves apstākļus.

4.1.6. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no atsevišķas situācijas rašanās brīža.

4.1.7. Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz 4.1.3.punktā noteikto summu, pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora 1.vietnieka rīkojumu.

4.2. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai

4.2.1. Tiesības saņemt pabalstu ir tām ģimenēm (personām), kurām objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu.

4.2.2. Pabalstu piešķir, daļēji izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli.

4.2.3. Pabalstu piešķir noteikta parauga talonu veidā, kas paredzēti zupas virtuves pakalpojuma saņemšanai pakalpojuma sniegšanas vietā.

4.2.4. Pabalsta saņemšanai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

4.3. Pabalsts pensionāriem un invalīdiem medikamentu un medicīnas ierīču iegādei

4.3.1. Pabalstu vienu reizi gadā ir tiesības saņemt nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošiem invalīdiem, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 149,81.

4.3.2. Pabalsta apmērs ir Ls 30,00 gadā.

4.3.3. Pabalsts paredzēts:

4.3.3.1. izdevumu par medikamentu iegādi daļējai kompensēšanai;

4.3.3.2. izdevumu par inkontinences līdzekļu iegādi daļējai kompensēšanai (tiem pensionāriem un invalīdiem, kuriem nav tiesību šos līdzekļus saņemt kā kompensētos medicīniskos līdzekļus);

4.3.3.3. izdevumu par stomas aprūpes preču iegādi daļējai kompensēšanai.

4.3.4. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz izdevumus apliecinošs dokuments, kurā norādīts pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, medikamentu, inkontinences līdzekļu vai stomas aprūpes preču nosaukums.

4.3.5. Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu vai stomas aprūpes preču iegādes daļējai kompensēšanai, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā ārsta speciālista atzinumu par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus vai stomas aprūpes preces.

4.3.6. Pensijas apmērs pabalsta saņemšanai, kas noteikts 4.3.1.apakšpunktā, tiek indeksēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.04.2006. noteikumiem Nr.310 "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība".

4.4. Pabalsts bērniem invalīdiem medikamentu, medicīnas ierīču iegādei un izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai segšanai

4.4.1. Pabalstu vienu reizi gadā ir tiesības saņemt bērnu invalīdu vecākiem vai aizbildņiem.

4.4.2. Pabalsta apmērs ir Ls 30,00 gadā.

4.4.3. Pabalsts paredzēts:

4.4.3.1. izdevumu par medikamentu iegādi daļējai kompensēšanai;

4.4.3.2. izdevumu par inkontinences līdzekļu iegādi daļējai kompensēšanai (tiem bērniem invalīdiem, kuriem nav tiesību šos līdzekļus saņemt kā kompensētos medicīniskos līdzekļus);

4.4.3.3. izdevumu par stomas aprūpes preču iegādi daļējai kompensēšanai;

4.4.3.4. izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai segšanai.

4.4.4. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna invalīda vecākiem vai aizbildnim Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, bērna invalīda apliecība un jāiesniedz izdevumus apliecinošs dokuments, kurā norādīts bērna vārds, uzvārds, personas kods, medikamentu, inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču vai arī saņemtā rehabilitācijas pakalpojuma nosaukums.

4.4.5. Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču iegādes daļējai kompensēšanai vai izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai kompensēšanai, viens no bērna invalīda vecākiem vai aizbildnis iesniedz Sociālajā dienestā ārsta speciālista atzinumu par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus vai stomas aprūpes preces, vai nepieciešamību pēc rehabilitācijas pakalpojumiem.

4.5. Pabalsts daļējai izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos

4.5.1. Ikmēneša pabalstu daļējai transporta izdevumu segšanai pilsētas maršrutu autobusos ir tiesības saņemt:

4.5.1.1. nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošiem 3.grupas invalīdiem, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 130,61, - 50% apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršruta autobusos;

4.5.1.2. nestrādājošām politiski represētām personām - 50% apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršruta autobusos;

4.5.1.3. personām, kuras vecākas par 80 gadiem, - 90% apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos.

4.5.2. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Politiski represētām personām jāuzrāda arī politiski represētās personas apliecība.

