Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienests

Rīkojums Nr.30 Rīgā 2001. gada 12. janvārī

Par iedzīvotāju 2000. gada ienākumu deklarācijas sastādīšanas kārtību

1. Saskaņā ar pieņemtajiem Ministru kabineta 2000. gada 19. decembra noteikumiem Nr.460 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju" apstiprināt iedzīvotāju 2000. gada ienākumu deklarācijas sastādīšanas kārtību.

2. Rīkojumu un ar šo rīkojumu apstiprināto deklarācijas sastādīšanas kārtību publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors A.Sončiks

 

2000.gada ienākumu deklarācijas sastādīšanas kārtība

Deklarācijā ieraksti izdarāmi, pamatojoties uz deklarācijas pielikumiem

Rin- Rindas nosaukums Pie- Rādītāja nosaukums
da likums un tā atrašanās vieta pielikumā
01 Latvijas Republikā gūtie D1 6.ailes "Apliekamie ienākumi" kopsumma
apliekamie ienākumi D3 15.rindā "Apliekamie ienākumi no
saimnieciskās darbības" uzrādītā summa
02 Ārvalstīs gūtie ienākumi D2 5.ailes "Ārvalstī gūtie ienākumi - summa
latos" summas, kuras saskaņā ar Nodokļu
konvenciju nav atbrīvotas no iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa nomaksas Latvijas Republikā
04 Neapliekamie ienākumi D1 3.ailes "Neapliekamie ienākumi" kopsumma
D2 5.ailes "Ārvalstī gūtie ienākumi - summa
latos" summas, kuras saskaņā ar Nodokļu
konvenciju ir atbrīvotas no iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa nomaksas Latvijas Republikā
D3 04.rindā "Neapliekamie ienākumi no lauk-
saimnieciskās ražošanas 3000 latu apmērā
gadā" un 08.rindā "Neapliekamie ienākumi"
uzrādītā summa
20 Avansā samaksātais D1 7.ailes "Avansā samaksātais (ieturētais)
(ieturētais) nodoklis nodoklis" kopsumma
D2 Par katru ienākumu gūšanas vietu: mazākā
no summām, kas uzrādītas 8.ailē "Ārvalstī
samaksātais nodoklis - summa latos" vai
10.ailē "Nodoklis no ārvalstī gūtajiem ienā-
kumiem (pēc Latvijā noteiktās likmes) -
summa latos" (saskaņā ar D2 pielikuma
norādījumu 2.1. un 2.3.punktu)
D3 16.rindā "Avansā samaksātais nodoklis vai
patentmaksa" uzrādītā summa
05 Izglītības un Jāuzrāda ar attaisnojuma dokumentiem apliecināto
specialitātes iegūšana, attaisnoto izdevumu summa par katru attaisnoto
kvalifikācijas izdevumu veidu atsevišķi (05., 06. un 07.rindā uzrā-
paaugstināšana dāmas summas saskaņā ar Ministru kabineta 07.02.1995.
06 Medicīnas un noteikumiem Nr.33 "Noteikumi par attaisnotajiem
ārstnieciskie pakalpojumi izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakal-
07 Veselības apdrošināšanas pojumiem", 09.rindā uzrāda tikai pašas fiziskās personas
prēmiju maksājumi privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, turklāt
08 Ziedojumi un dāvinājumi šo iemaksu un D1 pielikuma 4.ailē "Attaisnotie
09 Privātajos pensiju izdevumi" uzrādīto darba devēja iemaksu privātajos
fondos izdarītās iemaksas pensiju fondos summa nedrīkst pārsniegt 10% no
deklarācijas 03.rindā "Apliekamie ienākumi - kopā"
uzrādītās summas)
11 Gada neapliekamais 2000.gadā - Ls 252. Nerezidentiem un personām,
minimums kurām piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli" (turpmāk - Likuma) 13.panta pirmās daļas
2., 3. un 4.punktā paredzēto neapliekamo minimumu,
12.pantā noteiktais neapliekamais minimums netiek
piemērots. Maksātājam nepiemēro gada neapliekamo
minimumu par to taksācijas gada daļu, kurā viņš ir
bijis cita nodokļa maksātāja apgādībā
12 Gada neapliekamais Personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada
minimums pensionāram 1.janvārim atbilstoši likumam "Par valsts pensijām",
neapliekamais minimums ir šīs pensijas apmērā.
Personām, kurām piešķirta vai pārrēķināta pensija
pēc 1996.gada 1.janvāra atbilstoši likumam "Par
valsts pensijām" vai izdienas pensija, vai speciālā
valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas norma-
tīvajiem aktiem, neapliekamais minimums ir šīs
pensijas apmērā, bet, ja pensija gada laikā pārsniedz
1200 latus, tad neapliekamais minimums ir 1200 latu
gadā. Ja pensija ir piešķirta taksācijas gada laikā,
tad neapliekamo minimumu saskaņā ar Likuma
13.pantu piemēro tikai par laiku, kad persona ir
saņēmusi pensiju, par pārējo laiku piemēro neaplie-
kamo minimumu saskaņā ar Likuma 12.pantu
13 Atvieglojumi par Jāuzrāda atvieglojumu summa par apgādājamajiem
apgādājamajiem taksācijas gadā
14 Atvieglojumi par I un II grupas invalīdiem atvieglojums paredzēts 300
invaliditāti latu gadā, bet III grupas invalīdiem - 240 latu gadā,
ja viņi nesaņem papildu atvieglojumu kā politiski
represētas personas vai kā nacionālās pretošanās
kustības dalībnieki
15 Atvieglojumi politiski Politiski represētajām personām atvieglojums paredzēts
represētajām personām 300 latu gadā, ja minētajai personai saskaņā ar likumu
"Par valsts pensijām" ir piešķirta pensija; 552 lati
gadā - ja minētajai personai saskaņā ar likumu
"Par valsts pensijām" pensija nav piešķirta
16 Atvieglojumi nacionālās Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atvieglojums
pretošanās kustības paredzēts 300 latu gadā, ja minētajai personai saskaņā
dalībniekiem ar likumu "Par valsts pensijām" ir piešķirta pensija;
552 lati gadā - ja minētajai personai saskaņā ar
likumu "Par valsts pensijām" pensija nav piešķirta

