Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.94

Rīgā 2008.gada 11.februārī (prot. Nr.8 14.§)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Vides ministrijas (turpmāk - starpniekinstitūcija) kompetencē esošās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk - finanšu instrumenti) prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa (turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu, ietverot arī individuālo projektu iesniegumu (turpmāk - projekta iesniegums) vērtēšanas kritērijus.

2. Prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību, uzlabojot resursu izmantošanu un apsaimniekošanu.

3. Prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" apakš­prioritātes ir:

3.1. darbības spēju paaugstināšana ilgtspējīgas attīstības jomā un iespējamā ilgtspējīgas attīstības institūta izveidošana. Īpaši atbalstāmās aktivitātes ir šādas:

3.1.1. siltumnīcas efektu izraisošo gāzu samazināšanas un klimata politikas jautājumu integrācija citu tautsaimniecības nozaru darbībā;

3.1.2. integrētu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas risinājumu demonstrēšana;

3.1.3. transporta ietekmes uz vidi samazināšanas pasākumu īstenošana;

3.1.4. iekšējo ūdeņu zivju un vēžu resursu un akvakultūras ilgtspējības nodrošināšana, zivsaimniecības nozares informācijas un mārketinga sistēmas pilnveidošana;

3.2. organiskās lauksaimniecības izplatīšanas veicināšana. Īpaši atbalstāmā aktivitāte ir bioloģiskās lauksaimniecības attīstības veicināšana Latvijā;

3.3. dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes paaugstināšana. Īpaši atbalstāmās aktivitātes ir šādas:

3.3.1. neatjaunojamo dabas resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana;

3.3.2. dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes paaugstināšana Natura 2000 teritorijās;

3.3.3. pētījumi integrēto vides un meža ekonomisko kontu ieviešanā;

3.3.4. disperso sugu un biotopu aizsardzība Latvijā;

3.3.5. invazīvo sugu apkarošana.

4. Projektu finansē no individuālā projekta iesnieguma iesniedzēja (turpmāk - projekta iesniedzējs) līdzekļiem un līdzfinansē no finanšu instrumentu līdzekļiem. Kopējais finanšu instrumentu līdzfinansējums, kas pieejams projektiem atklātā konkursā, ir EUR 1 416 768 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1390)

5. No finanšu instrumentiem projektam pieprasītais līdzfinansējums nedrīkst būt mazāks par EUR 250 000 ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa un nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 4.punktā minēto kopējo atklātā konkursā pieejamo finanšu instrumentu līdzfinansējuma apjomu.

6. Prioritātes "Vides aizsardzība" ietvaros pieejamais finanšu instrumentu līdzfinansējums:

6.1. nepārsniedz 60 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (izņemot šo noteikumu 6.2. un 6.3.apakšpunktā minētos gadījumus). Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam;

6.2. nepārsniedz 85 %, ja ne mazāk kā 15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, bet finanšu instrumentu līdzfinansējums sedz pārējās projekta attiecināmās izmaksas. Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam;

6.3. ir lielāks par šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minēto līdzfinansējuma apmēru, bet nepārsniedz 90 % no projekta kopējām attieci­nāmajām izmaksām, ja
projekta iesniedzējs, kas sagatavojis projekta iesniegumu, lai atbalstītu biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju vai arodbiedrību aktivitātes, ir pieteicies uz abiem finanšu instrumentu līdzfinansējumiem vienlaikus. Šajā gadījumā projekta iesniedzējs sedz pārējās projekta izmaksas. Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam.

7. Ja projekta īstenošanas gaitā kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz maksimālo projektam apstiprināto attiecināmo izmaksu summu, šo starpību sedz no projekta iesniedzēja līdzekļiem.

8. Finanšu ministrija (turpmāk - vadošā iestāde) nodrošina projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo Latvijas Republikas normatīvo aktu un finanšu instrumentu vadlīniju, noteikumu un procedūru publicēšanu finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).

9. Vadošā iestāde izsludina atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos un finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv). Konkursa sludinājumu savā mājaslapā internetā ievieto arī starpniekinstitūcija (www.vidm.gov.lv).

II. Finanšu instrumenta līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

10. Projekta iesniedzējs var izstrādāt projekta iesniegumu un īstenot projektu patstāvīgi vai kopā ar sadarbības partneri vai partneriem. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris var būt tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona. Sadarbības partneris var būt arī citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona vai valsts vai pašvaldību iestāde, vai starptautiska organizācija, kas darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

11. Sadarbības partneris projektā var būt gan tiešais partneris, kas ir tieši iesais­tīts projekta īstenošanā, gan finanšu partneris, kas piedalās projekta finansēšanā. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības nosaka juridiski noformēta rakstiska vienošanās par pušu atbildību projekta īstenošanā, kā arī par ieguldījumu apjomu un projekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto materiālo labumu īpašumtiesībām.

