Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Sēklu aprites likums

(Likuma nosaukums 25.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2002.)

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

(1) Šā likuma mērķis ir aizsargāt sēklu patērētājus no nekvalitatīvu sēklu lietošanas.

(2) Šis likums neattiecas uz sēklām, kuras paredzēts izmantot meža atjaunošanai, ieaudzēšanai vai meža stādāmā materiāla audzēšanai.

(25.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2002.)

II nodaļa
Valsts funkcijas sēklkopībā

2.pants. Valsts funkciju realizēšana sēklkopībā

Realizējot valsts funkcijas sēklkopībā:

1) Ministru kabinets:

a) izdod sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumus katrai kultūraugu grupai,

b) apstiprina Latvijas augu šķirņu kataloga (turpmāk arī — katalogs) nolikumu, kurā nosaka šā kataloga apstiprināšanas kārtību un kārtību, kādā šķirni iekļauj un uztur katalogā vai svītro no tā, kā arī ar kataloga veidošanu saistītās informācijas glabāšanas un publicēšanas kārtību,

c) (izslēgts ar 25.04.2002. likumu);

2) Zemkopības ministrija atbilstoši valsts agrārajai politikai izstrādā valsts sēklaudzēšanas politiku;

3) zemkopības ministrs:

a) apstiprina cenrādi sēklu sertifikācijai, šķirņu iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā un citām ar sēklu tirdzniecību saistītām darbībām, izņemot sēklu tirdzniecības kontroli,

b) apstiprina kultūraugu sēklaudzēšanas lauku apskates metodiku un šķirnes sējumu reģistrācijas metodiku,

c) apstiprina metodiku sēklu pēcpārbaudei kontrollauciņos,

d) apstiprina augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas metodikas;

4) Valsts augu aizsardzības dienests:

a) sertificē sēklas,

b) novērtē šķirņu saimnieciskās īpašības saskaņā ar augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas attiecīgo metodiku,

c) veic visas darbības, kas saistītas ar Latvijas augu šķirņu kataloga veidošanu, uzturēšanu, informācijas glabāšanu un publicēšanu,

d) īsteno starptautiskās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) shēmas šķirņu sertifikācijai sēklu apritei starptautiskajā tirgū.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. likumu, kas stājas spēkā 23.05.2002.)

3.pants. Sēklkopības finansēšana

Sēklkopību finansē no sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju — fizisko un juridisko personu — līdzekļiem, no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

III nodaļa
Sēklaudzēšanai, sēklu sagatavošanai,
saiņošanai un tirdzniecībai izvirzāmās prasības

4.pants. Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācija

(1) Valsts augu aizsardzības dienests Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrē:

1) sēklu sagatavotājus, saiņotājus un vairumtirgotājus, ja viņu lietošanā ir nepieciešamās telpas un iekārtas;

2) sēklas kartupeļu audzētājus, ja viņu lietošanā ir sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem atbilstoši sēklaudzēšanas lauki.

(2) Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā notiek sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētajā kārtībā.

(3) Reģistrāciju var anulēt uz paša sēklaudzētāja, sēklu sagatavotāja, saiņotāja vai tirgotāja rakstveida iesnieguma pamata vai tad, ja tiek konstatēts, ka nav izpildīti sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. likumu, kas stājas spēkā 23.05.2002.)

5.pants. Sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi

Sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi reglamentē:

1) attiecībā uz sēklaudzēšanas laukiem — šķirnes tīrību, veselīgumu, telpisko izolāciju un citas sēklu kvalitāti ietekmējošas normatīvās prasības;

2) attiecībā uz sēklām — to tīrību, dīgtspēju, veselīgumu un citas sēklu kvalitāti raksturojošas īpašības;

3) sēklu kategoriju sistēmu dažādu augu sugu sēklām;

4) saiņojuma lielumu un veidu, kā arī etiķetes saturu un veidu;

5) kārtību, kādā sēklaudzētāji, sēklu sagatavotāji, saiņotāji un tirgotāji reģistrējami Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, un kārtību, kādā reģistrācija tiek anulēta.

