Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.738

Rīgā 2007.gada 28.novembrī (prot. Nr.65 25.§)

Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

 

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam" 29.pantu pārdalīt asignējumus starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

1.1. Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta ietvaros:

1.1.1. apakšprogrammā 28.01.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana" pārdalīt no izdevumiem sociāliem pabalstiem 25420 latu uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām, no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 53000 latu uz izdevumiem atlīdzībai un 15000 latu pamatkapitāla veidošanai, atlīdzības ietvaros palielinot izdevumus atalgojumam par 64275 latiem;

1.1.2. apakšprogrammā 28.02.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana" pārdalīt no izdevumiem atlīdzībai 12149 latus uz izdevumiem pamatkapitāla veidošanai, atlīdzības ietvaros samazinot izdevumus atalgojumam par 9791 latu;

1.2. Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 07.05.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana" pārdalīt no izdevumiem dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem 40000 latu uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām;

1.3. Veselības ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 07.01.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana" pārdalīt no izdevumiem subsīdijām un dotācijām 9000 latu uz izdevumiem sociālajiem pabalstiem;

1.4. Vides ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 14.02.00 "Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti" Kohēzijas fonda projekta ietvaros pārdalīt 2656 latus precēm un pakalpojumiem no attiecināmajiem izdevumiem uz neattiecināmajiem izdevumiem.

2. Pārdali starp apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šī rīkojuma 1. un 2.pielikumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.novembra rīkojumam Nr.738

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas kods

Funkciju klasifikācijas kods


2007.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar izmaiņām

15. Izglītības un zinātnes ministrija


Resursi izdevumu segšanai

302 617 220


302 617 220Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

52 158 902


52 158 902Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

8 051 383


8 051 383Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

48 707


48 707Transferti

280 509


280 509Valsts budžeta transferti

280 509


280 509Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

280 509


280 509Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

256 384


256 384Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

52 481


52 481Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

203 903


203 903Subsīdiju un dotāciju transferti

24 125


24 125Valsts pamatbudžetā saņemtie transferta pārskaitījumi no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