Persona, kura, pamatojoties uz likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 16.punkta 12.apakšpunktu, ir iesniegusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai iesniegumu ar lūgumu piešķirt pensiju no jauna un kurai iepriekš saņemtā pensija ir jāatmaksā valsts pensiju speciālajā budžetā, iepriekš samaksātā nodokļa apmēru koriģē rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Iepriekš samaksātā nodokļa pārrēķinu par 1998.gada ienākumiem veic, iesniedzot vai koriģējot 1998.gada ienākumu deklarāciju no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 1.aprīlim.

Norādījumi deklarācijas D1 pielikuma sastādīšanai

Deklarācijas D1 pielikums jāaizpilda maksātājiem, kuri taksācijas gadā ir guvuši ienākumus (izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības) Latvijas Republikā. Nodokļu maksātājiem šī pielikuma sastādīšanai jāizmanto "Paziņojums par algas nodokli" (turpmāk tekstā - Paziņojums), kuru maksātājiem izsniedz ienākumu saņemšanas vietās, ienākumu izmaksas dokumenti, kā arī citi dokumenti, kuri apliecina ienākumu saņemšanu.

1.ailē - "Ienākumu gūšanas vieta un veids" -, ja ienākums gūts no piedalīšanās azartspēlēs vai izlozēs, jānorāda arī juridiskās personas (izložu vai azartspēļu organizētājas) nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskās personas adrese.

2.ailē - "Bruto ieņēmumi" - jāuzrāda visi taksācijas gadā saņemtie ienākumi naudā, natūrā un pakalpojumu veidā (arī ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas, kurš bijis personas īpašumā mazāk par 12 mēnešiem, ienākumi no personāla akciju atpirkšanas, konkursos un sacensībās saņemtās balvas, autoratlīdzība (honorārs), pensijas, slimības pabalsti, izložu un azartspēļu laimesti un neapliekamie ienākumi). Ja deklarācijas aizpildīšanai tiek izmantoti Paziņojumi, tad šajā ailē jāuzrāda Paziņojumu 1.rindā uzrādītās summas.

3.ailē - "Neapliekamie ienākumi" - jāuzrāda neapliekamie ienākumi (dividendes no uzņēmējsabiedrības ienākuma, ienākums no noguldījumiem un depozītiem kredītiestādēs, apdrošināšanas atlīdzības, ienākumi no valsts un pašvaldību parādzīmēm, normatīvajos aktos noteiktie pabalsti, kas izmaksāti no budžeta, no mantojuma gūtais ienākums, mācību iestāžu stipendijas, uzturnauda (saņemtie alimenti), darba devēja piešķirtais bēru pabalsts, kura vērtība nepārsniedz 150 latu, un citi likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.pantā noteiktie neapliekamo ienākumu veidi). Šajā ailē jāuzrāda Paziņojumu 2. rindā uzrādītās summas.

4.ailē - "Attaisnotie izdevumi" - jāuzrāda tikai valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, darba devēja izdarītās iemaksas privātajos pensiju fondos likumā noteikto normu ietvaros un autoru izdevumi Ministru kabineta 2000.gada 18.oktobra noteikumos Nr.357 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" noteikto normu ietvaros. Šajā ailē jāuzrāda Paziņojumu 8.-10.rindā uzrādītās summas.

5.ailē - "Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu" - jāuzrāda ar maksājumu dokumentiem apliecināti izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu. Izdevumi nedrīkst pārsniegt 2.ailē uzrādīto ienākumu.

7.ailē - "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" - jāuzrāda avansā samaksātās vai ieturētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas par konkrēto ienākuma veidu. Šajā ailē jāuzrāda Paziņojumu 12.rindā uzrādītās summas.

Deklarācijas D1 pielikuma rindā - "Kopā" - ir uzrādāmi dati par visām ienākumu gūšanas vietām un veidiem.

Konkursos un sacensībās saņemto balvu kopsumma uzrādāma 2.ailē "Bruto ieņēmumi", savukārt šo balvu neapliekamā daļa uzrādāma 3.ailē "Neapliekamie ienākumi". Apliekamais ienākums no gūtajām balvām uzrādāms 6.ailē "Apliekamie ienākumi".

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma, kas ir bijis personas īpašumā mazāk par 12 mēnešiem, pārdošanas uzrādāmi 2.ailē "Bruto ieņēmumi", savukārt Ministru kabineta 2000.gada 18.oktobra noteikumos Nr.357 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" paredzētie izdevumi, kas saistīti ar šī nekustamā īpašuma iegādi, uzrādāmi 5.ailē "Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu". Apliekamais ienākums no nekustamā īpašuma pārdošanas uzrādāms 6.ailē "Apliekamie ienākumi".

Ja tiek gūti ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas, deklarācijai pievienojamas dokumentu kopijas, kas apliecina nekustamā īpašuma pārdošanas datumu un cenu, kā arī tā iegādes datumu un vērtību.

Ieņēmumi no personāla akciju atpirkšanas uzrādāmi 2.ailē "Bruto ieņēmumi", savukārt šo akciju iegādes izdevumi - 5.ailē "Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu". Apliekamais ienākums no personāla akciju pārdošanas uzrādāms 6.ailē "Apliekamie ienākumi".

Norādījumi deklarācijas D2 pielikuma sastādīšanai

Šis pielikums jāsastāda fiziskajām personām (iekšzemes nodokļu maksātājiem - rezidentiem), kuras taksācijas gadā guvušas ienākumus ārvalstīs.