12. Lai pretendētu uz finanšu instrumenta līdzfinansējumu, projekta iesniedzējs ar parakstu apliecina, ka atbilst šādām prasībām (1.pielikums):

12.1. projekta iesniedzējs ir iepazinies ar visiem šajos noteikumos noteiktajiem finanšu instrumentu finansējuma saņemšanas nosacījumiem;

12.2. projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem. Projekta iesniedzējs nedrīkst būt starpnieks;

12.3. projekta iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu projekta finansējuma daļu, kā arī projekta ieviešanas nepārtrauktību;

12.4. projekta iesniedzējs spēj nodrošināt projekta īstenošanai nepiecie­šamo skaitu cilvēku, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un pieredze;

12.5. projekta iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniegtais projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs;

12.6. projekta iesniedzējs apņemas glabāt un, ja nepieciešams, uzrādīt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju 10 gadus pēc projekta pabeigšanas, kā arī piekrīt Latvijas vai donorvalsts institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

12.7. projekta iesniedzējs ir sniedzis patiesas ziņas un neslēpj ar projektu saistītu informāciju;

12.8. projekta iesniedzējs nav iesniedzis vienu un to pašu projekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem, tas ir, tas nepretendē saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša projekta īstenošanai;

12.9. starpniekinstitūcijā iesniegtās projekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst projekta iesnieguma oriģinālam;

12.10. projekta ietvaros veiktās piegādes, iekārtu uzstādīšana, būvdarbi, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbi tiks veikti projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera (ja projekts paredz partnerības veidošanu) īpašumā, valdījumā vai nomā esošajā īpašumā, kas netiks pārdots vai kā citādi atsavināts no projekta īstenošanas uzsākšanas līdz tā pabeigšanai, kā arī turpmāko 10 gadu laikā, ja vien noslēgtajā granta līgumā nav noteikts citādi;

12.11. finanšu instrumentu līdzfinansējums (naudas un procentu izteiksmē) ir aprēķināts tikai no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

12.12. nepastāv spēkā esošs spriedums vai priekšraksts par sodu, ar ko projekta iesniedzējs atzīts par vainīgu krāpšanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar kukuļošanu, iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ skartas Latvijas Republikas finanšu intereses, kā arī nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs lēmums, ar ko projekta iesniedzējs atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar profesionālo darbību;

12.13. projekta iesniedzējs nav centies iegūt ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt projekta vērtēšanas procesā iesaistītās personas.

13. Ja tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, starpniekinstitūcijai un vadošajai iestādei ir tiesības apturēt projekta iesnieguma tālāku virzību.

14. Projekta aktivitātes īsteno Latvijā, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, ja tādējādi tiek nodrošināta prioritātes mērķu sasniegšana. Aktivitātes, kas saistītas ar investīcijām būvdarbos, ēku rekonstruēšanas, renovācijas vai restaurēšanas darbos, nekustamā īpašuma iegādē un iekārtu uzstādīšanā, īsteno Latvijā.

15. Viens projekta iesniedzējs drīkst iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, ja tas pamato, ka spēs izpildīt šo noteikumu 12.punktā noteiktās prasības un nodrošināt, lai vienā projektā minētās aktivitātes netiktu iekļautas citos projektos.

16. Projekta iesniedzējs visas projekta aktivitātes īsteno un visus projekta ietvaros paredzētos maksājumus veic līdz 2011.gada 30.aprīlim.

17. Projekta finanšu aprēķini ir veicami Eiropas Savienības vienotajā valūtā. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par finanšu aprēķinu aritmētisko pareizību. Izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma izstrādāšanu, neuzskata par attiecināmajām izmaksām.

III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

18. Projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums) sagatavo angļu valodā, aizpildot projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju MS Excel formātā (pieejama finanšu instrumentu Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv, sadaļa "Pieteikuma veidlapa") un starptautiskajā mājaslapā (www.eeagrants.org)). Projekta iesniedzējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto ziņu pareizību un precizitāti.

19. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas 11.punktā norāda un projekta iesniegumam pievieno šādus pielikumus angļu valodā:

19.1. detalizēts budžets (3.pielikums);

19.2. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera parakstīts projekta partnerības apliecinājums (4.pielikums) par katru sadarbības partneri, kas norādīts projekta iesnieguma veidlapas 4.4.2.apakšpunktā (ja projekts paredz partnerības veidošanu);

19.3. projekta iesniedzēja parakstīts līdzfinansējuma apliecinājums (5.pielikums) uz projekta iesniedzēja institūcijas veidlapas;

19.4. dokumenti, kurus projekta iesniedzējs pievieno projekta iesniegu­mam papildus šo noteikumu 20. un 21.punktā minētajiem dokumentiem, lai pamatotu un papildinātu projekta iesnieguma veidlapā minēto informāciju.

20. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno šādus dokumentus latviešu valodā:

20.1. īss projekta apraksts (ne vairāk kā 3200 rakstu zīmes), kurā norādīts projekta mērķis, galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti;

20.2. projekta iesniedzēja apliecinājums (1.pielikums) uz projekta iesniedzēja institūcijas veidlapas;

20.3. apliecināta projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija, ja projekta iesniedzējs ir valsts vai pašvaldības izglītības iestāde, valsts zinātniskā institūcija, biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība;

20.4. apliecināta projekta iesniedzēja iestādes nolikuma vai institūcijas statūtu kopija, ja projekta iesniedzējs nav valsts pārvaldes iestāde;

20.5. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu, vai projekta iesniedzēja rakstiska pilnvara, kurā viņš pilnvaro starpniekinstitūciju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā projekta iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs;

20.6. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Uzņēmumu reģistra izziņa, kurā norādītas personas, kam ir tiesības pārstāvēt projekta iesniedzēju, vai projekta iesniedzēja izsniegta pilnvara vai tās apliecināta kopija personai, kura ir parakstījusi projekta iesnieguma veidlapu vai kādus citus tai pievienotus dokumentus un kurai nav reģistrētas tiesības pārstāvēt projekta iesniedzēju, ja projekta iesniedzējs ir biedrība, nodibinājums vai kapitālsabiedrība;

20.7. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Reliģisko lietu pārvaldes izziņa par personām, kurām ir paraksta tiesī­bas, ja projekta iesniedzējs ir reliģiska organizācija. Ja projekta iesniedzējs nav pievienojis minēto izziņu, starpniekinstitūcija ir tiesīga pieprasīt to Reliģisko lietu pārvaldē;

20.8. tās institūcijas vai personas izziņa, kura pēc projekta apstiprināšanas piešķirs kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus (ja tādus ir paredzēts piesaistīt). Finansējumu piešķir tādā apjomā, lai kopā ar projekta iesniedzēja rīcībā esošajiem līdzekļiem segtu pirmajā projekta īstenošanas gadā plānotos izdevumus. Ja kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus piešķir institūcija vai persona, kura nav kredīt­iestāde, valsts vai pašvaldība, vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, papildus iesniedz šīs institūcijas vai personas gada pārskatu par iepriekšējo gadu vai kādu citu dokumentu, kurš apliecina līdzekļu pieejamību izziņā norādītajā apjomā;

20.9. pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā, norādot projekta kopējās izmaksas (tai skaitā pašvaldības ieguldījumu projektā) un priekš­finansējumu. Priekšfinansējumu piešķir tādā apjomā, lai kopā ar projekta iesniedzēja rīcībā esošajiem līdzekļiem segtu pirmajā projekta īstenošanas gadā plānotos izdevumus, ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība;

20.10. apliecināta projekta iesniedzēja gada pārskata kopija par 2007.gadu vai, ja tādas nav, par laikposmu no projekta iesniedzēja institūcijas dibināšanas datuma, ja projekta iesniedzējs ir biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība;

20.11. projekta vadībā iesaistīto personu dzīves apraksts (CV) un darba uzdevumu un nepieciešamās kvalifikācijas apraksts;

20.12. plānošanas reģiona attīstības padomes atzinums par projekta nozīmīgumu reģionālajai attīstībai, ja projekta mērķis vai rezultāti attiecas uz reģiona attīstību;

20.13. pašvaldības atzinums par projekta nozīmīgumu vietējai attīstībai, ja projekta mērķis vai rezultāti attiecas uz vietējo pašvaldību;

20.14. projekta iesniedzēja apliecināta īpašumtiesības vai nomu apliecinoša dokumenta kopija, ja projekta iesniedzēja īpašumā, nomā vai valdījumā esošajā īpašumā paredzētas piegādes, iekārtu uzstādīšana, būvdarbi, rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbi:

20.14.1. zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma noraksts (zemes­grāmatas apliecība) par zemi, ja uz tās paredzēta būvniecība, vai par ēkām, ja tajās paredzēti rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbi;

