Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.59

Rīgā 2007.gada 16.janvārī (prot. Nr.4 45.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 11.panta
otrās daļas 2.punktu, 18.panta otrās daļas 1.punktu,
45.panta pirmo daļu un 46.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā:

1.1. vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā);

1.2. vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

1.3. vārdus "Latvijas Vides aģentūra" ar vārdu "aģentūra";

1.4. vārdus "Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides pārraudzības valsts birojs" (attiecīgā locījumā);

1.5. vārdu "dūņas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "notekūdeņu dūņas" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. kārtību, kādā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (turpmāk - aģentūra) nodrošina informācijas pieejamību sabiedrībai."

3. Aizstāt 4.punkta otrajā teikumā vārdus "reģionālā vides pārvalde" ar vārdiem "Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde (turpmāk - reģionālā vides pārvalde)".

4. Papildināt 5.punktu aiz vārdiem "minētās vielas" ar vārdiem "vai normatīvajos aktos par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu noteiktās prioritārās vielas (turpmāk - prioritārās vielas)".

5. Papildināt 15.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "izvērtē šo noteikumu" ar skaitli un vārdu "1. un".

6. Aizstāt 17.punktā vārdus "īpaši bīstamo vielu un bīstamo vielu" ar vārdiem "īpaši bīstamo vielu, bīstamo vielu vai prioritāro vielu".

7. Izteikt 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"18. Īpaši bīstamo vielu, bīstamo vielu vai prioritāro vielu emisiju virszemes ūdeņos operators drīkst veikt, nepārsniedzot emisijas limitus, kas noteikti atļaujā A vai B kategorijas piesārņojošām darbībām (turpmāk - atļauja).

19. Iesniegumā atļaujas saņemšanai operators norāda šādu informāciju:

19.1. visas attiecīgajā iekārtā jau izmantotās vai ražošanas procesā saražotās vai radušās īpaši bīstamās vielas, bīstamās vielas vai prioritārās vielas;

19.2. vielas, ko operators paredzējis izmantot un kuras var rasties piesārņojošas darbības procesā, ja piesārņojošā darbība vēl nav uzsākta vai tiek plānotas būtiskas izmaiņas esošajā piesārņojošajā darbībā;

19.3. operatora veiktā monitoringa rezultāti par šo noteikumu 19.1.apakšpunktā minētajām vielām, kas ir konstatētas notekūdeņos to izplūdes vietā. Ja notekūdeņi nesatur (vai ir prognozējams, ka nesaturēs) īpaši bīstamās vielas, bīstamās vielas vai prioritārās vielas un tās netiek vai netiks novadītas pieņemošajos ūdeņos, tas dokumentāri jāpamato ar testēšanas rezultātiem vai aprēķinu metodi atbilstoši izejvielu masas bilancēm;

19.4. notekūdeņos konstatēto īpaši bīstamo, bīstamo vai prioritāro vielu koncentrācija vai prognozējamā koncentrācija pieņemošajā ūdenī augšpus un lejpus notekūdeņu izplūdes vietas."

8. Izteikt 23.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"23. Reģionālā vides pārvalde var atļaut tiešu emisiju pazemes ūdeņos, ja emisijas dēļ nepasliktinās pazemes ūdeņu kvalitāte, operators ir veicis iepriekšēju izpēti atbilstoši aģentūras apstiprinātajai un operatora izstrādātajai izpētes programmai, aģentūra ir apstiprinājusi izpētes rezultātus un ja operators ir saņēmis atļauju piesārņojuma novadīšanai un zemes dzīļu izmantošanas licenci šādām darbībām:"

9. Izteikt 43.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.1.2. vielas, kuras paredzēts emitēt, tai skaitā visas īpaši bīstamās vielas, bīstamās vielas vai prioritārās vielas, kuras konstatētas notekūdeņos, vai kuras operators prognozējis novadīt;".

10. Papildināt 45.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "noārdāmas vielas" ar vārdiem "un nesatur īpaši bīstamās vielas, bīstamās vielas vai prioritārās vielas".

11. Aizstāt 52.2.apakšpunktā vārdus "emisijas limitus, ko var aprēķināt" ar vārdiem "aprēķinu rezultātus, kuri ir iegūti".

12. Papildināt noteikumus ar 53.3.apakš­punktu šādā redakcijā:

"53.3. pieņemošo ūdeņu kvalitāti - tai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par virszemes ūdeņu kvalitāti jāatbilst vismaz karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem."

13. Izteikt 54.punktu šādā redakcijā:

"54. Vides ministrija novērtē nepieciešamību mainīt šo noteikumu 3. un 5.pielikumā minētās emisijas robežvērtības, ja:

54.1. saņemti fizisko vai juridisko personu priekšlikumi, kas pamatoti ar informāciju par emisijas radīto ietekmi;

54.2. izmaiņas nepieciešamas, ņemot vērā jaunāko informāciju par piesārņojošo vielu iedarbību vai modernākajām piesārņojuma attīrīšanas tehnoloģijām;

54.3. tas nepieciešams, lai sasniegtu saņemošajiem ūdeņiem noteiktos vides kvalitātes mērķus;

54.4. tas nepieciešams, ņemot vērā Latvijas starptautiskās saistības."

14. Izteikt 55. un 56.punktu šādā redakcijā:

"55. Vides ministrija fiziskās vai juridiskās personas informē par novērtējuma rezultātiem ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc priekšlikuma saņemšanas par izmaiņu nepieciešamību.

56. Reģionālā vides pārvalde atļaujā iekļauj prasības operatora veiktajam monitoringam un nosaka monitoringa biežumu, ņemot vērā prasības, kas noteiktas šajos noteikumos, normatīvajos aktos par virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringu un normatīvajos aktos par vides monitoringu un piesārņojošo vielu reģistru, kā arī emisijas raksturu un tipu un pieņemošo ūdeņu kvalitātes prasības."

15. Izteikt 57.punkta ievaddaļu, 57.1. un 57.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57. Operators, kas emitē vai plāno emitēt īpaši bīstamās vielas, bīstamās vielas vai prioritārās vielas, izstrādā un pievieno minēto vielu monitoringa programmu iesniegumam atļaujas saņemšanai. Programmā apraksta paraugu ņemšanas kārtību, izmantoto īpaši bīstamo vielu, bīstamo vielu un prioritāro vielu daudzuma noteikšanas kārtību, kā arī notekūdeņu plūsmas un citu nepieciešamo mērījumu veikšanas kārtību, ņemot vērā šādus nosacījumus:

57.1. paraugi tiek ņemti un notekūdeņu plūsma mērīta punktā, kurā piemēro emisijas robežvērtības. Ja minētās darbības veic punktā, kas atrodas pirms emisijas robežvērtību piemērošanas punkta, operators nodrošina:

57.1.1. lai mērījumi šajā punktā aptver visus uzņēmumā radušos notekūdeņus, kuri varētu būt piesārņoti ar kontrolējamajām vielām;

57.1.2. regulāru analīžu veikšanu, lai pierādītu, ka šajā punktā iegūtie rezultāti sakrīt ar robežvērtību piemērošanas punktā emitētajiem vielu daudzumiem vai vienmēr ir lielāki par tiem;

57.2. tiek ņemti notekūdeņu plūsmai proporcionāli 24 stundu laikā uzkrātie paraugi;".

16. Izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Valsts vides dienests nosūta aģentūrai operatora veiktā monitoringa datus. Aģentūra apkopo un glabā saņemtos datus."

17. Izteikt 63.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Nepieciešamās analīzes veic laboratorijā, kas ir akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", vai citas dalībvalsts paziņotā institūcijā, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - laboratorija)."

18. Izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. Lai informētu sabiedrību un valsts iestādes par ūdens vides aizsardzību pret īpaši bīstamo vielu, bīstamo vielu, prioritāro vielu un komunālo notekūdeņu emisijas radīto piesārņojumu, aģentūra katru gadu sagatavo informāciju par īpaši bīstamo vielu, bīstamo vielu un prioritāro vielu emisiju, par komunālo notekūdeņu novadīšanu un notekūdeņu dūņu izmantošanu un deponēšanu Latvijas teritorijā, kā arī kopsavilkumu par atbilstoši šiem noteikumiem veiktā monitoringa rezultātiem."

19. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes un Parlamenta 2006.gada 15.februāra Direktīvas 2006/11/EK par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada Kopienas ūdens vidē (kodificēta versija);

2) Padomes 1979.gada 17.decembra Direktīvas 80/68/EEK par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu;

3) Padomes 1982.gada 22.marta Direktīvas 82/176/EEK par robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz dzīvsudraba emisiju sārmu metālu hlorīdu elektrolīzes rūpniecībā;

4) Padomes 1983.gada 26.septembra Direktīvas 83/513/EEK par robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz kadmija emisijām;

5) Padomes 1984.gada 8.marta Direktīvas 84/156/EEK par robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz dzīvsudraba emisijām nozarēs, kas nav sārmu metālu hlorīdu elektrolīze;

6) Padomes 1984.gada 9.oktobra Direktīvas 84/491/EEK par robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz heksahlorcikloheksāna emisijām (ar izmaiņām);

7) Padomes 1986.gada 12.jūnija Direktīvas 86/280/EEK par emisiju robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz dažām bīstamām vielām, kas iekļautas direktīvas 76/464/EEK pielikuma I sarakstā;

8) Padomes 1988.gada 16.jūnija Direktīvas 88/347/EEK, ar ko groza II pielikumu direktīvai 86/280/EEK par emisiju robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz dažām bīstamām vielām, kas iekļautas direktīvas 76/464/EEK pielikuma I sarakstā;

9) Padomes 1990.gada 27.jūlija Direktīvas 90/415/EEK, ar ko groza II pielikumu direktīvai 86/280/EEK par emisiju robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz dažām bīstamām vielām, kas iekļautas direktīvas 76/464/EEK pielikuma I sarakstā;

10) Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu."

20. Aizstāt 2.pielikuma 8.punktā vārdu "akrilonitrils" ar vārdu "akrilnitrils".

21. Svītrot 2.pielikuma 13.punktu.

22. Aizstāt 2.pielikuma 19.punktā vārdu "polihlorinētie" ar vārdu "polihlorētie".

23. Svītrot 2.pielikuma 21.punktu.

24. Papildināt 2.pielikumu ar 24.1 un 24.2 punktu šādā redakcijā:

"24.1

120-12-7

antracēns

24.2

206-44-0

fluorantēns"

25. Papildināt 2.pielikumu ar 26., 27., 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

"26.

25154-52-3

nonilfenolu izomēru maisījums

27.

1806-26-4

4-oktilfenols

28.

140-66-9

4-terc-oktilfenols

29.

88-06-2

2,4,6-trihlorfenols"

26. Aizstāt 3.pielikuma 1.tabulas nosau­kumā skaitļus "56-3-2" ar skaitļiem "56-23-5".

27. Aizstāt 3.pielikuma 2.tabulas nosaukumā skaitļus "59-29-3" ar skaitļiem "50-29-3".

28. Papildināt 3.pielikuma 12.punkta otro teikumu aiz vārdiem "endrīna ražošanas" ar vārdiem "vai izmantošanas".

29. Aizstāt 3.pielikuma 6.tabulas nosau­kumā apzīmējumu "(HCBD)" ar apzīmējumu "(HHBD)".

30. Aizstāt 3.pielikuma 21.punktā skaitli un vārdus "1 kg gadā" ar skaitli un vārdiem "30 kg gadā".

31. Aizstāt 3.pielikuma 31.punktā vārdu "nepārsniedz" ar vārdu "pārsniedz".

32. Aizstāt 3.pielikuma 37.punktā vārdus "ne vairāk kā" ar vārdiem "vairāk nekā".

33. Aizstāt 3.pielikuma 3.piezīmē vārdus "Aldrīns ir ķīmiska viela C12H8Cl6" ar vārdiem "Aldrīns ir ķīmiska viela C12H8Cl6".

34. Aizstāt 3.pielikuma 4.piezīmē vārdus "Dieldrīns ir ķīmiska viela C12H8Cl6O" ar vārdiem "Dieldrīns ir ķīmiska viela C12H8Cl6O".

35. Aizstāt 3.pielikuma 5.piezīmē vārdus "Endrīns ir ķīmiska viela C12H8Cl6O" ar vārdiem "Endrīns ir ķīmiska viela C12H8Cl6O".

36. Aizstāt 3.pielikuma 6.piezīmē vārdus "Izodrīns ir ķīmiska viela C12H8Cl6" ar vārdiem "Izodrīns ir ķīmiska viela C12H8Cl6".

37. Aizstāt 4.pielikuma tekstā vārdu "gāzu" ar vārdu "gāzes".

38. Aizstāt 4.pielikuma 4.punkta otrajā teikumā skaitli un vārdus "4µg/l ūdens vidē" ar skaitli un vārdiem "4 nanogrami/l ūdens vidē".

39. Izteikt 5.pielikuma 1.tabulu šādā redakcijā:

"1.tabula

Prasības no apdzīvoto vietu komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitētajiem ūdeņiem attiecībā uz bioloģisko skābekļa patēriņu, ķīmisko skābekļa patēriņu un suspendētajām vielām

Nr.

p.k.

Parametrs

Cilvēku ekvivalents

Koncentrācija vai attīrīšanas tehnoloģija

Piesārņojuma samazinājuma procenti

References analīzes metode

1.

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5), ja temperatūra ir 20 °C (neveicot nitrifikāciju)

< 200

atbilstoša attīrīšana

-

Homogēns, nefiltrēts, nedekantēts paraugs. Izšķīdušo skābekli nosaka pirms un pēc piecu dienu inkubācijas perioda
20 °C ±1 °C temperatūrā, tumsā. Pievieno nitrifikācijas kavētāju

200-2000

atbilstoša attīrīšana

50-70

2000-10000

25 mg/l

70-90

> 10000

25 mg/l

70-90

2.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

< 200

atbilstoša attīrīšana

-

Homogēns, nefiltrēts, nedekantēts paraugs. Kālija dihromāta izmantošana

200-2000

atbilstoša attīrīšana

50-75

2000-10000

125 mg/l

75

> 10000

125 mg/l

75

3.

Suspendētās
vielas - kopējais daudzums

līdz 10000

mazāk nekā
35 mg/l

90

Raksturīgā parauga filtrēšana caur 0,45 μm filtra membrānu. Žāvēšana 105 °C temperatūrā un svēršana"

10000 un vairāk

mazāk nekā
35 mg/l

90

40. Aizstāt 5.pielikuma 2.punktā vārdus "kopējo ķīmisko skābekļa patēriņu" ar vārdiem "ķīmisko skābekļa patēriņu".

41. Izteikt 5.pielikuma 2.tabulu šādā redakcijā:

"2.tabula

Prasības no apdzīvoto vietu attīrīšanas iekārtām emitētajiem notekūdeņiem attiecībā uz kopējo fosforu un kopējo slāpekli

Nr.

p.k.

Parametri

Cilvēku ekvivalents

Koncentrācija vai attīrīšanas tehnoloģija

Samazinājuma procenti

References analīzes metode

1.

Kopējais fosfors (Pkop)

< 2000

atbilstoša attīrīšana

-

Molekulārās absorbcijas spektrofotometrija

2000-10000

atbilstoša attīrīšana

10-15

10000-100000

2 mg/l

80

> 100000

1 mg/l

80

2.

Kopējais slāpeklis

(Nkop)

< 2000

atbilstoša attīrīšana

-

Molekulārās absorbcijas spektrofotometrija"

2000-10000

atbilstoša attīrīšana

10-15

10000-100000

15 mg/l

70-80

> 100000

10 mg/l

70-80

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 59Pieņemts: 16.01.2007.Stājas spēkā: 19.01.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 18.01.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
151642
19.01.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)