Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.639

Rīgā 2007.gada 18.septembrī (prot. Nr.52 60.§)
Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju
Izdoti saskaņā ar Šengenas informācijas sistēmas darbības likuma
8.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu un 10.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Šengenas informācijas sistēmā (turpmāk - sistēma) iekļaujami, labojami un dzēšami ziņojumi, nodrošināma papildinformācijas pieejamība SIRENE Latvijas birojam (turpmāk - birojs), kā arī kārtību, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju.

2. Lai nodrošinātu ziņojumu apstrādi sistēmā automatizētajā vai tiešsaistes datu pārraides režīmā, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs slēdz līgumus ar institūcijām un iestādēm, kuru kompetencē ir datu apstrāde sistēmā. Līgumā nosaka datu apmaiņas kārtību, datu drošības nosacījumus un pušu saistības.

3. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā norādīto institūciju un iestāžu amatpersonām piešķir tiesības apstrādāt ziņojumus atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai institūciju un iestāžu kompetencei. Minētās tiesības piešķir, pamatojoties uz institūciju vai iestāžu vadītāja iesniegumu.

II. Ziņojumu iekļaušana sistēmā un papildinformācijas nodrošināšana un apmaiņa

4. Ziņojumu sistēmā iekļauj pēc tam, kad tas ir izveidots šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un birojs ir apstiprinājis ziņojuma iekļaušanu sistēmā. Ja sistēmā nav iekļauts cits ziņojums, kas nepieļauj abu ziņojumu līdzpastāvēšanu, bez biroja apstiprinājuma sistēmā iekļauj ziņojumu:

4.1. priekšmeta izņemšanai;

4.2. par bez vēsts pazudušu personu, kuru meklē, lai noskaidrotu tās atrašanās vietu;

4.3. par bez vēsts pazudušu personu, kuru meklē, lai draudu novēršanas nolūkā uz laiku aizsargātu.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 17 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 552)

5. Ziņojumu izveido automatizētajā datu pārraides režīmā. Ja ziņojuma izveidošana automatizētajā datu pārraides režīmā nav iespējama, ziņojumu izveido tiešsaistes datu pārraides režīmā.

6. Ziņojumu izveido institūcija vai iestāde, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu par ziņojuma iekļaušanu sistēmā. Ziņojumu izveido nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc lēmuma pieņemšanas par ziņojuma iekļaušanu sistēmā.

7. Ja lēmumu par ziņojuma iekļaušanu sistēmā pieņēmis prokurors vai tiesnesis, minēto lēmumu ziņojuma izveidošanai var nosūtīt pirmstiesas izmeklēšanas iestādei, kurai ir piešķirtas tiesības izveidot ziņojumu. Pirmstiesas izmeklēšanas iestāde attiecīgo ziņojumu izveido nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc lēmuma saņemšanas par ziņojuma iekļaušanu sistēmā.

8. Amatpersona (izņemot Valsts robežsardzes amatpersonu), kura pieņēmusi lēmumu par ziņojuma iekļaušanu sistēmā, lai liegtu personas ieceļošanu un uzturēšanos dalībvalstīs, vienas darbdienas laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas nosūta to Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde attiecīgo ziņojumu izveido nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc lēmuma saņemšanas par ziņojuma iekļaušanu sistēmā.

(Grozīts ar MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 565)

9. Ziņojumu nederīgu dokumentu vai transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes izņemšanai, lai novērstu nelikumīgu izmantošanu, izveido automātiski, tiklīdz dokuments vai transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme atzīta par nederīgu un valsts informācijas sistēmā izdarīta atzīme par dokumenta vai transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes statusa maiņu.

(Grozīts ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 552)

10. Ziņojumā par personu, priekšmetu iekļauj datus, kuru iekļaušanu pieļauj sistēmas darbību regulējošie normatīvie akti.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 438 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 552)

11. Institūcija vai iestāde, kas izveido ziņojumu, var iekļaut sistēmā norādi par ziņojumu sasaisti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 28. novembra Regulas (ES) Nr.  2018/1862 par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un ar ko groza un atceļ Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1986/2006 un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (turpmāk – Regula 2018/1862) 63. panta 1. punktu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 28. novembra Regulas (ES) 2018/1861 par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā un ar kuru groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (turpmāk – Regula 2018/1861), 48. panta 1. punktā un citos sistēmas darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajiem principiem. Tādu ziņojumu sasaisti, kas izveidoti kriminālprocesa, operatīvās darbības procesa vai policijas resoriskās pārbaudes mērķa sasniegšanai, veic, savstarpēji vienojoties amatpersonām, kuras ir kompetentas pieņemt lēmumu par ziņojuma iekļaušanu sistēmā.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 438 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 17; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 552)