20.14.2. ilgtermiņa zemes vai ēku nomas līgums, kas nostiprināts zemes­grāmatā uz laiku, sākot no projekta īstenošanas uzsākšanas līdz tā pabeigšanai un uz turpmākajiem 10 gadiem;

20.15. apliecināta būvniecības plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopija, ja projektā ir plānota būvniecība. Starp­niekinstitūcija atbilstoši šo noteikumu 39.punktam ir tiesīga pieprasīt, lai projekta iesniedzējs iesniedz starpniekinstitūcijā būvvaldes apliecinājumu, ka projekta ietvaros paredzētās aktivitātes atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem nav uzskatāmas par būvniecību;

20.16. viens no šādiem dokumentiem vai to apliecinātām kopijām, ja saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" nosacījumiem projektā paredzētājai darbībai ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums vai tehniskie noteikumi projektiem:

20.16.1. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu, kā arī noslēguma ziņojums;

20.16.2. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu un Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi, ja projektam ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, bet ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra nav jāpiemēro;

20.16.3. Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotie tehniskie noteikumi projektiem, kuriem nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

21. Ja projekts paredz partnerības veidošanu, projekta iesniedzējs iesniedz:

21.1. šādus dokumentus latviešu valodā, ja sadarbības partneris ir reģistrēts vai darbojas Latvijas Republikā:

21.1.1. apliecināta sadarbības partnera reģistrācijas apliecības kopija, ja sadarbības partneris ir valsts vai pašvaldības izglītības iestāde, valsts zinātniskā institūcija, biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība;

21.1.2. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partnerim nav nodokļu parādu, vai sadarbības partnera rakstiska pilnvara, ar kuru viņš pilnvaro starpniekinstitūciju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā sadarbības partneris ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, ja tas piedalās projekta finansēšanā;

21.1.3. apliecināta sadarbības partnera gada pārskata kopija par 2007.gadu vai, ja tāda nav, par laikposmu no tā dibināšanas, ja partneris ir biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība un tas piedalās projekta finansēšanā;

21.1.4. apliecināta projekta iesniedzēja īpašumtiesības vai nomu apliecinoša dokumenta kopija, ja sadarbības partnera īpašumā, nomā vai valdījumā esošajā īpašumā paredzētas piegādes, iekārtu uzstādīšana, būvdarbi, rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbi:

21.1.4.1. zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma noraksts (zemes­grāmatas apliecība) par zemi, ja uz tās paredzēta būvniecība, vai par ēkām, ja tajās paredzēti rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbi;

21.1.4.2. ilgtermiņa zemes vai ēku nomas līgums, kas nostiprināts zemes­grāmatā uz laiku, sākot no projekta īstenošanas uzsākšanas līdz tā pabeigšanai un uz turpmākajiem 10 gadiem;

21.2. šādas apliecinātas dokumentu kopijas kopā ar sadarbības partnera vai projekta iesniedzēja apliecinātu to tulkojumu latviešu vai angļu valodā, ja sadarbības partneris ir reģistrēts vai darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī:

21.2.1. sadarbības partnera reģistrācijas apliecības vai tā ekvivalenta kopija, izņemot gadījumu, ja sadarbības partneris ir valsts vai pašvaldības iestāde;

21.2.2. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partnerim nav nodokļu parādu, ja tas piedalās projekta finansēšanā. Ja nacionālā likumdošana šādas izziņas izsniegšanu neparedz, iesniedz sadarbības partnera apliecinājumu, ka tam nav nodokļu parādu;

21.2.3. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partneris nav pasludināts par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā), ja tas piedalās projekta finansēšanā. Ja nacionālā likumdošana šādas izziņas izsniegšanu neparedz, iesniedz sadarbības partnera apliecinājumu, ka tas nav pasludināts par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā).

22. Šo noteikumu 20. un 21.punktā minētos dokumentus projekta iesnieguma veidlapas 11.punktā nenorāda.

23. Projekta iesniegumam pievieno satura rādītāju, kurā uzskaitīti visi pielikumi, norādīti pielikumu numuri un lapu skaits katrā pielikumā.

24. Dokumentus projekta iesniegumā iekļauj šādā secībā:

24.1. projekta iesnieguma veidlapa;

24.2. projekta iesnieguma satura rādītājs;

24.3. projekta iesnieguma pielikumi:

24.3.1. šo noteikumu 19.punktā minētie dokumenti norādītajā secībā;

24.3.2. šo noteikumu 20.punktā minētie dokumenti norādītajā secībā;

24.3.3. šo noteikumu 21.punktā minētie dokumenti norādītajā secībā par katru sadarbības partneri.

