Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.836

Rīgā 2007.gada 4.decembrī (prot. Nr.68 52.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"

(Noteikumu nosaukums MK 13.05.2008. noteikumu Nr.329 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.1.pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" (turpmāk - aktivitāte), projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projektu iesniedzējiem, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas - kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

3. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 76.punktu)

3.1 (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 76.punktu)

3.2 Aktivitātes ietvaros īstenotie projekti tiek finansēti no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (turpmāk – Kohēzijas fonds) līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums sastāv no Kohēzijas fonda finansējuma 444 913 304 euro apmērā, no valsts budžeta finansējuma, kas nepārsniedz 19 566 121 euro (pirmās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem), kā arī no pašvaldību budžeta finansējuma, kas nepārsniedz 3 638 040 euro. Privātā finansējuma minimālais apmērs ir 37 566 007 euro.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.348 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.798)

3.3 Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 3.2 punktā norādīto Kohēzijas fonda finansējumu (turpmāk – virssaistību finansējums), ir 3 367 183 euro. Piektās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 24.4.apakšpunktu. Sestās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 24.5. apakšpunktu.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1133 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.348; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.798)

4. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas šādas darbības:

4.1. kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens resursu aizsardzība;

4.2. ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšana;

4.3. normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

5. Aktivitātes ietvaros netiek atbalstītas šādas darbības:

5.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai rekonstrukcija, ciktāl tā nav tieši saistīta ar lietus notekūdeņu kanalizācijas atdalīšanu no kopējās komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas;

5.2. ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve ārpus esošās apbūves teritorijām saskaņā ar spēkā esošo vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu;

5.3. darbības ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, kas pārsniedz normatīvajos aktos par dzeramā ūdens kvalitāti un notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu un būvnormatīvos noteiktās prasības.

6. Aktivitātes mērķa grupa ir pašvaldības teritorijas iedzīvotāji un tajā esošās iestādes.

6.1 Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

(MK 13.05.2008. noteikumu Nr.329 redakcijā)

7. Atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina visas starpniekinstitūcijas funkcijas, kā arī lai netiktu pārsniegts šo noteikumu noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finanšu plānu izpildi.

(MK 13.05.2008. noteikumu Nr.329 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.770)

II. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

8. Projekta izmaksu attiecināmības sākuma un beigu datumu nosaka saskaņā ar civiltiesisko līgumu vai vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu (izņemot lielos projektus). Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar Kohēzijas fonda projekta ietvaros veiktajām darbībām un ir samērīgas un pamatotas.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.266)

9. Ievērojot nosacījumus, kas ietverti Padomes 2006.gada 11.jūlija Regu­lā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģio­nālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regu­lu (EK) Nr. 1260/1999, kā arī Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulu (EK) Nr. 1084/2006 par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr. 1164/94 atcelšanu, attiecināmas ir šādas izmaksas:

9.1. projekta sagatavošanas izmaksas:

9.1.1. izmaksas, kas saistītas ar Kohēzijas fonda projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma, ar to saistītās aktualizācijas un ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādi Kohēzijas fonda projekta iesniegšanai atbildīgajā iestādē, lai varētu pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vairāk kā 2 % no Kohēzijas fonda projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

9.1.2. būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, bet ne vairāk kā 4 % no Kohēzijas fonda projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

9.2. autoruzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā 0,5 % no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

9.3. būvuzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā 3 % no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

9.4. būvdarbu izmaksas, ieskaitot ekspluatācijai neatbilstošu objektu demontāžas izdevumus, ja šo objektu atrašanās vietā projekta infrastruktūras veidošana ir ekonomiski un tehniski pamatota;

9.5. piegāžu līgumu izmaksas, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegādes, montāžas un ieregulēšanas izmaksas, izņemot šo noteikumu 11.7.apakšpunktā minētās izmaksas;

9.6. publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publicitātes pasākumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

9.7. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.266; MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1022; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.770)

10. Izmaksas nevar uzskatīt par attiecināmām:

10.1. ja uz Kohēzijas fonda projekta iesniegšanas laiku būves ir pieņemtas ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

10.2. ja uz Kohēzijas fonda projekta iesniegšanas laiku ir parakstīti preču nodošanas un pieņemšanas akti;

10.3. ja tās radušās uz darba līguma pamata.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1022 redakcijā)

10.1 Ar kopējām attiecināmajām izmaksām šajos noteikumos saprot šo noteikumu 9.punktā minētajiem nosacījumiem atbilstošu izmaksu summu, kas ir noteikta pirms Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispā­rīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.panta piemē­rošanas.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā)

11. Neattiecināmas ir šādas izmaksas:

11.1. tehniski ekonomiskā pamatojuma, ar to saistītās aktualizācijas un ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, kas pārsniedz 2 % no Kohēzijas fonda projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

11.2. būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, kas pārsniedz 4 % no Kohēzijas fonda projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

11.3. autoruzraudzības izmaksas, kas pārsniedz 0,5 % no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

11.4. būvuzraudzības izmaksas, kas pārsniedz 3 % no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

11.5. notekūdeņu attīrīšanā uzkrāto dūņu pārstrādes un apsaimniekošanas izmaksas;

11.6. elektrolīniju izbūves izmaksas, ja elektrolīniju izbūve nav saistīta ar būvobjekta pieslēgumu elektrotīklam;

11.7. tāda aprīkojuma iegādes izmaksas, kas attiecas uz tīklu uzturēšanas un izbūves pasākumiem;

11.8. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās ir atgūstamas no valsts budžeta;

11.9. izmaksas par darbībām publicitātes nodrošināšanai, kas tiek veiktas papildus obligātajām publicitātes prasībām, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.266; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.770)

11.1 Kohēzijas fonda projekta kopējo budžetu veido arī finanšu rezerve, kas var būt līdz 5 % no šo noteikumu 9.4. un 9.5.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 9.4. un 9.5.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai. Pirms finanšu rezerves izmantošanas attiecīgi groza civiltiesisko līgumu vai vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu.

(MK 16.03.2010. noteikumu Nr.266 redakcijā)

11.2 Kohēzijas fonda projekta iesniegumā iekļauj tikai šo noteikumu 9., 11. un 11.1 punktā minētās izmaksas.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1022 redakcijā)

11.3 Ja tiek slēgti apvienotie projektēšanas un būvdarbu līgumi, šo noteikumu 9.1.2. un 9.2.apakšpunktā noteiktie izmaksu apjomu ierobežojumi, kā arī šo noteikumu 11.2. un 11.3.apakšpunkts attiecas uz projekta iesniegumā plānotajām izmaksām.

(MK 16.03.2010. noteikumu Nr.266 redakcijā)

11.4 Izmaksas, kas rodas Kohēzijas fonda projekta ietvaros pēc 2015. gada 31. decembra, pilnā apmērā tiek segtas no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

(MK 25.08.2015. noteikumu Nr.487 redakcijā)

III. Prasības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam

12. Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs – finansējuma saņēmējs – var būt tikai ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs – pašvaldības, pašvaldību iestādes un aģentūras, kā arī kapitālsabiedrības, kurām ar pašvaldību noslēgts līgums, kas nosaka ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma snieg­šanas pienākuma būtību, ilgumu, pakalpojumu sniegšanas teritoriju, kom­pensācijas maksājumu aprēķināšanas nosacījumus un citus nosacījumus.

(MK 13.05.2008. noteikumu Nr.329 redakcijā)

13. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz kapitālsabiedrība, tā ar pašvaldību noslēdz līgumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 10.punktam.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā)

14. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldība vai tās iestāde, tiek pieņemts pārvaldes lēmums par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 11.punktam.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā)

15. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldības aģentūra, par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu tiek izdoti pašvaldības saistošie noteikumi atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 12.punktam.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā)

16. Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs veic izmaksu un ieguvumu analīzi atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

17. Uz Kohēzijas fonda finansējumu nevar pretendēt šādos gadījumos:

17.1. ja projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, projekta iesniedzējs atrodas sanācijas procesā, tam tiek veikta bankrota procedūra, nav piemērots izlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā, kā arī saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem tam ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes;

17.2. projekta iesniedzējs ir sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiskā persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

17.3. ja infrastruktūra, kas nepieciešama ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai:

17.3.1. nav projekta iesniedzēja īpašumā (ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai tās iestāde);

17.3.2. nav projekta iesniedzēja valdījumā (ja projekta iesniedzējs ir pašvaldības aģentūra);

17.3.3. saskaņā ar pašvaldības un kapitālsabiedrības noslēgto līgumu nav projekta iesniedzēja īpašumā (ja projekta iesniedzējs ir kapitālsabiedrība);

17.4. ja projekta iesniedzējam nav tiesību veikt būvdarbus zemesgabalos, kur projekta ietvaros paredzēti būvdarbi;

17.5. ja projektu finansē vai plānots finansēt vai līdzfinansēt no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības pārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā)

IV. Uzaicinājums iesniegt Kohēzijas fonda projekta iesniegumu

18. (Svītrots ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.329.)

19. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 76.punktu)

19.1 Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlasi izsludina sešās projektu iesniegumu atlases kārtās atbilstoši attiecīgajai atlases kārtai pieejamam Kohēzijas fonda līdzfinansējumam, nacionālajam publiskajam finansējumam (tai skaitā valsts budžeta līdzfinansējumam), privātajam finansējumam un virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 3.3 punktu:

19.1 1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir līdz 209 925 497 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – līdz 17 249 817 euro, pašvaldību budžeta finansējums – līdz 2 951 611 euro un privātais finansējums – līdz 20 980 332 euro;

19.1 2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir līdz 141 886 769 euro, pašvaldību budžeta finansējums – līdz 625 958 euro un privātais finansējums – līdz 8 492 210 euro;

19.1 3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir līdz 38 685 476 euro un privātais finansējums – līdz 2 494 742 euro;

19.1 4. ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir līdz 34 944 979 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – līdz 2 316 304 euro, pašvaldību budžeta finansējums – līdz 60 471 euro un privātais finansējums – līdz 2 212 795 euro;

19.1 5. piektajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu veido Kohēzijas fonda līdzfinansējums – līdz 15 456 430 euro, privātais finansējums – vismaz 2 718 740 euro, kā arī šo noteikumu 3.3 punktā minētais virssaistību finansējums;

19.1 6. sestajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu veido Kohēzijas fonda līdzfinansējums – līdz 4 014 153 euro, privātais finansējums – vismaz 667 188 euro, kā arī pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā projektu iesniegumu atlases kārtā neizlietotais Kohēzijas fonda līdzfinansējums, virssaistību finansējums un privātais finansējums atbilstoši šo noteikumu 24.5. apakšpunktā noteiktajai sestās projektu iesniegumu atlases kārtas atbalsta likmei.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1133 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.348; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.798)

20. Atbildīgā iestāde uzaicinājumu pirmās, otrās un trešās projektu grupas (2. pielikums) ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam iesniegt Kohēzijas fonda projekta iesniegumu var nosūtīt trīs reizes. Atbildīgā iestāde uzaicinājumu piektās projektu grupas (2. pielikums) ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam iesniegt Kohēzijas fonda projekta iesniegumu var nosūtīt divas reizes. Atbildīgā iestāde uzaicinājumu iesniegt Kohēzijas fonda projekta iesniegumu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem – pašvaldībām, pašvaldību iestādēm un aģentūrām, kā arī kapitālsabiedrībām, kas sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus šo noteikumu 2. pielikumā minētajās projekta teritorijās, – nosūta:

20.1. ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem šo noteikumu 2.pielikuma 1.projektu grupas teritorijās – mēneša laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā. Ja uzaicinātais ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs neiesniedz Kohēzijas fonda projekta iesniegumu noteiktajā termiņā vai ir pieņemts lēmums par tā noraidīšanu, atbildīgā iestāde uzaicinājumu nosūta nākamajā gadā;

20.2. ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem šo noteikumu 2.pielikuma 2.projektu grupas teritorijās – 2009.gadā pēc saraksta precizēšanas atbilstoši šo noteikumu 66.punktam. Ja uzaicinātais ūdenssaimniecības pakal­pojumu sniedzējs neiesniedz Kohēzijas fonda projekta iesniegumu noteiktajā termiņā vai ir pieņemts lēmums par tā noraidīšanu, atbildīgā iestāde uzaicinājumu nosūta nākamajā gadā;

20.3. ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem šo noteikumu 2.pielikuma 3.projektu grupas teritorijās – 2010.gadā pēc saraksta precizēšanas atbilstoši šo noteikumu 66.punktam. Ja uzaicinātais ūdenssaimniecības pakal­pojumu sniedzējs neiesniedz Kohēzijas fonda projekta iesniegumu noteiktajā termiņā vai ir pieņemts lēmums par tā noraidīšanu, atbildīgā iestāde uzaicinājumu nosūta nākamajā gadā;

20.4. ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem šo noteikumu 2.pielikuma 4.projektu grupas teritorijās – vienu reizi līdz 2012.gada 30.martam;

20.5. ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem šo noteikumu 2. pielikuma 5. projektu grupas teritorijās – līdz 2013. gada 15. jūlijam. Ja ir pieņemts lēmums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja iesniegtā Kohēzijas fonda projekta iesnieguma noraidīšanu, atbildīgā iestāde atkārtotu uzaicinājumu iesniegt Kohēzijas fonda projekta iesniegumu nosūta līdz 2014. gada 10. martam;

20.6. ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem šo noteikumu 2. pielikuma 6. projektu grupas teritorijās – vienu reizi līdz 2015. gada 15. janvārim.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.266; MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1022; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.770; MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.350; MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.69; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.798)

20.1 (Svītrots ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.350)

21. Kohēzijas fonda projekta iesniegums atbildīgajā iestādē iesniedzams divu mēnešu laikā pēc uzaicinājuma izsūtīšanas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam. Atbildīgā iestāde var pagarināt uzaicinājumā norādītā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem:

21.1. ja Uzraudzības komiteja pieņēmusi lēmumu par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;

21.2. ja pēc šo noteikumu 20.punktā paredzētā uzaicinājuma izsūtīšanas šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi.

(MK 18.03.2008. noteikumu Nr.194 redakcijā)

22. Uzaicinājumi iesniegt Kohēzijas fonda projekta iesniegumu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem šo noteikumu 2.pielikuma 1.grupas projektu teritorijās netiek nosūtīti pēc 2010.gada 15.decembra.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1467)

23. Uzaicinājumi iesniegt Kohēzijas fonda projekta iesniegumu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem šo noteikumu 2.pielikuma 2.grupas projektu teritorijās netiek nosūtīti pēc 2011.gada 15.decembra.

23.1 Uzaicinājumi iesniegt Kohēzijas fonda projekta iesniegumu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem šo noteikumu 2.pielikuma 3.grupas projektu teritorijās netiek nosūtīti pēc 2011.gada 15.decembra.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā)

V. Kohēzijas fonda projekta iesnieguma iesniegšanas nosacījumi un Kohēzijas fonda projektu vērtēšanas kritēriji

24. Kohēzijas fonda un valsts budžeta maksimālās atbalsta likmes:

24.1. pirmās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem, par kuru apstiprināšanu lēmumi ir pieņemti līdz 2009.gada 1.janvārim, Kohēzijas fonda maksimālā atbalsta likme nepārsniedz 85 % un valsts budžeta maksimālā atbalsta likme nepārsniedz 15 % no lēmumā par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajām kopējām attiecināmajām Kohēzijas fonda projekta izmaksām;

24.2. otrās un trešās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem, kā arī pirmās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem, par kuru apstiprināšanu lēmumi bija pieņemti pēc 2009.gada 1.janvāra, maksimālā atbalsta likme no Kohēzijas fonda nepārsniedz 95 % no lēmumā par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajām kopējām attiecināmajām Kohēzijas fonda projekta izmaksām;

24.3. ceturtās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem Kohēzijas fonda maksimālā atbalsta likme nepārsniedz 93 % un valsts budžeta atbalsta likme ir 5,6 %. Ceturtās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem piemēro zemāku Kohēzijas fonda atbalsta likmi, ja saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikuma 7.3.3.apakšpunktu aprēķinātais Kohēzijas fonda līdzfinansējums pārsniedz šo noteikumu 2.pielikumā noteikto maksimālo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu atbilstošajam projektam;

24.4. piektās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem Kohēzijas fonda atbalsta likme ir 89,9 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

24.5. sestās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem Kohēzijas fonda atbalsta likme ir 85 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.770 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.350; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.798)

25. (Svītrots ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.770)

26. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1022)

27. Ja pirmās, otrās un trešās projektu grupas (2.pielikums) ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir trīs reizes saņēmis šo noteikumu 20.punktā minēto uzaicinājumu, bet nav iesniedzis Kohēzijas fonda projekta iesniegumu vai iesniegums ir trīs reizes noraidīts, tas vairs nevar pretendēt uz aktivitātei piešķirtajiem Eiropas Savienības 2007.–2013.gada finanšu līdzekļiem.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1022 redakcijā)

28. Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs projekta iesniegumu (3.pielikums) sagatavo atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums). Projekta iesniegumam pievieno tehniski ekonomisko pamatojumu, kas izstrādāts atbilstoši šo noteikumu 4.1 pielikumā noteiktajām prasībām.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā)

28.1 Izstrādāto un projekta iesniedzēja apstiprināto tehniski ekonomisko pamatojumu (oriģinālu) kopā ar pielikumiem iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā:

28.1 1. ja tehniski ekonomisko pamatojumu iesniedz papīra formā, to caurauklo, lapas numurē un attiecīgo informāciju pievieno arī elektroniski;

28.1 2. ja tehniski ekonomisko pamatojumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā un paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā)

28.2 Tehniski ekonomiskajam pamatojumam pievieno:

28.2 1. pašvaldības lēmumu par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu, ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde;

28.2 2. pašvaldības lēmumu par tehniski ekonomiskā pamatojuma saskaņošanu, ja projekta iesniedzējs ir kapitālsabiedrība vai pašvaldību aģentūra.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā)

28.3 Lēmumos par tehniski ekonomisko pamatojumu apstiprināšanu vai saskaņošanu ietver projekta nosaukumu, tehniski ekonomiskā pamatojuma dokumenta nosaukumu un izstrādes datumu, prioritārās investīciju programmas finanšu plānu un galveno projekta komponentu aprakstu.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā)

29. Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas pielikumā pievieno šo noteikumu 4.pielikuma 48.punktā minētos dokumentus.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.350)

30. (Svītrots ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.520.)

VI. Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas izveidošana un iesniegumu vērtēšana

31. Atbildīgā iestāde izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) un apstiprina tās nolikumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, kā arī to biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kuru darbības mērķis saistīts ar vides aiz­sardzības jautājumiem. Vadošās iestādes pārstāvis vērtēšanas komisijā piedalās novērotāja statusā.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1022; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.770)

32. Atbildīgā iestāde:

32.1. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā un apstiprina ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku;

32.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesnieguma veidlapu (3.pielikums), Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu (4.pielikums), ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un Kohēzijas fonda projekta īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus;

32.3. nosūta ierobežotam pretendentu lokam uzaicinājumu iesniegt Kohēzijas fonda projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 20.punktam;

32.4. reģistrē iesniegtos Kohēzijas fonda projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numuru un divu nedēļu laikā iesniedzējam izsniedz vai nosūta elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai nosūta pa pastu apliecinājumu par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma saņemšanu. Ja Kohēzijas fonda projekta iesniegumu iesniedz personīgi, atbildīgā iestāde izsniedz apliecinājumu par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma saņemšanu (norādot reģistrācijas numuru) tūlīt pēc Kohēzijas fonda projekta iesnieguma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.266; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.770)

33. Kohēzijas fonda projektu iesniegumus vērtē atbilstoši administratī­vajiem, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas kritērijiem (4.pie­likums):

33.1. atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Ja Kohēzijas fonda projekta iesnieguma administratīvais vai atbilstības kritērijs nav attie­cināms uz konkrēto Kohēzijas fonda projekta iesniedzēju, Kohēzijas fonda projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē;

33.2. atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

33.2.1. Kohēzijas fonda projekta iesnie­guma vērtējumā atbilstoši šo notei­kumu 4.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 6.punktā minētajiem kritērijiem katrā jāsaņem vismaz viens punkts;

33.2.2. Kohēzijas fonda projekta iesnie­guma vērtējumā atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 5., 7. un 8.punktā minētajiem kritērijiem var saņemt papildu punktus.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā)

33.1 Vērtēšanas komisija vērtē Kohēzijas fonda projektu iesniegumus šādā secībā:

33.1 1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 35., 36., 38. un 39.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

33.1 2. ja projekta iesniegums atbilstoši šo noteikumu 33.1 1.apakšpunktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 9., 10., 11., 12., 14., 14.1, 15., 16.1, 17., 17.1, 17.2, 20., 21., 30., 37., 40., 43., 44., 45., 46. un 47.punktā minētajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

33.1 3. ja projekta iesniegums atbilstoši šo noteikumu 33.1 2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 13., 16., 18., 19., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34., 41., 42. un 48.punktā minētajiem kritērijiem un kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 33.2.apakšpunktu. Ja projekta iesniegums neatbilst kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 33.2.1.apakšpunktu, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

33.1 4. ja projekta iesniegums atbilst kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 33.2.1.apakšpunktu, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 49.punktā minētajam kritērijam.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā)

34. Ja divi vai vairāki Kohēzijas fonda projektu iesniegumi ir ieguvuši vienādu punktu summu, tos projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā sarindo šādā secībā:

34.1. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 1.punktā minētajam kritērijam;

34.2. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 2.punktā minētajam kritērijam;

34.3. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 7.punktā minētajam kritērijam;

34.4. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 6.punktā minētajam kritērijam.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā)

VII. Lēmuma pieņemšana par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu un civiltiesiskā līguma vai vienošanās slēgšana

35. Atbildīgās iestādes vadītājs, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumu, pieņem lēmumu:

35.1. par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;

35.2. par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma atbilstību Kohēzijas fonda projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem un aktivitātes atbalsta nosacījumiem - attiecībā uz lielajiem projektiem.

35.1 Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

35.11. tas atbilst šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem adminis­tratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

35.12. tas atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 49.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.350)

36. Ja atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma atbilstību Kohēzijas fonda projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem un aktivitātes atbalsta nosacījumiem, atbildīgā iestāde sadarbībā ar projekta pieteicēju sagatavo un iesniedz vadošajā iestādē lielā projekta iesniegumu saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, XXI pielikumu.

37. Lēmums par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam jāizpilda lēmumā norādītajā termiņā, lai tas varētu noslēgt civiltiesisko līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu:

37.1. precizēt informāciju par Kohēzijas fonda projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (3.pielikums);

37.2. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 48.punktā minētajam kritērijam;

37.3. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 41. un 42.punktā minētajiem kritērijiem;

37.4. precizēt izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā un attiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 9. un 11.1 punktam;

37.5. precizēt izmaiņas kopējā neattiecināmo izmaksu summā un neattiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 11.punktam;

37.6. precizēt Kohēzijas fonda projekta laika grafiku atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 25.punktā minētajam kritērijam;

37.7. precizēt naudas plūsmas prognozi atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 32.punktā minētajam kritērijam;

37.8. precizēt plānoto Kohēzijas fonda projekta ieviešanu un plānotos cilvēkresursus finansējuma saņēmēja funkciju nodrošināšanai atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 33.punktā minētajam kritērijam;

37.9. precizēt plānotos publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 34.punktā minētajam kritērijam;

37.10. nodrošināt nodokļu parāda samaksu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 13.punktā minētajam kritērijam;

37.11. precizēt ūdenssaimniecības attīstības projekta tehniski ekonomisko pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 16., 18., 19., 24., 26., 27., 28., 29. un 31.punktā minētajiem kritērijiem.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā)

38. Atbildīgās iestādes vadītājs lielajiem projektiem pieņem lēmumu par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un nosaka, kāda Kohēzijas fonda projekta iesniegumā nenorādītā vai neprecīzi norādītā informācija jāiekļauj Kohēzijas fonda projekta iesniegumā, lai to sagatavotu atbilstoši šo noteikumu 36.punktam. Lēmums par lielā projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem var ietvert šādus nosacījumus, kas Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam jāizpilda lēmumā norādītajā termiņā:

38.1. precizēt informāciju par Kohēzijas fonda projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (3.pielikums);

38.2. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 48.punktā minētajam kritērijam;

38.3. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 41. un 42.punktā minētajiem kritērijiem;

38.4. precizēt izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā un attiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 9. un 11.1 punktam;

38.5. precizēt izmaiņas kopējā neattiecināmo izmaksu summā un neattiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 11.punktam;

38.6. precizēt Kohēzijas fonda projekta laika grafiku atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 25.punktā minētajam kritērijam;

38.7. precizēt naudas plūsmas prognozi atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 32.punktā minētajam kritērijam;

38.8. precizēt plānoto Kohēzijas fonda projekta ieviešanu un plānotos cilvēkresursus finansējuma saņēmēja funkciju nodrošināšanai atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 33.punktā minētajam kritērijam;

38.9. precizēt plānotos publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 34.punktā minētajam kritērijam;

38.10. nodrošināt nodokļu parāda samaksu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 13.punktā minētajam kritērijam;

38.11. precizēt ūdenssaimniecības attīstības projekta tehniski ekonomisko pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 16., 18., 19., 24., 26., 27., 28., 29. un 31.punktā minētajiem kritērijiem.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā)

39. Lēmumu par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu vai par projekta iesnieguma atbilstību Kohēzijas fonda projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem un aktivitātes atbalsta nosacījumiem (attiecībā uz lielajiem projektiem) atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam.

39.1 Vērtēšanas komisija vērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertā nosacījuma izpildi, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 37.punktā noteiktā termiņa beigām.

(MK 13.05.2008. noteikumu Nr.329 redakcijā)

39.2 Ja lēmumā ietvertais nosacījums nav izpildīts vai nav izpildīts termiņā, kas noteikts lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, vai šo noteikumu 35.punktā minētais atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs, Kohēzijas fonda projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā)

39.3 Atzinumu, kurā ir konstatēts, ka projekta iesniedzējs nav izpildījis lēmumā ietverto nosacījumu, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā nosūta projekta iesniedzējam.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā)

40. Ja ir pieejami finanšu līdzekļi, atbildīgā iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz civiltiesisku līgumu vai vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu 30 darbdienu laikā pēc:

40.1. lēmuma pieņemšanas par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu;

40.2. lēmumā par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu norādīto nosacījumu izpildes saskaņā ar šo noteikumu 37.punktu. Šo noteikumu 37.punktā minēto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt lielāks par trijiem mēnešiem;

40.3. Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par lielā projekta apstiprināšanu.

(Grozīts ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.329)

VIII. Iepirkuma procedūra, iepirkuma līguma slēgšana un grozīšana

41. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu.

(MK 18.09.2012. noteikumu Nr.635 redakcijā)

42. Atbildīgā iestāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā internetā (www.varam.gov.lv) publicē iepirkumu vadlīnijas un iepirkumu procedūru dokumentu paraugus. Iepirkuma procedūru projekta iesniedzējs var uzsākt tikai pēc iepirkumu vadlīniju un iepirkumu procedūru standarta dokumentu publicēšanas.

(MK 13.05.2008. noteikumu Nr.329 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.770)

43. Pirmā iepirkuma procedūra ir jāizsludina ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas.

(MK 13.05.2008. noteikumu Nr.329 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.635)

44. (Svītrots ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.329.)

45. (Svītrots ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.329.)

46. Ja finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumu regulējošajos norma­tīvajos aktos noteiktās prasības, izmaksas, kas rodas noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros, tiek uzskatītas par neattiecināmām projekta izmaksām.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā)

IX. Maksājumu veikšana

47. Visus izdevumus, ko veicis finansējuma saņēmējs, pamato ar juridiski saistošiem līgumiem un grāmatvedības dokumentiem.

48. Ja atbildīgajai iestādei ir pieejami finanšu resursi, tā civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā pārskaita finansējuma saņēmējam avansa maksājumu. Avansa maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visiem Kohēzijas fonda projekta izdevumu veikšanai nepieciešamajiem līdzekļiem finansējuma saņēmējs atver Valsts kasē kontu, no kura veic visus maksājumus, īstenojot Kohēzijas fonda projektu.

(MK 16.03.2010. noteikumu Nr.266 redakcijā)

48.1 Ja saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu ir grozīts civiltiesiskais līgums vai vienošanās par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu, lai projekta īstenošanu varētu pabeigt pēc 2015. gada 31. decembra, un projekta īstenošanas termiņš ir saskaņots ar atbildīgo iestādi un vadošo iestādi, maksājumu pieprasījumos par izdevumiem, kas veikti līdz 2015. gada 31. decembrim, var neieturēt noslēguma maksājumu.

(MK 25.08.2015. noteikumu Nr.487 redakcijā)

49. (Svītrots ar MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.266)

50. (Svītrots ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.329.)

51. (Svītrots ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.329.)

52. (Svītrots ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.329.)

53. (Svītrots ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.329.)

54. (Svītrots ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.329.)

55. (Svītrots ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.329.)

56. (Svītrots ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.329.)

57. Par Kohēzijas fonda projekta īstenošanas beigām attiecībā uz maksājuma veikšanu finansējuma saņēmējam tiek uzskatīts brīdis, uz kuru visas Kohēzijas fonda projekta iepirkuma līgumos paredzētās aktivitātes ir veiktas un pieņemtas atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem.

X. Kohēzijas fonda projekta ieviešanas nosacījumi

58. Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējam visas Kohēzijas fonda projekta aktivitātes jāīsteno līdz 2015. gada 31. decembrim.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.491 redakcijā)

59. Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs nodrošina visu Kohēzijas fonda projekta ietvaros paredzēto maksājumu veikšanu iepirkuma līguma izpildītājiem atbilstoši iepirkuma līgumā noteiktajiem termiņiem, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.770)

60. Ja pēc tam, kad noslēgts civiltiesiskais līgums vai vienošanās par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu, Kohēzijas fonda projektā nepieciešams izdarīt grozījumus, finansējuma saņēmējs iesniedz atbildīgajā iestādē priekšlikumu par grozījumiem projektā. Grozījumos nedrīkst paredzēt nosacījumu palielināt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, ko nosaka civiltiesiskais līgums vai vienošanās par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu, izņemot gadījumus, ja Kohēzijas fonda projekta grozījumos tiek norādīti papildu projekta uzraudzības rādītāji un paredzēto papildu pasākumu īstenošanai nepieciešamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums nepārsniedz finansējuma saņēmējam šo noteikumu 2.pielikumā noteikto maksimālo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (piektās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem – maksimālo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un šo noteikumu 3.3 punktā minēto virssaistību finansējumu) un projektu iesniegumu atlases kārtai noteikto maksimālo atbalsta likmi.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.770 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.350; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1133; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

61. Civiltiesisko līgumu vai vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu negroza, ja nepieciešams mainīt:

61.1. Kohēzijas fonda projekta finansēšanas plānu, ja tas ir saistīts ar grozījumiem neattiecināmajās izmaksās un izmaiņas nepārsniedz 20 % no to summas, kā arī ja tas ir saistīts ar grozījumiem iepirkumu plānā;

61.2. Kohēzijas fonda projekta fiziskos rādītājus, ja šīs izmaiņas nepārsniedz 5 % no to apstiprinātā apjoma naudas izteiksmē;

61.3. Kohēzijas fonda projekta raksturojumu, ja tas ir saistīts ar grozījumiem projekta iepirkumu plānā un nemaina iepirkumu kopējo apjomu.

(Grozīts ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.520; MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.266)

62. Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu atbildīgajā iestādē nodrošina saskaņā ar civiltiesisko līgumu vai vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu.

(MK 16.03.2010. noteikumu Nr.266 redakcijā)

62.1 Finansējuma saņēmējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu ir atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.770 redakcijā)

XI. Aktivitātes uzraudzība pēc projektu ieviešanas

63. Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs piecus gadus pēc Kohēzijas fonda projekta pabeigšanas reizi gadā saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu sniedz atbildīgajai iestādei informāciju par:

63.1. Kohēzijas fonda projekta ietvaros sasniegto rezultātu atbilstību iesniegumā noteiktajiem mērķiem;

63.2. Kohēzijas fonda projekta ietvaros sasniegtajiem projekta iznākuma un rezultātu rādītājiem;

63.3. Kohēzijas fonda projekta ietvaros sasniedzamo rezultātu atbilstību projektā noteiktajiem vides kvalitātes mērķiem un vides normatīvo aktu prasībām;

63.4. ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības atbilstību plānotajam un iedzīvotāju skaitu, kas izmanto centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus (faktiskie pieslēgumi);

63.5. radīto pamatlīdzekļu īpašuma statusu;

63.6. īstenotās pakalpojumu tarifu politikas atbilstību plānotajai;

63.7. ieņēmumiem, kas radušies, īstenojot Kohēzijas fonda projektu, un to atbilstību plānotajam;

63.8. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja statusu un tā izmaiņām;

63.9. veiktajiem pasākumiem sabiedrības informēšanai par Kohēzijas fonda projekta rezultātiem un ieguvumiem sabiedrībai.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.350)

64. Pirmo reizi šo noteikumu 6.pielikumā noteikto veidlapu iesniedz gada laikā pēc Kohēzijas fonda noslēguma maksājuma saņemšanas un turpmāk reizi gadā saskaņā ar civiltiesisko līgumu vai vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu.

(MK 16.03.2010. noteikumu Nr.266 redakcijā)

65. Atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu vismaz piecus gadus pēc visu Kohēzijas fonda projektu pabeigšanas aktivitātes ietvaros, ja civiltiesiskais līgums vai vienošanās par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu nenosaka ilgāku laikposmu.

(MK 16.03.2010. noteikumu Nr.266 redakcijā)

XII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 13.05.2008. noteikumu Nr.329 redakcijā)

66. Šo noteikumu 2.pielikumā minētos 1., 2. un 3.projektu grupas sarakstus precizē līdz 2010.gada 1.oktobrim.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā)

67. Iepirkumu vadlīnijas un iepirkumu procedūru dokumentu paraugus atbildīgā iestāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā internetā publicē līdz 2008.gada 30.maijam.

(Grozīts ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.770)

68. (Svītrots ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.350)

69. Šo noteikumu 3.pielikuma 8.sadaļā “Apliecinājums” noteiktais, ka ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūra, kas nepieciešama ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, pieder projekta iesniedzējam, neattiecas uz 1.projektu grupas Kohēzijas fonda projekta iesniedzēju (šo noteikumu 2.pielikums).

70. Ja finansējuma saņēmējs ir nomnieks, kurš ir iznomājis infrastruktūras pamatlīdzekļus, kas ir nepieciešami ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai atbilstoši pašvaldības un kapitālsabiedrības noslēgtajam līgumam par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Kohēzijas fonda projekta teritorijā, Kohēzijas fonda projekta ietvaros radītās infrastruktūras pamatlīdzekļu īpašnieks ir iznomātājs. Šajā gadījumā civiltiesisko līgumu par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu slēdz atbildīgā iestāde, finansējuma saņēmējs un iznomātājs. Civiltiesiskajā līgumā paredz, ka:

70.1. iznomātājs nodrošina Kohēzijas fonda projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu;

70.2. finansējuma saņēmējs mēneša laikā no Kohēzijas fonda projekta pabeigšanas nodod iznomātājam Kohēzijas fonda projekta ietvaros radītos infrastruktūras pamatlīdzekļus, ko iznomātājs nodod nomā finansējuma saņēmējam;

70.3. iznomātājs nodrošina finansējuma saņēmēja funkciju īstenošanu, ja to Kohēzijas fonda projekta īstenošanas laikā, kā arī piecus gadus pēc tā pabeigšanas nespēj nodrošināt finansējuma saņēmējs;

70.4. iznomātājs atmaksā Kohēzijas fonda projekta ietvaros veiktos neatbilstošos izdevumus, ja Kohēzijas fonda projekta ietvaros veiktos neatbilstošos izdevumus nespēj atmaksāt finansējuma saņēmējs.

71. Ja grozījumi tiek izdarīti Kohēzijas fonda projektos, kuri ir apstiprināti līdz 2009.gada 1.janvārim, maksimālā Kohēzijas fonda atbalsta likme ir 85 procenti.

(MK 16.03.2010. noteikumu Nr.266 redakcijā)

72. Šo noteikumu 59.punkts nav attiecināms uz iepirkumu līgumiem, kas noslēgti līdz šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai, ar kuriem tiek noteikts, ka Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs nodrošina visu Kohēzijas fonda projekta ietvaros paredzēto maksājumu veikšanu iepirkuma līguma izpildītājiem atbilstoši iepirkuma līgumā noteiktajiem termiņiem, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.770 redakcijā)

73. Grozījumi šo noteikumu 41.punktā, kas nosaka finansējuma saņēmēja pienākumu nodrošināt projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu, nav piemērojami iepirkuma līgumiem, kuros paredzamā līgumcena ir vienāda ar publisko iepirkumu jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām līgumcenu robežām, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji piemēro piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumiem, vai lielāka par tām un par kuriem ir publicēts paziņojums līdz attiecīgo grozījumu šo noteikumu 41.punktā spēkā stāšanās dienai. Šajā punktā minēto iepirkuma līgumu iepirkuma procedūru veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

(MK 18.09.2012. noteikumu Nr.635 redakcijā)

74. Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzts civiltiesiskais līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta civiltiesiskā līguma vai vienošanās laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai vai papildu darbību finansēšanai esošā projekta ietvaros.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā)

75. Šo noteikumu 3.3 punktā minēto virssaistību finansējumu uzņemas tikai tādā gadījumā, ja projekta ietvaros atbalstāmās darbības tiks uzsāktas ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas un pirmās iepirkuma procedūras izsludināšanas, kā arī izdevumi projekta ietvaros tiks veikti pirmajā pusgadā pēc vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1133; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

76. Šo noteikumu 3., 3.1 un 19.punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1133 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836
Norādījumi Kohēzijas fonda projekta izmaksu un ieguvumu analīzei

(Pielikums MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.770)

1. Kohēzijas fonda projektam izstrādā šādas izmaksu un ieguvumu analīzes sadaļas:

1.1. finanšu analīze;

1.2. risku analīze;

1.3. alternatīvu analīze;

1.4. ekonomiskā analīze.

2. Finanšu analīzi veic, piemērojot aktuālos makroekonomiskos rādītājus, kurus atbildīgā iestādē publicē savā mājaslapā (www.varam.gov.lv).