4.5.3. Pabalsta pieprasītājam, iegādājoties mēnešbiļeti braukšanai pilsētas maršrutu autobusos Ventspils autoostas kasē, Kuldīgas ielā 5, Ventspilī, jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegta izziņa, kurā norādīts piešķirtās kompensācijas apmērs.

4.5.4. Pensijas apmērs pabalsta saņemšanai, kas noteikts 4.5.1.1.apakšpunktā, tiek indeksēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.04.2006. noteikumiem Nr.310 "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība".

4.6. Pabalsts aprūpei mājās

4.6.1. Ikmēneša pabalstu aprūpei mājās ir tiesības saņemt vientuļiem pensionāriem un invalīdiem, kuri vecāki par 80 gadiem un kuri atbilst visiem tālāk minēto apakšpunktu nosacījumiem:

4.6.1.1. kuri pilnībā vai daļēji nevar sevi aprūpēt;

4.6.1.2. kuriem nav Latvijas Republikas Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku;

4.6.1.3. kuriem par labu nav noslēgts uztura līgums.

4.6.2. Pabalsta apmērs mēnesī vienai personai ir noteikts šādā apmērā:

4.6.2.1. ja persona nevar sevi aprūpēt - Ls 35,00 mēnesī;

4.6.2.2. ja persona sevi daļēji aprūpē - Ls 25,00 mēnesī.

4.6.3. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

4.6.4. Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt pabalstu aprūpei mājās izņēmuma gadījumos uz laiku līdz 6 mēnešiem kalendārajā gadā, izskatot pabalsta pieprasītāja iesniegumu Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā. Šādos gadījumos Sociālais dienests lēmumu pieņem pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma izskatīšanas Sociālo lietu komisijā.

4.6.5. Pabalstu piešķir Sociālais dienests, noslēdzot trīspusēju līgumu ar aprūpējamo personu un pakalpojumu sniedzēju.

4.7. Pabalsts īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai

4.7.1. Ikmēneša pabalstu personas īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai - ietvju uzkopšanai un attīrīšanai no sniega, kā arī zāliena pļaušanai un attīrīšanai no nokritušajām koku lapām ir tiesības saņemt pensionāriem un invalīdiem, kuri ir vecāki par 70 gadiem un kuri atbilst visiem tālāk minēto apakšpunktu nosacījumiem:

4.7.1.1. kuriem nav Latvijas Republikas Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku;

4.7.1.2. kuriem par labu nav noslēgts uztura līgums.

4.7.2. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

4.7.3. Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt pabalstu personām, kuras veselības stāvokļa vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas - ietvju uzkopšanu un attīrīšanu no sniega, kā arī zāliena pļaušanu un attīrīšanu no nokritušajām lapām, uz laiku līdz 6 mēnešiem kalendārajā gadā, izskatot pabalsta pieprasītāja iesniegumu Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā. Šādos gadījumos Sociālais dienests lēmumu pieņem pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma izskatīšanas Sociālo lietu komisijā.

4.7.4. Pabalstu piešķir Sociālais dienests, pamatojoties uz tā pakalpojumu sniedzēja iesniegtā rēķina un veikto darbu pieņemšanas - nodošanas aktiem, ar kuru Sociālais dienests ir noslēdzis līgumu par 4.7.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanu.

4.8. Pabalsts Lieldienās

4.8.1. Pabalstu vienu reizi gadā uz Lieldienām ir tiesības saņemt:

4.8.1.1. pensionāriem un invalīdiem, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 149,81 un kuri ir VSAA Ventspils nodaļā reģistrēti kā valsts pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji;

4.8.1.2. LR Iekšlietu ministrijas pensionāriem, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 149,81;

4.8.1.3. bērniem invalīdiem.

4.8.2. Pabalsts noteikts Ls 20,00 apmērā vienai personai.

4.8.3. Personām, kuras vienlaicīgi ir valsts pensiju un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējas, pabalsts tiek piešķirts tikai vienu reizi.

4.8.4. Pēc personas iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests veic personu atlasi datubāzē SOPA un veido pabalsta saņēmēju sarakstu.

4.8.5. Pensijas apmērs pabalsta saņemšanai, kas noteikts 4.8.1.1. un 4.8.1.2.apakš­punktā, tiek indeksēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.04.2006. noteikumiem Nr.310 "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība".