25. Projekta iesnieguma oriģinālam pievieno projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums) un šo noteikumu 19.punktā un 20.1.apakšpunktā minēto dokumentu elektronisko versiju kompaktdiskā (CD), uz kura norāda šādu informāciju latviešu un angļu valodā:

25.1. prioritāte "Ilgtspējīga attīstība";

25.2. pilns projekta iesniedzēja nosaukums;

25.3. projekta nosaukums.

26. Šo noteikumu 25.punktā minēto dokumentu elektroniskās versijas datnes nosaukumā norāda pielikuma numuru un nosaukumu angļu valodā vai tā saīsinājumu.

27. Projekta iesniegumu iesniedz divos eksemplāros - oriģinālu un kopiju, uz projekta iesnieguma veidlapas attiecīgi norādot "oriģināls" un "kopija", vienā vai vairākās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs vai kastēs. Ja aploksnes vai kastes ir vairākas, tās sanumurē. Projekta iesniegumi (gan oriģināls, gan kopija) ir noformēti atbilstoši lietvedību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tie ir sanumurēti, cauršūti (cauraukloti), apzīmogoti un parakstīti, paraksts ir atšifrēts, kā arī norādīts lappušu skaits un caurauklošanas datums.

28. Iesniedzot projekta iesniegumu, uz aploksnes vai kastes norāda šādu informāciju:

28.1. adresātu - Vides ministrija, Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494;

28.2. prioritāti "Ilgtspējīga attīstība";

28.3. pilnu projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

28.4. projekta nosaukumu;

28.5. norādi "neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".

29. Atklāta konkursa termiņš ir trīs mēneši no izsludināšanas dienas. Projekta iesniegumu iesniedz ne agrāk kā 30 dienas pēc atklāta konkursa izsludināšanas. Atklāta konkursa sludinājumā norāda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu.

30. Projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona projekta iesniegumu iesniedz starpniekinstitūcijā personīgi vai nosūta pa pastu.

31. Starpniekinstitūcija izskata tos projektu iesniegumus, kuri ir saņemti starpniekinstitūcijā vai nodoti pasta iestādē (pasta zīmogs) līdz konkursa sludinājumā norādītajam termiņam.

32. Pa faksu vai elektroniski nosūtītus projektu iesniegumus neizskata un par to informē projekta iesniedzēju. Ja projekta iesniegums saņemts pēc konkursa sludinājumā noteiktā termiņa, to neatver, un starpniekinstitūcija informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neizskatītu var saņemt atpakaļ.

33. Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un atklāto konkursu nosūta starpniekinstitūcijai uz e-pasta adresi (pasts@vidm.gov.lv) vai pa pastu.

34. Ja starpniekinstitūcija ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms atklātā konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām saņem ieinteresētās personas rakstisku vēstuli ar jautājumu par projekta iesnieguma sagatavošanu un atklāto konkursu, tā piecu darbdienu laikā pēc vēstules saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un nosūta to elektroniski vai pa pastu ieinteresētajai personai uz tās norādīto adresi. Ja jautājums saņemts elektroniski, starpniekinstitūcija atbildi ieinteresētajai personai nosūta elektroniski.

35. Lai atbildes uz saņemtajiem jautājumiem būtu pieejamas visām ieinteresētajām personām, starpniekinstitūcija tās publicē mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv), nenorādot jautājuma autoru.

IV. Projekta iesniegumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

36. Starpniekinstitūcija izstrādā atklāta konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk - vērtēšanas komisija) nolikumu. Nolikumā nosaka vērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības kārtību.

37. Projektu iesniegumus vērtē divos posmos:

37.1. projektu iesniegumu atvēršana un vērtēšana atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem (6.pielikums);

37.2. projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (7.pielikums) un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (8.pielikums).

38. Starpniekinstitūcija reģistrē projektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numurus. Vērtēšanas komisija pārbauda projektu iesniegumus atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem. Administratīvās vērtēšanas mērķis ir pārbaudīt, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms kvalitātes un specifisko vērtēšanas kritēriju pārbaudei.

39. Ja projekta iesniegums neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, starp­niekinstitūcija rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam precizēt projekta iesniegumu vai iesniegt papildu informāciju, nosūtot pieprasījumu gan pa pastu, gan uz projekta iesniedzēja norādīto faksa numuru.