6.pants. Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju pienākumi

(1) Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju pienākumi ir šādi:

1) nodrošināt sēklu nesajaukšanos un kvalitātes saglabāšanos visā to audzēšanas, sagatavošanas, saiņošanas un tirdzniecības gaitā;

2) kārtot dokumentāciju saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem;

3) kārtot dokumentāciju par audzēšanai, sagatavošanai, saiņošanai un tirdzniecībai piegādāto sēklu izcelsmi, šķirni, kategoriju, kvalitāti un daudzumu;

4) uzglabāt sešus gadus visu ar sēklaudzēšanu, sēklu sagatavošanu, saiņošanu un tirdzniecību saistīto dokumentāciju un pierakstus.

(2) Sēklu saiņotāja pienākums ir nodrošināt iesaiņojumā esošo sēklu kvalitātes atbilstību etiķetei vai marķējumam un kvalitāti apstiprinošam dokumentam.

IV nodaļa
Sēklu sertifikācija un pēcpārbaude kontrollauciņos

7.pants. Sēklu sertifikācija

(1) Sēklu sertifikācija ir šķirņu identifikācija, audzēšanas apstākļu un sēklu kvalitāti raksturojošo īpašību pārbaude, kas ietver lauku apskati un sēklu kvalitātes novērtēšanu un ko apstiprina ar attiecīgu dokumentu.

(2) Sēklas drīkst sertificēt, ja:

1) šķirne atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

a) tā ir iekļauta Latvijas augu šķirņu kārtējā vai nākamā gada katalogā,

b) tā ir iekļauta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas šķirņu sarakstā, Eiropas Savienības lauksaimniecisko kultūraugu kopējā katalogā vai Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā, bet Latvijā šo šķirni pavairo;

2) lauks, kurā sēklas audzē, atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

3) sēklu kvalitāte atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

4) ir nokārtoti ar sēklu sertificēšanu saistītie maksājumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. likumu, kas stājas spēkā 23.05.2002.)

8.pants. Lauku apskate

(1) Pēc sēklaudzētāju pieteikuma Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai — veic lauku apskati saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem un zemkopības ministra apstiprināto metodiku.

(2) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora lēmumu par lauku apskates rezultātiem var apstrīdēt triju darbdienu laikā, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestam.

(09.10.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.11.2003.)

9.pants. Sēklu kvalitātes novērtēšana

(1) Pēc sēklaudzētāja pieteikuma Valsts augu aizsardzības dienests noņem sēklu paraugu, novērtē sēklu kvalitāti saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem un izsniedz sēklas sertifikātu. Ja sēklas neatbilst pieteiktās kategorijas prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests pazemina sēklu kategoriju līdz tādai kategorijai, kuras prasībām sēklas atbilst. Paraugu ņemšanu un sēklu novērtēšanu veic saskaņā ar starptautiski atzītām metodēm.

(2) Ja sēklu kvalitāte neatbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests pieņem par to lēmumu, izsniedzot sēklaudzētājam faktiskos sēklu kvalitātes novērtēšanas rezultātus.

(25.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2002.)

10.pants. Sēklu pēcpārbaude kontrollauciņos

Valsts augu aizsardzības dienests veic sēklu pēcpārbaudi saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu metodiku, kas izstrādāta, pamatojoties uz starptautiski atzītām metodēm:

1) sēklu partijām — šķirnes identitātes un šķirnes tīrības noteikšanai kontrollauciņos;

2) sēklas kartupeļiem — vīrusu infekcijas pakāpes laboratoriskai noteikšanai.

(25.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2002.)

V nodaļa
Latvijas augu šķirņu katalogs

(Nodaļa 25.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2002.)

11.pants. Latvijas augu šķirņu kataloga saturs

(1) Latvijas augu šķirņu katalogs ir augu šķirņu saraksts, kurā iekļautās šķirnes drīkst sertificēt Latvijā. Katalogā ietver šādu informāciju:

1) valsts, kurā šķirne selekcionēta;

2) šķirnes uzturētājs, šķirnes pārstāvis un tā adrese;

3) laiks, uz kuru šķirne iekļauta katalogā;

4) šķirnes aizsardzība;

5) šķirni raksturojošie rādītāji.

(2) Katalogu katram gadam apstiprina zemkopības ministrs, un Zemkopības ministrija to publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

11.1 pants. Augu šķirņu iekļaušana Latvijas augu šķirņu katalogā

(1) Šķirni katalogā iekļauj, ja:

1) tā ir atšķirīga, viendabīga, stabila;

2) pēc šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas tā atzīta par atbilstošu kataloga nolikumā noteiktajām prasībām. Šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas prasības neattiecas uz dārzeņu šķirnēm, zālaugu šķirnēm, kuras nav paredzētas lopbarības ražošanai, un šķirnēm, kuras tiek izmantotas tikai par hibrīdu veidošanas komponentiem;

3) tās nosaukums atbilst Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskās savienības (UPOV) prasībām.

(2) Katalogā iekļautajām šķirnēm to pārstāvis nodrošina oriģinālo šķirnes sēklu paraugu pēcpārbaudei.

12.pants. Nacionālā augu šķirņu padome

(1) Nacionālā augu šķirņu padome (turpmāk — Padome) tiek izveidota un darbojas saskaņā ar Padomes nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets.

(2) Padome:

1) izveido augu šķirņu ekspertu grupas;

2) izstrādā priekšlikumus augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas metodikām;

3) sniedz priekšlikumus par šķirņu iekļaušanu katalogā;

4) izstrādā priekšlikumus valsts atbalstam sēklkopībā un sēklkopības sistēmas pilnveidošanai.

(3) Augu šķirņu ekspertu grupu sastāvu un nolikumu apstiprina zemkopības ministrs.

(4) Padomes darbību materiāltehniski nodrošina, tās datu bāzi uztur un lietvedību kārto Valsts augu aizsardzības dienests.

VI nodaļa
Sēklu tirdzniecība

13.pants. Sēklu tirdzniecības jēdziens

(1) Sēklu tirdzniecība šā likuma izpratnē ir sēklu pārdošana, uzglabāšana to vēlākai pārdošanai, piegāde vai pārvietošana (par atlīdzību vai bez tās), ja sēklas paredzētas komerciālai izmantošanai.

(2) Par sēklu tirdzniecību nav uzskatāma sēklu piegāde, ja šķirne nav paredzēta komerciālai izmantošanai:

1) sēklu kvalitātes un šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanai, kā arī pakalpojumu sniegšanai — sēklu sagatavošanai un saiņošanai, ja šo pakalpojumu sniedzējs neiegūst īpašuma tiesības uz piegādātajām sēklām;

2) uz līguma pamata saimniecībām, kuras ražo izejvielas vai pavairo sēklas rūpnieciskiem nolūkiem, ja šīs saimniecības neiegūst īpašuma tiesības uz piegādātajām sēklām vai ražas produktu.

(25.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2002.)

13.1 pants. Sēklu pārdošana

Drīkst pārdot:

1) sēklas, kuras sertificētas šajā likumā un sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētajā kārtībā (lopbarības augu, dārzeņu, eļļas un šķiedraugu sēklas — sertificētas vai pārbaudītas);

2) importētas sēklas;

3) labības un lopbarības augu sēklu maisījumus, ja nodrošināta to komponentu atbilstība sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām (pirms maisījuma sagatavošanas) un ja maisījumi nerada labvēlīgākus apstākļus augu kaitēkļu vai slimību attīstībai vai izplatībai salīdzinājumā ar komponentu audzēšanu tīrsējā.