4.9. Pabalsts Ziemassvētkos

4.9.1. Pabalstu vienu reizi gadā uz Ziemassvētkiem ir tiesības saņemt:

4.9.1.1 pensionāriem un invalīdiem, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 149,81 un kuri ir VSAA Ventspils nodaļā reģistrēti kā valsts pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji;

4.9.1.2. LR Iekšlietu ministrijas pensionāriem, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 149,81;

4.9.1.3. bērniem invalīdiem;

4.9.1.4. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

4.9.2. Pabalstu, kas piešķirts bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ir tiesības saņemt aizbildņiem.

4.9.3. Pabalsts noteikts Ls 30,00 apmērā vienai personai.

4.9.4. Personām, kuras vienlaicīgi ir valsts pensiju un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējas, pabalsts tiek piešķirts tikai vienu reizi.

4.9.5. Pēc personas iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests veic personu atlasi datubāzē SOPA un veido pabalsta saņēmēju sarakstu.

4.9.6. Šo saistošo noteikumu 4.9.1.1., 4.9.1.3. un 4.9.1.4.apakšpunktā minētām personām pabalsti netiek summēti.

4.9.7. Pensijas apmērs pabalsta saņemšanai, kas noteikts 4.9.1.1. un 4.9.1.2. apakšpunktā, tiek indeksēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.04.2006. noteikumiem Nr.310 "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība".

4.10. Pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā

4.10.1. Pabalstu vienu reizi gadā uz 18.novembri, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, ir tiesības saņemt nestrādājošām politiski represētām personām.

4.10.2. Pabalsts noteikts Ls 30,00 apmērā vienai personai.

4.10.3. Pēc personas iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests veic personu atlasi datubāzē SOPA un veido pabalsta saņēmēju sarakstu.

4.11. Pabalsts 100 gadu sasniegušām personām

4.11.1. Vienreizēju pabalstu 100 gadu jubilejā ir tiesības saņemt personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu.

4.11.2. Vienreizējais pabalsts 100 gadu jubilejā noteikts Ls 400,00 apmērā vienai personai.

4.11.3. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām.

4.12. Pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām

4.12.1. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu ir personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu.

4.12.2. Ikmēneša pabalsts personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu, noteikts Ls 30,00 apmērā.

4.12.3. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām.

4.13. Bērna piedzimšanas pabalsts

4.13.1. Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.

4.13.2. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir ģimenēm, kurās jaundzimušā bērna dzīvesvieta un vismaz viena no viņa vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā bērna piedzimšanas brīdī un pirms bērna piedzimšanas - ne mazāk kā vienu gadu nepārtraukti.

4.13.3. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam, un ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

4.13.4. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.

4.13.5. Pabalsta izmaksu var aizturēt, ja bērna vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz bāriņtiesas vai sociālā darba speciālista rakstisku slēdzienu. Pabalsta izmaksu atjauno, pamatojoties uz atkārtotu bāriņtiesas vai sociālā darba speciālista rakstisku slēdzienu par to, ka bērna vecāki par bērnu rūpējas un audzina.

4.13.6. Pabalsts noteikts Ls 120,00 apmērā par katru jaundzimušo.

4.13.7. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.

4.14. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs

4.14.1. Ikmēneša pabalstu bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs ir tiesības saņemt bērniem invalīdiem.

4.14.2. Bērniem invalīdiem ēdināšanas izdevumi Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Eglīte" bērnu invalīdu grupiņā tiek segti 100% apmērā no pašvaldības iestādes "Izglītības pārvalde" noteiktās ēdināšanas izdevumu maksas.

4.14.3. Pabalstu piešķir Sociālais dienests, pamatojoties uz pašvaldības iestādes "Izglītības pārvalde" iesniegtā rēķina, kas papildināts ar attiecīgā mēneša pirmsskolas izglītības iestādes bērnu apmeklējumu sarakstu.

4.14.4. Pabalsts tiek pārskaitīts pašvaldības iestādei "Izglītības pārvalde".

4.15. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

4.15.1. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei vienu reizi gadā, uzsākot mācību gadu, piešķir:

4.15.1.1. aizbildnim par katru aizbildnībā esošu bērnu, kurš mācās vispārizglītojošā skolā, - Ls 35,00 apmērā;

4.15.1.2. aizbildnim par katru aizbildnībā esošu bērnu, kurš mācās profesionālās izglītības iestādē, - Ls 50,00 apmērā;

4.15.1.3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri mācās vispār­izglītojošā skolā, - Ls 35,00 katram;

4.15.1.4. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri mācās profesionālās izglītības iestādē, - Ls 50,00 katram;

4.15.1.5. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri turpina studijas augstskolā, - Ls 100,00 apmērā katram.

4.15.2. Bērniem, kuri mācās vakara (maiņu) skolā, pabalsts tiek piešķirts līdz 18 gadu vecumam, pie nosacījuma, ka bērns nestrādā.

4.15.3. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz izziņa no mācību iestādes.

4.16. Pabalsts skolēnu brīvpusdienām

4.16.1. Ikmēneša pabalsts skolēniem, kuri mācās vispārizglītojošās skolās Ventspils pilsētā vai Ventspils rajonā, tiek piešķirts:

4.16.1.1. bērniem invalīdiem;

4.16.1 2. bērniem, kuri nodoti aizbilnībā vai audžuģimeņu audzināšanā.

4.16.2. Paredzēto summu viena bērna ēdināšanai dienā nosaka pašvaldības iestāde "Izglītības pārvalde" vai attiecīgā Ventspils rajona pagasta padome.

4.16.3. Lai saņemtu brīvpusdienas, skolā jāuzrāda bāriņtiesas izsniegtā aizbildņa vai bērna invalīda apliecība.

4.16.4. Ja nav izvērtēta ģimenes ienākumu atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, tad izņēmuma kārtā brīvpusdienas var piešķirt Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās izveidotā komisija, lēmumu saskaņojot ar Sociālo dienestu.

4.16.5. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz pašvaldības iestādes "Izglītības pārvalde" vai attiecīgā Ventspils rajona pagasta padomes vai Ventspils rajona izglītības iestādes iesniegtā rēķina, kas papildināts ar attiecīgā mēneša vispārizglītojošās mācību iestādes skolēnu apmeklējumu sarakstu.

4.16.6. Pieškirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta ēdināšanas uzņēmumam, kas noslēdzis līgumu par bērnu ēdināšanu Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās ar pašvaldības iestādi "Izglītības pārvalde", vai attiecīgā pagasta padomei pēc viņu iesniegtā rēķina.

4.17. Pabalsts vispārizglītojošo skolu absolventiem

4.17.1. Vienreizēju pabalstu vispārizglītojošo skolu 9.un 12.klašu absolventiem piešķir bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

4.17.2. Pabalsta apmērs noteikts Ls 35,00 apmērā vienai personai.

4.17.3. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz izziņa no mācību iestādes, kas apliecina, ka skolēns ir absolvents.

4.18. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumiem slimnīcā

4.18.1. Pabalsts tiek piešķirts bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Ventspils pilsētā.

4.18.2. Pabalstu piešķir ēdināšanas izdevumu segšanai pirmajās trijās dienās, kuras bērns pavada pašvaldības SIA "Ventspils slimnīca" bērnu nodaļā.

4.18.3. Pabalsts tiek pārskaitīts pašvaldības SIA "Ventspils slimnīca" atbilstoši slimnīcas bērnu nodaļas iesniegtajiem sarakstiem.

5. Sociālā dienesta lēmuma par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu paziņošanas kārtība

5.1. Sociālais dienests ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minēto ziņu saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

5.2. Sociālais dienests mutiski informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu piešķirt pabalstu un piešķirtā pabalsta apmēru, kuru persona pēc pieprasījuma var saņemt. Par lēmumu atteikt piešķirt pabalstu personu informē rakstveidā, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

6. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

6.1. Sociālā dienesta lēmumu pabalsta pieprasītājs ir tiesīgs viena mēneša laikā apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam, bet Sociālā dienesta vadītāja lēmumu - Ventspils pilsētas domes izpilddirektora 1.vietniekam.

6.2. Ventspils pilsētas domes izpilddirektora 1.vietnieka lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pašvaldības pabalstiem Ventspils pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 21.01.2008.Stājas spēkā: 29.02.2008.Zaudē spēku: 17.03.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 28.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
171625
29.02.2008
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)