11.1 Ievērojot Regulas 2018/1862 26. panta 4. punktu, ziņojumu par personu, kuru meklē, lai apcietinātu, sistēmā uz laiku var padarīt meklēšanai nepārlūkojamu. Minētās rīcības brīvības izmantošanas gadījumā birojs apkopo un glabā statistiku par attiecīgo ziņojumu skaitu.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

11.2 Operatīvās darbības subjekts, kurš pieņēmis lēmumu sistēmā iekļaut ziņojumu par personu, priekšmetu vai bezskaidras naudas maksāšanas līdzekli, lai, veicot diskrēto pārbaudi, īpašo pārbaudi vai interviju, iegūtu informāciju, sistēmā papildus norāda nepieciešamo informāciju.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

11.3 Iestāde vai institūcija par personu, kuru meklē, lai apcietinātu izdošanas nolūkā, sistēmā var ievadīt viena vai vairāku Eiropas apcietināšanas orderu (Eiropas apcietināšanas lēmuma) kopijas oriģinālvalodā, kā arī attiecīgā Eiropas apcietināšanas ordera (Eiropas apcietināšanas lēmuma) tulkojuma kopiju vienā vai vairākās citās Eiropas Savienības iestāžu oficiālajās valodās, ievērojot Regulas 2018/1862 27. panta 1. un 2. punktu.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.438)

13. (Svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.438)

14. (Svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.438)

15. (Svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.438)

16. (Svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.438)

17. (Svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.438)

18. Institūcija vai iestāde, izveidojot ziņojumu (izņemot ziņojumu nederīgu dokumentu, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes, kuģošanas līdzekļu, kuģošanas līdzekļu dzinēju, gaisa kuģu vai gaisa kuģu dzinēju izņemšanai, lai novērstu nelikumīgu izmantošanu), valsts informācijas sistēmā iekļauj šādu informāciju:

18.1. tās institūcijas vai iestādes nosaukums, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu par ziņojuma iekļaušanu sistēmā;

18.2. lēmuma par ziņojuma iekļaušanu sistēmā pieņemšanas datums un reģistrācijas numurs, krimināllietas numurs, operatīvās uzskaites lietas numurs vai policijas resoriskās pārbaudes lietas numurs;

18.3. notikuma apraksts un datne ar lēmumu par ziņojuma iekļaušanu sistēmā.

(Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 17; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 552)

19. Institūcija vai iestāde, kuras amatpersona lemj par ziņojuma iekļaušanu sistēmā, birojam sniedz:

19.1. informāciju, kas var palīdzēt noskaidrot personas, priekšmeta vai bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļa atrašanās vietu citā dalībvalstī, tiklīdz šāda informācija tiek saņemta;

19.2. informāciju vai lietas materiālus, kas var palīdzēt identificēt personu, priekšmetu vai bezskaidras naudas maksāšanas līdzekli, ja minētā informācija vai lietas materiāli nebija pieejami sistēmās tiešsaistes režīmā ziņojuma izveidošanas laikā, tiklīdz šāda informācija vai lietas materiāli tiek saņemti;

19.3. informāciju par plānoto rīcību pēc personas, priekšmeta vai bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļa konstatēšanas, ja rīcība nav norādīta šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētajā notikuma aprakstā vai lēmumā par ziņojuma iekļaušanu sistēmā.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

20. Ja prokurors vai tiesnesis ir uzdevis izveidot ziņojumu pirmstiesas izmeklēšanas iestādei, attiecīgā pirmstiesas izmeklēšanas iestāde, izveidojot ziņojumu, sniedz birojam šo noteikumu 19.punktā minēto informāciju. Saistībā ar ziņojumiem, kas izveidoti, lai liegtu personai iespēju ieceļot un uzturēties dalībvalstīs, kā arī par Regulas 2018/1860 3. panta 1. punktā minēto personu, šo noteikumu 19.punktā minēto informāciju birojam sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vai Valsts robežsardze, ja tā izveidoja ziņojumu.