3. Finanšu analīzē ietver šādas sadaļas:

3.1. finansējuma likmes aprēķins saskaņā ar Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantu;

3.2. tarifu aprēķins. Maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nav mazāki par diviem procentiem no mājsaimniecības ikmēneša vidējiem ieņēmumiem vai arī jāsniedz aprēķini, kuri pierāda pakalpojumu saņēmēju zemu finanšu kapacitāti, kas neļauj paaugstināt tarifus līdz šādam līmenim;

3.3. darbības izdevumu un ieguvumu analīze. Analīzi sagatavo naudas plūsmas prognozes formā 30 gadu pārskata periodam. Pārskata perioda sākums (0. gads) ir gads, kad visi būvobjekti ir pieņemti ekspluatācijā;

3.4. pamatlīdzekļu nolietojums. Pamatlīdzekļu kalpošanas laiks tiek noteikts, pamatojoties uz alternatīvu analīzi.

4. Darbības izdevumu un ieguvumu analīzē ietver šādus rādītājus:

4.1. ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem;

4.2. izdevumi, kuri saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

5. Darbības izdevumu un ieguvumu analīzē neietver pamatlīdzekļu nolietojumu, maksājumus par kredītiem un ar tiem saistītajiem procentiem. Tos ietver peļņas vai zaudējuma aprēķinā un pievieno darbības izdevumu un ieguvumu analīzei par tādu pašu laikposmu.

6. Darbības izdevumu un ieguvumu analīzē ietver vismaz šādas sadaļas:

6.1. investīciju izmaksas un esošie pamatlīdzekļi;

6.2. saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumu un izdevumu izmaiņas, faktiskajās cenās, t.sk. projekta iesniedzēja ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem par pēdējiem trim gadiem;

6.3. finanšu avoti;

6.4. kredītsaistības, to analīze triju gadu laikposmam;

6.5. darbības tehniskā analīze, pakalpojumu patērētāju grupas. Pakalpojumu apjoms un prognozētās patēriņa izmaiņas;

6.6. iedzīvotāju maksātspēja un debitoru parādu analīze;

6.7. tarifi. Pašreizējie tarifi, atsevišķi norādot tarifu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, un tarifu plāns pārskata periodam.

6.8. darbības naudas plūsma, kas ir pozitīva visos gados.

7. Izmaksu un ieguvumu analīze. Atbildīgā iestāde izstrādā vadlīnijas projektu iesniedzējiem izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai.

8. Ekonomiskās analīzes mērķis ir pierādīt, ka projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir lielāka par nulli (ENPV > 0).

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836

(Pielikums MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1133 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.798)

I. 2007.–2010.gada perioda projektu saraksts (1.projektu grupas saraksts)

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējums, euro

1.Ogres ūdenssaimniecības attīstība, II kārta

6 808 329

2.Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta

6 141 893

3.Balvu ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekts

3 031 232

4.14 Kurzemes reģiona pilsētu ūdenssaimniecību attīstības projekts – Grobiņa

2 616 600

5.Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības attīstības I kārta

2 915 113

6.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Liepā

3 252 197

7.Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas baseinu pašvaldībās, II kārta, Krāslavas pilsēta

14 828 490

8.Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta

5 543 837

9.Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā

1 439 064

10.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē

3 227 742

11.Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu pašvaldībā, III kārta

685 466

12.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā

3 657 886

13.Aizkraukles ūdenssaimniecības attīstības II kārta

1 948 705

14.Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, dzeramā ūdens ūdensgūtnes un attīrīšanas stacijas izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Ērgļos

4 329 556

15.Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā

4 372 462

16.Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Baldone

4 024 145

17.Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā

1 246 390

18.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā

3 749 969

19.Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības II kārta

10 309 236

20.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alojā, ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta

3 649 063

21.Ūdenssaimniecības attīstība Maltā

1 323 424

22.Rūjienas ūdenssaimniecības attīstība, ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 2.kārta

4 829 042

23.Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība

4 745 825

24.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Pļaviņās

2 807 837

25.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā

998 194

26.Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Priekules pašvaldībā

3 057 895

27.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos

1 246 101

28.Madonas ūdenssaimniecības attīstības II kārta

11 406 719

29.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā

1 053 501

30.Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas pašvaldībā

8 478 683

31.Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā

1 851 711

32.Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta

5 085 658

33.Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē

1 884 161

34.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā

2 143 480

35.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū

3 685 661

36.Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts

1 572 336

37.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā

3 611 180

38.Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības I kārta

6 889 625

39.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos

7 001 975

40.Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās – Ugāle

585 344

41.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnē

1 549 089

42.Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta

5 252 204

43.Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda

1 365 816

44.Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Vangaži

3 038 275

45.Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III kārta, Baložu pilsēta

2 540 267

46.Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Carnikava

4 709 413

47.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā

2 437 466

48.Ādažu ūdenssaimniecības attīstības projekts

4 024 944

49.Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, IV kārta

20 620 150

50.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē

2 074 682

51.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mālpilī

277 461

KOPĀ izmaksas

209 925 497

II. 2009.–2011.gada perioda projektu saraksts (2.projektu grupas saraksts)

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējums, euro

1.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā, II kārta

11 010 999

2.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknē

4 396 436

3.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā

4 209 000

4.

Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta

10 000 000

5.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē

5 668 212

6.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta

17 850 849

7.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē

5 012 999

8.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekuļos, II kārta

1 500 999

9.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta

1 419 968

10.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dagdā, II kārta

1 649 999

11.

Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā, II fāze

3 849 810

12.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā

1 571 999

13.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā

14 783 001

14.

Ūdenssaimniecības attīstība Limbažos, III kārta

2 672 537

15.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā

2 247 304

16.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta

5 128 138

17.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos

1 785 000

18.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta

3 063 289

19.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dobelē

4 770 000

20.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā

3 290 999

21.

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta

17 175 975

22.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jaunjelgavā, II kārta

752 476

23.

Ūdenssaimniecības attīstība Smiltenē, II kārta

1 458 798

24.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā ar lauku teritoriju

1 755 000

25.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta

2 866 795

26.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā

2 432 496

27.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, II kārta

2 830 000

28.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā

2 467 694

29.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārta

3 109 999

30.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē

1 155 999

KOPĀ izmaksas

141 886 769

III. 2010.–2013.gada perioda projektu saraksts (3.projektu grupas saraksts)

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējums, euro

1.

Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, III kārta

17 050 755

2.

Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā

701 251

3.

Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta

3 886 906

4.

Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta

14 700 411

5.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē

777 810

6.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā

1 568 342

KOPĀ izmaksas

38 685 476

IV. 2011.–2015.gada perioda projektu saraksts (4.projektu grupas saraksts)

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējums, euro

1.

Ogres ūdenssaimniecības attīstība, III kārta

5 241 143

2.

Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpilī, III kārta

2 593 427

3.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā, II kārta

730 592

4.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā

7 172 510

5.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā, II kārta

832 852

6.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, II kārta

511 473

7.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aucē, II kārta

658 886

8.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta

2 199 606

9.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta

2 801 750

10.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta

1 478 402

11.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta

407 999

12.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta

5 042 134

13.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ugālē, II kārta

679 441

14.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, II kārta

4 594 763

KOPĀ izmaksas

34 944 979

V. 2013.–2015.gada perioda projektu saraksts (5.projektu grupas saraksts)

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējums un šo noteikumu 3.3 punktā minētais virssaistību finansējums, euro

1.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū, II kārta

1 160 719

2.

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, III kārta

8 570 333

3.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta

2 662 831

4.

Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, IV kārta

1 610 997

5.

Ogres ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta

2 265 098

6.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta

886 977

7.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā, III kārta

802 962

8.

Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, IV kārta

1 712 856

KOPĀ izmaksas

19 672 772

VI. 2015. gada projektu saraksts (6. projektu grupas saraksts)

Nr. 
p. k.
Projekta nosaukumsMaksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējums un šo noteikumu 3.3 punktā minētais virssaistību finansējums, euro
1.Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta997 475
2.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta1 554 060
3.Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta544 000
4.Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas pašvaldībā382 500
5.Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta638 000
6.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, III kārta820 250
7.Madonas ūdenssaimniecības attīstības III kārta175 100
8.Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, V kārta1 550 000
9.Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, V kārta1 559 801
KOPĀ izmaksas8 221 186
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836

(Pielikums MK 09.06.2009. noteikumu Nr.520 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.266; MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1022; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.770; MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.350; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1133; grozījumi 7.2. un 7.3.apakšsadaļā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836
Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

(Pielikums MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā)

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1.

Projekta gatavības stadija: 

Jāiegūst vismaz 1 punkts

1.1.

projekta iesniedzējs nav sagatavojis tehniskās specifikācijas būvdarbu līgumu iepirkuma izsludināšanai saskaņā ar iepirkumu regulējošajiem tiesību aktiem, un nav izstrādāts un tiesību aktos paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts vismaz vienam projekta plānotajam būvdarbu iepirkuma līgumam

0

1.2.

sagatavota tehniskā specifikācija apvienotā būvdarbu un projektēšanas iepirkuma izsludināšanai saskaņā ar iepirkumu regulējošajiem tiesību aktiem

1

1.3.

izstrādāts un tiesību aktos paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts vismaz vienam projektā plānotajam būvdarbu iepirkumam

2

1.4.

izstrādāts un tiesību aktos paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts visiem projektā plānotajiem būvdarbu iepirkumiem

3

2.

Projekta ieviešanas efektivitāte attiecībā uz tiešu ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanu: 

Jāiegūst vismaz 1 punkts

2.1.

autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa lielāka par 3,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

0

2.2.

autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa no 3 līdz 3,5 (ieskaitot) procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

1

2.3.

autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa no 2,5  līdz 3 procentiem (neieskaitot) no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

2

2.4.

autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir mazāka par 2,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

3

3.

Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu pieaugums: 

Jāiegūst vismaz 1 punkts

3.1.

projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

0

3.2.

projekta iesniegumā iespējamo risku izvērtējums veikts nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi

1

3.3.

projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

3.4.

projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

4.

Projekta iesniegumā ir veikta iespējamo alternatīvu (finanšu, tehnoloģiskais, tehniskais risinājums) analīze un projekta ekonomiskā analīze: 

Jāiegūst vismaz 1 punkts

4.1.

nav veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze

0

4.2.

analīze veikta tikai vienam no parametriem (tikai alternatīvu analīze vai tikai ekonomiskā analīze)

1

4.3.

ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli

2

4.4.

ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, un izvēlētā alternatīva ir ar viszemākajām izmaksām

3

5.

Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (iedzīvotāju skaits, kuriem projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte un nodrošināta to pieejamība attiecībā pret sākotnējām kopējām izmaksām):
Piezīme. Vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju aprēķina attiecībā uz projektu iesniegumiem, kuri atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem – projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju summa attiecībā pret atlases kārtas projektu iesniegumu skaitu.
 

Kritērijs dod papildu punktus

5.1.

projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 20 procentiem

1

5.2.

projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir no 10  līdz 20 procentiem (ieskaitot)

2

5.3.

projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir vienāds ar vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, to pārsniedz par 10 procentiem vai ir par 10 procentiem mazāks par to

3

5.4.

projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir lielāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir no 10  līdz 20 procentiem (ieskaitot)

4

5.5.

projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir lielāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 20 procentiem

5

6.

Ilgtermiņa ieguldījumu novērtējums ūdenssaimniecības sistēmai pēc projekta īstenošanas: 

Jāiegūst vismaz 1 punkts

6.1.

nav veikts novērtējums par plānotajiem ilgtermiņa ieguldījumiem

0

6.2.

ilgtermiņa ieguldījumi plānoti termiņā, kas ir īsāks par 5 gadiem

1

6.3.

ilgtermiņa ieguldījumi plānoti termiņā no 5 līdz 10 gadiem (ieskaitot)

2

6.4.

ilgtermiņa ieguldījumi plānoti termiņā, kas pārsniedz 10 gadus

3

1.1. kritēriji paR horizontālām prioritātēm

Vērtējums punktos

7.

Projekta iesniedzēja finansiālais ieguldījums projekta realizācijā (Makroekonomiskā stabilitāte): 

Kritērijs dod papildu punktus

7.1.

mazāk nekā 5 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām

1

7.2.

no 5 līdz 10 procentiem (ieskaitot) no projekta attiecināmajām izmaksām

2

7.3.

vairāk nekā 10 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām

3

8.

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss (Teritorijas līdzsvarota attīstība): 

Kritērijs dod papildu punktus

8.1.

teritorijas attīstības indekss lielāks par +0,33

1

8.2.

teritorijas attīstības indekss no –0,74 līdz +0,33 (ieskaitot)

2

8.3.

teritorijas attīstības indekss mazāks par –0,75

3

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
2.1. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

 

9.

Projekta iesniedzējs sniedz sabiedriskos pakalpojumus Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.836 ''Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"" 2.pielikumā iekļautā projekta īstenošanas teritorijā 

N

10.

Ar pašvaldību ir noslēgts līgums, ja sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedz kapitālsabiedrība. Līgumā norādīti: 

N (NA)

10.1.

konkrēti sniedzamie ūdenssaimniecības sabiedriskie pakalpojumi 

10.2.

prasība ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu minēto pakalpojumu izpildi saskaņā ar katram konkrētajam pakalpojumam izvirzītajām prasībām 

10.3.

līguma darbības laiks, kas nav mazāks par 5 gadiem un nepārsniedz 10 gadus 

10.4.

ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritorija 

10.5.

ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības 

10.6.

iespējas saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus – investīcijas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā – un nosacījumi atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai 

10.7.

atsauce uz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi 

11.

Ir pieņemts pārvaldes lēmums par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kura darbības laiks nepārsniedz 10 gadus, ja sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedz pašvaldība vai tās iestāde. Pārvaldes lēmumā norādīti: 

N (NA)

11.1.

konkrēti sniedzamie ūdenssaimniecības sabiedriskie pakalpojumi 

11.2.

ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritorija 

11.3.

ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifi 

11.4.

atsauce uz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi 

12.

Ir izdoti pašvaldības saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldības aģentūra. Pašvaldības saistošajos noteikumos norādītas: 

N (NA)

12.1.

pašvaldības aģentūrai uzdotās funkcijas ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā, tai skaitā konkrēti sniedzamie ūdenssaimniecības sabiedriskie pakalpojumi 

12.2.

ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritorija 

12.3.

ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifi 

12.4.

prasība ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam uzturēt un atjaunot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai minētos pakalpojumus varētu sniegt atbilstoši katram konkrētajam pakalpojumam noteiktajām prasībām 

12.5.

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas laiks, kas nepārsniedz 10 gadus 

12.6.

ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības 

12.7.

iespējas saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus – investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā – un nosacījumi atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai 

12.8.

atsauce uz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi 

13.

Projekta iesniedzējam projekta iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmajā darbdienā nav nodokļu parādu 

P

14.

Projekta iesniedzējs: 

N

14.1.

ir apliecinājis, ka infrastruktūra, kas nepieciešama ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā, ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai tās iestāde

(NA)

14.2.

ir apliecinājis, ka infrastruktūra, kas nepieciešama ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, ir projekta iesniedzēja valdījumā, ja projekta iesniedzējs ir pašvaldības aģentūra

(NA)

14.3.

atbilstoši pašvaldības un kapitālsabiedrības noslēgtajam līgumam ir norādījis, ka projekta iesniedzēja īpašumā ir visa infrastruktūra ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai

(NA)

14.1

Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros 

N

15.

Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka tam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, projekta iesniedzējs neatrodas sanācijas procesā, tam netiek veikta bankrota procedūra, piemērots izlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā, kā arī saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem tam nav novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes 

N

16.

Projekta iesniedzēja finanšu situācijas novērtējums apliecina saimnieciskās darbības veicēja finansiālo stabilitāti pēc projekta realizācijas 

P

16.1

Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka kompensācija par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu nepārsniegs 15 miljonus euro gadā 

N

17.

Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka tam ir tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos, kur projekta ietvaros paredzēti būvdarbi 

N

17.1

Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiskā persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu 

N

17.2

Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka piecu gadu laikā pēc projekta pabeigšanas tiks izveidoti pieslēgumi centrālajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai pilnā apjomā atbilstoši pakalpojumu pieejamībai saskaņā ar projekta tehniski ekonomisko pamatojumu 

N

2.2. Kohēzijas fonda projekta atbilstība horizontālajai prioritātei – ilgtspējīga attīstība

Jā/Nē

 

18.

Projekta īstenošana nodrošinās vides piesārņojuma samazināšanu vai normatīvajiem aktiem atbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens nodrošināšanu iedzīvotājiem 

P

19.

Projekta īstenošana uzlabos ūdenssaimniecības infrastruktūras darbības efektivitāti 

P

2.3. Projekta atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

 

20.

Projekta iesniegumā aprakstītās darbības atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu 

N

21.

Projekta iesniegumā aprakstītās darbības atbilst vismaz vienai no normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām aktivitātes atbalstāmajām darbībām: 

N

21.1.

kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens resursu aizsardzība 

21.2.

ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšana 

21.3.

ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšana 

22.

Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām un to apjomam 

P

23.

Projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām neattiecināmajām izmaksām un to apjomam 

P

24.

Projekta iesniegumā iekļautais projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām: 

P

24.1.

sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums 

24.2.

norādīti rezultāta un iznākuma rādītāji un tie atbilst aktivitātes mērķim 

24.3.

sniegts veicamo darbību izvietojums projekta īstenošanas teritorijā 

24.4.

sniegti veicamo darbību ekonomiskie ieguvumi 

24.5.

sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie vides ieguvumi 

24.6.

sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ieviešanā vides aizsardzības un ūdenssaimniecības jomā 

24.7.

aprakstīta principa "piesārņotājs maksā" ievērošana, īstenojot projektu 

25.

Projekta laika grafiks atbilst plānotajām projekta aktivitātēm 

P

26.

Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta īstenošanas rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas: 

P

26.1.

ir atbilstoša institucionālā struktūra 

26.2.

ir atbilstoši plānotas projekta rezultātā izbūvētās infrastruktūras ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 

26.3.

ir plānota atbilstoša tarifu politika, kas nodrošinās nepieciešamo ekspluatācijas izdevumu (aizņēmuma gadījumā – arī aizdevuma atmaksu) segšanu un iekļauj būtisku pamatlīdzekļu nolietojuma apjomu, kā arī ir pieejama patērētājam – mājsaimniecības vidējie mēneša maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nepārsniedz 4 % no vidējiem mājsaimniecības ikmēneša ienākumiem 

26.4.

ir vai būs pieejams personāls, lai nodrošinātu projekta īstenošanas rezultātā radīto pamatlīdzekļu atbilstošu ekspluatāciju 

27.

Projekta iesniegumā norādītie būvdarbu un aprīkojuma piegādes rādītāji (piemēram, tīklu garums, infrastruktūras objekti, piegādājamā tehnika) atbilst projekta aprakstam un ietver galvenos darbus, kas raksturo izvirzīto projekta mērķu sasniegšanu 

P

28.

Projekta izmaksu un ieguvumu analīze veikta, piemērojot: 

P

28.1.

reālo sociālo diskonta likmi vai atbilstošu nominālo diskonta likmi

(NA)

28.2.

reālo finansiālo diskonta likmi vai atbilstošu nominālo diskonta likmi 

28.3.

atbilstošus konversijas faktoru rādītājus 

28.4.

atbilstošas vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozes 

29.

Projekta finanšu analīzes rezultāti apliecina projekta finansiālo stabilitāti 

P

30.

Pieprasītā Kohēzijas fonda finansējuma atbalsta intensitāte pamatota ar projekta izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem 

N

31.

Projekta budžetā iekļautās izmaksas: 

P

31.1.

ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas 

31.2.

ir saskaņā ar būvdarbu tāmi 

31.3.

ir samērīgas un pamatotas, norādīts, kā ir noteiktas projekta aktivitāšu ieviešanai nepieciešamās izmaksas (pieņēmumi izmaksu aprēķinam) 

31.4.

ir tieši nepieciešamas projekta īstenošanai 

31.5.

atbilst prognozētajām tirgus cenām 

32.

Projekta naudas plūsmas prognoze: 

P

32.1.

parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu veikšanas prognozi 

32.2.

atbilst plānotajam projekta īstenošanas laika grafikam 

32.3.

atbilst projekta finanšu plānam 

33.

Projekta iesniegumā plānotā projekta ieviešana un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadību un ieviešanu noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas: 

P

33.1.

projekta administratīvajai (piemēram, iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība) vadībai 

33.2.

finanšu (piemēram, grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana) vadībai 

33.3.

tehniskajai (piemēram, saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa atskaišu un pārskatu sagatavošana) vadībai 

34.

Projektā plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem 

P

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/NA

 

35.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā 

N

36.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu 

N

37.

Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes projekta iesnieguma veidlapai 

N

38.

Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā 

N

39.

Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā 

N

40.

Projekta iesniegumu parakstījusi atbildīgā persona vai tās pilnvarota persona 

N

41.

Iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināls un trīs kopijas, kā arī projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija, kuras pielikumā ir izmaksu ieguvumu analīze (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā) 

P

42.

Gan projekta iesnieguma oriģināls, gan kopijas iesniegtas caurauklotas, pievienoto dokumentu lapas numurētas (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā) 

P

43.

Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu noteiktajām prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā) 

N

44.

Projekta iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā) 

N

45.

Projekta iesniegums izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā) 

N

46.

Projekta iesnieguma pielikumi ir izstrādāti un noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā) 

N

47.

Projekta iesnieguma veidlapā aizpildītas visas tās sadaļas 

N

48.

Projekta iesniegumam pievienoti visi norādītie pielikumi: 

P

48.1.

ūdenssaimniecības attīstības projekta tehniski ekonomiskais pamatojums (tai skaitā papildu dokumentācija, kas paskaidro vai aktualizē tehniski ekonomisko pamatojumu, ja tāda nepieciešama) 

48.2.

projekta kartogrāfiskais materiāls ir atbilstošā mērogā, kas nodrošina informāciju par projekta aktivitāšu izvietojumu projekta īstenošanas teritorijā un to ietekmi uz dabas objektiem apkārtējā teritorijā 

48.3.

būvdarbu tāme 

48.4.

pašvaldības, kurā plānots veikt būvdarbus, apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošajam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam 

48.5.

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu 

48.6.

pārvaldes lēmuma vai līguma starp pašvaldību un kapitālsabiedrību (atbilstoši projekta iesniedzēja juridiskajam statusam) par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kopija 

48.7.

licences par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu kopija, ja pakalpojumus sniedz kapitālsabiedrība 

48.8.

noslēgtā kredītlīguma kopija vai kredītinstitūcijas izdota dokumenta kopija, kas apliecina, ka kredīts tiks piešķirts bez galvojuma, ja ir paredzēts kredīts bez pašvaldības galvojuma 

48.9.

pašvaldības lēmums par finansējumu, ja projektā paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 

48.10.

pašvaldības lēmums par galvojumu vai aizņēmumu, ja projektā paredzēts pašvaldības galvojums vai aizņēmums 

48.11.

pašvaldības lēmums par to, ka pašvaldība saskaņo projekta iesniedzēja sagatavoto projekta iesniegumu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu 

48.12.

projekta naudas plūsmas prognoze 
4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Jā/Nē

 

49.

Projekta iesniegumā plānotais Kohēzijas fonda līdzfinansējums nepārsniedz Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.836 ''Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"" 2.pielikumā noteikto maksimālo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu konkrētajam ūdenssaimniecības infrastruktūras projektam un, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu), projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumam pietiek finansējuma 

N

Apzīmējumi.
N – ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida.
P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmumā noteiktajā termiņā).
NA – ja norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.

4.1 pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836
Prasības ūdenssaimniecības attīstības projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei

(Pielikums MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā)

Tehniski ekonomiskais pamatojums ietver šādas daļas:

1. Esošās situācijas izvērtējums:

1.1. projekta teritorijas raksturojums (tai skaitā aglomerācijas robežas un lielums (izteikts cilvēku ekvivalentos), iedzīvotāju skaits, iestādes un uzņēmumi, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, aglomerācijas piederība upes sateces baseinam), kā arī kartogrāfiskais materiāls;

1.2. ūdenssaimniecības sistēmas raksturojums:

1.2.1. no tehniskā viedokļa (tai skaitā visu centralizēto un decentralizēto ūdenssaimniecības sistēmu raksturojums, pakalpojumu nodrošinājuma līmenis, visu ūdenssaimniecības būvju raksturojums un tehniskais stāvoklis, jaudas atbilstība pieprasījumam, ūdens un notekūdeņu uzskaite, ūdens zudumi un infiltrācija, sistēmas uzraudzības nodrošinājums, sistēmas energoefektivitāte, sistēmas kartogrāfiskais materiāls);

1.2.2. no ekonomiskā viedokļa (tai skaitā pakalpojumu patērētāja un pakalpojumu sniedzēja ienākumi un izdevumi par pēdējiem trim gadiem, maksājumi par pakalpojumiem – struktūra, tarifi, pakalpojumu pašizmaksas aprēķins, pilna izmaksu segšanas analīze, pakalpojuma sniedzēja finanšu situācijas raksturojums par pēdējiem trim gadiem, kredītspējas analīze). Ja projekta pieteicējs sniedz vairāku veidu pakalpojumus, ietver tikai šajā apakšpunktā minēto informāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumiem;

1.2.3. no institucionālā viedokļa (tai skaitā pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss, sniegtie pakalpojumi (piemēram, septisko dūņu savākšana, tīklu skalošana) un to sniegšanas teritorija, darbības licences un atļaujas, pakalpojumu organizācijas efektivitātes novērtējums, pamatlīdzekļu piederība, personāla kapacitāte);

1.2.4. no vides aizsardzības viedokļa (tai skaitā ūdens resursi un to kvalitāte, dzeramā ūdens kvalitāte, notekūdeņu radītais piesārņojums, attīrīto notekūdeņu apjomi un kvalitāte, novadītos notekūdeņus saņemošo ūdensobjektu kvalitāte, pazemes ūdeņu kvalitāte, notekūdeņu dūņu kvalitāte un turpmāka izmantošana, ūdenssaimniecības būvju tehniskā stāvokļa ietekme uz vidi, ūdenssaimniecības sistēmu atbilstība normatīvo aktu prasībām);

1.3. plānotās ūdenssaimniecības sistēmas jaudas un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana atbilstoši būvniecību un vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī šo prasību izpildes paredzamie termiņi;

1.4. būvniecības vai citu darbību ierobežojumi konkrētajā teritorijā, kas saistīti ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un kultūrvēsturiskiem pieminekļiem, vai citi ierobežojumi.

2. Ilgtermiņa investīciju programma:

2.1. ūdenssaimniecības sistēmas attīstības alternatīvie risinājumi un to salīdzinājums (tai skaitā tehnisko risinājumu izmaksu aprēķins, ūdenssaimniecības sistēmas paredzamo ekspluatācijas izmaksu aprēķins vismaz 30 gadu ilgam laikposmam, vides ieguvumu salīdzinājums);

2.2. ūdenssaimniecības sistēmas attīstības prognozes:

2.2.1. no tehniskā viedokļa (tai skaitā pakalpojumu pieprasījuma prognozes, nepieciešamā sistēmas kapacitāte, lai nodrošinātu pakalpojumu visā teritorijā atbilstoši teritorijas plānojumam vai teritorijas attīstības programmai (ja pašvaldībai nav spēkā esoša teritorijas plānojuma), izvēlēto risinājumu un tehnoloģiju atbilstība prognozētajam pieprasījumam, projekta mērķiem un vides prasībām, izvēlēto iekārtu un aprīkojuma atbilstība tehniskajām prasībām);

2.2.2. no ekonomiskā viedokļa (tai skaitā centralizētas vai decentralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas vai individuālo risinājumu piemērošanas pamatojums, principa "piesārņotājs maksā" piemērošana, izmaksu pilnas segšanas principa ieviešanas veicināšanas pasākumi);

2.2.3. no institucionālā viedokļa (tai skaitā pakalpojumu sniegšanas organizācijas optimizācija un pakalpojumu sniedzēja kapacitātes paaugstināšana, tai skaitā projekta ieviešanas nodrošināšanai);

2.2.4. no vides aizsardzības viedokļa (tai skaitā dzeramā ūdens resursu pieejamības izpēte, radītā un vidē novadītā piesārņojuma apjoma prognozes, upju baseinu apsaimniekošanas plāna ieviešanai nepieciešamās aktivitātes, ilgtspējīgas attīstības principu ievērošana, notekūdeņu dūņu izmantošanas iespēju analīze, vides kvalitātes prasību nodrošināšana decentralizēto vai individuālo ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumos);

2.3. izvēlētais ilgtermiņa risinājums un prioritārie pasākumi (tehniski, ekonomiski un no vides viedokļa pamatotākais risinājums ilgtermiņa attīstībai, tai skaitā būvniecības vietas izvēle, pilns izmaksu aprēķins, prioritāšu noteikšana).