(25.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2002.)

14.pants. Sēklu iesaiņojums un etiķete

(1) Sēklas nodod tirdzniecībai iesaiņojumā, kas noslēgts (arī atkārtoti) tā, lai to nevarētu atvērt bez redzamām bojājumu pazīmēm. Iesaiņojuma noslēgšanai lieto etiķeti vai zīmogu, ja netiek izmantota vienreizējā noslēgšanas sistēma.

(2) Sēklas iesaiņojuma noslēgšanas un etiķetēšanas (arī atkārtotas) valsts uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests.

(3) Nelielu iesaiņojumu sēklu masas apjomu, kā arī noslēgšanas un etiķetēšanas prasības nosaka sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi.

(4) Uz iesaiņojuma etiķeti var aizstāt ar zīmogojumu, kurā atveidots etiķetes saturs un krāsa.

(5) Ja sēklu importē, tās iesaiņojuma un etiķetes prasības reglamentē sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi.

(6) Uz ģenētiski modificēto šķirņu sēklu iesaiņojuma etiķetes iespiež burtus "GMO". Ģenētiski modificēto organismu izmantošanu un izplatīšanu regulē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(7) Pēc pēdējā sēklu lietotāja pieprasījuma ir tiesības bez iesaiņojuma pārdot to kultūraugu grupu sertificētas kategorijas sēklas, attiecībā uz kurām tas paredzēts sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos, piestiprinot etiķeti sēklu tvertnei. Pēdējais sēklu lietotājs nedrīkst iegūto ražu izmantot sēklu ieguvei.

(25.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2002.)

15.pants. Sēklu apstrāde ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem un ķimikālijām

(1) Sēklas apstrādā ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem un ķimikālijām, tās saiņo, transportē un pārdod tikai saskaņā ar Augu aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) (Izslēgta ar 25.04.2002. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. likumu, kas stājas spēkā 23.05.2002.)

16.pants. Izņēmuma gadījumi sēklu tirdzniecībā

Ja apgāde ar sēklām Latvijā nav nodrošināta, Ministru kabinets var atļaut uz laiku — līdz vienam gadam — pazemināt prasības attiecībā uz vietējām vajadzībām paredzēto sēklu kvalitāti. Šādos gadījumos saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem jāievēro papildu prasība par cita veida etiķeti sēklu iesaiņojumam.

17.pants. Sēklu eksports un imports

(1) Sēklas eksportēt un importēt atļauts Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētām fiziskajām un juridiskajām personām.

(2) Sēklu kvalitāti apstiprinošus dokumentus eksportējamām sēklām izsniedz Valsts augu aizsardzības dienests.

(3) Sēklu importētājs ir atbildīgs par ievesto sēklu kvalitāti un atbilstību Latvijas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.

(4) Sēklas ir tiesības importēt:

1) sēklaudzēšanai, ja šķirne iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā un par to ir nokārtoti visi nepieciešamie dokumenti un maksājumi;

2) pārdošanai galējam lietotājam, ja šķirne iekļauta Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu šķirņu kopējā katalogā vai citas valsts katalogā un par to ir nokārtoti visi nepieciešamie dokumenti un maksājumi;

3) izmēģinājumu un pārbaudes veikšanai, zinātniskiem vai izstādes mērķiem;

4) šķirošanai un pārfasēšanai vai cita veida apstrādei un eksportam, ko apstiprina attiecīgs līgums.

(5) Importētām sēklām ir nepieciešams Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) izsniegts sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments. Ja minētā dokumenta nav, importētājs par to ziņo Valsts augu aizsardzības dienestam. Ja nepieciešams, Valsts augu aizsardzības dienests noņem paraugu un pārbauda sēklu kvalitātes atbilstību Latvijas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem, un pieņem lēmumu par turpmāko darbību ar sēklām.

(6) Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības bez maksas noņemt importēto sēklu kontrolparaugus. Ja importētās sēklas neatbilst dokumentā norādītajai kvalitātei, šis dienests izsniedz jaunu sēklu kvalitāti apstiprinošu dokumentu.

(7) Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības pieprasīt, lai importētājs importētās sēklas iznīcina vai nosūta atpakaļ piegādātājam, ja to izmantošana var radīt kaitējumu apkārtējai videi vai izraisīt bīstamu augu slimību vai kaitēkļu izplatīšanos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. likumu, kas stājas spēkā 23.05.2002.)

VII nodaļa
Likuma izpildes kontrole un atbildība par likuma pārkāpšanu

18.pants. Likuma izpildes kontrole

(1) Šā likuma izpildi kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

(2) Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonas, kontrolējot likuma izpildi, ir tiesīgas apmeklēt uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) un tirdzniecības vietas to darbības laikā un tur:

1) apskatīt ar šā likuma darbību saistītos dokumentus un pierakstus;

2) bez maksas noņemt kontrolparaugus sēklu kvalitātes un veselīguma noteikšanai.

(3) Valsts augu aizsardzības dienests:

1) aptur vai aizliedz konkrētas sēklu partijas tirdzniecību, ja konstatēti šā likuma vai sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu pārkāpumi;

2) norāda termiņus konstatēto trūkumu novēršanai;

3) atļauj apturēto darbību turpināt, ja iepriekš konstatētie trūkumi ir novērsti;

4) likuma vai citu normatīvo aktu atkārtotas pārkāpšanas gadījumā ir tiesīgs anulēt reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā.

19.pants. Informācijas sniegšanas kārtība

Fiziskās un juridiskās personas, kas nodarbojas ar sēklaudzēšanu, sēklu sagatavošanu, saiņošanu un tirdzniecību, pēc Zemkopības ministrijas vai Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma iesniedz nepieciešamo informāciju un nodrošina iespēju veikt pārbaudes.

20.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpšanu

Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

Pārejas noteikumi

(25.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2002.)

1. Līdz 2005.gada 1.janvārim sēklu sertifikāciju, kas noteikta 7.panta otrās daļas 1.punkta "b" apakšpunktā, veic tikai eksportam paredzētajām sēklām.

2. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.septembrim izdara attiecīgus grozījumus katras kultūraugu grupas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos.

3. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.jūnijam apstiprina Nacionālās augu šķirņu padomes nolikumu.

4. Līdz pārejas noteikumu 3.punktā minētā nolikuma apstiprināšanai ir spēkā Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumi nr.121 "Nacionālās augu šķirņu padomes nolikums", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 7.oktobrī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume
Rīgā 1999.gada 27.oktobrī
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 07.10.1999.Stājas spēkā: 01.01.2000.Tēma:  Patērētāju tiesības; Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība; Administratīvā atbildība; LauksaimniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 353/354, 27.10.1999.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 22, 17.11.1999.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
16697
{"selected":{"value":"05.11.2003","content":"<font class='s-1'>05.11.2003.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.12.2019","iso_value":"2019\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.04.2014","iso_value":"2014\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2014.-30.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.05.2013","iso_value":"2013\/05\/29","content":"<font class='s-1'>29.05.2013.-02.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2012","iso_value":"2012\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2012.-28.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2012","iso_value":"2012\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2012.-31.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2011","iso_value":"2011\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-11.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2010","iso_value":"2010\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2010.-31.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2010","iso_value":"2010\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-30.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2009","iso_value":"2009\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2009.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2008","iso_value":"2008\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2008.-01.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-15.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2005","iso_value":"2005\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2005.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.10.2004","iso_value":"2004\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2004.-20.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-26.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2003","iso_value":"2003\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2003.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.05.2002","iso_value":"2002\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2002.-04.11.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2000","iso_value":"2000\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2000.-22.05.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.11.2003
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva