Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25

2007.gada 13.septembrī (prot. Nr.17, 12.§)
Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjoma un piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

1.2. Visas darbības, kas saistītas ar pieteikumu pieņemšanu, reģistrēšanu, pieteikumu atbilstības novērtēšanu šo noteikumu prasībām un citām darbībām, kas jāveic sakarā ar pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, pilda Daugavpils pilsētas domes pilnvarota Komisija (turpmāk tekstā “Komisija”). Komisijas sastāvā tiek iekļauti vismaz 4 (četri) Daugavpils pilsētas pašvaldības deputāti, Komisijas priekšsēdētājs ir deputāts.

2. Līdzfinansējuma nosacījumi, veidi un apmērs

2.1. Pašvaldība līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem var piešķirt ar nosacījumu, ja:

2.1.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir centralizētā apkure, ierīkots siltummezgls ar siltumenerģijas skaitītāju;

2.1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nodota ekspluatācijā līdz 2000.gadam un tajā ir ne mazāk kā četri dzīvokļi;

2.1.3. vienai personai pieder ne vairāk kā 50% no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem;

2.1.4. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības.

2.2. Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek sniegts ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros un tā apmērs var tikt piešķirts šādiem projektiem:

2.2.1.daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita izmaksām:

Gads

Atbalsta lielums

2007.

100%

2008.

80%

2009.

70%

2010.

60%

2.2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijas projekta izstrādes kopējām izmaksām:

Gads

Atbalsta lielums

2007.

100%

2008.

65%

2009.

60%

2010.

30%

2.2.3.daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijas darbu apmaksai 20% no kopējām darbu izmaksām, bet ne vairāk kā 20 000 latu projekta realizācijai;

2.2.4.daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltummezglu renovācijas darbu apmaksai 30% no darbu izmaksām.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 31.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

3. Pieteikumu iesniegšana, to reģistrācijas kārtība

3.1. Pretendenti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai energoaudita veikšanai ir dzīvokļu īpašnieki vai attiecīgas dzīvojamās mājas kopīpašnieku pilnvarota persona.

3.2. Pretendenti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas projekta izstrādei ir dzīvokļu īpašnieki (vai dzīvojamo māju kopīpašnieku pilnvarotā persona), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieki, dzīvokļu īpašnieku sabiedrība, ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona, ar nosacījumu, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā jau ir veikts energoaudits.

3.3. Pretendenti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas darbu veikšanai ir dzīvokļu īpašnieki (vai dzīvojamo māju kopīpašnieku pilnvarotā persona), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieki, dzīvokļu īpašnieku sabiedrība, ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona, ar nosacījumu, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir izstrādāts renovācijas projekts.

3.4. Visi pieteikumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai tiek reģistrēti atsevišķos reģistros, piešķirot tiem kārtas numuru, atbilstoši katram līdzfinansējuma veidam.

3.5. Par reģistru kārtošanu un pieteikumu izskatīšanu atbildīga Komisija. Ne retāk kā reizi ceturksnī Komisija sagatavo un iesniedz Daugavpils pilsētas domei pilnu informāciju par reģistrētajiem pretendentiem un piešķirto līdzfinansējuma apjomu.

3.6. Gadījumā, ja pieteikums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai netiek iesniegts atbilstoši šo noteikumu prasībām vai arī tiek iesniegts nepilnīgs, pieteikums pašvaldības reģistrā līdzfinansējuma saņemšanai netiek reģistrēts, taču tas neliedz pieteikumu iesniegt no jauna.

3.7. Iesniedzot pieteikumu, pieteikumam pievieno personas pilnvarojuma apliecinoša dokumenta apstiprinātu kopiju. Pilnvarotajai personai – juridiskai personai papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības un statūtu apliecinātu kopiju, kā arī LR Uzņēmumu reģistra izziņu par amatpersonām un to pārstāvības apjomu.

3.8. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai energoauditam jāiesniedz:

3.8.1. pieteikums, kuram pievieno personas pilnvarojuma apliecinoša dokumenta apstiprinātu kopiju;

3.8.2. izziņa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka (apsaimniekotāja), kurā ir norādīta starpība starp aprēķinātiem un samaksātiem maksājumiem par pakalpojumiem par pēdējiem 12 mēnešiem, kas ir/nav dotajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.

Ja pieteikums tiek iesniegts pēc 2008.gada 1.janvāra, papildus jāiesniedz dokuments, kurā ir norādīts uz to, ka dzīvokļu īpašnieki piekrīt apmaksāt energoaudita veikšanai nepieciešamo izdevumu daļu, ko nesegs pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums.

3.9. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai renovācijas projekta izstrādei jāiesniedz:

3.9.1. pieteikums, kuram pievieno izrakstu no dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola vai pilnvarojuma līguma (pilnvaras) apliecinātu kopiju par to, ka pieņemts lēmums veikt renovāciju un ka to atbalsta ne mazāk kā 75% no dzīvokļu īpašnieku kopskaita;

3.9.2. energoaudita apliecināta kopija,

3.9.3. izziņa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka (apsaimniekotāja), kurā ir norādīta starpība starp aprēķinātiem un samaksātiem maksājumiem par pakalpojumiem par pēdējiem 12 mēnešiem, kas ir/nav dotajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā;

3.9.4. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, kurā atsevišķi tiek norādīts dzīvokļu īpašnieku apliecinājums par piekrišanu apmaksāt renovācijas projekta izstrādei (vai visu ar renovācijas saistīto izdevumu apmaksai) nepieciešamos izdevumus.

3.10. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai renovācijai jāiesniedz:

3.10.1. pieteikums renovācijas (rekonstrukcijas) darbu līdzfinansējuma saņemšanai, kuram pievieno izrakstu no dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola vai pilnvarojuma līguma (pilnvaras) apliecinātu kopiju par to, ka pieņemts lēmums veikt renovāciju un to atbalsta ne mazāk kā 75% no dzīvokļu īpašnieku kopskaita;

3.10.2. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, kurā atsevišķi tiek norādīts dzīvokļu īpašnieku apliecinājums par piekrišanu apmaksāt renovācijas projekta izstrādei (vai visu ar renovācijas saistīto izdevumu apmaksai) nepieciešamos izdevumus;

3.10.3. izziņa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka (apsaimniekotāja), kurā ir norādīta starpība starp aprēķinātiem un samaksātiem maksājumiem par pakalpojumiem par pēdējiem 12 mēnešiem, kas ir/nav dotajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā;

3.10.4. renovācijas projekta apliecināta kopija;

3.10.5. līguma par būvdarbu veikšanu un tam pievienotās tāmes apliecinātas kopijas.

3.11. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai siltummezglu renovācijas darbu apmaksai jāiesniedz:

3.11.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieka (dzīvokļu īpašnieku) vai apsaimniekotāja pamatots rakstveida pieteikums;

3.11.2. siltummezglu renovācijas darbu projekta apliecināta kopija;

3.11.3. līguma par siltummezglu renovācijas darbu izpildi apliecināta kopija.

(Daugavpils pilsētas domes 31.01.2008. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)

4. Līdzfinansējuma piešķiršanas un izmaksas kārtība

4.1. Ja pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai energoaudita veikšanai ir atbalstīts, līdzfinansējuma saņemšanai pilnvarotā persona iesniedz līguma kopiju par energoaudita veikšanu un energoaudita slēdziena apliecinātu kopiju.

Līdzfinansējuma saņemšanai tiek noslēgts līgums un 20 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas līdzekļi tiek izmaksāti.

4.2. Ja pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai renovācijas projekta izstrādei ir atbalstīts, līdzfinansējuma saņemšanai pilnvarotā persona iesniedz renovācijas projekta izstrādes līguma un tāmes apliecinātu kopiju.

Līdzfinansējuma saņemšanai tiek noslēgts līgums un 20 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas līdzekļi tiek izmaksāti.

4.3. Ja pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai renovācijas darbu izpildei ir atbalstīts, līdzfinansējuma saņemšanai pilnvarotā persona iesniedz renovācijas darbu izpildes līguma un tāmes apliecinātas kopijas.

Līdzfinansējuma saņemšanai tiek noslēgts līgums un līdzfinansējuma saņemšana notiek šādi:

4.3.1. 50% apmērā no līdzfinansējuma apmēra 20 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;

4.3.2. atlikusī summa tiek pārskaitīta 20 dienu laikā pēc attiecīgo darbu izpildes pabeigšanas un šo darbu nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas un tā apliecinātas kopijas iesniegšanas pašvaldībā.

4.4. Ja pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltummezglu renovācijas darbu apmaksai tiek atbalstīts, pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentu apliecinātas kopijas par iepirkuma procedūras veikšanu, renovācijas darbu izpildes līguma un tāmes apliecinātas kopijas.

Līdzfinansējuma saņemšanai tiek noslēgts līgums.

(Daugavpils pilsētas domes 31.01.2008. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)

5. Prioritātes, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu

5.1. Vērtējot pretendentu pieteikumus, pirmām kārtām tiek piešķirts līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurās:

5.1.1. pārvaldīšanas tiesības ar pieņemšanas – nodošanas aktu ir pārņēmusi dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotā persona;

5.1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir piedalījusies un saņēmusi valsts atbalstu (līdzfinansējumu) renovācijas pasākumu veikšanai;

5.1.3. renovācijas pasākumus atbalsta procentuāli lielākais daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku skaits;

5.1.4. starpība starp aprēķinātiem un samaksātiem maksājumiem par pakalpojumiem par pēdējiem 12 mēnešiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir procentuāli mazākā.

5.2. Pretendents, kura pieteikums jau ir atbalstīts, bet viņš nav saņēmis līdzfinansējumu pašvaldības līdzekļu trūkuma dēļ, šo līdzfinansējumu saņem pirmām kārtām (atbilstoši reģistram), tiklīdz līdzekļi attiecīgai programmai tiek iedalīti.

6. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

Ieinteresētā persona var apstrīdēt Komisijas lēmumus vai faktisko rīcību Daugavpils pilsētas domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Daugavpils pilsētas domes kancelejā K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjoma un piešķiršanas kārtība energoefektivitātes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 25Pieņemts: 13.09.2007.Stājas spēkā: 17.10.2007.Zaudē spēku: 02.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 166, 16.10.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
164718
{"selected":{"value":"01.03.2008","content":"<font class='s-1'>01.03.2008.-01.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2008","iso_value":"2008\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2008.-01.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.10.2007","iso_value":"2007\/10\/17","content":"<font class='s-1'>17.10.2007.-29.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2008
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)