Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.48

Rīgā 2008.gada 29.janvārī (prot. Nr.6 13.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"
Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 6.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 33.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.11. būvju nojaukšana, noārdīšana un demontāža;".

2. Izteikt 2.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.15. urbumu veikšana;".

3. Svītrot 3.1.3.apakšpunktā vārdus "iekrišana ūdenī un".

4. Papildināt noteikumus ar 3.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.5. iegrimšana nestabilā gruntī;".

5. Izteikt 3.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.9. darbi, kas saistīti ar būvju, būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu, demontāžu vai nojaukšanu."

6. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Šo noteikumu ievērošanu projekta sagatavošanas posmā kontrolē attiecīgās pašvaldības būvvalde, bet projekta izpildes posmā - Valsts darba inspekcija. Šo noteikumu 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7 un 28.8 punktā noteikto prasību ievērošanu kontrolē arī Valsts ieņēmumu dienests."

7. Papildināt noteikumus ar 5.1punktu šādā redakcijā:

"5.1 Projekta īstenošanā ir šādi posmi:

5.11. projekta sagatavošanas posms - posms no projekta izstrādes sākuma līdz būvdarbu uzsākšanai;

5.12. projekta izpildes posms - būvdarbu veikšana."

8. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Projekta sagatavošanai, izpildei vai izpildes uzraudzībai pasūtītājs norīko projekta vadītāju - fizisku vai juridisku personu, kas rīkojas pasūtītāja vārdā (piemēram, galveno būvuzņēmēju vai darbuzņēmēju). Ja pasūtītājs nenorīko projekta vadītāju, viņš pats uzņemas šajos noteikumos noteiktās projekta vadītāja tiesības un pienākumus."

9. Papildināt noteikumus ar 7.1punktu šādā redakcijā:

"7.1 Par projekta sagatavošanas koordinatoru drīkst būt persona, kas saskaņā ar Būvniecības likuma 8.pantu ir saņēmusi arhitekta prakses sertifikātu vai būvprakses sertifikātu projektēšanas jomā un apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā 50 stundu apmērā (teorētisko daļu) vai ieguvusi augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzības jomā atbilstoši profesiju standartam PS 0100 "Darba aizsardzības vecākais speciālists"."

10. Papildināt noteikumus ar 8.1punktu šādā redakcijā:

"8.1 Par projekta izpildes koordinatoru drīkst būt:

8.11. persona, kas saskaņā ar Būvniecības likuma 8.pantu ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā 50 stundu apmērā (teorētisko daļu);

8.12. darba aizsardzības speciālists vai kompetents speciālists, kas ieguvis augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzības jomā atbilstoši profesiju standartam PS 0100 "Darba aizsardzības vecākais speciālists"."

11. Svītrot 9.punktā vārdus "vai projekta vadītājs".

12. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Pasūtītājs nodrošina, lai pirms būvdarbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba aizsardzības plāns saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļu, ja:

11.1. būvlaukumā būvdarbus veic vairāki darbuzņēmēji;

11.2. tiek veikts kāds no šo noteikumu 3.punktā minētajiem būvdarbiem;

11.3. saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu ir nepieciešams nosūtīt iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu."

13. Svītrot 12. un 13.punktā vārdus "vai projekta vadītājs" (attiecīgā locījumā).

14. Papildināt II nodaļu ar 13.1punktu šādā redakcijā:

"13.1 Šo noteikumu 9., 11., 12. un 13.punktā minētos pienākumus pasūtītājs var uzdot projekta vadītājam, par to savstarpēji vienojoties."

15. Izteikt 14.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"14. Persona, kas veic projekta vadītāja pienākumus, ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus, īpaši šādos gadījumos:".

16. Papildināt 15.1.apakšpunktu aiz vārda "vadītāju" ar vārdiem "galveno būvuzņēmēju".

17. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Projekta izpildes koordinatoram ir šādi pienākumi:

16.1. koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku;

16.2. saskaņot un uzraudzīt darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai nodrošinātu, ka galvenais būvuzņēmējs, darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu 26.punktā noteiktās prasības un darba aizsardzības plāna izpildi;

16.3. veikt nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un šo noteikumu 15.3.apakšpunktā minētajā dokumentācijā, ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas);

16.4. organizēt galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) sadarbību, saskaņot viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaistīt pašnodarbinātos;

16.5. saskaņot galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbaudīt to izpildi;

16.6. veikt nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā."

18. Papildināt III nodaļu ar 16.1punktu šādā redakcijā:

"16.1 Ja būvdarbus veic viens darbuzņēmējs, par šo noteikumu 15.2., 15.3., 16.1., 16.3. un 16.6.apakšpunktā minēto pienākumu izpildi ir atbildīga persona, kas veic projekta vadītāja pienākumus."

19. Papildināt 19.punktu aiz vārda "koordinatori" ar vārdiem "un persona, kas veic projekta vadītāja pienākumus".

20. Aizstāt 20.1.apakšpunktā vārdus "darbuzņēmēja izvēlei" ar vārdiem "būvdarbu uzsākšanai".

21. Papildināt 21.6.apakšpunktu aiz vārda "vadītāju" ar vārdiem "galveno būvuzņēmēju".

22. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Galvenā būvuzņēmēja, darbuzņēmēja un nodarbinātā pienākumi".

23. Papildināt 26.punkta ievaddaļu aiz vārda "būvdarbus" ar vārdiem "galvenais būvuzņēmējs un".

24. Papildināt V nodaļu ar 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7 un 28.8punktu šādā redakcijā:

"28.1 Darbuzņēmējs, tai skaitā galvenais būvuzņēmējs, nodrošina, lai būvobjektā atrastos tajā nodarbināto saraksts. Ja būvdarbus veic vairāki darbuzņēmēji, tie iesniedz galvenajam būvuzņēmējam vai, ja tāda nav, - pasūtītājam katrs savu būvobjektā nodarbināto sarakstu, ko apstiprina ar parakstu un zīmogu, norādot šādu informāciju par nodarbinātajiem:

28.11. vārds un uzvārds;

28.12. personas kods vai darba atļaujas numurs Latvijā nodarbinātajiem ārzemniekiem;

28.13. darba līguma vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datums un numurs;

28.14. darbuzņēmēja nosaukums.

28.2 Galvenais būvuzņēmējs vai, ja tāda nav, - pasūtītājs šo noteikumu 28.1punktā minētos sarakstus glabā būvobjektā līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

28.3 Darbuzņēmējs vai galvenais būvuzņēmējs katram būvobjektā nodarbinātajam pēc personu apliecinoša dokumenta vai transportlīdzekļa vadītāja apliecības uzrādīšanas izsniedz nodarbinātā apliecību. Apliecībā ietver:

28.31. nodarbinātā vārdu un uzvārdu;

28.32. personas kodu vai darba atļaujas numuru Latvijā nodarbinātajiem ārzemniekiem;

28.33. darba līguma vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datumu un numuru;

28.34. darbuzņēmēja nosaukumu;

28.35. nodarbinātā fotogrāfiju;

28.36. darbuzņēmēja vai galvenā būvuzņēmēja zīmogu.

28.4 Ja nodarbinātā apliecību ir izsniedzis darbuzņēmējs, nodarbinātais, pirmoreiz ierodoties būvobjekta teritorijā, galvenajam būvuzņēmējam vai tā pārstāvim papildus nodarbinātā apliecībai uzrāda arī personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību.

28.5 Ja nodarbinātā apliecība, uzsākot darbu, vēl nav izsniegta vai tā ir nozaudēta, galvenais būvuzņēmējs vai, ja tāda nav, - pasūtītājs ir tiesīgs ielaist būvobjekta teritorijā nodarbināto arī pēc personu apliecinoša dokumenta vai transportlīdzekļa vadītāja apliecības uzrādīšanas, bet ne ilgāk kā piecas darbdienas pēc kārtas.

28.6 Atrodoties būvobjekta teritorijā, nodarbinātajam ir pienākums glabāt nodarbinātā apliecību, personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību pieejamā vietā un, ja nepieciešams, uzrādīt to kontrolējošo valsts institūciju pārstāvjiem. Par nodarbinātā apliecības nozaudēšanu nodarbinātajam nekavējoties jāziņo projekta izpildes koordinatoram vai galvenajam būvuzņēmējam, kā arī darbuzņēmējam, ja apliecību izsniedzis darbuzņēmējs. Galvenais būvuzņēmējs vai, ja tāda nav, - pasūtītājs nodarbinātā apliecības nozaudēšanas faktu reģistrē un šo informāciju uzglabā līdz jaunas apliecības izgatavošanai.

28.7 Ja būvobjekta teritorijā nepieciešams iekļūt citām personām, galvenais būvuzņēmējs šīm personām izsniedz apmeklētāja apliecību.

28.8 Galvenais būvuzņēmējs nodrošina, lai būvobjekta teritorijā iekļūtu tikai nodarbinātie, kas norādīti šo noteikumu 28.1punktā minētajā sarakstā un kam ir nodarbinātā apliecība, personu apliecinošs dokuments vai transportlīdzekļa vadītāja apliecība, kā arī citas personas ar apmeklētāja apliecību."

25. Izteikt 41.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.3. atkarībā no darbības veida, darbu apjoma un darba vides riska iekārto vienu vai vairākas pirmās palīdzības telpas, kas apgādātas ar pirmās palīdzības līdzekļiem, iekārtām un ierīcēm un kur ir nodrošināta ērta iekļūšana ar nestuvēm;"

26. Papildināt noteikumus ar 45.1punktu šādā redakcijā:

"45.1 Ja tiek nodarbināti invalīdi, darba vietas iekārto atbilstoši viņu vajadzībām, īpaši aprīkojot durvis, gājēju ceļus, kāpnes, dušas, izlietnes un tualetes."

27. Izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. Aizsardzība pret krišanu no augstuma:

66.1. darbu augstumā drīkst veikt tikai ar piemērotu darba aprīkojumu vai izmantojot kolektīvos aizsardzības līdzekļus ar atbilstošu aizsargnožogojumu (piemēram, sastatnes, platformas, drošības tīklus). Ja atbilstoša aprīkojuma lietošana nav iespējama darba rakstura dēļ, nodarbinātajiem nodrošina drošu piekļūšanu darba vietai un apgādā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (drošības virvēm, jostām vai citām nostiprinošām drošības ierīcēm);

66.2. krišanu no augstuma novērš ar:

66.2.1. piemērotu aprīkojumu, izmantojot izturīgas pārvietojamās platformas ar pietiekami augstu galu un sānu aizsargnožogojumu, kas sastāv no galvenās margas un starpmargas, vai citu līdzvērtīgu aprīkojumu;

66.2.2. atbilstošu aizsargnožogojumu, bet, ja tas nav iespējams, veic citus darba aizsardzības pasākumus, kas novērš kritiena risku."

28. Izteikt 68.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"68.1.3. regulāri pārbaudīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību (ja uz pacēlāja iekārtu attiecas minētie normatīvie akti);".

29. Papildināt 71.1.apakšpunktu aiz vārda "strādājot" ar vārdu "tranšejās".

30. Izteikt 72.punkta ievaddaļu un 72.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"72. Demontējot vai nojaucot būvi vai konstrukciju:

72.1. nodrošina nepieciešamos drošības pasākumus un izmanto piemērotus darba paņēmienus;".

31. Izteikt 75.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.1. strādājot lieto kolektīvos vai individuālos aizsardzības līdzekļus, lai novērstu nodarbināto, kā arī materiālu, darbarīku vai citu priekšmetu krišanu;".

32. Papildināt 77.1.apakšpunktu aiz vārdiem "izpildes koordinatora" ar vārdiem "galvenā būvuzņēmēja".

33. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1992.gada 24.jūnija Direktīvas 92/57/EEK par darba drošības un veselības aizsardzības minimālo prasību īstenošanu pagaidu vai pārvietojamajos būvlaukumos (astotā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16.panta 1.punkta nozīmē)."

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 48Pieņemts: 29.01.2008.Stājas spēkā: 02.02.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 18, 01.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
170203
02.02.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)