Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.31

Par soda naudas uzlikšanu

Rīgā 1999.gada 29.decembrī (Prot. Nr.49, 2.§)

Lieta Nr. 0000/05-01/28.10.1998

Konkurences padome saskaņā ar Ministru kabineta 30.12.1997. noteikumu Nr.444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība" 10.punktu 1998.gada 4.novembrī nolēma uzsākt lietas izpēti par iespējamo Konkurences likuma 15.pantā paredzētās aizliegtās vienošanās pārkāpumu aviācijas pakalpojumu tirgū (Protokols Nr.51, 6.§).

Konkurences padome, izvērtējot lietas izpētes gaitā iegūto informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz Konkurences likuma 7.panta 2.punkta un Ministru kabineta 30.12.1997. noteikumu Nr.444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība" 20.punkta noteikumiem, 1999.gada 16.jūnijā ar lēmumu Nr.23 (Protokols Nr.24, 2.§) konstatēja, ka a/s "Air Baltic Corporation" un a/s "Transaero Airlines" 1998.gada 1.augustā noslēgtais sadarbības līgums - Commercial agreement between "Air Baltic Corporation SIA" and "Transaero Airlines" Joint Stock Comapany (turpmāk - Līgums) - ir vienošanās, kurā ietverto noteikumu mērķis ir konkurences ierobežošana regulāro starptautisko pasažieru gaisa pārvadājumu no un uz Latvijas Republiku pakalpojumu tirgū, ar ko ir pārkāpts Konkurences likuma 15.panta pirmajā daļā noteiktais aizliegums.

Konkurences padomes pārstāvju un a/s "Air Baltic Corporation" pilnvaroto pārstāvju sarunās par Konkurences likuma 15.panta pārkāpuma izbeigšanu un tā seku novēršanu, kuras notika 1999.gada 23.augustā (A/s "Air Baltic Corporation" un Konkurences padomes 23.08.1999. sarunu protokols, 31.08.1999. a/s "Air Baltic Corporation" pārstāvja, zvērināta advokāta Filipa Kļaviņa (20.08.1999. pilnvara Nr.040/08/99) vēstule Nr.808-k), tika panākta vienošanās, ka a/s "Air Baltic Corporation" uzsāks sarunas ar a/s "Transaero Airlines" par Līguma 6.1.punkta un Līguma Pielikuma Nr.5 noteikumu un ar tiem loģiski saistīto punktu grozīšanu, tādējādi izbeidzot ar Konkurences padomes lēmumu Nr.23 konstatēto Konkurences likuma 15.panta pārkāpumu. Konkurences padome 1999.gada 22.septembrī tika informēta (a/s "Air Baltic Corporation" 22.09.1999. vēstule Nr.862) par to, ka a/s "Air Baltic Corporation" ir ievadījusi sarunas ar a/s "Transaero Airlines" par minēto Līguma punktu grozīšanu, un a/s "Transaero Airlines" neredz būtiskus šķēršļus grozīt šos Līguma noteikumus, ievērojot abu pušu intereses.

1999.gada 20.oktobrī a/s "Air Baltic Corporation" informēja Konkurences padomi, ka saskaņā ar a/s "Air Baltic Corporation" Padomes 1999.gada 8.oktobra lēmumu un 1999.gada 11.oktobrī nosūtīto paziņojumu a/s "Transaero Airlines" (a/s "Air Baltic Corporation" 28.10.1999. vēstule Nr.967) tika izbeigta Līguma darbība sakarā ar līguma būtisku pārkāpumu no a/s "Transaero Airlines" puses (saskaņā ar Līguma 7.2.2.a punktu).

Ņemot vērā rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Konkurences padome

k o n s t a t ē j a :

Konkurences padome, konstatējot Konkurences likuma 15.panta pirmajā daļā norādīto vienošanās aizlieguma pārkāpumu, saskaņā ar Konkurences likuma 16.panta otrās daļas noteikumiem var pieņemt lēmumu par soda naudas piedziņu valsts budžetā no attiecīgajiem tirgus dalībniekiem līdz 5% apmērā no to pēdējā finansu gada apgrozījuma.

Tā kā Konkurences padomes lēmumi ir obligāti tirgus dalībniekiem, kas veic uzņēmējdarbību Latvijas Republikā ( Konkurences likuma 9.panta ceturtā daļa), tad Konkurences padome var uzlikt soda naudu a/s "Air Baltic Corporation". A/s "Transaero Airlines" 1999.gada 2.februārī ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā kā pārstāvniecība bez tiesībām veikt uzņēmējdarbību Latvijas Republikā.

Ministru kabineta 30.12.1997. noteikumu Nr.444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība" 32.punkts nosaka, ka Konkurences padome, lemjot par soda naudas uzlikšanu un nosakot tās apmēru, ņem vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.12.1997. noteikumu Nr.444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība" 33.punkta noteikumiem, par pārkāpuma ilgumu ir uzskatāms a/s "Air Baltic Corporation" un a/s "Transaero Airlines" 1998.gada 1.augustā noslēgtā Līguma darbības termiņš, t.i., no 1998.gada 1.augusta līdz 1999.gada 11.oktobrim, kurš starptautisko pasažieru gaisa pārvadājumu pakalpojumu tirgū ir uzskatāms par īsu laika periodu.

Vērtējot pārkāpuma smagumu saskaņā ar Ministru kabineta 30.12.1997. noteikumu Nr.444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība" 34.punktu, Konkurences padome ņem vērā pākāpuma veidu, iesaistīto tirgus dalībnieku tirgus daļas un apgrozījumu, pārkāpuma radītās sekas, katra iesaistītā tirgus dalībnieku lomu pārkāpumā.

Vērtējot pārkāpuma veidu, Konkurences padome uzskata, ka Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas aizliegtās vienošanās pārkāpums, kuru ir veikuši konkurenti, ir smags Konkurences likuma pārkāpums.

Līgumā ietverto konkurenci ierobežojošo noteikumu piemērošana ir attiecināma ne tikai uz Līguma sadarbības maršrutu Rīga-Maskava, bet arī uz pakalpojumu sniegšanu plašākā ģeogrāfiskā tirgū, t.i., 6.1.punkta noteikumos - virzienā no Latvijas uz Krieviju, bet Līguma Pielikuma Nr.5 noteikumos - no un uz Latvijas Republiku. Turklāt ierobežojošie noteikumi attiecas ne tikai uz sadarbības partneriem, t.i., diviem tirgus dalībniekiem, bet arī uz to saistītajiem uzņēmumiem, kuri arī ir tirgus dalībnieki. A/s "Transaero Airlines" saistītais uzņēmums Līguma slēgšanas brīdī bija a/s "Rīgas Gaisa Līnijas", savukārt a/s "Air Baltic Corporation" saistītais uzņēmums bija aviokompānija Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (turpmāk - aviokompānija SAS). Tātad ar šo Līgumu tiek ierobežota konkurence gan starp vairākiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), gan plašākā ģeogrāfiskā tirgū.

A/s "Transaero Airlines" un a/s "Rīgas Gaisa Līnijas" 1994.gada 20.jūlijā noslēgtais līgums par sadarbību regulāro gaisa pārvadājumu veikšanā maršrutā Rīga - Maskava, kurš bija spēkā līdz 1998.gada oktobrim, pierāda to, ka šāda veida sadarbība ar Krievijas Federācijas aviokompāniju a/s "Transaero Airlines" varēja pastāvēt arī bez konkurenci ierobežojošu noteikumu iekļaušanas līgumā.

A/s "Air Baltic Corporation" finansu gada apgrozījums 1998.gadā bija Ls 22622000 (SIA "Air Baltic Corporation" 1998.gada pārskats), kas raksturo to kā 28.lielāko uzņēmējsabiedrību pēc apgrozījuma, kas veic uzņēmējdarbību Latvijas Republikas teritorijā (laikraksts "Dienas Bizness" 03.06.1999.). Ņemot vērā pārvadāto pasažieru skaitu, a/s "Air Baltic Corporation" tirgus daļa 1998.gadā bija 32%, tā saistītā uzņēmuma aviokompānijas SAS - 11%, savukārt a/s "Transaero Airlines" tirgus daļa bija 3% un tā saistītā uzņēmuma a/s "Rīgas Gaisa Līnijas" - 7% (aprēķins veikts, izmantojot VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" 18.05.1999. iesniegto informāciju).

Līguma darbības laikā (no 01.08.1998. līdz 11.10.1999.), t.i., ilgāk kā gada laikā Līguma noteikumi tika ievēroti, arī tie, kuru mērķis bija ierobežot konkurenci. Saskaņā ar Līguma 6.1.punkta noteikumiem a/s "Air Baltic Corporation" un tās saistītais uzņēmums aviokompānija SAS Līguma darbības laikā nekonkurēja ar a/s "Transaero Airlines" un tās saistīto uzņēmumu a/s "Rīgas Gaisa Līnijas" nevienā no maršrutiem virzienā Latvija-Krievija, kā arī neplānoja to darīt turpmākos gadus, jo Līgums tika noslēgts uz 10 gadiem. Tāpat arī, saskaņā ar Līguma Pielikuma Nr.5 noteikumiem, a/s "Transaero Airlines" un tā saistītais uzņēmums a/s "Rīgas Gaisa Līnijas" nekonkurēja ar a/s "Air Baltic Corporation" lidojumos nevienā no maršrutiem virzienā no un uz Latvijas Republiku, kā arī neplānoja to darīt turpmākos 10 gadus. Tā kā Līgums tika noslēgts uz 10 gadiem un Līguma slēgšanas brīdī pusēm nebija nodoma izbeigt tā darbību pirms minētā termiņa, tad mērķis - ierobežot konkurenci bija plānots īstenot 10 gadu ilgā laika periodā. Tātad pārkāpuma radītās sekas ir vairāku tirgus dalībnieku - a/s "Air Baltic Corporation", a/s "Transaero Airlines", a/s "Rīgas Gaisa Līnijas" un aviokompānijas SAS - savstarpēja nekonkurēšana regulāro starptautisko pasažieru gaisa pārvadājumu no un uz Latvijas Republiku pakalpojumu tirgū Līguma darbības laikā, kā arī zināmu laika posmu pēc Līguma darbības pārtraukšanas sakarā ar to, ka tika plānots to darīt 10 gadus.

Vērtējot pārkāpumā iesaistīto tirgus dalībnieku lomu pārkāpumā, Konkurences padome ir ņēmusi vērā to, ka Konkurences padomes pārstāvju un a/s "Air Baltic Corporation" pilnvaroto pārstāvju 23.08.1999. sarunās par Konkurences likuma pārkāpuma izbeigšanu un tā seku novēršanu tika panākta vienošanās, ka a/s "Air Baltic Corporation" uzsāks sarunas ar a/s "Transaero Airlines" par Līguma 6.1.punkta un Līguma Pielikuma Nr.5 noteikumu un ar tiem loģiski saistīto punktu grozīšanu, tādējādi izbeidzot ar Konkurences padomes lēmumu Nr.23 konstatēto Konkurences likuma 15.panta pārkāpumu. A/s "Air Baltic Corporation" 22.09.1999. vēstulē Nr.862 un 02.12.1999. vēstulē Nr.2004 sniegtās ziņas liecina par to, ka a/s "Air Baltic Corporation" ir ievadījusi sarunas ar a/s "Transaero Airlines" par minēto Līguma punktu grozīšanu un a/s "Transaero Airlines" neredz būtiskus šķēršļus grozīt šos Līguma noteikumus. A/s "Air Baltic Corporation" respektēja Konkurences padomes prasību, kas ir ņemams vērā pie soda naudas apmēra noteikšanas.

Konkurences padome, izvērtējot pārkāpuma smagumu un ilgumu saskaņā ar Ministru kabineta 30.12.1997. noteikumu Nr.444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība" 32.punktu, uzskata, ka a/s "Air Baltic Corporation" ir piemērojama soda nauda 1 % apmērā no a/s "Air Baltic Corporation" 1998.gada finansu gada apgrozījuma.

Konkurences padomes rīcībā nav pierādījumu, kas būtu par pamatu piemērot Ministru kabineta 30.12.1997. noteikumu Nr.444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība" 38. un 39.punktu noteikumus.

Ievērojot, ka Konkurences padome 1998.gada 6.novembrī (vēstule Nr.5-577) pieprasīja un a/s "Air Baltic Corporation" 1999.gada 7.janvārī (vēstule Nr.20) iesniedza Konkurences padomei a/s "Air Baltic Corporation" un a/s "Transaero Airlines" 1998.gada 1.augustā noslēgto sadarbības līgumu - Commercial agreement between "Air Baltic Corporation SIA" and "Transaero Airlines" Joint Stock Comapany un tā Pielikumu Nr.5 , kas Konkurences padomei palīdzēja konstatēt pārkāpumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.12.1997. noteikumu Nr.444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība" 40.punktu, Konkurences padome nolēma samazināt soda naudu par 30%.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 7.punktu un 16.panta otrās daļas noteikumiem un Ministru kabineta 30.12.1997. noteikumu Nr.444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība" 32.punktu, Konkurences padome

n o l ē m a :

1. Uzlikt a/s "Air Baltic Corporation" soda naudu 0.7% apmērā no a/s "Air Baltic Corporation" 1998.gada finansu gada apgrozījuma, t.i., Ls 158354 (viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit četri lati), ieskaitot to valsts budžetā (rekvizīti soda naudas ieskaitīšanai: saņēmējs - Valsts kase; reģistrācijas numurs - 90000050138; banka - Latvijas banka; bankas kods - 310101170; konts - 000361101; subkonts - 10600010109).

2. Uzlikt par pienākumu a/s "Air Baltic Corporation" līdz 2000.gada 1.aprīlim ziņot Konkurences padomei par lēmuma 1.punkta izpildi.

Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas brīža saskaņā ar LR Civilprocesa likuma Pārejas noteikumu 1.punktu un Civilprocesa kodeksa 24.-A nodaļu.

Priekšsēdētājs P.Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par soda naudas uzlikšanu Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 31Pieņemts: 29.12.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 6, 08.01.2000.
153
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"