40. Ja projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc starpniekinstitūcijas pieprasījuma nosūtīšanas iesniedz nepieciešamo papildinformāciju personīgi vai nosūta pa pastu (pasta zīmogs), projekta iesniegumu atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē atkārtoti.

41. Ja projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc starpniekinstitūcijas pieprasījuma nosūtīšanas neiesniedz nepieciešamo papildinformāciju vai pēc atkārtotas administratīvās vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam administratīvās vērtēšanas kritērijam, starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma
neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem un tā noraidīšanu. Starpniekinstitūcija 10 darbdienu laikā rakstiski informē projekta iesniedzēju par pieņemto lēmumu, norādot attiecīgo administratīvās vērtēšanas kritēriju vai kritērijus, kuri nav izpildīti.

42. Ja projekta iesniegums atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, starp­niekinstitūcija 10 darbdienu laikā informē par to projekta iesniedzēju un virza to tālākai vērtēšanai.

43. Projektu iesniegumus, kuri atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas komisija vērtē atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

44. Projekta kopējā vērtējumā kvalitātes vērtēšanas kritēriju īpatsvars ir 65 procenti un specifisko vērtēšanas kritēriju īpatsvars ir 35 procenti. Kopējo iegūto punktu skaitu projektam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

KKx 65 +SKx 35, kur
100100

KK - kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopējais vērtējums;

SK- specifisko vērtēšanas kritēriju kopējais vērtējums.

45. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas vērtēšanas komisija sagatavo sarakstu, kurā projektu iesniegumi sakārtoti prioritārā secībā atbilstoši vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam, un sarakstu iesniedz starpniekinstitūcijā.

46. Projekta iesnieguma tālākā virzība un lēmuma pieņemšana par atteikumu nosūtīt projekta iesniegumu Finanšu instrumentu birojam vai tā nosūtīšanu Finanšu instrumentu birojam, lai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija pieņemtu galīgo lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, notiek saskaņā ar finanšu instrumentu regulējošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.februāra noteikumiem Nr.94

KN94P1_PAGE_3.JPG (62087 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.februāra noteikumiem Nr.94

KN94P2_PAGE_02.JPG (32719 bytes)

KN94P2_PAGE_03.JPG (48008 bytes)

KN94P2_PAGE_04.JPG (38153 bytes)

KN94P2_PAGE_05.JPG (20374 bytes)

KN94P2_PAGE_06.JPG (74133 bytes)

KN94P2_PAGE_07.JPG (51430 bytes)

KN94P2_PAGE_08.JPG (26362 bytes)

KN94P2_PAGE_09.JPG (29747 bytes)

KN94P2_PAGE_10.JPG (84281 bytes)

KN94P2_PAGE_11.JPG (69064 bytes)

KN94P2_PAGE_12.JPG (103571 bytes)

KN94P2_PAGE_13.JPG (30495 bytes)

KN94P2_PAGE_14.JPG (17310 bytes)

KN94P2_PAGE_15.JPG (16372 bytes)

KN94P2_PAGE_16.JPG (36729 bytes)

KN94P2_PAGE_17.JPG (26707 bytes)

KN94P2_PAGE_18.JPG (24298 bytes)

KN94P2_PAGE_19.JPG (70058 bytes)

KN94P2_PAGE_20.JPG (41441 bytes)

KN94P2_PAGE_21.JPG (67308 bytes)

KN94P2_PAGE_22.JPG (88706 bytes)

KN94P2_PAGE_23.JPG (79083 bytes)

KN94P2_PAGE_24.JPG (70346 bytes)

KN94P2_PAGE_25.JPG (81659 bytes)

KN94P2_PAGE_26.JPG (108575 bytes)

KN94P2_PAGE_27.JPG (79286 bytes)

KN94P2_PAGE_29.JPG (35705 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.februāra noteikumiem Nr.94

KN94P3_PAGE_1.JPG (27149 bytes)

KN94P3_PAGE_2.JPG (26291 bytes)

KN94P3_PAGE_3.JPG (36392 bytes)

KN94P3_PAGE_4.JPG (19731 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.februāra noteikumiem Nr.94

KN94P4_PAGE_2.JPG (158744 bytes)

KN94P4_PAGE_3.JPG (41945 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.februāra noteikumiem Nr.94

KN94P5_PAGE_1.JPG (42264 bytes)

KN94P5_PAGE_2.JPG (42468 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.februāra noteikumiem Nr.94
Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.

IESNIEGUMA NOFORMĒJUMS

1.1.

Iesniegts projekta iesnieguma viens oriģināls un viena kopija

1.2.