(Grozīts ar MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 565; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 552)

21. Šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minēto informāciju var nesniegt, ja sistēmā ziņojumu iekļauj:

21.1. lai liegtu personai iespēju ieceļot un uzturēties dalībvalstīs;

21.2. lai, veicot diskrēto pārbaudi, īpašo pārbaudi vai interviju, iegūtu informāciju par personu, priekšmetu vai bezskaidras naudas maksāšanas līdzekli;

21.3. lai noskaidrotu personas atrašanās vietu;

21.4. par Regulas 2018/1860 3. panta 1. punktā minēto personu.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

22. Triju dienu laikā pēc šo noteikumu 18.punktā minētās informācijas iekļaušanas valsts informācijas sistēmā birojs izvērtē, vai ziņojuma iekļaušana sistēmā atbilst sistēmas darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām, un veic vienu no šādām darbībām:

22.1. ja konstatēts, ka nav saņemta visa nepieciešamā informācija, lai izlemtu jautājumu par to, vai apstiprināma attiecīgā ziņojuma iekļaušana sistēmā, - neapstiprina ziņojuma iekļaušanu sistēmā un pieprasa papildu informāciju šo noteikumu 19. vai 20.punktā minētajai institūcijai vai iestādei;

22.2. ja ziņojuma iekļaušana sistēmā neatbilst sistēmas darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām - neapstiprina ziņojuma iekļaušanu sistēmā un informē par to institūciju vai iestādi (norādot šādas rīcības iemeslus), kuras amatpersona ir kompetenta pieņemt lēmumu par attiecīgā ziņojuma iekļaušanu sistēmā;

22.3. ja cita dalībvalsts sistēmā ir iekļāvusi ziņojumu par to pašu personu, priekšmetu un šo ziņojumu līdzpastāvēšana sistēmā nav pieļaujama - neapstiprina ziņojuma iekļaušanu sistēmā, informējot par to institūciju vai iestādi, kuras amatpersona ir kompetenta pieņemt lēmumu par attiecīgā ziņojuma iekļaušanu sistēmā;

22.4. ja par to pašu personu, priekšmetu sistēmā ir iekļauts Latvijas Republikas institūcijas vai iestādes izveidots ziņojums ar augstāku prioritāti - neapstiprina ziņojuma iekļaušanu sistēmā, informējot par to institūcijas un iestādes, kuru amatpersonas ir kompetentas pieņemt lēmumus par attiecīgo ziņojumu iekļaušanu sistēmā;

22.5. ja par to pašu personu, priekšmetu sistēmā ir iekļauts Latvijas Republikas institūcijas vai iestādes izveidots ziņojums ar zemāku prioritāti - apstiprina ziņojuma iekļaušanu sistēmā, pirms tam dzēšot zemākas prioritātes ziņojumu sistēmā un informējot par to institūcijas vai iestādes, kuru amatpersonas ir kompetentas pieņemt lēmumus par attiecīgo ziņojumu iekļaušanu sistēmā;

22.6. ja nav konstatēts neviens no šo noteikumu 22.1., 22.2., 22.3. un 22.4.apakšpunktā minētajiem gadījumiem - apstiprina ziņojuma iekļaušanu sistēmā.

(Grozīts ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 552)

23. Ja birojs ziņojuma iekļaušanu sistēmā neapstiprina šo noteikumu 22.1.apakš­punktā minētā iemesla dēļ, ziņojuma iekļaušanas sistēmā atbilstību sistēmas darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām birojs izvērtē triju dienu laikā pēc pieprasītās papildinformācijas saņemšanas un veic vienu no šo noteikumu 22.punktā minētajām darbībām.

24. Ja birojs ziņojuma iekļaušanu sistēmā neapstiprina šo noteikumu 22.3. un 22.4.apakšpunktā minētā iemesla dēļ, ziņojuma iekļaušanas sistēmā atbilstību sistēmas darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām birojs izvērtē triju dienu laikā pēc tam, kad sistēmā dzēsts ziņojums, kas nepieļāva attiecīgā ziņojuma iekļaušanu sistēmā, un veic vienu no šo noteikumu 22.punktā minētajām darbībām.

25. Ziņojumu sistēmā iekļauj:

25.1. uz pieciem gadiem – par bez vēsts pazudušu personu;

25.2. uz vienu gadu –, lai, veicot diskrēto pārbaudi, īpašo pārbaudi vai interviju, iegūtu informāciju par personu;

25.3. uz laiku līdz trīs gadiem – par personu, kuru meklē, lai noskaidrotu tās uzturēšanās vietu vai pastāvīgo dzīvesvietu, vai par neidentificētu personu, lai noskaidrotu tās identitāti;

25.4. uz laiku līdz pieciem gadiem – par personām, kuras meklē, lai apcietinātu izdošanas nolūkā;

25.5. uz laiku līdz pieciem gadiem – par priekšmetu, lai, veicot diskrēto pārbaudi, īpašo pārbaudi vai interviju, iegūtu informāciju par to;

25.6. uz laiku līdz 10 gadiem – par priekšmetu, ja minēto ziņojumu sistēmā iekļauj, lai priekšmetu izņemtu vai izmantotu par pierādījumu kriminālprocesā;

25.7. uz laiku, līdz Regulas 2018/1860 3. panta 1. punktā minētā persona atgriezta uz trešo valsti;

25.8. uz noteiktu vai nenoteiktu laiku – par personu, lai liegtu tai ieceļošanu un uzturēšanos dalībvalsts teritorijā, ievērojot Regulas 2018/1861 39. panta 1. punktu.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

26. Ja ir zināms laiks, kad zudīs nepieciešamība sasniegt attiecīgajā ziņojumā norādīto mērķi vai tā sasniegšanu nebūs iespējams nodrošināt, amatpersona, kura ir kompetenta pieņemt lēmumu par šo noteikumu 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.5., 25.6. vai 25.8. apakšpunktā minēto ziņojumu, norāda, līdz kuram laikam attiecīgais ziņojums ir iekļaujams sistēmā.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

27. Amatpersona, kura ir kompetenta pieņemt lēmumu par šo noteikumu 25. punktā minētā ziņojuma iekļaušanu sistēmā, pārskata attiecīgā ziņojuma nepieciešamību un apstiprina tā uzturēšanu sistēmā:

27.1. katru gadu – par šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minēto ziņojumu;

27.2. ik pēc trijiem gadiem no ziņojuma iekļaušanas sistēmā – par šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minēto ziņojumu;

27.3. ik pēc pieciem gadiem no ziņojuma iekļaušanas sistēmā – par šo noteikumu 25.1., 25.4. un 25.5. apakšpunktā minēto ziņojumu;

27.4. ik pēc 10 gadiem no ziņojuma iekļaušanas sistēmā – par šo noteikumu 25.6. apakšpunktā minēto ziņojumu;

27.5. ik pēc trijiem gadiem no ziņojuma iekļaušanas sistēmā – par šo noteikumu 25.7. un 25.8. apakšpunktā minēto ziņojumu.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

27.1 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs apkopo un glabā statistiku par šo noteikumu 27.1., 27.2., 27.3. un 27.5. apakšpunktā minētajiem ziņojumiem par personu, ja ir pagarināts to pārskatīšanas termiņš, ievērojot attiecīgi Regulas 2018/1862 53. panta 8. punktu un Regulas 2018/1861 39. panta 6. punktu.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

27.2 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs apkopo un glabā statistiku par šo noteikumu 27.3. un 27.4. apakšpunktā minētajiem ziņojumiem par priekšmetiem, ja ir pagarināts to pārskatīšanas termiņš, saskaņā ar Regulas 2018/1862 54. panta 6. punktu.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

III. Ziņojumu labošana un dzēšana

28. Ja institūcijas vai iestādes amatpersona, kura ir kompetenta pieņemt lēmumu par ziņojuma iekļaušanu sistēmā vai atzīt dokumentu vai transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmi par nederīgu, iegūst datus, kas nav iekļauti ziņojumā, vai konstatē, ka ziņojumā iekļautie dati ir kļūdaini, attiecīgā institūcija vai iestāde labo ziņojumu.

29. Ja prokurors vai tiesnesis, kurš ir kompetents pieņemt lēmumu par ziņojuma iekļaušanu sistēmā, iegūst datus, kas nav iekļauti ziņojumā, vai konstatē, ka ziņojumā iekļautie dati ir kļūdaini, pienākumu labot ziņojumu var uzdot pirmstiesas izmeklēšanas iestādei, kurai ir piešķirtas tiesības izveidot ziņojumu.

30. Ja amatpersona (izņemot Valsts robežsardzes amatpersonu), kura ir kompetenta pieņemt lēmumu par ziņojuma iekļaušanu sistēmā, lai liegtu personai iespēju ieceļot un uzturēties dalībvalstīs, iegūst datus, kas nav iekļauti ziņojumā, vai konstatē, ka ziņojumā iekļautie dati ir kļūdaini, pienākumu labot ziņojumu uzdod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

(Grozīts ar MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 565)

31. Attiecīgā institūcija vai iestāde par veiktajiem labo­jumiem nekavējoties informē biroju.

32. Ja tādas institūcijas vai iestādes amatpersona, kura nav minēta šo noteikumu 28. vai 30.punktā, konstatē, ka ziņojumā iekļautie dati ir kļūdaini, tā nekavējoties informē biroju.

33. Ja birojs konstatē, ka sistēmā iekļautais ziņojums neatbilst sistēmas darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām vai ziņojumā iekļautie dati ir kļūdaini, birojs informē amatpersonu, kura ir kompetenta pieņemt lēmumu par ziņojuma iekļaušanu sistēmā. Amatpersona dzēš vai labo ziņojumu. Ja minētais ziņojums netiek dzēsts vai labots vienas darbdienas laikā pēc attiecīgās amatpersonas informēšanas, birojs ziņojumu sistēmā dzēš.