Ja fiziskā persona (iekšzemes nodokļu maksātājs) vienā vai vairākās ārvalstīs gūst dažāda veida ienākumus, kuriem saskaņā ar šo norādījumu 2.1., 2.2. vai 2.3. punktu ir noteikta atšķirīga kārtība, kādā tie iekļaujami gada ienākumu deklarācijā, par katru šādu ienākuma veidu ir jāaizpilda atsevišķa deklarācijas D2 pielikuma rinda un katrs ienākuma veids jāiekļauj gada ienākumu deklarācijā saskaņā ar 2.1., 2.2. vai 2.3. punkta noteikumiem.

Ārvalstīs gūtie ienākumi un samaksātais nodoklis ārvalstu valūtā ir pārrēķināmi latos, izmantojot Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu ienākumu saņemšanas un nodokļa nomaksāšanas dienā.

Šajā pielikumā deklarētie ienākumi un samaksātie nodokļi ir iekļaujami gada ienākumu deklarācijā šādā veidā.

1. Gada ienākumu deklarācijas 02.rindā (fizisko personu (rezidentu) ārvalstīs gūtie ienākumi) ir jāuzrāda tikai tās D2 pielikuma 5.ailē uzrādītās, latos pārrēķinātās ienākuma summas, kuras saskaņā ar Konvenciju par dubultās aplikšanas ar nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk tekstā - Nodokļu konvencija) nav atbrīvotas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas Latvijas Republikā.

2. 2000.gadā Latvijas Republikai ir piemērojamas Nodokļu konvencijas ar Igaunijas Republiku, Somijas Republiku, Norvēģijas, Zviedrijas un Dānijas Karalisti, Polijas Republiku, Lietuvas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Islandes Republiku, Čehiju, Kanādu, Vāciju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, Ukrainu, Baltkrievijas Republiku, Ķīnas Tautas Republiku, Īriju, Uzbekistānu un ASV.

Ja ienākums ir gūts:

2.1. ārvalstī, ar kuru Latvijas Republikai nav noslēgta Nodokļu konvencija vai tās noteikumi netiek piemēroti, gada ienākumu deklarācijas 20.rindā "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" ir jāuzrāda (jāpieskaita) mazākā no nodokļa summām, kas uzrādītas D2 pielikuma 8. vai 10.ailē;

2.2. no saimnieciskās darbības, neatkarīgu un atkarīgu individuālu pakalpojumu sniegšanas (darba algas) Igaunijā un Lietuvā, Nodokļu konvencija paredz atbrīvošanas metodes piemērošanu attiecībā uz ārvalstī gūto ienākumu. Gada ienākumu deklarācijas 04.rindā "Neapliekamie ienākumi" ir jāuzrāda (jāpieskaita) D2 pielikuma 5.ailē uzrādītā un latos pārrēķinātā summa;

2.3. Somijas Republikā, Norvēģijas, Zviedrijas un Dānijas Karalistē, Polijas Republikā, Nīderlandes Karalistē, Islandes Republikā, Čehijā, Kanādā, Vācijā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, Ukrainā, Baltkrievijas Republikā, Ķīnas Tautas Republikā, Īrijā, Uzbekistānā, ASV, kā arī Lietuvas Republikā un Igaunijas Republikā (izņemot šo norādījumu 2.2.punktā minētos ienākumus), Nodokļu konvencija paredz kredīta (kopējās nodokļa summas samazināšanas) metodes piemērošanu attiecībā uz ārvalstī gūto ienākumu. Gada ienākumu deklarācijas 20.rindā uzrādītajai summai ir jāpieskaita mazākā no summām, kas uzrādītas D2 pielikuma 8. vai 10.ailē.

Norādījumi deklarācijas D3 pielikuma sastādīšanai

Šis deklarācijas pielikums ir jāsastāda saimnieciskās darbības veicējiem, kuri apliekamo ienākumu nosaka saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (turpmāk - Likums) 11.pantu.

Deklarācijas D3 pielikums jāaizpilda, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja grāmatvedības uzskaites datiem.

01.-08.rindu aizpilda par personīgās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības un zemnieka saimniecības ienākumiem vai zaudējumiem no lauksaimnieciskās ražošanas.

08.-14.rindu aizpilda par zemnieka saimniecības ienākumiem, ja tā bez lauksaimnieciskās ražošanas veic arī citu saimniecisko darbību, un aprēķina kopējos ienākumus (sedzot lauksaimnieciskos zaudējumus ar citiem ienākumiem).

09.-14.rindu aizpilda par pārējiem saimnieciskās darbības ienākumiem.

15.-16.rindu aizpilda visi šī pielikuma sastādītāji.

Par saimnieciskās darbības veidiem, kuriem iegādāts patents, jāaizpilda atsevišķs deklarācijas D3 pielikums, jo saskaņā ar Likuma 19.panta 4.1.daļu personai, kurai rezumējošā kārtībā taksācijas gadam aprēķinātais nodoklis no saimnieciskās darbības, kuras veikšanai tā ir iegādājusies patentu, ir mazāks nekā samaksātā gada patentmaksa, šī starpība netiek atmaksāta.

01.rindā - "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas" - jāuzrāda taksācijas gada laikā gūtie lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumi, neskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

02.rindā - "Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu" - jāuzrāda izdevumi, kas pilnībā attiecināmi uz lauksaimniecisko ražošanu, bet, ja izdevumi precīzi nav nosakāmi kā izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, jāuzrāda kopējo izdevumu daļa proporcionāli lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumiem. Izdevumos iekļaujamas arī pašnodarbinātās personas valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.

03.rindā - "Ienākumi vai zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas" - uzrādāmo summu iegūst, no 01.rindā uzrādītās summas atņemot 02.rindā uzrādīto summu. Zaudējumus uzrāda, pirms skaitļa liekot "-" zīmi.

04.rindā - "Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas 3000 latu apmērā gadā" - jāuzrāda neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, bet šī summa ir uzrādāma tikai tad, ja ir gūts ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas, kā arī šī summa nedrīkst pārsniegt ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas, kas uzrādīti 03.rindā.

05.rindā - "Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas" - jāuzrāda 03. un 04.rindas starpība. Ja šī starpība ir negatīvs skaitlis, tad šajā rindā ir jāuzrāda "0".

06.rindā - "Iepriekšējo gadu zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas, kurus sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas" - jāuzrāda "Pārskata par zaudējumiem no saimnieciskās darbības" I daļas 3.ailes summa; šī summa nedrīkst pārsniegt 05.rindā uzrādīto ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas.

07.rindā - "Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, ņemot vērā iepriekšējo gadu zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas" - uzrādāmo summu iegūst, no 05.rindā uzrādītās summas atņemot 06.rindā uzrādīto summu.

08.rindā - "Neapliekamie ienākumi" - jāuzrāda subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

09.rindā - "Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" - jāuzrāda taksācijas gada laikā gūtie ieņēmumi no pārējiem saimnieciskās darbības veidiem (ja ieņēmumi no pārējiem saimnieciskās darbības veidiem tiek skaitīti kopā ar ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas, tad šajā rindā nav jāuzrāda subsīdijas lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai).

10.rindā - "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem" - jāuzrāda izdevumi, kas saistīti ar 09.rindā uzrādīto ieņēmumu gūšanu (ja izdevumi precīzi nav atdalāmi no izdevumiem, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, tad jāuzrāda kopējo izdevumu daļa proporcionāli ieņēmumiem). Izdevumos iekļaujamas arī pašnodarbinātās personas valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.

11.rindā - "Ienākumi vai zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" - uzrādāmo summu iegūst, no 09.rindā uzrādītās summas atņemot 10.rindā uzrādīto summu. Zaudējumus uzrāda, pirms skaitļa liekot "-" zīmi.

12.rindā - "Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" - uzrāda "0", ja 11.rindā uzrādītā summa ir negatīva. Savukārt, ja 11.rindā summa ir pozitīva, tad tā ir jānorāda arī 12.rindā.

13.rindā - "Iepriekšējo gadu zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem" - jāuzrāda "Pārskata par zaudējumiem no saimnieciskās darbības" II daļas un/vai I daļas 3.ailes summa, šī summa nedrīkst pārsniegt 12.rindā uzrādītos apliekamos ienākumus no citiem saimnieciskās darbības veidiem.

14.rindā - "Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā iepriekšējo gadu zaudējumus no citiem saimnieciskās darbības veidiem" - uzrādāmo summu iegūst, no 12.rindā uzrādītās summas atņemot 13.rindā uzrādīto summu.

15.rindā - "Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības" - uzrādāmo summu iegūst, summējot 07. un 14.rindā uzrādītās summas.

16.rindā - "Avansā samaksātais nodoklis vai patentmaksa" - jāuzrāda saimnieciskās darbības veicēja taksācijas gada laikā nomaksātie iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi vai patentmaksa, kuru saimnieciskās darbības veicējs ir iemaksājis pašvaldības budžetā.

Ja patentmaksa ir lielāka par aprēķināto nodokli (ja 16.rindas summa ir lielāka nekā 1/4 no 15.rindā uzrādītās) no saimnieciskās darbības, kuras veikšanai ir iegādāts patents, tad šī pielikuma 15. un 16.rinda nav jāraksta pamatdeklarācijas D attiecīgajā 01. un 19.rindā.

Lai nodokļu maksātājs segtu zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas ar lauksaimnieciskās ražošanas ienākumiem, piemērojot Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, tam ir jānodrošina atsevišķa lauksaimnieciskās darbības zaudējumu uzskaite "Pārskata par zaudējumiem no saimnieciskās darbības" I daļā. Ja nodokļu maksātājam ir zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, tad šie zaudējumi ir uzskaitāmi "Pārskata par zaudējumiem no saimnieciskās darbības" II daļā un ir sedzami tikai ar ienākumiem no citas saimnieciskās darbības.

Nodokļu maksātājs drīkst aprēķināt kopējos zaudējumus un tos segt ar aprēķinātajiem kopējiem ienākumiem, nepiemērojot Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu. Šajā gadījumā zaudējumi ir jāuzrāda "Pārskata par zaudējumiem no saimnieciskās darbības" II daļā.

"Pārskata par zaudējumiem no saimnieciskās darbības" I daļā ir jānorāda:

1.ailē - "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies" - gads, kurā nodokļa maksātājam ir radušies zaudējumi;

2.ailē - "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi" - pirmā taksācijas gada, kurā ir zaudējumi, D3 pielikuma 3.rinda, savukārt nākamajos taksācijas gados - iepriekšējā taksācijas gada pārskata 4.ailē uzrādītais;

3.ailē - "Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" - taksācijas gadā, par kuru tiek sastādīta deklarācija un kurā ir gūti ienākumi, segtie iepriekšējo gadu zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas, kuru summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas, kas uzrādīti deklarācijas D3 pielikuma 05.rindā;

4.ailē - "Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" - uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu summa. Šo summu iegūst, no attiecīgā taksācijas gada 2.ailē uzrādītā atņemot 3.ailē uzrādīto.

Analoģiski ir aizpildāma "Pārskata par zaudējumiem no saimnieciskās darbības" II daļa:

1.ailē - "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies" - gads, kurā nodokļa maksātājam ir radušies zaudējumi;

2.ailē - "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi" - pirmā taksācijas gada, kurā ir zaudējumi, D3 pielikuma 11.rinda; savukārt nākamajos taksācijas gados - iepriekšējā taksācijas gada pārskata 4.ailē uzrādītais;

3.ailē - "Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" - taksācijas gadā, par kuru tiek sastādīta deklarācija un kurā ir gūti ienākumi, segtie iepriekšējo gadu zaudējumi, kuru summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus no citiem saimnieciskās darbības veidiem, kas uzrādīti deklarācijas D3 pielikuma 12.rindā;

4.ailē - "Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" - uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu summa. Šo summu iegūst, no attiecīgā taksācijas gada 2.ailē uzrādītā atņemot 3.ailē uzrādīto. s

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par iedzīvotāju 2000. gada ienākumu deklarācijas sastādīšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 30Pieņemts: 12.01.2001.Stājas spēkā: 12.01.2001.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 8, 16.01.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
1685
12.01.2001
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"