24 125


24 125Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

242 126 426


242 126 426Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

229 573 572


229 573 572Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

12 552 854


12 552 854Izdevumi - kopā

305 153 593


305 153 593Uzturēšanas izdevumi

280 586 625

-27 149

280 559 476Kārtējie izdevumi

208 481 565

-27 149

208 454 416Atlīdzība

134 069 681

40 851

134 110 532Atalgojums

107 644 622

54 484

107 699 106Preces un pakalpojumi

74 411 884

-68 000

74 343 884Procentu izdevumi

2 008 163


2 008 163Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

47 324 710


47 324 710Subsīdijas un dotācijas

32 617 974

25 420

32 643 394Sociālie pabalsti

14 706 736

-25 420

14 681 316Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

85 277


85 277Starptautiskā sadarbība

85 277


85 277Uzturēšanas izdevumu transferti

22 686 910


22 686 910Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

3 169 474


3 169 474Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3 169 474


3 169 474Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

3 169 474


3 169 474Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

9 145 141


9 145 141Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

10 372 295


10 372 295Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

10 372 295


10 372 295Kapitālie izdevumi

24 566 968

27 149

24 594 117Pamatkapitāla veidošana

22 337 702

27 149

22 364 851Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

2 229 266


2 229 266Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2 229 266


2 229 266Finansiālā bilance

-2 536 373


-2 536 373Finansēšana

2 536 373


2 536 373Aizņēmumi

-3 980 294


-3 980 294Saņemtie aizņēmumi

43 710


43 710Saņemto aizņēmumu atmaksa

-4 024 004


-4 024 004Aizdevumi

3 254 194


3 254 194Izsniegtie aizdevumi

-43 710


-43 710Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

3 297 904


3 297 904Naudas līdzekļi

3 262 473


3 262 473Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 057 464


3 057 464Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

205 009


205 009

28.00.00

09.000

Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā


Resursi izdevumu segšanai

28 606 073


28 606 073Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

48 707


48 707Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

48 707


48 707Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 557 366


28 557 366Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 557 366


28 557 366Izdevumi - kopā

28 606 073


28 606 073Uzturēšanas izdevumi

22 407 723

-27 149

22 380 574Kārtējie izdevumi

18 233 014

-27 149

18 205 865Atlīdzība

10 915 438

40 851

10 956 289Atalgojums

8 888 990

54 484

8 943 474Preces un pakalpojumi

7 317 576

-68 000

7 249 576Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 282 912


3 282 912Subsīdijas un dotācijas

699 154

25 420

724 574Sociālie pabalsti

2 583 758

-25 420

2 558 338Uzturēšanas izdevumu transferti

891 797


891 797Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

844 877


844 877Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

46 920


46 920Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

46 920


46 920Kapitālie izdevumi

6 198 350

27 149

6 225 499Pamatkapitāla veidošana

6 196 563

27 149

6 223 712Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

1 787


1 787Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

1 787


1 787

28.01.00

09.000

Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana


Resursi izdevumu segšanai

21 912 023


21 912 023Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 912 023


21 912 023Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 912 023


21 912 023Izdevumi - kopā

21 912 023


21 912 023Uzturēšanas izdevumi

18 880 180

-15 000

18 865 180Kārtējie izdevumi

14 752 391

-15 000

14 737 391Atlīdzība

8 649 772

53 000

8 702 772Atalgojums

7 062 130

64 275

7 126 405Preces un pakalpojumi

6 102 619

-68 000

6 034 619Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 282 912


3 282 912Subsīdijas un dotācijas

699 154

25 420

724 574Sociālie pabalsti

2 583 758

-25 420

2 558 338Uzturēšanas izdevumu transferti

844 877


844 877Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

844 877


844 877Kapitālie izdevumi

3 031 843

15 000

3 046 843Pamatkapitāla veidošana

3 031 843

15 000

3 046 843

28.02.00

09.000

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana


Resursi izdevumu segšanai

1 189 405


1 189 405Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 189 405


1 189 405Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 189 405


1 189 405Izdevumi - kopā

1 189 405


1 189 405Uzturēšanas izdevumi

514 540

-12 149

502 391Kārtējie izdevumi

514 540

-12 149

502 391Atlīdzība

60 427

-12 149

48 278Atalgojums

48 697

-9 791

38 906Preces un pakalpojumi

454 113


454 113Kapitālie izdevumi

674 865

12 149

687 014Pamatkapitāla veidošana

674 865

12 149

687 014

18. Labklājības ministrija


Resursi izdevumu segšanai

223 099 796


223 099 796Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 316 642


4 316 642Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

172 818


172 818Transferti

271 397


271 397Valsts budžeta transferti

271 397


271 397Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

271 397


271 397Subsīdiju un dotāciju transferti

271 397


271 397Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

271 397


271 397Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

218 338 939


218 338 939Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

195 959 784


195 959 784Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam

22 379 155


22 379 155Izdevumi - kopā

223 367 484


223 367 484Uzturēšanas izdevumi

221 151 379


221 151 379Kārtējie izdevumi

47 735 601


47 735 601Atlīdzība

30 870 513


30 870 513Atalgojums

23 898 457


23 898 457Preces un pakalpojumi

16 865 088


16 865 088Procentu izdevumi

10 266


10 266Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

132 636 858

40 000

132 676 858Subsīdijas un dotācijas

12 484 986

40 000

12 524 986Sociālie pabalsti

120 151 872


120 151 872Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

87 797


87 797Starptautiskā sadarbība

87 797


87 797Uzturēšanas izdevumu transferti

40 680 857

-40 000

40 640 857Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

16 810 821


16 810 821Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

16 810 821


16 810 821Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

101 293


101 293Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

1 404 232

-40 000

1 364 232Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

22 364 511


22 364 511Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

22 364 511


22 364 511Kapitālie izdevumi

2 216 105


2 216 105Pamatkapitāla veidošana

2 201 461


2 201 461Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

14 644


14 644Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

14 644


14 644Finansiālā bilance

-267 688


-267 688Finansēšana

267 688


267 688Naudas līdzekļi

267 688


267 688Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

267 688


267 688

07.00.00

04.121

Darba tirgus attīstība


Resursi izdevumu segšanai

37 470 900


37 470 900Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

17 591


17 591Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 453 309


37 453 309Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 492 847


17 492 847Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam

19 960 462


19 960 462Izdevumi - kopā

37 473 728


37 473 728Uzturēšanas izdevumi

37 049 503


37 049 503Kārtējie izdevumi

10 596 169


10 596 169Atlīdzība

6 182 448


6 182 448Atalgojums

4 555 379


4 555 379Preces un pakalpojumi

4 413 721


4 413 721Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

5 486 633

40 000

5 526 633Subsīdijas un dotācijas

5 486 633

40 000

5 526 633Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 710


1 710Starptautiskā sadarbība

1 710


1 710Uzturēšanas izdevumu transferti

20 964 991

-40 000

20 924 991Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

101 293


101 293Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

917 880

-40 000

877 880Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

19 945 818


19 945 818Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

19 945 818


19 945 818Kapitālie izdevumi

424 225


424 225Pamatkapitāla veidošana

409 581


409 581Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

14 644


14 644Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

14 644


14 644Finansiālā bilance

-2 828


-2 828Finansēšana

2 828


2 828Naudas līdzekļi

2 828


2 828Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 828


2 828

07.05.00

04.122

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana


Resursi izdevumu segšanai

6 796 781


6 796 781Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 796 781


6 796 781Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 796 781


6 796 781Izdevumi - kopā

6 796 781


6 796 781Uzturēšanas izdevumi

6 796 781


6 796 781Kārtējie izdevumi

3 498 422


3 498 422Atlīdzība

520 758


520 758Atalgojums

404 194


404 194Preces un pakalpojumi

2 977 664


2 977 664Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 279 186

40 000

2 319 186Subsīdijas un dotācijas

2 279 186

40 000

2 319 186Uzturēšanas izdevumu transferti

1 019 173

-40 000

979 173Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

101 293


101 293Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

917 880

-40 000

877 880

29. Veselības ministrija


Resursi izdevumu segšanai

518 106 909


518 106 909Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

13 265 260


13 265 260Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

576 765


576 765Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

2 846


2 846Transferti

865 323


865 323Valsts budžeta transferti

865 323


865 323Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

865 323


865 323Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

847 648


847 648Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

847 648


847 648Subsīdiju un dotāciju transferti

17 675


17 675Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

17 675


17 675Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

503 399 561


503 399 561Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

503 399 561


503 399 561Izdevumi - kopā

518 106 909


518 106 909Uzturēšanas izdevumi

512 024 517


512 024 517Kārtējie izdevumi

76 159 748


76 159 748Atlīdzība

50 444 854


50 444 854Atalgojums

38 996 547


38 996 547Preces un pakalpojumi

25 714 894


25 714 894Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

435 833 991


435 833 991Subsīdijas un dotācijas

435 105 097

-9 000

435 096 097Sociālie pabalsti

728 894

9 000

737 894Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

27 932


27 932Starptautiskā sadarbība

27 932


27 932Uzturēšanas izdevumu transferti

2 846


2 846Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

2 846


2 846Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

2 846


2 846Kapitālie izdevumi

6 082 392


6 082 392Pamatkapitāla veidošana

6 082 392


6 082 392

07.00.00

07.610

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana


Resursi izdevumu segšanai

413 713


413 713Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

413 713


413 713Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

413 713


413 713Izdevumi - kopā

413 713


413 713Uzturēšanas izdevumi

410 713


410 713Kārtējie izdevumi

195 013


195 013Atlīdzība

66 981


66 981Atalgojums

53 978


53 978Preces un pakalpojumi

128 032


128 032Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

215 700


215 700Subsīdijas un dotācijas

9 000

-9 000

0Sociālie pabalsti

206 700

9 000

215 700Kapitālie izdevumi

3 000


3 000Pamatkapitāla veidošana

3 000


3 000

07.01.00

07.610

Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana


Resursi izdevumu segšanai

357 953


357 953Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

357 953


357 953Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

357 953


357 953Izdevumi - kopā

357 953


357 953Uzturēšanas izdevumi

354 953


354 953Kārtējie izdevumi

139 253


139 253Atlīdzība

43 116


43 116Atalgojums

34 746


34 746Preces un pakalpojumi

96 137


96 137Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

215 700


215 700Subsīdijas un dotācijas

9 000

-9 000

0Sociālie pabalsti

206 700

9 000

215 700Kapitālie izdevumi

3 000


3 000Pamatkapitāla veidošana

3 000


3 000

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 28.novembra rīkojumam Nr.738

Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām

Pro­grammas, apakšpro­grammas kods

Saistību uzdevumu veidi

2007.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar izmaiņām

Pamatbudžets (Ls)
P ro­grammas, apakšpro­grammas kods

Saistību uzdevumu veidi

2007.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar izmaiņām15. Izglītības un zinātnes ministrija


Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

35 202 707


35 202 707


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 202 707


35 202 707


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 649 853


22 649 853


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam

12 552 854


12 552 854


Izdevumi - kopā

35 202 707


35 202 707


Uzturēšanas izdevumi

29 943 385

-15 000

29 928 385


Kārtējie izdevumi

14 752 391

-15 000

14 737 391


Atlīdzība

8 649 772

53 000

8 702 772


Atalgojums

7 062 130

64 275

7 126 405


Preces un pakalpojumi

6 102 619

-68 000

6 034 619


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 578 024


3 578 024


Subsīdijas un dotācijas

994 266

25 420

1 019 686


Sociālie pabalsti

2 583 758

-25 420

2 558 338


Uzturēšanas izdevumu transferti

11 612 970


11 612 970


Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

1 287 595


1 287 595


Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

10 325 375


10 325 375


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

10 325 375


10 325 375


Kapitālie izdevumi

5 259 322

15 000

5 274 322


Pamatkapitāla veidošana

3 031 843

15 000

3 046 843


Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

2 227 479


2 227 479


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2 227 479


2 227 479

28.00.00

Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai

21 912 023


21 912 023


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 912 023


21 912 023


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 912 023


21 912 023


Izdevumi - kopā

21 912 023


21 912 023


Uzturēšanas izdevumi

18 880 180

-15 000

18 865 180


Kārtējie izdevumi

14 752 391

-15 000

14 737 391


Atlīdzība

8 649 772

53 000

8 702 772


Atalgojums

7 062 130

64 275

7 126 405


Preces un pakalpojumi

6 102 619

-68 000

6 034 619


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 282 912


3 282 912


Subsīdijas un dotācijas

699 154

25 420

724 574


Sociālie pabalsti

2 583 758

-25 420

2 558 338


Uzturēšanas izdevumu transferti

844 877


844 877


Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

844 877


844 877


Kapitālie izdevumi

3 031 843

15 000

3 046 843


Pamatkapitāla veidošana

3 031 843

15 000

3 046 843

28.01.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai

21 912 023


21 912 023


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 912 023


21 912 023


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 912 023


21 912 023


Izdevumi - kopā

21 912 023


21 912 023


Uzturēšanas izdevumi

18 880 180

-15 000

18 865 180


Kārtējie izdevumi

14 752 391

-15 000

14 737 391


Atlīdzība

8 649 772

53 000

8 702 772


Atalgojums

7 062 130

64 275

7 126 405


Preces un pakalpojumi

6 102 619

-68 000

6 034 619


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 282 912


3 282 912


Subsīdijas un dotācijas

699 154

25 420

724 574


Sociālie pabalsti

2 583 758

-25 420

2 558 338


Uzturēšanas izdevumu transferti

844 877


844 877


Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

844 877


844 877


Kapitālie izdevumi

3 031 843

15 000

3 046 843


Pamatkapitāla veidošana

3 031 843

15 000

3 046 84315. Izglītības un zinātnes ministrija


Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

7 206 785


7 206 785


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 206 785


7 206 785


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 206 785


7 206 785


Izdevumi - kopā

7 206 785


7 206 785


Uzturēšanas izdevumi

4 026 488

-12 149

4 014 339


Kārtējie izdevumi

4 026 488

-12 149

4 014 339


Atlīdzība

2 824 890

-12 149

2 812 741


Atalgojums

2 255 290

-9 791

2 245 499


Preces un pakalpojumi

1 201 598


1 201 598


Kapitālie izdevumi

3 180 297

12 149

3 192 446


Pamatkapitāla veidošana

3 180 297

12 149

3 192 446

28.00.00

Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai

6 326 826


6 326 826


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 326 826


6 326 826


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 326 826


6 326 826


Izdevumi - kopā

6 326 826


6 326 826


Uzturēšanas izdevumi

3 164 489

-12 149

3 152 340


Kārtējie izdevumi

3 164 489

-12 149

3 152 340


Atlīdzība

2 133 202

-12 149

2 121 053


Atalgojums

1 720 383

-9 791

1 710 592


Preces un pakalpojumi

1 031 287


1 031 287


Kapitālie izdevumi

3 162 337

12 149

3 174 486


Pamatkapitāla veidošana

3 162 337

12 149

3 174 486

28.02.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai

1 189 405


1 189 405


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 189 405


1 189 405


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 189 405


1 189 405


Izdevumi - kopā

1 189 405


1 189 405


Uzturēšanas izdevumi

514 540

-12 149

502 391


Kārtējie izdevumi

514 540

-12 149

502 391


Atlīdzība

60 427

-12 149

48 278


Atalgojums

48 697

-9 791

38 906


Preces un pakalpojumi

454 113


454 113


Kapitālie izdevumi

674 865

12 149

687 014


Pamatkapitāla veidošana

674 865

12 149

687 01418. Labklājības ministrija


Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

29 979 826


29 979 826


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

29 979 826


29 979 826


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 019 364


10 019 364


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

19 960 462


19 960 462


Izdevumi - kopā

29 979 826


29 979 826


Uzturēšanas izdevumi

29 765 309


29 765 309


Kārtējie izdevumi

5 333 894


5 333 894


Atlīdzība

1 206 626


1 206 626


Atalgojums

948 873


948 873


Preces un pakalpojumi

4 127 268


4 127 268


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 087 888

40 000

3 127 888


Subsīdijas un dotācijas

3 087 888

40 000

3 127 888


Uzturēšanas izdevumu transferti

21 343 527

-40 000

21 303 527


Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

101 293


101 293


Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

1 296 416

-40 000

1 256 416


Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

19 945 818


19 945 818


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

19 945 818


19 945 818


Kapitālie izdevumi

214 517


214 517


Pamatkapitāla veidošana

199 873


199 873


Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

14 644


14 644


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

14 644


14 644

07.00.00

Darba tirgus attīstība

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai

26 757 243


26 757 243


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 757 243


26 757 243


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 796 781


6 796 781


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

19 960 462


19 960 462


Izdevumi - kopā

26 757 243


26 757 243


Uzturēšanas izdevumi

26 742 599


26 742 599


Kārtējie izdevumi

3 498 422


3 498 422


Atlīdzība

520 758


520 758


Atalgojums

404 194


404 194


Preces un pakalpojumi

2 977 664


2 977 664


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 279 186

40 000

2 319 186


Subsīdijas un dotācijas

2 279 186

40 000

2 319 186


Uzturēšanas izdevumu transferti

20 964 991

-40 000

20 924 991


Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

101 293


101 293


Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

917 880

-40 000

877 880


Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

19 945 818


19 945 818


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

19 945 818


19 945 818


Kapitālie izdevumi

14 644


14 644


Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

14 644


14 644


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

14 644


14 644

07.05.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai

6 796 781


6 796 781


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 796 781


6 796 781


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 796 781


6 796 781


Izdevumi - kopā

6 796 781


6 796 781


Uzturēšanas izdevumi

6 796 781


6 796 781


Kārtējie izdevumi

3 498 422


3 498 422


Atlīdzība

520 758


520 758


Atalgojums

404 194


404 194


Preces un pakalpojumi

2 977 664


2 977 664


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 279 186

40 000

2 319 186


Subsīdijas un dotācijas

2 279 186

40 000

2 319 186


Uzturēšanas izdevumu transferti

1 019 173

-40 000

979 173


Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

101 293


101 293


Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

917 880

-40 000

877 880
29. Veselības ministrija


Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

413 713


413 713


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

413 713


413 713


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

413 713


413 713


Izdevumi - kopā

413 713


413 713


Uzturēšanas izdevumi

410 713


410 713


Kārtējie izdevumi

195 013


195 013


Atlīdzība

66 981


66 981


Atalgojums

53 978


53 978


Preces un pakalpojumi

128 032


128 032


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

215 700


215 700


Subsīdijas un dotācijas

9 000

-9 000

0


Sociālie pabalsti

206 700

9 000

215 700


Kapitālie izdevumi

3 000


3 000


Pamatkapitāla veidošana

3 000


3 000

07.00.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai

413 713


413 713


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

413 713


413 713


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

413 713


413 713


Izdevumi - kopā

413 713


413 713


Uzturēšanas izdevumi

410 713


410 713


Kārtējie izdevumi

195 013


195 013


Atlīdzība

66 981


66 981


Atalgojums

