Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 11.panta otro daļu ar 86.punktu šādā redakcijā:

"86) par stratēģiskas nozīmes preču ekspertu izziņu, galīgā izlietojuma apliecinājumu, importa sertifikātu, piegādes kontroles sertifikātu un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licenču izsniegšanu."

2. Izteikt 15.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) iesniegt nodokļu administrācijai šajā likumā vai konkrēto nodokļu likumos paredzētās nodokļu un informatīvās deklarācijas rakstiskā vai elektroniskā veidā nodokļu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, nodokļu un informatīvās deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz elektroniskā veidā. Nodokļu maksātāji, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam nodokļu un informatīvās deklarācijas elektroniskā veidā, izmanto Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu;".

3. Izslēgt 18.panta pirmās daļas 15.punktu.

4. 22.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) šā likuma 18.panta pirmās daļas 8., 12. un 14.punktā, 23.panta trīspadsmitajā daļā, 24.panta otrajā daļā un 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) aizliegts izpaust nodokļu maksātājam nodokļu administrācijas izveidoto nodokļu maksātāja personas datu izvērtējumu nodokļu ieņēmumu risku jomā, ja tā izpaušana var ierobežot nodokļu administrācijas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi."

5. Izteikt 23.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Persona, kas sniegusi pakalpojumu vai devusi nodrošinājumu, par kuru maksājama valsts nodeva, iepriekšējā mēnesī skaidrā naudā iekasētās valsts nodevu summas, neieskaitot tās savā norēķinu kontā, ieskaita valsts budžetā vai pašvaldības budžetā līdz nākamā mēneša 15.datumam, ja normatīvajos aktos nav noteikts īsāks termiņš."

6. 24.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz trīs dienas pirms maksājumu samaksas termiņa iestāšanās. Juridiskās personas, kas sastāda gada pārskatu, pievieno bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu, sagatavojot to atbilstoši attiecīgajiem gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Ja atliekamās vai sadalāmās summas apmērs vienā nodokļu veidā pārsniedz 5000 latu, nodokļu administrācijai attiecībā uz šo nodokli ir tiesības pieprasīt nodrošinājumu ar nodokļu maksātājam piederošo mantu vai kredītiestādes izsniegto galvojumu;";

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Nodokļu administrācija, izskatot šā panta pirmās daļas 1. un 3.punktā minēto iesniegumu, izvērtē nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, kā arī ņem vērā šādus faktorus:

1) vai nodokļu maksātājs ievēro konkrēto nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu kārtējo maksājumu samaksas termiņus;

2) vai nodokļu maksātājam agrāk ir ticis piešķirts nodokļu maksājumu pagarinājuma termiņš, un vai nodokļu maksātājs ir ievērojis lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus;

3) vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņus;

4) vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju;

5) vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi.

(12) Ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu."

7. 25.pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors" ar vārdiem "viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors";

papildināt piektās daļas 1.punktu pēc vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora" ar vārdiem "viņa vietnieka vai teritoriālās iestādes direktora".

8. 32.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā skaitli "100" ar skaitli "70";

izteikt piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Par atkārtotu nodokļu pārkāpumu uzskatāms pārkāpums, kas atbilst visām šādām pazīmēm:";

aizstāt piektās daļas 1.punktā vārdu "pabeigta" ar vārdiem "ir pabeigta, un šis pārkāpums ir izdarīts";

papildināt piektās daļas 2.punktu pēc vārdiem "kļuvis neapstrīdams" ar vārdiem "vai ir pārsūdzēts tiesā";

izslēgt sesto daļu;

aizstāt septītajā daļā skaitli "150" ar skaitli "100".

9. Papildināt likumu ar 32.3 pantu šādā redakcijā:

"32.3 pants. Atbildība par nodokļa, kas atmaksājams no budžeta, apmēra nepamatotu palielināšanu

(1) Ja nodokļu maksātājs, pārkāpdams nodokļu likumu prasības, nepamatoti palielinājis no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēru (no budžeta atmaksājamā nodokļa palielinājums), nodokļu administrācija nodokļu revīzijas (audita) rezultātā samazina nepamatoti palielināto no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēru, kā arī aprēķina un par labu budžetam no nodokļu maksātāja iekasē soda naudu, kas nosakāma saskaņā ar šo likumu, ja konkrēto nodokļu likumos nav paredzēts cits soda naudas apmērs.

(2) Ja no budžeta atmaksājamā nodokļa palielinājums nepārsniedz 15 procentus no deklarētās pārmaksātās nodokļa summas, soda nauda tiek noteikta 30 procentu apmērā no nepamatoti palielinātā no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra.

(3) Ja no budžeta atmaksājamā nodokļa palielinājums pārsniedz 15 procentus no deklarētās pārmaksātās nodokļa summas, soda nauda tiek noteikta 50 procentu apmērā no nepamatoti palielinātā no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra.

(4) Ja nodokļu administrācija nodokļu revīzijas (audita) laikā konstatē, ka nodokļu maksātājs ir nepamatoti palielinājis no budžeta atmaksājamo nodokļa apmēru, tādējādi izdarot atkārtotu nodokļu pārkāpumu, soda nauda tiek noteikta 70 procentu apmērā no nepamatoti palielinātā no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra.

(5) Ja nodokļu maksātājs, kurš jau ir izdarījis atkārtotu nodokļu pārkāpumu, triju gadu laikā izdara vēl vienu vai vairākus tādus pašus nodokļu pārkāpumus, par katru no nodokļu revīzijā (auditā) konstatētajiem šādiem nodokļu pārkāpumiem tiek uzlikta soda nauda 100 procentu apmērā no nepamatoti palielinātā no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra.

(6) Par atkārtotu nodokļu pārkāpumu šā panta ceturtajā un piektajā daļā uzskatāms pārkāpums, kas atbilst visām šā likuma 32.panta piektajā daļā minētajām pazīmēm.

(7) Soda nauda samaksājama 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par aprēķināto soda naudu.

(8) Ja triju mēnešu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par aprēķināto soda naudu, nodokļu maksātājs neiemaksā minēto summu budžetā un soda naudas samaksas termiņš nav pagarināts šā likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā, nodokļu administrācija var iesniegt tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu par nodokļu maksātāja maksātnespējas procesa pasludināšanu."

10. Papildināt 33.3 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nodokļu administrācijas uzlikto (aprēķināto) atlikušo soda naudu samazina līdz 65 procentiem šādos gadījumos:

1) ja nodokļu maksātājam ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar šā likuma 34.pantu;

2) ja nodokļu maksātājam ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 16.1 panta pirmo daļu."

11. Aizstāt 34.panta 1.punktā vārdus "iemaksājamo nodokļu summu" ar vārdiem "nodokli, kas aprēķināts no dienas, kad personai bija jāreģistrējas kā nodokļu maksātājam".

12. 34.1 pantā:

izslēgt pirmās daļas ceturto teikumu;

aizstāt otrajā daļā vārdus "speciālu nodokļu auditu, vai gadījumos, par kuriem paredzēta kriminālatbildība, - saimnieciski finansiālās darbības revīziju" ar vārdiem "nodokļu revīziju (auditu)";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja speciālās pārbaudes rezultātā tiek pieņemts lēmums par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu normatīvo aktu pārkāpējam, kas reģistrēts kādā no Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajiem reģistriem, Valsts ieņēmumu dienests informē Uzņēmumu reģistru par normatīvo aktu pārkāpēja darbības apturēšanu. Pēc tam, kad pieņemts lēmums par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par normatīvo aktu pārkāpēja darbības atjaunošanu un informē par to Uzņēmumu reģistru. Ja nodokļu revīzijas (audita) laikā konstatēts, ka normatīvo aktu pārkāpējs faktiski saimniecisko darbību neveic, nav sasniedzams vai izvairās no nodokļu revīzijas (audita) veikšanas, Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par normatīvo aktu pārkāpēja darbības atjaunošanu nepieņem.

(5) Lēmuma brīdināt par normatīvo aktu pārkāpēja struktūrvienības darbības apturēšanu, ja pārkāpums tiks konstatēts atkārtoti, vai lēmuma par normatīvo aktu pārkāpēja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) darbības apturēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā izpildi."

13. Pārejas noteikumos:

papildināt 22.punktu pēc vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors" ar vārdiem "viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors";

izslēgt 34.punktu;

papildināt 88.punktu pēc vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors" ar vārdiem "viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors";

papildināt pārejas noteikumus ar 97., 98., 99. un 100.punktu šādā redakcijā:

"97. Piemērojot šā likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu līdz 2011.gada 1.janvārim, elektroniskā veidā iesniegta nodokļu un informatīvā deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiņā, ja Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, kurā nodokļu maksātājs reģistrēts, to saņēmusi piecu dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa.

98. Grozījums šā likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktā par pienākumu iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas elektroniskā veidā attiecībā uz budžeta iestādēm un kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai pašvaldībai vai valstij un pašvaldībai, stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī, bet attiecībā uz pārējiem nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, - 2010.gada 1.janvārī.

99. Nodokļu maksātājiem, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma, ir tiesības iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas rakstiskā veidā līdz 2011.gada 1.janvārim.

100. Šā likuma 22.panta 2.1 daļa stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Fizisko personu datu aizsardzības likuma 15.pantā, kas paredz informācijas izpaušanas aizlieguma noteikšanu valsts finanšu interešu nodrošināšanai nodokļu jomā."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 31.janvārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 19.februārī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 31.01.2008.Stājas spēkā: 04.03.2008.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 19.02.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 6, 27.03.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
171010
04.03.2008
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)