Projekta iesniegumam ir pievienoti šo noteikumu 19.punktā minētie dokumenti angļu valodā, tie ir norādīti iesnieguma veidlapas 11.punktā, un to nosaukumi atbilst projekta iesnieguma veidlapas 11.punktā norādītajiem nosaukumiem

1.3.

Projekta iesniegumam ir pievienoti šo noteikumu 20.punktā noteiktie pielikumi, kā arī 21.punktā noteiktie dokumenti, ja projekts paredz partnerības veidošanu, un tie ir noformēti atbilstoši šo noteikumu 20. un 21.punktā noteiktajām prasībām

1.4.

Projekta iesnieguma kopija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam un kopijas atbilstība oriģinālam ir apliecināta ar atbildīgās amatpersonas parakstu uz kopijas

1.5.

Iesniegts projekta iesniegums elektroniskā formā kompaktdiskā (CD), un tas ir noformēts atbilstoši šo noteikumu 25. un 26.punktā noteiktajām prasībām

1.6.

Projekta elektroniskajā versijā ir projekta iesnieguma veidlapa, tās 11.punktā minētie pielikumi angļu valodā un īss projekta apraksts latviešu valodā

1.7.

Projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija ir MS Excel formātā

1.8.

Projekta iesnieguma veidlapas un pievienoto pielikumu elektroniskā versija atbilst oriģinālam

1.9.

Projekta iesnieguma veidlapas visi lauki ir aizpildīti datorrakstā angļu valodā atbilstoši šo noteikumu 18.punkta prasībām

1.10.

Projekta iesnieguma oriģināls un kopijas kopā ar konkursa nolikumā minētajiem pielikumiem ir cauršūtas (caurauklotas)

1.11.

Projekta finanšu aprēķins ir veikts Eiropas Savienības vienotajā valūtā

1.12.

Projekta budžetā nav aritmētisku kļūdu un projekta iesnieguma veidlapā 4.2.sadaļā un 5.sadaļā nav lauku, kas iekrāsojušies sarkanā krāsā

1.13.

Detalizētais budžets ir iesniegts uz detalizētās budžeta veidlapas, un tas ir saskaņots ar projekta iesnieguma veidlapu

2.

PROJEKTA ATBILSTĪBA

2.1.

Iesnieguma veidlapā par galveno prioritāro sektoru ir atzīmēta "Ilgtspējīgas attīstības veicināšana" (promotion of sustainable development)

2.2.

No finanšu instrumentiem pieprasītais līdzfinansējums ir vismaz EUR 250 000

2.3.

No finanšu instrumentiem pieprasītais līdzfinansējums nepārsniedz EUR 971 627

2.4.

No finanšu instrumentiem pieprasītais līdzfinansējums nepārsniedz šo noteikumu 6.punktā noteikto proporciju no projekta attiecināmām izmaksām

2.5.

No finanšu instrumentiem pieprasītais avanss nepārsniedz 10 % no projekta kopējām izmaksām

2.6.

Projekta plānotās vadības izmaksas nepārsniedz 10 % no projekta kopējām izmaksām

2.7.

Projekta aktivitātes plānots īstenot Latvijā, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

2.8.

Projekta aktivitātes, kas saistītas ar investīcijām būvdarbos, ēku rekonstruēšanas, renovācijas vai restaurācijas darbos, nekustamā īpašuma iegādē un iekārtu uzstādīšanā, plānots īstenot Latvijā

2.9.

Projekta īstenošanu plānots pabeigt un maksājumus veikt līdz 2011.gada 30.aprīlim

3.

Projekta IESNIEDZĒJS

3.1.

Projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona

3.2.

Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu

3.3.

Projekta iesniegumu un projekta iesnieguma apliecinājumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā persona

4.

Sadarbības partneris (aizpilda par katru sadarbības partneri)

4.1.

Sadarbības partneris ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrēta juridiska persona vai valsts vai pašvaldības iestāde, vai starptautiska organizācija, kas darbojas Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

4.2.

Sadarbības partnerim nav nodokļu parādu (aizpilda tikai par sadarbības partneriem, kas piedalās projekta finansēšanā)

4.3.

Sadarbības partneris nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā (aizpilda tikai par 21.2.apakšpunktā minētajiem sadarbības partneriem, kas piedalās projekta finansēšanā)

Vides ministrs R.Vējonis
7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.februāra noteikumiem Nr.94
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums

Sadaļas vērtējuma īpatsvars (%)

1.

PROJEKTA ATBILSTĪBA

1.1.

Projekta iesniegums ir vērsts uz šo noteikumu 2.punktā noteiktā mērķa sasniegšanu

0-5

30

1.2.

