Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.751

Rīgā 2007.gada 13.novembrī (prot. Nr.64 16.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 174.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu organizē, uzsākot tā izstrādi, otro posmu - pēc pirmās redakcijas izstrādes.";

1.2. papildināt noteikumus ar 10.1punktu šādā redakcijā:

"10.1 Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu, detālplāno­juma un tā grozījumu sabiedrisko apspriešanu organizē pēc pirmās redakcijas izstrādes.";

1.3. izteikt 12.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2. četru nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības pieprasījuma bez maksas atbilstoši kompetencei sniedz informāciju par institūciju īpašumā vai pārraudzībā esošiem objektiem, kā arī nosacījumus to pastāvēšanai un attīstībai un jaunu objektu izveidošanai vai būvniecībai;";

1.4. papildināt 12.3.apakšpunktu aiz vārda "nosacījumiem" ar vārdiem "bez maksas";

1.5. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Vietējā pašvaldība pieprasa informāciju un/vai nosacījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādei, kas izriet no attiecīgo nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī atzinumus par izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu atbilstību nosacījumiem no šādām darba uzdevumā ietvertajām institūcijām:

13.1. reģionālās vides pārvaldes;

13.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

13.3. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi";

13.4. valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra";

13.5. Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas;

13.6. valsts akciju sabiedrības "Latvenergo";

13.7. akciju sabiedrības "Latvijas gāze";

13.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta;

13.9. attiecīgās rajona padomes;

13.10. attiecīgā plānošanas reģiona;

13.11. Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes;

13.12. Valsts meža dienesta reģionālās struktūrvienības;

13.13. valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" (ja nepieciešams);

13.14. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas (ja tāda ir);

13.15. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras;

13.16. elektronisko sakaru objektu turētājiem vai citām institūcijām (ja nepieciešams).";

1.6. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai tā grozījumus izstrādā un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noformē ne mazāk kā trijos eksemplāros. Viens eksemplārs glabājas vietējā pašvaldībā, otrs - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, trešais - attiecīgajā plānošanas reģionā. Izstrādātā detālplānojuma vai tā grozījumu eksemplārs, kas noformēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, glabājas vietējā pašvaldībā.";

1.7. papildināt 24.3.2.apakšpunktu aiz vārdiem "aizsargjoslas (aizsardzības zonas)" ar vārdiem "un riska teritorijas";

1.8. aizstāt 28.punktā vārdus "sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti" ar vārdiem "sistēmā LKS 92 izstrādātu pilnu topogrāfisko karti";

1.9. izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Pēc lēmuma pieņemšanas par darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu izstrādes vadītājs:

32.1. organizē sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu ne vēlāk kā astoņas nedēļas pēc vietējās pašvaldības lēmuma par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu;

32.2. pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām informāciju un/vai nosacījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei. Pieprasījumam pievieno vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un apstiprināto darba uzdevumu.";

1.10. svītrot 34.3.apakšpunktu;

1.11. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Četras nedēļas pēc šo noteikumu 36.punktā minētā lēmuma pieņemšanas izstrādes vadītājs:

37.1. organizē sabiedriskās apspriešanas otro posmu;

37.2. pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju. Minēto redakciju pievieno pieprasījumam.";

1.12. svītrot 39.4.apakšpunktu;

1.13. izteikt 41.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.1. noteikt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju par galīgo redakciju un nosūtīt to attiecīgajam plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai;";

1.14. papildināt noteikumus ar 41.1punktu šādā redakcijā:

"41.1 Pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgās redakcijas noteikšanas nav pieļaujamas izmaiņas teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanā un tās aprobežojumos.";

1.15. izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Ja vietējās pašvaldības dome (padome) pieņem šo noteikumu 41.1.apakš­punktā minēto lēmumu, vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju nosūta attiecīgajam plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai. Plānošanas reģions atzinumu sniedz četru nedēļu laikā. Atzinuma kopiju plānošanas reģions nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.";

1.16. svītrot 45.punkta trešo teikumu;

1.17. izteikt 46. un 47.punktu šādā redakcijā:

"46. Divu nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai tā grozījumu stāšanās spēkā vietējā pašvaldība iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai tā grozījumus zināšanai:

46.1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā - vietējās pašval­dības teritorijas plānojuma eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā arī apliecinājumu šo noteikumu 45.punktā minētajai publikācijai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

46.2. Valsts zemes dienestā - grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu eksemplāru papīra formā, kā arī grafiskās daļas karti (plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (elektroniski vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā);

46.3. reģionālajā vides pārvaldē - vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu elektroniski;

46.4. attiecīgajā plānošanas reģionā - vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā arī apliecinājumu šo noteikumu 45.punktā minētajai publikācijai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

47. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu izmaiņas izstrādā kā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus šādā kārtībā:

47.1. vietējās pašvaldības dome (padome) pieņem lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu. Darba uzdevumā norāda:

47.1.1. pamatojumu;

47.1.2. institūcijas, no kurām saņemami nosacījumi un atzinumi;

47.1.3. pasākumus sabiedrības informēšanai par attiecīgajiem grozīju­miem;

47.2. paziņojumu par grozījumu uzsākšanu publicē vietējā laikrakstā (ja nepieciešams, arī rajona laikrakstā, kurš tiek izdots ne retāk kā reizi nedēļā) un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

47.3. grozījumu sabiedrisko apspriešanu organizē šo noteikumu 38., 39. un 40.punktā noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā divas nedēļas pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas izstrādes;

47.4. izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu redakciju, institūciju nosacījumus, atzinumus un sabiedriskās apspriešanas materiālus izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai vietējās pašvaldības domē (padomē). Vietējās pašvaldības dome (padome) pieņem vienu no šo noteikumu 41.punktā minētajiem lēmumiem;

47.5. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus apstiprina šo noteikumu 45.punktā noteiktajā kārtībā.";

1.18. izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosaka prasības un izmantošanas aprobežojumus katram detālplānojumā noteiktajam teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veidam atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam.";

1.19. izteikt 52.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.3. priekšlikumi, kas saņemti, uzsākot detālplānojuma izstrādi, un sabiedriskās apspriešanas materiāli;";

1.20. izteikt 54.punktu šādā redakcijā:

"54. Teritorijai, kurā paredzēta zemes vienību sadalīšana, apvienošana vai jauna būvniecība, detālplānojumu nepieciešams izstrādāt:

54.1. vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajā teritorijā;

54.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu, kā arī virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā;

54.3. kompleksai teritorijas apbūvei, ja teritorijā nepieciešama jaunas transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve;

54.4. lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā un meža teritorijā, kurā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana primāri noteikta apbūvei.";

1.21. svītrot 56.punktu;

1.22. izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1 : 500 vai 1 : 2000.";

1.23. izteikt 60. un 61.punktu šādā redakcijā:

"60. Pēc lēmuma pieņemšanas par darba uzdevuma apstiprināšanu vietējās pašvaldības dome (padome) pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām nosacījumus detālplānojuma izstrādei. Pieprasījumam pievieno vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprināto darba uzdevumu, zemes robežu plānu un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī grafisko informāciju par plānojamo teritoriju.

61. Četru nedēļu laikā pēc šo noteikumu 58.punktā minētā lēmuma pieņemšanas izstrādes vadītājs nosūta paziņojumu detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem) un publicē paziņojumu vietējā laikrakstā (ja nepieciešams, arī rajona laikrakstā, kurš tiek izdots ne retāk kā reizi nedēļā) un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā norāda:

61.1. vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu;

61.2. izstrādes vadītāju;

61.3. teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu;

61.4. rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un termiņu, kurā ieinteresētās personas var sniegt priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei.";

1.24. svītrot 62.punktu;

1.25. izteikt 63.punktu šādā redakcijā:

"63. Pēc institūciju izsniegto nosacījumu saņemšanas izstrādes vadītājs, ja nepieciešams, ierosina vietējai pašvaldībai precizēt darba uzdevumu.";

1.26. Izteikt 65., 66. un 67.punktu šādā redakcijā:

"65. Četru nedēļu laikā pēc šo noteikumu 64.punktā minētā lēmuma pieņemšanas izstrādes vadītājs:

65.1. organizē sabiedrisko apspriešanu;

65.2. pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma pirmo redakciju. Minēto redakciju pievieno pieprasījumam.

66. Par sabiedrisko apspriešanu, kas ilgst ne mazāk par trim nedēļām, vietējā pašvaldība nosūta paziņojumu detālplānojuma teritorijā esošo un ar plānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kā arī publicē paziņojumu vietējā laikrakstā (ja nepieciešams, arī rajona laikrakstā, kurš tiek izdots ne retāk kā reizi nedēļā) un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā norāda:

66.1. vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemša­nai;

66.2. sabiedriskās apspriešanas termiņu;

66.3. detālplānojuma pirmās redakcijas izstādīšanas vietu un laiku;

66.4. sabiedriskās apspriešanas pasākumu norises vietu un laiku;

66.5. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku;

66.6. prasības rakstisko priekšlikumu noformēšanai.

67. Sabiedriskajai apspriešanai nodod un pieejamā vietā un laikā vietējā pašvaldībā vai tās institūcijā izstāda vismaz šādus materiālus un dokumentus:

67.1. detālplānojuma pirmo redakciju;

67.2. vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un detālplānojumu (ja tāds plānojamai teritorijai ir izstrādāts);

67.3. vietējās pašvaldības attīstības programmu;

67.4. pārskatu par ieinteresēto personu priekšlikumiem un ieteikumiem, kas saņemti, uzsākot detālplānojuma izstrādi.";

1.27. svītrot 68.punkta ievaddaļā vārdus "otrā posma";

1.28. svītrot 72.punkta trešo teikumu;

1.29. izteikt 80.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"80.3. nosūtot teritorijas plānojuma galīgo redakciju atzinuma saņemšanai atbilstoši šo noteikumu 41.1.apakšpunktam.";

1.30. svītrot 81. un 82.punktu;

1.31. papildināt noteikumus ar 83.punktu šādā redakcijā:

"83. Šo noteikumu 46.4.apakšpunkts piemērojams ar 2008.gada 1.janvāri."

2. Šo noteikumu 1.6., 1.13. un 1.15.apakšpunkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 751Pieņemts: 13.11.2007.Stājas spēkā: 16.11.2007.Zaudē spēku: 10.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 15.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
166345
16.11.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)