Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1 

Ventspilī 2007.gada 19.februārī (prot. Nr.2, 9.§)

Ventspils pilsētas Vides aizsardzības licencēšanas noteikumi

Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 19.02.2007. lēmumu Nr.22 (protokols Nr.2, 9.§)

 

1. Terminu skaidrojums

Licence (vides aizsardzības licence) - vides pārvaldības līdzeklis, ko pašvaldība izdod licences saņēmējam, slēdzot savstarpējo vienošanos ar operatoru, nolūkā veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu un samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju.

Operators - licences pieteicējs, saņēmējs vai turētājs, kas ir juridiska vai fiziska persona, kura Ventspils administratīvajā teritorijā veic saimniecisko darbību, neatkarīgi no tā, vai darbība dod vai nedod peļņu, ietekmē vidi vai rada paaugstinātu bīstamību ārpus uzņēmuma teritorijas un kura piekrīt sadarboties ar pašvaldību vides informācijas sniegšanā.

Vide - dabas, antropogēno un sociālo faktoru kopums.

Vides aizsardzība - pasākumu kopums vides saglabāšanai un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai.

Ietekme uz vidi - tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu un visu minēto jomu mijiedarbību.

Sabiedriskā apspriešana - sabiedrības viedokļa uzklausīšana, nodrošinot iedzīvotājus ar informāciju par vides aizsardzības licences pieteikumu, organizējot tikšanos ar piesārņojošās darbības operatoru un apkopojot viedokļus par operatora pašreizējo vai plānoto piesārņojošo darbību.

2. Vispārīgā daļa

2.1. Licencēšanas sistēmas mērķis ir vides kvalitātes uzlabošana un paaugstināšana Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, iesaistot Ventspils pilsētas iedzīvotājus un nodrošinot viņiem iespēju iepazīties un izteikt viedokli, iebildumus un priekšlikumus par operatoru piesārņojošo darbību Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

2.2. Noteikumi nosaka licencēšanas organizatoriskos un tiesiskos pamatus Ventspils pilsētā, pašvaldības, komercsabiedrību un fizisko personu pienākumus un kompetenci vides aizsardzības nodrošināšanā.

2.3. Noteikumu uzdevums ir vides aizsardzības un dabas resursu racionālas izmantošanas pārvaldība Ventspils pilsētā, kā arī Ventspils pašvaldības un sabiedrības nodrošināšana ar pilnīgu informāciju par saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi.

2.4. Noteikumi attiecas uz operatoriem, kuru ražošanas vai saimnieciskā darbība ietekmē vai var ietekmēt apkārtējo vidi vai rada paaugstinātu bīstamību ārpus savas darbības teritorijas.

2.5. Ventspils pilsētas dome apstiprina licenci, izvērtējot Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja ( turpmāk tekstā - VPVB) atzinumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi noslēguma ziņojumu, ja šāds atzinums nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu normām, kā arī ņemot vērā valsts pārvaldes iestāžu, tajā skaitā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ventspils brigādes, Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" Ventspils filiāles un Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas Ventspils sektora ieteikumus.

3. Licences pieteikums

3.1. Licences saņemšanai licences operators iesniedz Ventspils pilsētas domē noteiktas formas pieteikumu (Pielikums Nr.l). Vienlaikus ar licences pieteikuma iesniegšanu operators jaunu paredzēto darbību piesaka Vides pārraudzības valsts birojā vai Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" punktu prasībām.

3.2. Licences pieteikuma iesniegšanas termiņu nosaka Ventspils pilsētas dome saskaņā ar ikgadējo grafiku.

3.3. Licences pieteikums iesniedzējam jāsagatavo atbilstoši šo noteikumu Pielikuma Nr.1 prasībām.

3.4. Ja iesniegts nepilnīgs licences pieteikums, kas nepietiekami atspoguļo operatora piesārņojošo darbību, tad viena mēneša laikā pēc pieteikuma izskatīšanas Vides aizsardzības komisijā licences pieteicējam jāiesniedz nepieciešamā papildu informācija, ievērojot Vides aizsardzības komisijas ieteikumus.

3.5. Ventspils pilsētas domes Vides aizsardzības komisija 15 kalendāra dienu laikā no licences pieteikuma iesniegšanas dienas pieņem lēmumu par licences pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu vai nosūtīšanu atpakaļ iesniedzējam papildu informācijas saņemšanai. Lēmums tiek nosūtīts iesniedzējam ierakstītā vēstulē.

3.6. Pēc licences pieteikuma pieņemšanas Ventspils pilsētas domes Vides aizsardzības komisijā licences pieteicējs var iesniegt attiecīgu būvniecības iesniegumu - uzskaites karti plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.7. Ne vēlāk kā mēneša laikā no licences pieteikuma pieņemšanas Ventspils pilsētas domes Vides aizsardzības komisijā Ventspils pilsētas dome publicē vietējos plašsaziņas līdzekļos informāciju par licences pieteikumu un tā sabiedrisko apspriešanu, norādot:

3.7.1. laiku un vietu, kur sabiedrība var iepazīties ar pieteikumu;

3.7.2. iebildumu un priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

3.8. Ja no Vides pārvaldības valsts biroja saņemts slēdziens par paredzētas darbības ietekmes uz vidi novērtēšanas veikšanas nepieciešamību, sākotnējā sabiedriskā apspriešana, kā to paredz likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 15.panta otrā daļa, tiek organizēta vienlaikus ar licences pieteikuma sabiedrisko apspriešanu.

3.9. Ja no Vides pārvaldības valsts biroja saņemts slēdziens, kurā norādīts, ka paredzētai darbībai nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, lēmums par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu tiek pieņemts tikai pēc būvniecības publiskās apspriešanas, kura tiek organizēta vienlaikus ar licences pieteikuma sabiedrisko apspriešanu.

3.10. Jebkura persona noteiktajā termiņā var iepazīties ar licences pieteikumu un rakstiski iesniegt pašvaldībā iebildumus par piesārņojošo un/vai paredzēto darbību.

4. Licences sagatavošana un apstiprināšana

4.1. Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no licences pieteikuma pieņemšanas dienas Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļa sastāda licences projektu un nodod to operatoram, kā arī attiecīgām valsts pārvaldes iestādēm, tajā skaitā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajai vides pārvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ventspils brigādei, Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" Ventspils filiālei, Kurzemes reģionālās valsts darba inspekcijas Ventspils sektoram.

4.2. Sagatavojot licences projektu, Vides uzraudzības nodaļa izvērtē:

4.2.1. esošo vides stāvokli;

4.2.2. licences pieteicēja darbības ietekmi uz apkārtējo vidi;

4.2.3. licences pieteicēja radītā rūpniecisko avāriju riska līmeni, ja tā darbība sais­tīta ar bīstamu ķīmisku vielu un bīstamo ķīmisko produktu apstrādi, izmantošanu ražošanas procesā, uzglabāšanu un trans­portēšanu;

4.2.4. sabiedriskajā apspriešanā izteiktos priekšlikumus un iebildes;

4.2.5. 4.1.punktā minēto valsts pārvaldes iestāžu ieteikumus;

4.2.6. noslēguma ziņojumu par paredzētas darbības ietekmes uz vidi novērtējumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par to, ja saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" paredzētai darbībai bija nepieciešama ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana.

4.3. Lēmumu par licences apstiprināšanu vai atteikumu apstiprināt licenci Ventspils pilsētas dome pieņem ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc licences pieteikuma pieņemšanas dienas.

4.4. Ja paredzētai darbībai ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, licences apstiprināšanas termiņš var tikt pagarināts, par to rakstiski informējot operatoru.

4.5. Pēc licences apstiprināšanas pašvaldība ar vietējo plašsaziņas līdzekļu starpniecību informē sabiedrību par savu lēmumu apstiprināt licenci.

4.6. Pēc licences saņemšanas licences pieteicējs var saņemt būvatļauju būvdarbu veikšanai likumdošanā un Ventspils pilsētas saistošajos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos paredzētajā kārtībā.

4.7. Interesentiem ir tiesības saņemt licences kopiju Ventspils pilsētas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.

5. Licencē ietvertie noteikumi un prasības

5.1. Licence ietver noteikumus un prasības vides, darba drošības un ugunsdrošības jautājumos.

5.2. Licence var ietvert prasību veikt mērījumus, lai noteiktu izmaiņas vidē un vides piesārņojuma pakāpi, un informēt pašvaldību par veikto mērījumu rezultātiem.

5.3. Licence ietver kārtību, kādā tiks segti izdevumi, kas saistīti ar licences sagatavošanu.

6. Licences papildinājums

6.1. Ja juridiska vai fiziska persona iesniedz licences pieteikumu par darbības, kurai jau ir izsniegta licence, paplašināšanu, licences papildinājuma saņemšanas kārtība analoģiska licences saņemšanas kārtībai.

6.2. Ja notiek komercsabiedrības pārveidošana, kā rezultātā mainās komercsabiedrības ietekme uz vidi vai riska līmenis ārpus komercsabiedrības teritorijas, licenci nepieciešams papildināt.

7. Licences darbības laiks

7.1. Licence tiek izsniegta uz noteiktu termiņu.

7.2. Licences darbība izbeidzas sekojošos gadījumos:

7.2.1. ja beidzies licences termiņš;

7.2.2. ja trīs gadu laikā no licences apstiprināšanas brīža plānotā darbība nav uzsākta (ja licencē nav noteikts citādi).

7.3. Sešus mēnešus pirms licences termiņa izbeigšanās licences turētājs iesniedz Pašvaldībā lūgumu par licences darbības termiņa pagarināšanu.

7.4. Pašvaldība divu mēnešu laikā pēc licences turētāja iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par licences darbības termiņa pagarināšanu vai nosaka termiņu, kad jāiesniedz jauns licences pieteikums.

8. Licences noteikumu ievērošanas kontrole

8.1. Licences noteikumu ievērošanas kontroli veic Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļa, nepieciešamības gadījumā pieaicinot amatpersonas, kuras piedalās šo licences noteikumu izstrādāšanā un noformē atbilstošu pārbaudes aktu.

8.2. Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļa var veikt licences noteikumu ievērošanas kontroli reizi pusgadā vai arī nepieciešamības gadījumā ārpuskārtas.

8.3. Licences noteikumu ievērošanas kontrolei Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļai ir tiesības veikt sekojošas darbības:

8.3.1. iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt jebkuru teritoriju, iekārtu vai citu objektu neatkarīgi no īpašuma piederības, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem;

8.3.2. ņemt paraugus un veikt kontrolmērījumus;

8.3.3. pieprasīt un bez maksas saņemt vides kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, kas ir privātpersonas vai iestādes rīcībā, dabas resursu uzskaites dokumentus un citus dokumentus, lai kontrolētu dabas resursu ieguves, lietošanas, vides piesārņošanas apjomus, iepakojuma plūsmu, atkritumu apsaimniekošanu, būvniecību un citas vidi ietekmējošas darbības;

8.3.4. citas normatīvajos aktos noteiktas tiesības.

8.4. Par licences noteikumu neievērošanu paredzēta atbildība saskaņā ar normatīvo aktu normām.

8.5. Personai, kura ir tiesīga veikt uzraudzību vai jebkurus citus uzdevumus, kas sais­tīti ar šo noteikumu ieviešanu, ir pienākums ievērot normatīvo aktu normas, kas nosaka slepenas, konfidenciālas vai lietošanā ierobežotas informācijas lietošanu un izplatīšanu.

9. Licences turētāja pienākumi

9.1. Licences turētājam licences darbības laikā ir sekojoši pienākumi:

9.1.1. Ievērot un pildīt visas licencē noteiktās prasības ;

9.1.2. Informēt pašvaldību par jebkurām izmaiņām saimnieciskajā darbībā, tehnoloģiskajā procesā, vides aizsardzības atļaujās, izmešu apjomos u.c., kas ir pretrunā ar licences noteikumiem;

9.1.3 Sniegt pašvaldībai ar licences noteikumu ievērošanu nepieciešamo informāciju un palīdzību licences noteikumu ievērošanas kontrolei;

9.1.4. Informēt pašvaldību par tādas darbības izbeigšanu, kas negatīvi ietekmē apkārtējo vidi;

9.1.5. Katru gadu līdz 1. februārim iesniegt rakstisku atskaiti Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļā par licences noteikumu izpildi.

9.2. Izsniegtā licence ir saistoša licences turētājam, kā arī viņa tiesību pārņēmējam.

10. Lēmumu pārsūdzēšana

Ventspils pilsētas domes lēmumu par licences apstiprināšanu vai atteikumu to apstiprināt var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs

 


Pielikums

LICENCES
pieteikuma informācija (minimums)

1. Uzņēmuma nosaukums, adrese.

2. Uzņēmumā pastāvošo vides aizsardzības atļauju uzskaitījums.

3. Uzņēmuma darbības veidu pilns uzskaitījums.

4. Uzņēmuma shēma (karte).

5. Uzņēmuma atrašanās vieta pilsētā (karte).

6. Tehnoloģisko procesu raksturojums, to sprādziena un ugunsbīstamība, izmantotās iekārtas, katras pakāpes izejvielu, produkcijas un atkritumu raksturojums.

7. Produktu aprites daudzumi, uzņēmuma jauda.

8. Informācija par produktu toksiskajām, ķīmiskām, fizikālajām un ugunsbīstamajām īpašībām.

9. Izmešu avotu uzskaitījums.

10.1. Emisijas kvalitatīvs un kvantitatīvs raksturojums gaisam.

10.2. Emisijas kvalitatīvs un kvantitatīvs raksturojums ūdenim.

10.3. Emisijas kvalitatīvs un kvantitatīvs raksturojums augsnei.

11. Vides piesārņojuma daudzums uz vienu saražoto produkcijas vienību.

12. Informācija par atkritumu īpašībām, savākšanas shēmas, iespējamā attīrīšana, uzglabāšanas vietas.

13. Informācija par ūdens patēriņa daudzumiem, ņemšanas vietu un izlietojumu.

14. Informācija par elektroenerģijas patēriņu.

15. Informācija par siltuma devējiem.

16. Informācija par ugunsdrošību.

16.1. Uzņēmumiem, kas darbojas - valsts ugunsdrošības uzraudzības iestādes priekšraksta kopija.

17. Informācija par vides politiku uzņēmumā.

18. Informācija par uzņēmuma vides aizsardzības un drošības kontroles biežumu un metodēm, vai pieder sava atestēta laboratorija.

19. Informācija par tuvāko 5 gadu nākotnes perspektīvām.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ventspils pilsētas Vides aizsardzības licencēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 19.02.2007.Stājas spēkā: 06.04.2007.Zaudē spēku: 12.02.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 05.04.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
155489
06.04.2007
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva