Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.396

Rīgā 2007.gada 19.jūnijā (prot. Nr.36 17.§)
Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk - finanšu instrumenti) finansēto projektu īstenošanai vai faktiski veikto izdevumu atmaksai, kā arī kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk - centrālā valsts iestāde) sagatavo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu kārtējā gada valsts budžetam un valsts budžeta ilgtermiņa saistībām finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas kārtību.

2. Valsts budžetā līdzekļus finanšu instrumentu finansētajiem projektiem plāno finanšu instrumentu līdzfinansējumam un valsts budžeta finansējumam.

3. Valsts budžeta finansējums ir valsts budžeta līdzekļi, kurus saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu novirza:

3.1. individuālā projekta, komponentprojekta vai apakšprojekta īstenošanai saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde;

3.2. apsaimniekotājam vai īpašo atbalsta formu ieviešanas atbildīgajai iestādei administratīvo izdevumu segšanai;

3.3. apsaimniekotājam vai īpašo atbalsta formu ieviešanas atbildīgajai iestādei valsts budžeta finansējuma proporcijas apmērā par programmas vai grantu shēmas finansējuma saņēmējiem, kas īsteno komponentprojektu vai apakšprojektu un nav valsts budžeta iestādes. Finansējumu izmaksā atbilstoši granta līgumam avansa maksājuma veidā vai faktiski veikto izdevumu atmaksai starpposma maksājuma vai noslēguma maksājuma veidā.

4. Finanšu instrumentu līdzfinansējums ir valsts budžeta līdzekļi, ko atbilstoši Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstu nodibinātā Finanšu instrumentu biroja (turpmāk - birojs) izstrādātajām un Eiropas Ekonomikas zonas Finanšu instrumenta komitejas vai Norvēģijas Ārlietu ministrijas noteiktajām prasībām novirza:

4.1. atmaksai (tai skaitā avansa maksājumam) valsts budžetā, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde;

4.2. finansējuma saņēmējam, kas nav valsts iestāde, vai apsaimniekotājam, vai īpašo atbalsta formu ieviešanas atbildīgajai iestādei (turpmāk - apsaimniekotājs) avansa maksājuma veidā vai faktiski veikto izdevumu atmaksai starpposma maksājuma vai noslēguma maksājuma veidā.

5. Finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījums ir faktiski veikto izdevumu atmaksas pieprasījums par individuālā projekta, grantu shēmas vai programmas īstenošanai apstiprinātā finanšu instrumentu līdzfinansējuma daļu.

6. Grantu shēmas vai programmas līdzekļu pieprasījums ir faktiski veikto izdevumu atmaksas pieprasījums par komponentprojekta vai apakšprojekta īstenošanai apstiprinātā finanšu instrumentu līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma daļu.

II. Valsts budžeta līdzekļu plānošana

7. Valsts budžeta finansējumu individuālā projekta, komponentprojekta vai apakšprojekta īstenošanai saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, plāno atsevišķā programmā vai apakš­programmā (turpmāk - programma) kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem centrālās valsts iestādes budžetā, kuras padotībā ir finansējuma saņēmējs.

8. Finanšu ministrijas kā nacionālās vadošās iestādes budžetā atsevišķā programmā plāno finanšu instrumentu līdzfinansējumu kā ārvalstu finanšu palīdzību:

8.1. finanšu instrumentu līdzfinansējuma atmaksai (tai skaitā avansa maksājumam) valsts budžetā par centrālās valsts iestādes un tās padotības iestādes īstenotajiem individuālajiem projektiem, komponentprojektiem, apakšprojektiem un apsaimniekotāju administratīvajiem izdevumiem;

8.2. finanšu instrumentu līdzfinansējumam (avansa maksājumiem un faktiski veikto izdevumu atmaksai), kas paredzēts citiem finansējuma saņēmējiem, ja tie īsteno individuālo projektu;

8.3. finanšu instrumentu līdzfinansējumam (avansa maksājumiem un faktiski veikto izdevumu atmaksai), kas paredzēts apsaimniekotājam par finansējuma saņēmējiem, kas īsteno komponentprojektu vai apakšprojektu un nav valsts budžeta iestādes, paredzot izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

9. Tās centrālās valsts iestādes budžetā, kura pilda apsaimniekotāja funkcijas vai kuras padotībā ir apsaimniekotājs, atsevišķā programmā plāno:

9.1. finanšu instrumentu līdzfinansējumu ārvalstu finanšu palīdzības veidā kā saņemto transferta pārskaitījumu no centrālās iestādes valsts pamatbudžetā par finansējuma saņēmējiem, kas īsteno komponentprojektu vai apakšprojektu un nav valsts budžeta iestādes;

9.2. dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem administratīvo izdevumu segšanai saskaņā ar noslēgto granta līgumu;

9.3. dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem apakšprojektu vai komponent­projektu finansējuma saņēmējiem valsts budžeta finansējuma proporcijas apmērā, ja finansējuma saņēmējs nav valsts budžeta iestāde.

10. Ja centrālajai valsts iestādei pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams plānot valsts budžeta finansējumu atsevišķā valsts budžeta programmā, attiecīgā iestāde par to rakstiski informē Finanšu ministriju. Finanšu ministrija par pieņemto lēmumu rakstiski informē attiecīgo iestādi.

11. Likumprojektā par valsts budžetu kārtējam gadam Finanšu ministrijas budžetā tiek plānoti līdzekļi projektiem, attiecībā uz kuriem vēl nav pieņemts lēmums par to apstiprināšanu un kuriem nav paredzētas apropriācijas centrālo valsts iestāžu budžetos, bet kuru īstenošanu paredzēts uzsākt attiecīgajā budžeta gadā.

12. Ja tiek pieņemts lēmums par projekta apstiprināšanu, bet centrālās valsts iestādes budžetā, kuras padotībā ir attiecīgais finansējuma saņēmējs vai apsaimniekotājs, nav paredzēts finansējums projekta īstenošanai, tā iesniedz Finanšu ministrijā priekšlikumu par līdzekļu pārdali no budžeta apakšprogrammas, kurai paredzēts finansējums Eiropas Savienības politikas instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, attiecīgās centrālās valsts iestādes budžetā budžeta un finanšu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

III. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošana

13. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus sagatavo un valsts budžeta ilgtermiņa saistības plāno atbilstoši likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam izstrādes grafikam un valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādes pamatprincipiem.

14. Centrālā valsts iestāde ir atbildīga par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu (valsts budžeta finansējumam un finanšu instrumentu līdzfinansējumam) iesniegšanu Finanšu ministrijā par iestādes padotībā esošajiem finansējuma saņēmējiem un apsaimniekotājiem. Centrālā valsts iestāde valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai var pieprasīt informāciju no finansējuma saņēmēja un apsaimniekotāja.

15. Centrālā valsts iestāde valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādā atbilstoši Saprašanās memorandā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2004.-2009.gadā starp Īslandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku un Saprašanās memorandā par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanu 2004.-2009.gadā starp Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku noteiktajām prioritātēm, kā arī uzraudzības komitejā apstiprinātajam finanšu instrumentu finansējuma sadalījumam starp prioritātēm.

16. Centrālā valsts iestāde valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā papildus iekļauj šādu informāciju par tās padotībā esošajiem finansējuma saņēmējiem:

16.1. katram finanšu instrumentam nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmērs (valsts budžeta finansējums un finanšu instrumentu līdzfinansējums) attiecīgajā gadā (norāda prioritāti, starpniekinstitūciju, apsaimniekotāju, attiecīgos projektus sadalījumā pa to veidiem);

16.2. individuālā projekta, grantu shēmas, programmas, apakšprojekta un komponentprojekta naudas plūsmas prognozes sadalījumā pa gadiem;

16.3. apmērs, kādā projektu finansē esošo budžeta līdzekļu ietvaros, kā arī papildus nepieciešamais finansējums;

16.4. informācija par visiem projekta finansēšanas avotiem - finanšu instrumentu līdzfinansējums, valsts budžeta finansējums, pašvaldību finansējums un privātais finansējums.

17. Finanšu ministrija kā nacionālā vadošā iestāde, sagatavojot valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu ārvalstu finanšu palīdzībai individuālajiem projektiem, grantu shēmām un programmām, kā arī iekļaujot tajā valsts budžeta ieņēmumu prognozi finanšu instrumentu līdzfinansējuma atmaksai valsts budžetā par centrālo valsts iestāžu un to padotībā esošo iestāžu īstenotajiem individuālajiem projektiem, apakšprojektiem, komponentprojektiem un apsaimniekotāju administratīvajiem izdevumiem, var pieprasīt informāciju starpniekinstitūcijai, apsaimniekotājam vai finansējuma saņēmējam.

18. Centrālā valsts iestāde ir atbildīga par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu valsts budžeta finansējumam un finanšu instrumentu līdzfinan­sējumam komponentprojektiem un apakšprojektiem, ja tā pati veic apsaimniekotāja funkcijas vai tās padotībā ir apsaimniekotājs.

19. Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei izvērtē centrālās valsts iestādes iesniegto informāciju, ņemot vērā uzraudzības komitejas un vadības komitejas sniegto informāciju. Pieprasījumus par papildu finansējumu projektu īstenošanai izskata Ministru kabinets vienlaikus ar likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam vai grozījumiem likumā par valsts budžetu.

20. Finanšu ministrija Ministru kabineta apstiprināto finansējumu projektu īstenošanai iekļauj kopējā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā kārtējam gadam atbilstoši valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem.

IV. Maksājumu veikšanas kārtība

21. Pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam vai tā grozījumu pieņemšanas:

21.1. centrālā valsts iestāde, kuras padotībā ir finansējuma saņēmējs, sagatavo finansēšanas plānu katram individuālajam projektam, programmai vai grantu shēmai, apakšprojektam vai komponentprojektam;

21.2. Finanšu ministrija kā nacionālā vadošā iestāde sagatavo finansēšanas plānu katram finanšu instrumentam atsevišķi pa šo noteikumu 8.punktā minēto finanšu instrumentu līdzfinansējuma pozīcijām;

21.3. Finanšu ministrija kā nacionālā vadošā iestāde un centrālā valsts iestāde, kura pilda apsaimniekotāja funkcijas vai kuras padotībā ir apsaimniekotājs, nodrošina, ka minēto institūciju finansēšanas plānos šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētie transferta izdevumi un šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētie transferta ieņēmumu pārskaitījumi savstarpēji atbilst plānotajam.

22. Saskaņā ar sadarbības līgumu un granta līgumu līdzfinansējumu izmaksā šādos veidos:

22.1. avansa maksājums pēc granta līguma un sadarbības līguma parakstīšanas, ko var izmaksāt pa daļām, ja tā paredzēts attiecīgajā līgumā;

22.2. vairāki starpposma maksājumi projekta ietvaros, ko veic, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja vai apsaimniekotāja iesniegto finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu, progresa pārskatu un kopā ar to iesniegtajiem pamatojošiem dokumentiem;

22.3. viens noslēguma maksājums pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, pamatojoties uz finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu, progresa pārskatu un kopā ar to iesniegtajiem pamatojošiem dokumentiem.

23. Ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde:

23.1. īstenojot individuālo projektu:

23.1.1. valsts budžeta iestāde veic maksājumus no līdzekļiem, kas projekta īstenošanai paredzēti tās centrālās valsts iestādes budžetā, kuras padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde. Valsts budžeta iestāde sagatavo maksājuma uzdevumu (norāda budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši budžeta un finanšu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem) un iesniedz to Valsts kasē;

23.1.2. valsts budžeta iestāde granta līgumā un sadarbības līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz valsts aģentūrā "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" (turpmāk - aģentūra) finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu un progresa pārskatu kopā ar pamatojošiem dokumentiem;

23.1.3. aģentūra izskata finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu, progresa pārskatu un pamatojošos dokumentus, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu valsts budžetā (norāda budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši budžeta un finanšu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem) un iesniedz maksājuma uzdevumu, finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu un progresa pārskatu Valsts kasē;

23.2. īstenojot komponentprojektu vai apakšprojektu:

23.2.1. valsts budžeta iestāde veic maksājumus no līdzekļiem, kas projekta īstenošanai paredzēti tās centrālās valsts iestādes budžetā, kuras padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde;

23.2.2. valsts budžeta iestāde saskaņā ar finansējuma saņēmēja un apsaimniekotāja noslēgto līgumu iesniedz apsaimniekotājam grantu shēmas vai programmas līdzekļu pieprasījumu un progresa pārskatu kopā ar pamatojošiem dokumentiem. Apsaimniekotājs pārbauda tam iesniegto dokumentāciju un saskaņā ar sadarbības līgumu iesniedz finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu un progresa pārskatu kopā ar to pamatojošiem dokumentiem aģentūrā;

23.2.3. aģentūra izskata apsaimniekotāja iesniegto finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu, progresa pārskatu un pamatojošos dokumentus, sagatavo maksājuma uzdevumu par finanšu instrumentu līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos un iesniedz maksājuma uzdevumu, finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu un progresa pārskatu Valsts kasē.

24. Ja ir cits finansējuma saņēmējs, kas nav minēts šo noteikumu 23.punktā:

24.1. īstenojot individuālo projektu:

24.1.1. finansējuma saņēmējs veic maksājumus no finansējuma saņēmēja līdzekļiem un finanšu instrumentu līdzfinansējuma, ja granta līgumā paredzēts avansa maksājums;

24.1.2. aģentūra sagatavo maksājuma uzdevumu par avansa maksājumu finansējuma saņēmējam granta līgumā un sadarbības līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā;

24.1.3. finansējuma saņēmējs granta līgumā un sadarbības līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz aģentūrā finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu un progresa pārskatu kopā ar pamatojošiem dokumentiem;

24.1.4. aģentūra izskata iesniegto finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu, progresa pārskatu un pamatojošos dokumentus, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu finansējuma saņēmējam saskaņā ar projektā apstiprināto finanšu instrumentu līdzfinansējuma proporciju un iesniedz maksājuma uzdevumu, finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu un progresa pārskatu Valsts kasē;

24.2. īstenojot komponentprojektu vai apakšprojektu:

24.2.1. finansējuma saņēmējs veic maksājumus no finansējuma saņēmēja līdzekļiem, finanšu instrumentu līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma, ja granta līgumā un līgumā starp finansējuma saņēmēju un apsaimniekotāju paredzēts avansa maksājums;

24.2.2. apsaimniekotājs pēc finanšu instrumentu avansa līdzekļu saņemšanas sagatavo maksājuma uzdevumu par avansa maksājumu finansējuma saņēmējam līgumā starp apsaimniekotāju un finansējuma saņēmēju noteiktajā kārtībā;

24.2.3. finansējuma saņēmējs iesniedz apsaimniekotājam grantu shēmas vai programmas līdzekļu pieprasījumu un progresa pārskatu kopā ar pamatojošiem dokumentiem līgumā starp finansējuma saņēmēju un apsaimniekotāju noteiktajos termiņos un kārtībā;

24.2.4. apsaimniekotājs izskata iesniegto grantu shēmas vai programmas līdzekļu pieprasījumu, progresa pārskatu un pamatojošos dokumentus un saskaņā ar sadarbības līgumu iesniedz minēto dokumentāciju un finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu aģentūrā;

24.2.5. aģentūra izskata finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu, progresa pārskatu un pamatojošos dokumentus, sagatavo maksājuma uzdevumu par finanšu instrumentu līdzfinansējuma pārskaitīšanu apsaimniekotājam un iesniedz maksājuma uzdevumu, finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu un progresa pārskatu Valsts kasē;

24.2.6. pēc finanšu instrumentu līdzekļu saņemšanas apsaimniekotājs sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu finansējuma saņēmējam.

25. Valsts kase piecu darbdienu laikā pēc to finanšu instrumentu līdzekļu saņemšanas no biroja, kuri paredzēti kā avansa maksājums, saskaņā ar granta līgumu veic maksājumu individuālā projekta saņēmējam vai apsaimniekotājam, pamatojoties uz aģentūras iesniegto maksājuma uzdevumu. Apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā pēc finanšu instrumentu avansa līdzekļu saņemšanas un atbilstoši līgumam starp apsaimniekotāju un finansējuma saņēmēju veic avansa maksājumu komponentprojekta vai apakšprojekta finansējuma saņēmējam.

26. Apsaimniekotājs 20 darbdienu laikā pēc komponentprojektu vai apakšprojektu finansējuma saņēmēju grantu shēmas vai programmas līdzekļu pieprasījuma, kā arī progresa pārskata un pamatojošo dokumentu saņemšanas (ja netiek veikti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija) tos apkopo un izskata. Atbilstības gadījumā tos apstiprina un ne biežāk kā reizi ceturksnī minētos dokumentus un finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu iesniedz aģentūrā.

27. Aģentūra 30 darbdienu laikā pēc apsaimniekotāju un individuālo projektu finansējuma saņēmēju finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījuma, progresa pārskata un pamatojošo dokumentu saņemšanas (ja netiek veikti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija) sagatavo maksājuma uzdevumus un reizi ceturksnī iesniedz maksājuma uzdevumu, finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu un progresa pārskatu Valsts kasē.

28. Valsts kase 20 darbdienu laikā pēc finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu un progresa pārskatu saņemšanas (ja netiek veikti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija) pārbauda un sertificē saņemtos finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumus un reizi ceturksnī pieprasa birojam finanšu instrumentu līdzfinansējumu.

29. Valsts kase 15 darbdienu laikā pēc līdzekļu saņemšanas no biroja veic maksājumu individuālā projekta finansējuma saņēmējam un piecu darbdienu laikā - apsaim­niekotājam, pamatojoties uz aģentūras iesniegtajiem maksājuma uzdevumiem.

30. Apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā pēc finanšu instrumentu līdzfinansējuma saņemšanas, pamatojoties uz apakšprojekta vai komponent­projekta finansējuma saņēmēja iesniegto grantu shēmas vai programmas līdzekļu pieprasījumu, veic maksājumus komponentprojekta vai apakšprojekta finansējuma saņēmējam.

V. Noslēguma jautājums

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumus Nr.238 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 53.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 396Pieņemts: 19.06.2007.Stājas spēkā: 22.06.2007.Zaudē spēku: 01.03.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 21.06.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
159175
22.06.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)