3. Prioritārā investīciju programma:

3.1. projektā ietverto ūdenssaimniecības būvju paredzamās būvniecības izvērtējums (tai skaitā tehnoloģiju, iekārtu un aprīkojuma detalizēts tehniskais apraksts un izvēles pamatojums, nepieciešamo pakalpojumu līgumu apraksts, detalizēts izmaksu aprēķins, paredzamais projekta ieviešanas laika grafiks, ieguvumi no projekta īstenošanas (arī tehniskie, vides un ekonomiskie ieguvumi), grafiskais un kartogrāfiskais materiāls, kas attēlo projektā paredzamo būvniecību);

3.2. ietekmes uz vidi analīze (tai skaitā pozitīvās un negatīvās ietekmes uz vidi analīze, piesārņojuma samazinājuma aprēķins, ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru veikšanas nepieciešamība, projekta ieguldījums vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību ieviešanā, atbilstība vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām pēc projekta realizācijas, vides monitoringa prasību nodrošinājums);

3.3. investīciju efektivitātes finanšu un ekonomiskā analīze un finanšu plāns (tai skaitā prognozētie ienākumi un izdevumi, tarifi, iedzīvotāju maksātspējas analīze, aizņēmuma atmaksas aprēķini, prognozējamās uzņēmuma finanšu situācijas (ņemot vērā projekta ieviešanas ietekmi) analīze, principa "piesārņotājs maksā" piemērošana, jutīguma analīze, projekta finanšu plāna ietvaros izstrādātās projekta līgumu naudas plūsmas prognozes, finansējuma plāns pa finanšu avotiem un gadiem, valsts atbalsta (tajā skaitā Eiropas Savienības fondu finansējuma) apmēra pamatojums (ja tiek paredzēts), finanšu līdzekļu ieguldījuma sadalījums attiecībā uz Eiropas Savienības direktīvu prasību ieviešanu);

3.4. institucionālo pasākumu ieviešanas plāns (tai skaitā ūdenssaimniecības būvju ekspluatācijas un apkalpošanas nodrošinājums, projekta vadības nodrošināšana, nepieciešamā darbinieku apmācība, zemes īpašumtiesību jautājumi);

3.5. nosacījumi pieslēgumu izveidei, ja tiek izbūvēti vai rekonstruēti ūdensapgādes vai kanalizācijas ārējie tīkli.

4. Projekta iepirkumu stratēģija (tai skaitā būvprojektēšanas un būvdarbu veikšanas izvērtējums un tehniskās un ekonomiskās lietderības salīdzinājums, lai pamatotu apvienoto vai atsevišķo būvprojektēšanas un būvdarbu veikšanas iepirkumu rīkošanu).

Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836

(Pielikums svītrots ar MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.266)

6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836
Projekta pēcieviešanas uzraudzības veidlapa

(Pielikums MK 25.06.2013. noteikumu Nr.350 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1133; grozījumi 7.daļā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Projekta nosaukums un Nr.

 

Finansējuma saņēmējs

 

Projekta īstenošanas laiks (mēnesis un gads)

Noslēgts līgums par projekta ieviešanu

dd.mm.gggg.

Projekts pabeigts (saņemts ES fonda noslēguma maksājums)

dd.mm.gggg.

Veidlapas aizpildīšanas datums

dd.mm.gggg.

Pārskata periods

Iepriekšējās veidlapas aizpildīšanas datums
(pirmo reizi iesniedzot veidlapu, norādīt projekta pabeigšanas datumu)

Pārskata periods
(mēneši)

dd.mm.gggg. 

1. Projekta ietvaros sasniegto rezultātu ilgtspēja un atbilstība projekta iesniegumā definētajiem mērķiem

Nr.
p.k.

Iesniegumā noteiktais mērķis

Sasniegtais rezultāts projekta pabeigšanas brīdī

Atbilstība noteiktajam mērķim – situācija veidlapas iesniegšanas brīdī

Novirzes pamatojums
(aizpilda, ja nepieciešams)

1.    
2.    
..    

2. Projekta ietvaros sasniegto projekta iznākuma un rezultāta rādītāju atbilstība

Nr.
p.k.

Iesniegumā noteiktais projekta rādītājs

Sasniegtais rādītājs projekta pabeigšanas brīdī

Atbilstība noteiktajiem rādītājiem – situācija veidlapas iesniegšanas brīdi

Novirzes pamatojums
(aizpilda, ja nepieciešams)

 Rezultatīvie rādītājiRezultatīvie rādītājiRezultatīvie rādītājiRezultatīvie rādītāji
1.    
2.    
..    
 Iznākuma rādītājiIznākuma rādītājiIznākuma rādītājiIznākuma rādītāji
1.    
2.    
..    

3. Atbilstība projekta rezultātā sasniedzamajiem vides kvalitātes mērķiem

Nr.
p.k.

Iesniegumā noteiktais mērķis attiecībā uz normatīvo aktu par dzeramā ūdens kvalitāti, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, kā arī notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu izpildi

Atbilstība normatīvo aktu par dzeramā ūdens kvalitāti, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, kā arī notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu prasībām veidlapas iesniegšanas brīdi

Novirzes pamatojums
(aizpilda, ja nepieciešams)

 Normatīvajos aktos noteiktais mērķis notekūdeņu attīrīšanai un vidē novadītā piesārņojuma samazinājumam (norādīt konkrētus parametrus ar vērtībām):Normatīvo aktu prasību izpilde (norādīt konkrētus parametrus ar vērtībām): 
1.   
2.   
..   
 Normatīvajos aktos noteiktais mērķis dzeramā ūdens kvalitātei (norādīt konkrētus parametrus ar vērtībām):Normatīvo aktu prasību izpilde (norādīt konkrētus parametrus ar vērtībām): 
1.   
2.   
..   
 Normatīvajos aktos noteiktais mērķis notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai un tālākai izmantošanai (norādīt konkrētus parametrus ar vērtībām):Normatīvo aktu prasību izpilde (norādīt konkrētus parametrus ar vērtībām): 
1.   
2.   
..   

4. Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība un faktiskie pieslēgumi

Rādītāja nosaukums

Mērvienība

Projektā noteiktais mērķis

Sasniegtais rezultāts veidlapas iesniegšanas brīdī

Novirzes pamatojums
(aizpilda, ja nepieciešams)

Notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanaIedzīvotāju skaits aglomerācijā (skaits)   
Iedzīvotāju skaits aglomerācijā, kam nodrošināta centralizēto pakalpojumu pieejamība (skaits)   
% no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijā (pakalpojumu pieejamība) (%)   
Iedzīvotāju skaits aglomerācijā, kas izmanto centralizētos pakalpojumus (faktiskie pieslēgumi) (skaits)   
% no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijā (faktiskie pieslēgumi) (%)   
Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanaIedzīvotāju skaits ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zonā (skaits)   
Iedzīvotāju skaits ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zonā, kam nodrošināta centralizēto pakalpojumu pieejamība (skaits)   
% no kopējā iedzīvotāju skaita ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zonā (pakalpojumu pieejamība) (%)   
Iedzīvotāju skaits ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zonā, kas izmanto centralizētos pakalpojumus (faktiskie pieslēgumi) (skaits)   
% no kopējā iedzīvotāju skaita ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zonā (faktiskie pieslēgumi) (%)   

5. Radīto pamatlīdzekļu īpašuma statuss

Projekta ietvaros izveidotā pamatlīdzekļu īpašuma statuss

Projekta ietvaros izveidoto pamatlīdzekļu īpašuma statuss veidlapas iesniegšanas brīdī

Novirzes pamatojums
(aizpilda, ja nepieciešams)

   

6. Pakalpojumu tarifu politikas atbilstība

Gads

Iesniegumā norādītais plānotais tarifs
(norādīt visas tarifu grupas un plānu laika griezumā)

Esošais tarifs veidlapas iesniegšanas brīdī
(norādīt visas tarifu grupas)

Novirzes pamatojums
(aizpilda, ja nepieciešams)

    

7. Projekta īstenošanas rezultātā radušos ieņēmumu atbilstība plānotajam

Gads

Iesniegumā norādītie plānotie ieņēmumi (euro)

Reālie ieņēmumi veidlapas iesniegšanas brīdī (euro)

Novirzes pamatojums
(aizpilda, ja nepieciešams)

    

8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja statuss

Iesniegumā norādītais pakalpojumu sniedzēja statuss
(norādīt pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, juridisko statusu un noslēgtā līguma par pakalpojuma sniegšanu termiņu)

Pakalpojuma sniedzēja statuss veidlapas iesniegšanas brīdī
(norādīt pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, juridisko statusu un noslēgtā līguma par pakalpojuma sniegšanu termiņu. Ja noslēgts jauns līgums, pievienot līguma kopiju)

Novirzes pamatojums
(aizpilda, ja nepieciešams)

   

9. Veiktie pasākumi sabiedrības informēšanai par projekta rezultātiem un ieguvumiem sabiedrībai

Aprakstīt pārskata periodā veiktos pasākumus, pievienot informatīvo izdevumu, rakstu u.c. materiālu kopijas

 

Iesniedzējs

 

(uzņēmuma nosaukums)

Paraksttiesīgā persona

   

(vārds, uzvārds un amats)

 

(paraksts)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 836Pieņemts: 04.12.2007.Stājas spēkā: 22.12.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 21.12.2007.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
168377
{"selected":{"value":"29.08.2015","content":"<font class='s-1'>29.08.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.08.2015","iso_value":"2015\/08\/29","content":"<font class='s-1'>29.08.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2014","iso_value":"2014\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2014.-28.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.08.2014","iso_value":"2014\/08\/29","content":"<font class='s-1'>29.08.2014.-30.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2014","iso_value":"2014\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2014.-28.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.02.2014","iso_value":"2014\/02\/07","content":"<font class='s-1'>07.02.2014.-26.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-06.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2013","iso_value":"2013\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2013","iso_value":"2013\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2013.-05.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.09.2012","iso_value":"2012\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2012.-12.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2011","iso_value":"2011\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2011.-21.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2010","iso_value":"2010\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2010.-25.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2010","iso_value":"2010\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2010.-03.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2009","iso_value":"2009\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2009.-26.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.06.2009","iso_value":"2009\/06\/17","content":"<font class='s-1'>17.06.2009.-21.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2008","iso_value":"2008\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2008.-16.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.2008","iso_value":"2008\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2008.-29.05.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2008","iso_value":"2008\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2008.-23.05.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2007","iso_value":"2007\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2007.-26.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.08.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)