Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"

Izdarīt likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 15., 24.nr.; 2006, 62.nr.; 2007, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 2.punktu;

papildināt pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) zemes atpirkšana - tāda aizsargājamā teritorijā esoša zemesgabala (vai tā daļas) atpirkšana, uz kura neatrodas būves (ēkas). Kompensāciju par atpērkamo zemesgabalu nosaka naudā.";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šajā likumā lietotie termini "zeme" un "zemesgabals" atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā lietotajam terminam "zemes vienība";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

2. 3.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

papildināt pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) zemes atpirkšana.";

papildināt otro daļu pēc vārda "lauksaimnieciskās" ar vārdiem "vai mežsaimnieciskās";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par zaudējumiem, kas lauksaimnieciskās vai mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ radušies aizsargājamās teritorijās, kuras nevar pretendēt uz šā panta otrajā daļā minētajiem atbalsta maksājumiem no attiecīgo Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, atbalsta maksājumu izmaksas kārtību un šo maksājumu apmēru nosaka Ministru kabinets."

3. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesības prasīt kompensāciju ir zemes īpašniekam, kura īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas zemesgrāmatā, ja zemes robežas starp vairāku zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju īpašumiem ierīkotas atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un Civillikumā noteiktajām prasībām.";

aizstāt trešajā daļā vārdu "maiņu" ar vārdu "atpirkšanu".

4. Izslēgt 7.pantu.

5. Papildināt II nodaļu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Tiesības prasīt zemes atpirkšanu

(1) Zemes īpašnieks var prasīt tādas zemes atpirkšanu, uz kuras neatrodas būves (ēkas), ja:

1) stājies spēkā lēmums vai tiesas nolēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi, kura pirms lēmuma vai tiesas nolēmuma spēkā stāšanās iekļauta dabas rezervātā, dabas liegumā vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā režīma zonā;

2) zemi iekļauj dabas rezervātā, dabas liegumā vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā režīma zonā pēc šā likuma 6.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minēto nosacījumu iestāšanās.

(2) Ja zeme (vai tās daļa) iekļauta dabas liegumā, kas iedalīts funkcionālajās zonās, zemes īpašnieks var prasīt tās zemes (vai tās daļas) atpirkšanu, kura atrodas dabas lieguma stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā režīma zonā.

(3) Zemes īpašnieks var prasīt tikai aizsargājamā teritorijā esoša konkrēta zemesgabala tās daļas atpirkšanu, kurai ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un kura atbilst šā panta pirmās un otrās daļas nosacījumiem (ievērojot teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto jaunveidojamā nekustamā īpašuma minimālo platību).

(4) Zemes īpašnieks var prasīt zemes atpirkšanu, ja zemesgabals nav ieķīlāts vai apgrūtināts ar izpirkuma tiesībām.

(5) Ja atpērk nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo zemesgabala daļu, būvju (ēku) īpašnieki var saglabāt īpašumā zemi platībā, kas nepieciešama būvju (ēku) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību.

(6) Uz zemes atpirkšanu neattiecas normatīvajos aktos noteiktais aizliegums sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem."

6. Izslēgt IV nodaļu.

7. Papildināt likumu ar V nodaļu šādā redakcijā:

"V nodaļa

Zemes atpirkšana

23.pants. Par zemes atpirkšanu atbildīgās institūcijas

Zemes atpirkšanu atbilstoši kompetencei organizē šādas institūcijas (turpmāk - atbildīgās institūcijas):

1) Dabas aizsardzības pārvalde - ja tiesības uz zemes atpirkšanu saskaņā ar šo likumu piešķir valsts;

2) pašvaldība vai tās noteikta atbildīgā institūcija - ja tiesības uz zemes atpirkšanu saskaņā ar šo likumu piešķir pašvaldība.

24.pants. Zemes atpirkšanas secība

(1) 2008. un 2009.gadā atpērkama zeme, kura pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas iekļauta dabas rezervātā vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma zonā.

(2) No 2010.gada līdz 2015.gadam atpērkama zeme, kura pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas iekļauta dabas liegumos vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma zonā.

(3) Sākot ar 2016.gadu, atpērkama zeme, kura iekļauta dabas rezervātā, dabas liegumā vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā režīma zonā, ja uz šo zemi ir atjaunotas īpašuma tiesības.