(Grozīts ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 552)

34. Ziņojumu dzēš institūcija vai iestāde, kuras amatpersona ir kompetenta pieņemt lēmumu par attiecīgā ziņojuma iekļaušanu sistēmā, ja lēmums par ziņojuma iekļaušanu sistēmā ir atcelts iestājoties kādam no Regulas 2018/1862 55. pantā, Regulas 2018/1861 40. pantā vai Regulas 2018/1860 14. pantā noteiktajiem gadījumiem.

(Grozīts ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 552)

34.1 Ja sistēmā iekļautais ziņojums par personu ir sasniedzis savu mērķi, birojs atbilstoši Regulas 2018/1862 53. panta 9. punktam vai Regulas 2018/1861 39. panta 7. punktam to dzēš. Ja institūcijai vai iestādei ziņojumu sistēmā nepieciešams saglabāt, tā birojam paziņo ziņojuma saglabāšanas mērķi.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

35. Ja lēmuma pieņemšana par attiecīgā ziņojuma iekļaušanu sistēmā ir prokurora vai tiesneša kompetencē, pienākumu dzēst ziņojumu var uzdot pirmstiesas izmeklēšanas iestādei, kurai ir piešķirtas tiesības dzēst ziņojumu.

36. Ziņojumu, kas sistēmā iekļauts, lai liegtu iespēju ieceļot un uzturēties dalībvalstīs, labo un dzēš Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pēc tās amatpersonas rakstiska pieprasījuma saņemšanas, kura ir kompetenta pieņemt attiecīgo lēmumu par ziņojuma iekļaušanu sistēmā. Valsts robežsardzes amatpersonas ziņojumu, kas sistēmā iekļauts, lai liegtu iespēju ieceļot un uzturēties dalībvalstīs, labo un dzēš Valsts robežsardze.

(Grozīts ar MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 565)

36.1 Ziņojumu, kas sistēmā iekļauts par Regulas 2018/1860 3. panta 1. punktā minēto personu, labo un dzēš tā iestāde, kuras amatpersona pieņēma attiecīgo lēmumu.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

37. Ziņojums tiek dzēsts automātiski, ja:

37.1. valsts informācijas sistēmā tiek dzēsts ziņojumam līdzvērtīgs ieraksts vai saistīts ieraksts;

37.2. beidzies termiņš ziņojuma uzturēšanai sistēmā;

37.3. nepieciešamība uzturēt ziņojumu sistēmā nav apstiprināta šo noteikumu 27.punktā minētajā termiņā.

37.4. saskaņā ar normatīvajiem aktiem bērns ir sasniedzis pilngadību un, ievērojot Regulas 2018/1862 32. panta 7. punktu, nav nepieciešams turpināt uzturēt ziņojumu sistēmā.

(Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 17; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 552)

38. Sistēmas automātisko brīdinājumu par šo noteikumu 27.punktā minētā termiņa iestāšanos nosūta institūcijai vai iestādei, kuras amatpersona izveidojusi ziņojumu, Regulā 2018/1861 un Regulā 2018/1862 un citos sistēmas darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 438 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 552)

39. Ja institūcija vai iestāde, kas saņēmusi brīdinājumu par ziņojuma automātisku dzēšanu sistēmā, nav kompetenta pieņemt lēmumu par ziņojuma iekļaušanu sistēmā, tā nekavējoties informē institūciju vai iestādi, kuras amatpersona ir kompetenta pieņemt attiecīgo lēmumu.

IV. Noslēguma jautājumi

40. Šo noteikumu 8. un 36.punkts ir piemērojams pēc tam, kad stājies spēkā Eiropas Padomes lēmums par robežkontroles atcelšanu uz Eiropas Savienības iekšējām robežām.

41. Ziņojumi par transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmēm sistēmā iekļaujami pēc tam, kad stājies spēkā Eiropas Padomes lēmums par attiecīgo ziņojumu iekļaušanas tehniskā nodrošinājuma izpildi.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās O.Kastēns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 639Pieņemts: 18.09.2007.Stājas spēkā: 05.10.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160, 04.10.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
164150
{"selected":{"value":"28.12.2021","content":"<font class='s-1'>28.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.12.2021","iso_value":"2021\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2019","iso_value":"2019\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2019.-27.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.08.2016","iso_value":"2016\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2016.-17.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.08.2013","iso_value":"2013\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2013.-25.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2007","iso_value":"2007\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2007.-01.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.12.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)