Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4.nr.; 2003, 10.nr.; 2004, 8.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pikets ir pasākums, kura laikā viens vai vairāki cilvēki publiskā vietā ar plakātiem, lozungiem, transparentiem vai citiem atribūtiem pauž kādas idejas un viedokļus, bet kura gaitā netiek teiktas runas vai uzrunas."

2. 6.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pasākuma organizatoram ir pienākums būt sasniedzamam, sazinoties ar viņu pa pieteikumā norādīto tālruni, kā arī sniegt ar pasākuma norisi saistīto informāciju pašvaldībai un kompetentām valsts institūcijām pēc to pieprasījuma.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

3. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. (1) Sapulču, gājienu un piketu laikā nodrošināma brīva pieeja un piebraukšana valsts un pašvaldību iestādēm, kuru tuvumā notiek attiecīgie pasākumi, kā arī šo iestāžu drošība un netraucēta darbība.

(2) Sapulču, gājienu un piketu laikā nodrošināms, lai attiecīgais pasākums netraucētu publiska pasākuma, valsts vai pašvaldības rīkota pasākuma, iepriekš pieteiktas sapulces, gājiena vai piketa norisi.

(3) Sapulces, gājienus un piketus nedrīkst rīkot privātā īpašumā esošās ēkās vai uz privātā īpašumā vai privātā lietošanā esošiem zemes gabaliem bez to īpašnieku vai pārvaldnieku rakstveida piekrišanas.

(4) Pašvaldība var izdot saistošus noteikumus par sapulču, gājienu un piketu rīkošanas kārtību un norisi atsevišķās vietās."

4. Papildināt 11.panta pirmās daļas 7.punktu ar vārdiem "kā arī ietekmēt tās fiziski".

5. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Pieteikuma iesniegšana un izskatīšana".

6. Izteikt 12. un 13.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. (1) Organizators iesniedz pieteikumu par sapulces un gājiena rīkošanu, izņemot par:

1) slēgtām sapulcēm;

2) sapulcēm, kuras netiek publiski izziņotas;

3) sapulcēm un gājieniem, kurus rīko valsts iestādes vai pašvaldības;

4) sapulcēm, kuras rīko arodbiedrības darbavietu telpās vai teritorijā, kā arī īrētās telpās;

5) atklātām sapulcēm, kuras tiek rīkotas telpās.

(2) Organizators iesniedz pieteikumu par piketa rīkošanu, ja pikets tiek publiski izsludināts.

(3) Jebkurā gadījumā pieteikums iesniedzams, ja sapulce, gājiens vai pikets traucē transporta un gājēju kustību.

13.pants. (1) Pieteikums iesniedzams pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā ir paredzēts attiecīgais pasākums. Ja pasākums notiek vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, pieteikums iesniedzams visām attiecīgajām pašvaldībām. Pieteikuma norakstu pašvaldība nosūta attiecīgajai teritoriālajai Valsts policijas struktūrvienībai.

(2) Pieteikumu iesniedz ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgā pasākuma norises. Ja pieteikumu nav iespējams iesniegt šajā termiņā, jo par notikumu, saistībā ar kuru attiecīgais pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgā notikuma, tad pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises.

(3) Par pieteikuma iesniegšanas laiku pašvaldības darbinieki izdara atzīmi uz pieteikuma eksemplāra, kas paliek pie iesniedzēja."

7. 14.pantā:

papildināt pirmās daļas 7.punktu ar vārdiem "un tālruņa numurs, pa kuru var sazināties ar viņu";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pieteikumam pievieno:

1) līguma kopiju, ja pasākuma organizators noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākuma laikā ar apsardzes komersantu;

2) pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja plānotais pasākuma dalībnieku skaits pārsniedz simtu, uz katriem simt dalībniekiem norīko ne mazāk par diviem kārtības uzturētājiem.";

aizstāt septītajā daļā vārdus "licencētu apsardzes firmu" ar vārdiem "apsardzes komersantu".

8. Izteikt 15., 16., 17. un 18.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. (1) Pēc pieteikuma saņemšanas pašvaldība pārliecinās, vai ir ievērotas visas šā likuma prasības.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā norādītajam pašvaldība pārliecinās, vai:

1) pasākums netraucēs citus publiskus pasākumus, valsts vai pašvaldības rīkotus pasākumus vai iepriekš pieteiktas sapulces, gājienus vai piketus;

2) pasākuma rīkošana paredzētajā laikā un vietā neradīs būtiskus transporta vai gājēju kustības traucējumus;

3) pasākuma rīkošana paredzētajā laikā, vietā un veidā neapdraudēs citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību.

(3) Lai novērstu šā panta otrajā daļā minētos apdraudējumus, pašvaldība kopīgi ar organizatoru izskata, kādas izmaiņas nepieciešamas pasākuma norises vietā, laikā vai veidā. Izskatīšanā pieaicina policijas un, ja nepieciešams, citu ieinteresēto institūciju pārstāvjus.

(4) Izskatot pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, pašvaldība ņem vērā policijas un citu kompetentu valsts institūciju atzinumu par šā panta otrajā daļā minētajiem apdraudējumiem.

(5) Pašvaldība ir tiesīga noteikt pasākuma norisei tādus ierobežojumus, lai netiktu apdraudēti attiecīgā pasākuma dalībnieki un tiktu novērsti šā panta otrajā daļā minētie apdraudējumi.

16.pants. (1) Pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt pasākuma norisi, ja ir konstatēts, ka tā rīkošana apdraudēs citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu pašvaldība ir tiesīga pieņemt ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms pieteiktā pasākuma norises dienas. Ja pasākums pieteikts, ievērojot šā likuma 13.panta otrās daļas otrajā teikumā noteikto kārtību un termiņu, šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu pašvaldība ir tiesīga pieņemt ne vēlāk kā sešas stundas pirms pieteiktā pasākuma norises.

(3) Ja apstākļi, kas norāda uz to, ka pasākuma rīkošana apdraudēs citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību, ir noskaidroti pēc šā panta otrajā daļā noteiktā termiņa, pašvaldība minēto lēmumu ir tiesīga pieņemt pēc attiecīgo apstākļu noskaidrošanas.

17.pants. (1) Pašvaldības noteiktos ierobežojumus un aizliegumu rīkot pasākumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur administratīvā akta darbību.

(2) Tiesa šā panta pirmajā daļā minētās lietas izskata triju dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Atbildētājs paskaidrojumus un pierādījumus sniedz tiesas sēdē, ievērojot Administratīvā procesa likumā atbildētājam noteikto pierādīšanas apjomu.

(4) Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas pieņemts par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem, izpildāms nekavējoties.

18.pants. (1) Sapulci, gājienu un piketu nedrīkst uzsākt pirms pieteiktā laika.

(2) Sapulces laikā drīkst izmantot megafonu, mikrofonu un citas skaņu pastiprinošas iekārtas, ja par to ir paziņots pašvaldībai un šajā likumā noteiktajā kārtībā minēto iekārtu lietošana nav ierobežota vai aizliegta.

(3) Pasākumu nedrīkst sākt, ja nav ieradušies pieteikumā norādītais organizators, pasākuma vadītājs, viņa palīgi un kārtības uzturētāji pietiekamā skaitā.

(4) Pasākuma organizatoram, vadītājam, viņa palīgiem un kārtības uzturētājiem ir pienākums atrasties pasākuma norises vietā visu pasākuma norises laiku.

(5) Kārtības uzturētājiem ir pasākuma organizētāja izrakstīta apliecība, un pēc pašvaldības pārstāvja vai policijas darbinieka pieprasījuma viņi to uzrāda. Pasākuma laikā kārtības uzturētāji nēsā roku apsēju vai citas labi saskatāmas pazīšanas zīmes."

9. 21.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Policijas darbinieks ir tiesīgs dot saistošus norādījumus pasākuma organizatoram, vadītājam, dalībniekiem un kārtības uzturētājiem, lai nodrošinātu šajā likumā noteikto prasību ievērošanu atbilstoši pasākuma norises vietas konkrētajiem apstākļiem.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 26.aprīlī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 11.maijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 26.04.2007.Stājas spēkā: 25.05.2007.Tēma: Valsts drošība un aizsardzība; Cilvēktiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 11.05.2007.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 11, 14.06.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
157003
25.05.2007
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)