25.pants. Zemes atpirkšanas iesniegums

(1) Zemes atpirkšanas procedūras uzsākšanas pamats ir zemes īpašnieka iesniegums atbildīgajai institūcijai. Iesniegumā norāda zemesgabala atrašanās vietu, zemes kadastra apzīmējumu, iesniedzēja vārdu un uzvārdu (juridiskajai personai - nosaukumu un reģistrācijas numuru), adresi un tālruņa numuru. Iesniegumam zemes īpašnieks pievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības prasīt zemes atpirkšanu saskaņā ar šā likuma 7.1 panta pirmo un otro daļu un kurus atbildīgā institūcija nevar iegūt no citām valsts pārvaldes iestādēm, kā arī zemes īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu - zemesgrāmatas apliecības kopiju. Ja zemesgrāmatas apliecības kopija nav notariāli apliecināta, uzrāda oriģinālu. Iesniegumu var iesniegt elektroniski, ja elektroniskais dokuments atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ministru kabinets nosaka iesniegumu pieņemšanas kārtību un zemesgabalu atpirkšanas prioritāro secību. Prioritārā kārtā atpērk zemesgabalus, kurus īpašnieki zemes reformas gaitā ir saņēmuši kā līdzvērtīgus zemesgabalus atbilstoši zemes reformu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

(2) Atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par to, vai zemes atpirkšanas iesniegums ir pamatots. Pēc minētā lēmuma pieņemšanas atbildīgā institūcija 90 dienu laikā pieņem lēmumu par zemes atpirkšanu.

(3) Ja atbildīgā institūcija ir pieņēmusi lēmumu par zemesgabala daļas atpirkšanu, tā, saņemot zemes īpašnieka piekrišanu zemesgabala daļas noteikšanai, organizē zemesgabala robežu uzmērīšanu un zemes vienības daļas noteikšanu un reģistrāciju.

(4) Atbildīgā institūcija, izmantojot valsts budžetā, Valsts īpašuma privatizācijas fondā vai pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus, veic zemes uzmērīšanu, ja nepieciešams, organizē zemes ierīcības projekta izstrādi, sagatavo zemes pirkuma līgumu un izmaksā zemes īpašniekam kompensāciju par atpērkamo zemesgabalu.

26.pants. Zemesgabala cenas noteikšana

(1) Neapbūvēta zemesgabala cenas noteikšanu organizē atbildīgā institūcija, iesniedzot iesniegumu Valsts zemes dienestam.

(2) Valsts zemes dienests zemesgabala vērtību nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par zemes vērtēšanu zemes atpirkšanas vajadzībām, ņemot vērā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par zemesgabala platību, zemes lietošanas veidu platībām, apgrūtinājumiem un citu ar nekustamā īpašuma tirgu saistīto informāciju (informācija ir aktualizēta atbilstoši pēdējo sešu mēnešu pārskata periodam) attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Nosakot atpērkamā zemesgabala vērtību, neņem vērā tās samazinājumu saistībā ar aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

(3) Ja Valsts zemes dienesta noteiktā neapbūvēta zemesgabala vērtība ir zemāka par zemes kadastrālo vērtību, atbildīgā institūcija zemesgabala atpirkšanas cenu nosaka vienādu ar zemes kadastrālo vērtību.

27.pants. Vienošanās ar zemes īpašnieku par pirkuma līguma noslēgšanu

Atbildīgā institūcija informē zemes īpašnieku par atpērkamā zemesgabala aprēķināto cenu. Ja zemes īpašnieks piekrīt atbildīgās institūcijas noteiktajai atpērkamā zemesgabala cenai, viņš mēneša laikā rakstveidā paziņo atbildīgajai institūcijai, ka piekrīt slēgt pirkuma līgumu par attiecīgo cenu.

28.pants. Zemes pirkuma līgums

(1) Ja zemes īpašnieks piekrīt atbildīgās institūcijas noteiktajai atpērkamā zemesgabala cenai, atbildīgā institūcija sagatavo zemes pirkuma līgumu. Zemes pirkuma līgumu slēdz atpērkamā zemesgabala īpašnieks un atbildīgā institūcija. Ministru kabinets nosaka kompensācijas izmaksas termiņus un kārtību, kā arī atlīdzības izmaksu reģistrācijas kārtību.

(2) Informāciju par noslēgto zemesgabala pirkuma līgumu atbildīgā institūcija nosūta Valsts zemes dienestam, attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei un aizsargājamās teritorijas administrācijai (ja tāda ir izveidota).

29.pants. Atpirktā zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

(1) Pēc līguma noslēgšanas atbildīgā institūcija iesniedz zemesgrāmatu nodaļai nostiprinājuma lūgumu zemesgabala reģistrēšanai uz valsts vai pašvaldības vārda saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās".

(2) Zemes atpirkšanā iesaistītās puses ir atbrīvotas no valsts nodevas par atpirktā zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

(3) Atpirkto zemesgabalu zemesgrāmatā ieraksta uz valsts vārda Vides ministrijas personā vai uz attiecīgās pašvaldības vārda."

8. Pārejas noteikumos:

izslēgt 1. un 2.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.maijam izdod šā likuma 3.panta trešajā daļā, 25.panta pirmajā daļā, 26.panta otrajā daļā un 28.panta pirmajā daļā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 8.novembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2007.gada 29.novembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.11.2007.Stājas spēkā: 01.01.2008.Zaudē spēku: 01.06.2013.Tēma: Vides tiesības; Nekustamais īpašums, būvniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 192, 29.11.2007.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1, 10.01.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
167090
01.01.2008
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)