Projekta iesnieguma atbilstība šo noteikumu 3.punktā noteiktajām apakšprioritātēm

0-5

1.3.

Projekta iesniegums atbilst nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem stratēģiskās plānošanas dokumentiem

0-5

2.

PROJEKTA PAMATOJUMS

2.1.

Projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma un izvēlētās mērķa grupas vajadzības

0-5

20

2.2.

Projekta iesniegums parāda, ka, sasniedzot izvirzīto mērķi, problēma tiks atrisināta un mērķauditorijas vajadzības tiks apmierinātas

0-5

2.3.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu

0-5

2.4.

Projekta iesniegumā ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski un priekšnosacījumi

0-5

2.5.

Projekta iesniegumā ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm

0-5

2.6.

Plānotie rezultāti un to indikatori ir precīzi definēti un izmērāmi

0-5

2.7.

Projekta rezultātiem ir multiplikatīvs efekts (par projekta rezultātiem un rezultātu izmantošanas iespējām plānots informēt citas institūcijas un mērķa grupas)

0-5

2.8.

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi (projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamās struktūras un personālresursi, kā arī finanšu resursi, lai turpinātu sniegt atbalstu izvēlētajai mērķa grupai pēc projekta noslēgšanas)

0-5

3.

PROJEKTA IEVIEŠANAS RESURSI

3.1.

Projekta iesniegumā ir atspoguļoti projekta īstenošanas mehānismi (t.sk. ir pieejama un nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un projekta gatavības pakāpe

0-5

20

3.2.

Projekta iesniegumā demonstrēta pietiekama tehniskā ekspertīze (īpašas zināšanas risināmajos jautājumos) un pieredze projektu vai līdzīga tipa aktivitāšu vadībā

0-5

3.3.

Projekta iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība

0-5

3.4.

Plānotās projekta publicitātes un informācijas izplatīšanas aktivitātes ir pietiekamas un atbilstošas

0-5

4.

PROJEKTA BUDŽETS, IZMAKSU PAMATOJUMS UN EFEKTIVITĀTE

4.1.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši tirgus cenām

0-5

30

4.2.

Mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais risinājums (value for money)

0-5

4.3.

Projekta attiecināmo izmaksu posteņi atbilst Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstu nodibinātā Finanšu instrumentu biroja izstrādātajās un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas un Norvēģijas Ārlietu ministrijas apstiprinātajās ieviešanas vadlīnijās noteiktajām attiecināmo izmaksu prasībām

0-5

Piezīmes.

1. Katram projekta vērtēšanas postenim piešķir noteiktu punktu skaitu no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu:

1 - ļoti vāji,

2 - vāji,

3 - viduvēji,

4 - labi,

5 - ļoti labi.

2. Kopējo projekta punktu skaitu aprēķina šādi:

Nr.
p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Vērtējums

Sadaļas vērtējuma īpatsvars (%)

Kopējais vērtējums
D = B : A x C

A

B

C

D

1.

Projekta atbilstība

15

30

2.

Projekta pamatojums

40

20

3.

Projekta ieviešanas resursi

20

20

4.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

15

30

KOPĀ

...

100

...

Vides ministrs R.Vējonis
8.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.februāra noteikumiem Nr.94
Specifiskie vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Vērtējums

Sadaļas vērtējuma īpatsvars (%)

Kopējais vērtējums
D = B : A x C

A

B

C

D

1.

Projekta iesnieguma atbilstība horizontālajām prioritātēm: ilgtspējīga attīstība (vides, ekonomiskā un sociālā), dzimumu vienlīdzība un labas pārvaldības prakse

5

15

2.

Projekta inovācija

5

15

3.

Projekta ieguldījums sabiedrības informētības līmeņa paaugstināšanā par attiecīgo tēmu

5

20

4.

Projekta īstenošanas rezultātu ieguldījums ilgtspējīgas attīstības veicināšanā

5

25

5.

Projekta iesniedzēja finansējuma apjoms

5

10

6.

Projekta ieguldījums reģionālās attīstības veicināšanā

5

15

KOPĀ

100

...

Piezīme. Katram projekta vērtēšanas kritērijam piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu:

0 - nav attiecināms,

1 - ļoti vāji,

2 - vāji,

3 - viduvēji,

4 - labi,

5 - ļoti labi.

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 94Pieņemts: 11.02.2008.Stājas spēkā: 28.02.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 27.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
171507
{"selected":{"value":"12.12.2009","content":"<font class='s-1'>12.12.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.12.2009","iso_value":"2009\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2008","iso_value":"2008\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2008.-11.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.12.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)