53 978


53 978


Preces un pakalpojumi

128 032


128 032


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

215 700


215 700


Subsīdijas un dotācijas

9 000

-9 000

0


Sociālie pabalsti

206 700

9 000

215 700


Kapitālie izdevumi

3 000


3 000


Pamatkapitāla veidošana

3 000


3 000

07.01.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai

357 953


357 953


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

357 953


357 953


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

357 953


357 953


Izdevumi - kopā

357 953


357 953


Uzturēšanas izdevumi

354 953


354 953


Kārtējie izdevumi

139 253


139 253


Atlīdzība

43 116


43 116


Atalgojums

34 746


34 746


Preces un pakalpojumi

96 137


96 137


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

215 700


215 700


Subsīdijas un dotācijas

9 000

-9 000

0


Sociālie pabalsti

206 700

9 000

215 700


Kapitālie izdevumi

3 000


3 000


Pamatkapitāla veidošana

3 000


3 000


21. Vides ministrija


Kohēzijas fonds - kopā (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

96 039 852


96 039 852


Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

58 956 646


58 956 646


Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

2 055 331


2 055 331


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 083 206


37 083 206


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 083 206


37 083 206


Izdevumi - kopā

97 608 974


97 608 974


Uzturēšanas izdevumi

93 697 152


93 697 152


Kārtējie izdevumi

5 689 397


5 689 397


Preces un pakalpojumi

5 689 397


5 689 397


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

85 952 424


85 952 424


Subsīdijas un dotācijas

85 952 424


85 952 424


Uzturēšanas izdevumu transferti

2 055 331


2 055 331


Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

2 055 331


2 055 331


Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

2 055 331


2 055 331


Kapitālie izdevumi

3 911 822


3 911 822


Pamatkapitāla veidošana

3 911 822


3 911 822


Finansiālā bilance

-1 569 122


-1 569 122


Finansēšana

1 569 122


1 569 122


Naudas līdzekļi

1 569 122


1 569 122


Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 136


3 136


Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 565 986


1 565 986


tajā skaitā

Attiecināmās izmaksas

Resursi izdevumu segšanai

95 006 640

-2 656

95 003 984


Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

58 906 646


58 906 646


Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

2 055 331


2 055 331


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

36 099 994

-2 656

36 097 338


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

36 099 994

-2 656

36 097 338


Izdevumi - kopā

96 575 762

-2 656

96 573 106


Uzturēšanas izdevumi

93 243 916

-2 656

93 241 260


Kārtējie izdevumi

5 587 547

-2 656

5 584 891


Preces un pakalpojumi

5 587 547

-2 656

5 584 891


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

85 601 038


85 601 038


Subsīdijas un dotācijas

85 601 038


85 601 038


Uzturēšanas izdevumu transferti

2 055 331


2 055 331


Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

2 055 331


2 055 331


Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

2 055 331


2 055 331


Kapitālie izdevumi

3 331 846


3 331 846


Pamatkapitāla veidošana

3 331 846


3 331 846


Finansiālā bilance

-1 569 122


-1 569 122


Finansēšana

1 569 122


1 569 122


Naudas līdzekļi

1 569 122


1 569 122


Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 136


3 136


Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 565 986


1 565 986


Neattiecināmās izmaksas

Resursi izdevumu segšanai

983 212

2 656

985 868


Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

50 000


50 000


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

983 212

2 656

985 868


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

983 212

2 656

985 868


Izdevumi - kopā

1 033 212

2 656

1 035 868


Uzturēšanas izdevumi

453 236

2 656

455 892


Kārtējie izdevumi

101 850

2 656

104 506


Preces un pakalpojumi

101 850

2 656

104 506


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

351 386


351 386


Subsīdijas un dotācijas

351 386


351 386


Kapitālie izdevumi

579 976


579 976


Pamatkapitāla veidošana

579 976


579 976


14.00.00

Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija

Kohēzijas fonds - kopā

Resursi izdevumu segšanai

96 039 852


96 039 852


Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

58 956 646


58 956 646


Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

2 055 331


2 055 331


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 083 206


37 083 206


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 083 206


37 083 206


Izdevumi - kopā

