Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.558

Rīgā 2007.gada 4.septembrī (prot. Nr.47 37.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavā, Rīgas ielā 22

 

1. Ministru kabinets (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV-1050) ir izskatījis Aleksandra Brandava (adrese - Rīga, Liedes iela 24, LV-1029) 2006.gada 25.augustā iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 28.augustā ar Nr.1.300).

2. Aleksandrs Brandavs ierosina privatizēt valsts īpašumā esošo nekustamo īpašumu (kadastra Nr. 0900 026 0233) - administratīvo ēku un zemesgabalu 2,0782 ha platībā - Jelgavā, Rīgas ielā 22. Atbilstoši zemesgrāmatu ierakstam nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības un septiņām būvēm.

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. nekustamais īpašums Jelgavā, Rīgas ielā 22 (kadastra Nr. 0900 026 0233) (turpmāk - valsts īpašuma objekts), 2003.gada 30.aprīlī ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.3769 (žurnālā Nr.300000464263) uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā;

3.2. valsts īpašuma objekts sastāv no zemesgabala 20782 m2 platībā un septiņām būvēm - administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0900 026 0233 005), garāžas (būves kadastra apzīmējums 0900 026 0233 004), darbnīcas (būves kadastra apzīmējums 0900 026 0233 006), darbnīcas-centrālās noliktavas (būves kadastra apzīmējums 0900 026 0233 007), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 0900 026 0233 008) un diviem angāriem (būves kadastra apzīmējums 0900 026 0233 026 un 0900 026 0233 027). Administratīvā ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.5163) Valdekas pils (turpmāk - Valdekas pils).

Minētās būves ar tām piegulošo dendroloģisko parku un kultūras pieminekļa aizsardzības zonu 14522 m2 platībā kopā veido valsts īpašuma objektu;

3.3. saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2003.gada 27.janvāra rīkojumu Nr.15 "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu lietošanā" valsts īpašuma objekts nodots Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk - LLU) lietošanā. Valsts īpašuma objekts pašreiz nav iznomāts.

LLU ir atvasināta publiska persona un savu darbību veic, pamatojoties uz Augstskolu likuma 5.panta pirmo daļu. Lai veiktu valsts pārvaldes funkcijas, LLU ir nepieciešamas darba telpas, kas nodrošinātu mācību procesu, seminārus, konferences un citus ar zinātnisko darbu saistītus pasākumus;

3.4. LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte un tās laboratorijas pašreiz ir izvietotas pagraba telpās Jelgavā, Lielajā ielā 2 (turpmāk - Jelgavas pils). Tas nenodrošina normālu studiju procesa norisi, tāpēc ka pagraba telpas nav piemērotas laboratoriju (šajā gadījumā - mācību virtuves) izvietošanai, jo neatbilst sanitārajām un higiēnas prasībām un nevar nodrošināt telpās nepieciešamo mitrumu.

Pēc mācību un zinātnisko laboratoriju ēku uzcelšanas uz valsts īpašuma objektā esošās zemes visas ķīmijas laboratorijas tiks pārvietotas no Jelgavas pils uz jaunuzceltajiem korpusiem vai rekonstruētajiem korpusiem, kas atrodas valsts īpašuma objektā;

3.5. saskaņā ar LLU stratēģisko plānu 2007.-2013.gadam (apstiprināts LLU Senātā un akceptēts Zemkopības ministrijas vadības apspriedē 2006.gada 31.jūlijā (prot. Nr.7.2-7/71-VAP)) paredzēts izveidot LLU zinātnes un tehnoloģiju parku "Valdeka", kurā ietilpst:

3.5.1. Valdekas pils komplekss (būves ar kadastra apzīmējumu 0900 026 0233 005 un 0900 026 0233 006) - mācību viesnīca un restorāns, ēdināšanas specialitātes semināru telpas un laboratorijas;

3.5.2. biznesa un tehnoloģiju inkubators (būve ar kadastra apzīmējumu 0900 026 0233 026);

3.5.3. jaunuzceltais zinātnes un mācību laboratoriju komplekss - Agrobiotehnoloģiju centrs (būves ar kadastra apzīmējumu 0900 026 0233 007, 0900 026 0233 008 un 0900 026 0233 027 tiks nojauktas);

3.5.4. LLU Augsnes un augu zinātņu institūts, kas atrodas Jelgavā, Strazdu ielā 1.

Projekta ietvaros tiks iekārtota molekulārās bioloģijas laboratorija, kaitīgo organismu diagnostikas laboratorija, vides kvalitātes laboratorija, graudu laboratorija, augu analīžu zinātniskā laboratorija un augu audu kultūru laboratorija. Tādējādi saskaņā ar Izglītības likuma 64.panta otro daļu tiks īstenota viena no valsts funkcijām, kas saistīta ar zinātnes attīstību;

3.6. Valdekas pilī (kopējā platība 875,9 m2) plānots īstenot profesionālās studiju programmas "Viesnīcu dienesti", "Telpu kopšanas tehnoloģijas", "Apkalpošanas organizācija" un "Viesnīcu un ēdināšanas vadība", kā arī Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības studiju programmas praktiskās nodarbības. Profesionālās studiju programmas plānā 26 kredītpunkti ir paredzēti praktisko iemaņu apguvei ražošanas uzņēmumos. Tāpēc Valdekas pilī paredzēts izvietot mācību restorānu un mācību viesnīcu telpas, lai studenti varētu apgūt praktiskās iemaņas augstas kvalitātes prasībām atbilstošā vidē - pēc 1.kursa četras nedēļas (vasarā), pēc 2. un 3.kursa - četras nedēļas (vasarā), 4.kursā - sešpadsmit nedēļas (ziemā un pavasarī);

3.7. līdzās Valdekas pilij atrodas būve (kadastra apzīmējums 0900 026 0233 006) (kopējā platība 435,6 m2), kurā paredzēts izvietot ēdinā­šanas specialitātes semināru telpas un mācību laboratorijas. Būve piemērojama arī konferenču un semināru centra izveidošanai, paredzot transformējamas sienas, ar kuru palīdzību telpas pēc vajadzības var pārveidot - sadalīt vairākās telpās vai apvienot vienā telpā ar vietu skaitu 100-150 cilvēkiem. Šajā būvē paredzēts izveidot arī mācību demonstrāciju virtuvi (telpas platība no 40 līdz 50 m2), kas aprīkota ar restorānam nepieciešamām iekārtām un paredzēta 12 darba vietām;

3.8. LLU Uztura katedras mācību virtuvi no Jelgavas pils pagraba pārvietos uz valsts īpašuma objektu 2009.-2010.mācību gadā, kad tiks pabeigts remonts. Šobrīd Valdekas pils jumta rekonstrukcijai, ko finansēs no LLU budžeta līdzekļiem, 2007.gadā paredzēts izlietot 73000 latu;

3.9. būvi (kadastra apzīmējumu 0900 026 0233 026) (kopējā platība 699,7 m2), kurā pašlaik atrodas Studentu klubs, paredzēts izmantot biznesa un tehnoloģiju inkubatoram. Šobrīd tiek gatavota iepirkuma procedūra zinātnes un tehnoloģiju parka "Valdeka" biznesa un tehnoloģiju inkubatora tehniskā projekta izstrādāšanai. Pēc tā apstiprināšanas tiks gatavota iepirkuma procedūra biznesa un tehnoloģiju inkubatora būvniecībai, jo tā izveidei konkursa kārtībā ir piešķirts finansējums no Ekonomikas ministrijas programmas "Inovācijas centru un biznesa inkubatoru attīstības programma".

Projekta kopējās atbalstāmās izmaksas ir 500000 latu (2007.gadā - 250000 latu un 2008.gadā - 250000 latu), tai skaitā LLU līdzfinansējums ir 100000 latu;

3.10. pārējās valsts īpašuma objektā ietilpstošās būves ir 1964.gadā celtas vienstāva ēkas. Tās ir rekonstruējamas vai nojaucamas, jo tām ir neliela lietderīgā platība un tās ir fiziski nolietojušās;

3.11. inženiertehniskās komunikācijas (kanalizācijas, ūdens apgādes un elektroapgādes sistēma) valsts īpašuma objektam ir kopējas, un tās tiks rekonstruētas.

Katlu māja atrodas blakus ēkā - Jelgavā, Strazdu ielā 1. No tās ir izbūvētas siltumtrases uz Valdekas pili un visām pārē­jām ēkām.

Valdekas pilij un pārējām valsts īpašuma objektā ietilpstošām ēkām, kā arī ēkām Jelgavā, Strazdu ielā 1, paredzēts uzbūvēt jaunu ugunsdrošības ūdens apgādes sistēmu;

3.12. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavā, Rīgas ielā 22" tika nosūtīts privatizācijas ierosinātājam Aleksandram Brandavam. Atbilde netika saņemta.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu Ministru kabinets, lemjot par valsts īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektajā daļā noteikts, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai šī valsts īpašuma privatizācijas ierosinājumu Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkciju veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts nepieciešams.

5. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā minētajiem valsts pārvaldes principiem valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. LLU Satversmes 8.1.apakšpunktā noteikts, ka LLU nošķirti no sava īpašuma pārvalda tai nodoto valsts īpašumu, kura sastāvā ietilpst arī valsts īpašuma objekts.

Saglabājot valsts īpašuma objektu kā vienotu nekustamo īpašumu un izveidojot tajā LLU zinātnes un tehnoloģiju parku "Valdeka", tiks nodrošināta sabiedrības interesēm atbilstošu kvalificētu speciālistu sagatavošana.

6. Ikvienas personas tiesību ierobežojumu pamatā ir apstākļi un argumenti, kādēļ tas vajadzīgs, tātad ierobežojums tiek noteikts svarīgu interešu labā. Tādēļ atteikumam, kas radītu personas tiesību ierobežojumu, ir jāatbilst samērīguma principam, proti, ja publiska vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses, ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības un indivīda interesēm.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 13.pantam un 66.panta pirmās daļas 4.punktam labums, ko sabiedrība iegūst, noraidot privatizācijas ierosinājumu, ir lielāks nekā tiesisko interešu ierobežojums.

7. No minētajiem apsvērumiem secināms, ka valsts īpašuma objekta privatizācija neatbilstu valsts interesēm, jo, privatizējot daļu no valsts īpašuma objekta - administratīvo ēku (Valdekas pils) un zemesgabalu 2,0782 ha platībā, tiktu pārtraukta izvērsta zinātniskā darbība un uz tās bāzēta kvalitatīvas augstākās akadēmiskās un augstākās profesionālās izglītības nodrošināšana.

8. Ievērojot minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo daļu, Ministru kabinets nolemj noraidīt Aleksandra Brandava privatizācijas ierosinājumu un atteikt nodot privatizācijai valsts īpašuma objekta daļu - administratīvo ēku (Valdekas pils) un zemesgabalu 2,0782 ha platībā.

9. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) mēneša laikā no šī rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavā, Rīgas ielā 22 Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 558Pieņemts: 04.09.2007.Zaudē spēku: 01.06.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 144, 06.09.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
162755
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)