Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

izteikt otrās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) uz šīs zemes ir juridiskajām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas (būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas likumiem;

3) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēti attiecīgi neapbūvēti zemes gabali jaunu valsts ēku (būvju) celtniecībai vai valsts funkciju īstenošanai";

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) valstij piederošas ēkas (būves);";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ēkas (būves)" ar vārdiem "valsts kapitālsabiedrību ēkas (būves)";

papildināt trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) valsts kapitālsabiedrībai piederošas ēkas (būves) vai ēkas (būves), kuras, pirms tās kļuva par privātpersonas īpašumu, ir piederējušas valsts kapitālsabiedrībai."

2. 3.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai.";

papildināt otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) zemes starpgabals (zemes gabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemes gabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai), kurš atrodas pilsētas administratīvajā teritorijā un par kuru pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu, ka tas turpmāk nav izmantojams zemes reformas pabeigšanai;

5) šī zeme piešķirta pašvaldībai personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam un saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu to paredzēts izmantot tikai šīm vajadzībām.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja valstij, tikai gadījumos, ja:

1) uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves);

2) uz šīs zemes ir privatizēti pašvaldības īpašuma objekti vai citādi atsavinātas pašvaldības kapitālsabiedrību ēkas (būves);

21) pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošās ēkas (būves) vai ēkas (būves), kuras, pirms tās kļuva par privātpersonas īpašumu, ir piederējušas pašvaldības kapitālsabiedrībai;

3) uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju";

4) šī zeme paredzēta ielu (ceļu) būvniecībai saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, veidojot to kā atsevišķu zemes vienību.";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidu zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskajām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu, un ar bijušajiem šīs zemes pastāvīgajiem lietotājiem noslēdzami zemes nomas līgumi.

(6) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu."

3. Papildināt 4.pantu pēc vārdiem "pašvaldībām piekrīt" ar vārdiem "un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma".

4. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. (1) Zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt valstij un ierakstāma zemesgrāmatās uz valsts vārda, ja:

1) uz šīs zemes ir valstij piederošas ēkas (būves);

2) uz šīs zemes ir privatizēti valsts īpašuma objekti vai citādi atsavinātas valsts vai valsts kapitālsabiedrību ēkas (būves);

3) uz šīs zemes ir valsts kapitālsabiedrībai piederošas ēkas (būves) vai ēkas (būves), kuras, pirms tās kļuva par privātpersonu īpašumu, ir piederējušas valsts kapitālsabiedrībai;

4) uz šīs zemes ir juridiskajām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas (būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas likumiem;

5) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu valsts ēku (būvju) celtniecībai vai valsts funkciju īstenošanai.

(2) Zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja:

1) uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves);

2) uz šīs zemes ir privatizēti pašvaldības īpašuma objekti vai citādi atsavinātas pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrību ēkas (būves);

3) uz šīs zemes ir pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošas ēkas (būves) vai ēkas (būves), kuras, pirms tās kļuva par privātpersonas īpašumu, ir piederējušas pašvaldības kapitālsabiedrībai;

4) uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju";

5) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai.

(3) Zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, izņemot zemi, kas saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai.

(4) Šā panta pirmā, otrā un trešā daļa nav attiecināma uz zemi, kura zemes reformas gaitā piešķirta īpašumā personai vai kuru šai personai ir tiesības iegūt īpašumā saskaņā ar zemes reformas likumiem."

5. Aizstāt 5.panta pirmajā daļā vārdus "zem ēkām (būvēm), ko valsts vai pašvaldības privatizējušas vai citādi atsavinājušas" ar vārdiem "uz kuras atrodas ēkas (būves), ko valsts vai pašvaldība privatizējusi vai citādi atsavinājusi".

6. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. (1) Zeme, kas 1940.gada 21.jūlijā piederēja personām, kuras nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz šo zemi vai pieprasījušas kompensāciju, kā arī zeme, uz kuru likumā nav paredzēta īpašuma tiesību atjaunošana, izņemot zemi, kura zemesgrāmatā ierakstāma uz valsts vai pašvaldības vārda saskaņā ar šā likuma 2.panta otro daļu un 3.panta otro daļu, turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai.

(2) Lauku apvidu zeme, kura zemes reformas laikā piešķirta pastāvīgā lietošanā pašvaldībām, un zeme, kura piekrīt pašvaldībām saskaņā ar šā likuma 3.panta piekto daļu un kura saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu nav izmantojama pašvaldību funkciju īstenošanai, atbilstoši pašvaldības domes (padomes) lēmumam turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai.

(3) Par valstij piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, Ministru kabinets izdod rīkojumu.

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā minētā zeme, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošā un piekrītošā zeme nosakāma Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

(5) Pilsētu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, iekļauj līdzvērtīgo zemju kompensācijas fondā saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(6) Pašvaldības domes (padomes) lēmumu vai Ministru kabineta rīkojumu par lauku apvidu zemes piederību, piekritību vai tās izmantošanu zemes reformas pabeigšanai Valsts zemes dienestam iesniedz līdz 2008.gada 30.septembrim, bet par pilsētu zemi — līdz 2009.gada 30.decembrim."

7. Izslēgt 7.pantu.

8. 8.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "Ķemeru nacionālajā parkā" ar vārdiem "Rāznas nacionālajā parkā";

aizstāt sestajā daļā vārdus "personā, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi" ar vārdiem "vai citas ministrijas personā, ja to noteicis Ministru kabinets";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā zemesgrāmatā tiek ierakstīti privatizācijai nodoti valstij piederoši un piekrītoši neapbūvēti vai apbūvēti zemes gabali."

9. Aizstāt 9.panta ceturtajā daļā vārdus "pilsētas domes (pagasta padomes)" ar vārdiem "pašvaldības domes (padomes)".

10. 10.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā skaitli un vārdus "3.panta otrā un trešā daļa" ar skaitļiem un vārdiem "3.panta otrā, trešā, piektā un sestā daļa, 4.1 panta pirmā un otrā daļa";

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "Valsts zemes dienesta" ar vārdiem "valsts arhīva";

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) pamatojums atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, jaunu valsts vai pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai teritorijas izmantošanai valstij vai pašvaldībai noteikto funkciju īstenošanai.";

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja zemes gabals pašvaldībai piekrīt saskaņā ar šā likuma 3.panta otrās daļas 2.punktu vai 4.1 panta otrās daļas 5.punktu, uzziņai pievieno Valsts zemes dienesta kadastra izziņu. Ja zemes gabals pašvaldībai piekrīt saskaņā ar šā likuma 3.panta piekto vai sesto daļu, tad uzziņai pievieno pašvaldības domes (padomes) lēmumu, kurš pieņemts saskaņā ar likuma "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību" 33.panta trešo daļu.

(22) Ja zemes gabals valstij piekrīt saskaņā ar šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punktu vai 4.1 panta pirmās daļas 5.punktu, uzziņai pievieno Valsts zemes dienesta kadastra izziņu.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Ministru kabineta" ar vārdiem un skaitli "šā likuma 8.pantā".

11. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Zemes reformas laikā strīdus par zemesgrāmatā neierakstītas valsts vai pašvaldības zemes piekritību izšķir Centrālā zemes komisija vai tiesa. Centrālās zemes komisijas lēmumu viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas var pārsūdzēt tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Strīdu par zemesgrāmatā neierakstītas valsts vai pašvaldības zemes piederību vai piekritību Centrālajai zemes komisijai var pieteikt izskatīšanai līdz 2009.gada 30.decembrim."

12. Aizstāt 12.panta otrajā daļā vārdus "rajona vai pagasta padome vai pilsētas dome" ar vārdiem "pašvaldības dome (padome)".

13. Papildināt likumu ar 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. (1) Zemi, kura zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda ierakstīta saskaņā ar šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punktu, 3.panta otrās daļas 2.punktu, 4.1 panta pirmās daļas 5.punktu un otrās daļas 5.punktu, piecus gadus nedrīkst atsavināt, ieķīlāt, nodibināt uz to personālservitūtu vai iznomāt to ar tiesībām būvēt ēku (būvi) kā patstāvīgu īpašuma objektu, ja citos likumos nav noteikts citādi.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktos īpašuma tiesību aprobežojumus ieraksta zemesgrāmatā vienlaicīgi ar īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts vai pašvaldības vārda.

(3) Šā panta pirmajā daļā noteiktais atsavināšanas aprobežojums neattiecas uz gadījumu, kad saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu:

1) valsts nodod zemes gabalu bez atlīdzības pašvaldībai vai iegulda kapitālsabiedrībā;

2) pašvaldība nodod zemes gabalu bez atlīdzības valstij vai iegulda kapitālsabiedrībā."

14. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2., 3., 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"2. Zemi, kura piekrīt valstij vai pašvaldībai saskaņā ar šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punktu, 3.panta otrās daļas 2.punktu, 4.1 panta pirmās daļas 5.punktu un otrās daļas 5.punktu, ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, ja saskaņā ar šā likuma 6.panta ceturto un piekto daļu pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu vai Ministru kabinets izdevis rīkojumu par šīs zemes piekritību un, pamatojoties uz šo pašvaldības domes (padomes) lēmumu vai Ministru kabineta rīkojumu, valstij un pašvaldībai piekrītošā zeme ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

3. Ja saskaņā ar šā likuma 6.panta ceturto un piekto daļu pašvaldības dome (padome) nav pieņēmusi lēmumu par pašvaldības zemes piekritību, tad zemi, kura pašvaldībai piekrīt saskaņā ar šā likuma 3.panta otrās daļas 2.punktu vai 4.1 panta otrās daļas 5.punktu, var ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja zemes gabalu nepieciešamības pamatojums un to platības ir saskaņotas ar Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.

4. Ja saskaņā ar šā likuma 6.panta ceturto un piekto daļu Ministru kabinets nav izdevis rīkojumu par valsts zemes piekritību, tad zemi, kura valstij piekrīt saskaņā ar šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punktu un 4.1 panta pirmās daļas 5.punktu, var ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja attiecīgās vietējās pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka zemes gabals piekrīt valstij.

5. Ja zemes gabalu ieraksta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pārejas noteikumu 3.punktu, uzziņai pievieno Finanšu ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas saskaņojumus. Ja zemes gabalu ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda saskaņā ar pārejas noteikumu 4.punktu, uzziņai pievieno attiecīgo pašvaldības domes (padomes) lēmumu.

6. Zeme, kura piekrīt pašvaldībai saskaņā ar šā likuma 3.panta otrās daļas 4.punktu, ir ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja līdz 2007.gada 1.augustam pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tai zemes gabals nav nepieciešams zemes reformas pabeigšanai, un ir piekritusi tā ierakstīšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.25 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 3.nr.).

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 21.jūnijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 5.jūlijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.06.2007.Stājas spēkā: 01.08.2007.Tēma: Pašvaldības; Nekustamais īpašums, būvniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 05.07.2007.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 09.08.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
159972
01.08.2007
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"