Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Par uzturēšanās maksājumiem Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes pansionātā un bērnu namā "Selga"

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2007.gada 10.septembra lēmumu Nr.295 (prot. Nr.15; 11.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma" 8.panta 4.punktu, 3.panta trešo daļu, 29.panta otro daļu, 35.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība, un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta"

 

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes pansionāts un bērnu nams "Selga" (turpmāk tekstā kopā saukts - pansionāts un bērnu nams "Selga", atsevišķi - pansionāts vai bērnu nams) izveidots ar Ventspils pilsētas domes lēmumu un darbojas ar mērķi pildīt Ventspils pilsētas pašvaldībai deleģētās funkcijas sociālās palīdzības jomā un sniegt ilgstošu vai īslaicīgu sociālo aprūpi pensijas vecuma sasniegušajām personām, pirmās un otrās grupas invalīdiem, pārējām personām, kuras nonākušas krīzes situācijā, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, lai sniegtu tām visu nepieciešamo pamatvajadzību apmierināšanai.

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā persona, kura saņem sociālās aprūpes pakalpojumus pansionātā un bērnu namā "Selga", maksā par šiem pakalpojumiem.

2. Pakalpojumu veidi

2.1. Pansionāts un bērnu nams "Selga" savas kompetences ietvaros, normatīvo aktu noteiktā kārtībā, sniedz šādus pakalpojumus:

2.1.1. ilgstošu sociālo aprūpi sniedz personām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sasniegušas pensijas vecumu, un/vai ir pirmās, otrās grupas invalīdi, kuriem nepieciešama sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija, nolūkā nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pašas saviem spēkiem, ja minētās personas saskaņā ar normatīvo aktu normām drīkst atrasties vispārējā tipa pansionātā;

2.1.2. īslaicīgu sociālo aprūpi sniedz:

2.1.2.1. personām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sasniegušas pensijas vecumu;

2.1.2.2. personām ar invaliditāti;

2.1.2.3. citām personām, kuras pēc ārstniecības iestādes novērtējuma, veselības stāvokļa dēļ ir nonākušas krīzes situācijā un kurām nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe.

Īslaicīga sociālā aprūpe tiek sniegta uz laiku līdz vienam mēnesim. Nepieciešamības gadījumā ar Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes rīkojumu var noteikt īslaicīgu sociālo aprūpi ilgāku par vienu mēnesi.

2.1.3. Normatīvajos aktos noteiktu aprūpi bērnu namā ievietotiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

3. Samaksa par sociālo aprūpi pansionātā

3.1. Samaksa par ilgstošu sociālo aprūpi pansionātā tiek veikta šādā kārtībā:

3.1.1. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai tiek slēgts līgums starp pansionātu un bērnu namu "Selga" un personu (turpmāk tekstā - klients), kurš saņem ilgstošu sociālo aprūpi pansionātā.

3.1.2. Par saņemtajiem pakalpojumiem un uzturēšanos pansionātā klients maksā, atbilstoši noslēgtajam līgumam, no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saskaņā ar normatīvo aktu normām.

3.1.3. Ja pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta daļa saskaņā ar normatīvo aktu normām un noslēgto līgumu nesedz Ventspils pilsētas domes noteikto uzturēšanas maksu pansionātā, starpību saskaņā ar normatīvo aktu normām sedz klienta apgādnieks vai apgādnieki (turpmāk tekstā - apgādnieks).

3.1.4. Līgums starp klienta apgādnieku un pansionātu un bērnu namu "Selga" par klienta uzturēšanas maksas segšanu tiek slēgts, ņemot vērā šādus noteikumus:

3.1.4.1. Līguma noslēgšanai apgādniekam Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldē jāiesniedz izziņas par ģimenes kopējiem ienākumiem;

3.1.4.2. Līdzekļi, kas pēc pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kas aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar šādu koeficientu:

1) par vienu personu apgādnieka ģimenē - 1,0;

2) par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli - 0,5;

3.1.4.3. Apgādniekam līgumā noteiktā uzturēšanas maksas summa jāiemaksā domes Sociālās aprūpes pārvaldes kasē vai bankas kontā saskaņā ar līguma nosacījumiem.

3.1.5. Ja pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta daļa nesedz Ventspils pilsētas domes noteikto uzturēšanas maksu pansionātā un klientam nav apgādnieka, starpību, saskaņā ar normatīvo aktu normām sedz no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.1.6. Ventspils pilsētas pašvaldība var noteikt klientam citu (labvēlīgāku) samaksas kārtību par pakalpojumu.

3.1.7. Klientam iestājoties pansionātā no citas pašvaldības administratīvās teritorijas, tiek slēgts līgums ar attiecīgo pašvaldību par klienta uzturēšanas maksas nomaksu pansionātā. Līgumu ar attiecīgo pašvaldību slēdz Ventspils pilsētas domes izpilddirektors.

3.2. Samaksa par īslaicīgu sociālo aprūpi pansionātā tiek veikta šādā kārtībā:

3.2.1. Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai tiek slēgts līgums starp pansionātu un bērnu namu "Selga" un klientu, kurš saņem īslaicīgu sociālo aprūpi pansionātā.

3.2.2. Par saņemtajiem pakalpojumiem un uzturēšanos pansionātā klients maksā atbilstoši noslēgtajam līgumam no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, vai arī no citiem ienākumiem saskaņā ar normatīvo aktu normām, izņemot šā nolikuma 3.2.3. punktā noteikto.

3.2.3. Klients, kas atzīts par maznodrošinātu personu, par saņemtajiem pakalpojumiem un uzturēšanos pansionātā maksā 1% dienā no iepriekšējā mēneša ienākumiem.

3.2.4. Ja pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta daļa, kā arī citi ienākumi saskaņā ar normatīvo aktu normām un noslēgto līgumu nesedz Ventspils pilsētas domes noteikto uzturēšanas maksu pansionātā, starpību saskaņā ar normatīvo aktu normām sedz klienta apgādnieks vai apgādnieki (turpmāk tekstā - apgādnieks).

3.2.5. Līgums starp klienta apgādnieku un pansionātu un bērnu namu "Selga" par klienta uzturēšanas maksas segšanu tiek slēgts, ņemot vērā šādus noteikumus:

3.2.5.1. Līguma noslēgšanai apgādniekam Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldē jāiesniedz izziņas par ģimenes kopējiem ienākumiem;

3.2.5.2. Līdzekļi, kas pēc pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar šādu koeficientu:

3) par vienu personu apgādnieka ģimenē - 1,0;

4) par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli - 0,5.

3.2.5.3. Apgādniekam līgumā noteiktā uzturēšanas maksas summa jāiemaksā Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes kasē vai bankas kontā saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem.

3.2.6. Ja pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, kā arī citi ienākumi nesedz Ventspils pilsētas domes noteikto uzturēšanas maksu pansionātā un klientam nav apgādnieka, uzturēšanās maksu pansionātā saskaņā ar normatīvo aktu normām sedz no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.2.7. Klientam, iestājoties īslaicīgā aprūpē pansionātā no citas pašvaldības administratīvās teritorijas, tiek slēgts līgums ar attiecīgo pašvaldību par klienta uzturēšanas maksas nomaksu pansionātā. Līgumu ar attiecīgo pašvaldību slēdz Ventspils pilsētas domes izpilddirektors.

3.3. Ilgstošā un īslaicīgā sociālā aprūpē pansionātā klientus uzņem ar Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes norīkojumu.

3.4. Pēc šo saistošo noteikumu 3.1. un 3.2.punktā minēto pakalpojumu samaksas klienta rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par normatīvajos aktos noteiktajām normām.

4. Samaksa par bērnu aprūpi bērnu namā

4.1. Samaksa par bērnu aprūpi bērnu namā tiek veikta šādā kārtībā:

4.1.1. Izdevumus par bērnu aprūpi bērnu namā, kuru dzīvesvieta pirms uzņemšanas bērnu namā ir bijusi deklarēta Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, sedz no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4.1.2. Ventspils pilsētas pašvaldības izdevumus, kas saistīti ar bērnu aprūpi bērnu namā, ir pienākums segt vecākiem, kuriem saskaņā ar normatīvo aktu normām atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības pār bērnu.

4.1.3. Maksimālais samaksas apmērs nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos noteikto samaksas apmēru viena bērna uzturēšanai bērnu aprūpes iestādē.

4.1.4. Samaksu par bērnu aprūpi bērnu namā vecāki ieskaita Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes bankas kontā.

4.1.5. Uzņemot bērnus aprūpei bērnu namā no citu pašvaldību administratīvajām teritorijām, tiek slēgts līgums ar attiecīgajām pašvaldībām par bērnu aprūpes izdevumu nomaksu bērnu namā. Līgumu ar attiecīgajām pašvaldībām slēdz Ventspils pilsētas domes izpilddirektors. 

5. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

5.1. Ja personas nav apmierinātas ar Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes vai pansionāta un bērnu nama "Selga" piešķirtās sociālās palīdzības apjomu un/vai kvalitāti, vai arī atteikumu palīdzēt, tās ir tiesīgas viena mēneša laikā Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes vai pansionāta un bērnu nama "Selga" lēmumus apstrīdēt Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam.

5.2. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka sniegto atbildi var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par uzturēšanās maksājumiem Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes pansionātā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 10.09.2007.Stājas spēkā: 23.01.2008.Zaudē spēku: 08.06.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 22.01.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
169529
23.01.2008
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)