97 608 974


97 608 974


Uzturēšanas izdevumi

93 697 152


93 697 152


Kārtējie izdevumi

5 689 397


5 689 397


Preces un pakalpojumi

5 689 397


5 689 397


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

85 952 424


85 952 424


Subsīdijas un dotācijas

85 952 424


85 952 424


Uzturēšanas izdevumu transferti

2 055 331


2 055 331


Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

2 055 331


2 055 331


Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

2 055 331


2 055 331


Kapitālie izdevumi

3 911 822


3 911 822


Pamatkapitāla veidošana

3 911 822


3 911 822


Finansiālā bilance

-1 569 122


-1 569 122


Finansēšana

1 569 122


1 569 122


Naudas līdzekļi

1 569 122


1 569 122


Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 136


3 136


Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 565 986


1 565 986


tajā skaitā

Attiecināmās izmaksas

Resursi izdevumu segšanai

95 006 640

-2 656

95 003 984


Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

58 906 646


58 906 646


Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

2 055 331


2 055 331


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

36 099 994

-2 656

36 097 338


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

36 099 994

-2 656

36 097 338


Izdevumi - kopā

96 575 762

-2 656

96 573 106


Uzturēšanas izdevumi

93 243 916

-2 656

93 241 260


Kārtējie izdevumi

5 587 547

-2 656

5 584 891


Preces un pakalpojumi

5 587 547

-2 656

5 584 891


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

85 601 038


85 601 038


Subsīdijas un dotācijas

85 601 038


85 601 038


Uzturēšanas izdevumu transferti

2 055 331


2 055 331


Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

2 055 331


2 055 331


Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

2 055 331


2 055 331


Kapitālie izdevumi

3 331 846


3 331 846


Pamatkapitāla veidošana

3 331 846


3 331 846


Finansiālā bilance

-1 569 122


-1 569 122


Finansēšana

1 569 122


1 569 122


Naudas līdzekļi

1 569 122


1 569 122


Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 136


3 136


Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 565 986


1 565 986


Neattiecināmās izmaksas

Resursi izdevumu segšanai

1 033 212

2 656

1 035 868


Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

50 000


50 000


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

983 212

2 656

985 868


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

983 212

2 656

985 868


Izdevumi - kopā

1 033 212

2 656

1 035 868


Uzturēšanas izdevumi

453 236

2 656

455 892


Kārtējie izdevumi

101 850

2 656

104 506


Preces un pakalpojumi

101 850

2 656

104 506


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

351 386


351 386


Subsīdijas un dotācijas

351 386


351 386


Kapitālie izdevumi

579 976


579 976


Pamatkapitāla veidošana

579 976


579 976

14.02.00

Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti

Kohēzijas fonds - kopā

Resursi izdevumu segšanai

2 073 870


2 073 870


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 073 870


2 073 870


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 073 870


2 073 870


Izdevumi - kopā

2 120 383


2 120 383


Uzturēšanas izdevumi

2 120 383


2 120 383


Kārtējie izdevumi

2 120 383


2 120 383


Preces un pakalpojumi

2 120 383


2 120 383


Finansiālā bilance

-46 513


-46 513


Finansēšana

46 513


46 513


Naudas līdzekļi

46 513


46 513


Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

46 513


46 513


tajā skaitā

Attiecināmās izmaksas

Resursi izdevumu segšanai

2 022 020

-2 656

2 019 364


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 022 020

-2 656

2 019 364


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 022 020

-2 656

2 019 364


Izdevumi - kopā

2 068 533

-2 656

2 065 877


Uzturēšanas izdevumi

2 068 533

-2 656

2 065 877


Kārtējie izdevumi

2 068 533

-2 656

2 065 877


Preces un pakalpojumi

2 068 533

-2 656

2 065 877


Finansiālā bilance

-46 513


-46 513


Finansēšana

46 513


46 513


Naudas līdzekļi

46 513


46 513


Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

46 513


46 513


Neattiecināmās izmaksas

Resursi izdevumu segšanai

51 850

2 656

54 506


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 850

2 656

54 506


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 850

2 656

54 506


Izdevumi - kopā

51 850

2 656

54 506


Uzturēšanas izdevumi

51 850

2 656

54 506


Kārtējie izdevumi

51 850

2 656

54 506


Preces un pakalpojumi

51 850

2 656

54 506


 

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 738Pieņemts: 28.11.2007.Stājas spēkā: 28.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 30.11.2007.
167197
28.11.2007
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva