Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Labklājības ministrija

Rīkojums Nr.405

Rīgā 1999.gada 10.decembrī

Par apliecību izsniegšanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 13. jūlija noteikumu Nr. 254

"Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem" 19.punktu

1. Apstiprināt "Instrukciju par apliecību izsniegšanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem" (pielikums).

2. Noteikt, ka "Instrukcija par apliecību izsniegšanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem" stājas spēkā ar 2000. gada 1. janvāri.

3. Noteikt, ka līdz 2000.gada 1.janvārim izsniegtās iepriekšējā parauga apliecības ir derīgas līdz 2000.gada 1.oktobrim.

4. Ar 2000.gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušu Labklājības ministrijas 1998.gada 31.marta rīkojumu Nr. 79 "Par instrukcijas par bāreņa apliecības izsniegšanas kārtību apstiprināšanu".

Labklājības ministrs R.Jurdžs

Instrukcija par apliecību izsniegšanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

1. Šī instrukcija nosaka apliecību izgatavošanas, uzskaites un izsniegšanas kārtību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

2. Apliecība, ko izsniedz bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam (turpmāk - apliecība), ir vienota parauga stingrās uzskaites dokuments (apliecības apraksts 1. pielikumā). Apliecība dod tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktos atvieglojumus.

3. Apliecības izsniegšanas pamats ir bāriņtiesas/pagasttiesas lēmums par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna nodošanu aizbildnībā, ievietošanu audžuģimenē vai vispārējā bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē (turpmāk - audzināšanas iestāde).

4. Apliecības izsniedz bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem, bet bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kas pēc pilngadības sasniegšanas turpina mācības un ir vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādes klātienes audzēkņi, līdz 24 gadu vecumam.

5. Pirmo reizi apliecību izsniedz un tās sākotnējo derīguma termiņu nosaka bērna pastāvīgās dzīvesvietas bāriņtiesa/pagasttiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna nodošanu aizbildnībā, ievietošanu audžuģimenē vai audzināšanas iestādē.

6. Atkārtoti apliecību izsniedz un derīguma termiņu nosaka bāriņtiesa/pagasttiesa pēc bērna vai pilngadību sasniegušā bāreņa vai bez vecāku gādības palikušā bērna dzīvesvietas.

7. Apliecības izgatavošanu konkrētam bērnam nodrošina Sociālās palīdzības fonds pēc bāriņtiesas/pagasttiesas pieprasījuma. Apliecības bāriņtiesām/pagasttiesām tiek izsniegtas bez maksas.

8. Apliecību izsniedzot pirmreizēji un atkārtoti, derīguma termiņu nosaka ne ilgāku par trim gadiem, izņemot šīs instrukcijas 9. punktā minētos gadījumos.

9. Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kas ir sasniedzis pilngadību un turpina mācības izglītības iestādē, apliecību atkārtoti izsniedz katra mācību gada sākumā uz vienu gadu, ja tiek iesniegta izziņa no izglītības iestādes ar apliecinājumu, ka persona ir šīs iestādes klātienes audzēknis.

10. Bāriņtiesā/pagasttiesā pieprasīto un izsniedzamo apliecību reģistrācijai iekārto bāriņtiesas/pagasttiesas "Žurnālu par apliecības pieprasīšanu un izsniegšanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem" (turpmāk - pieprasīšanas un izsniegšanas žurnāls) (2. pielikums).

11. Bāriņtiesa/pagasttiesa, kas apliecību izsniedz pirmreizēji, pēc lēmuma pieņemšanas Sociālās palīdzības fondam piecu darba dienu laikā iesniedz vai nosūta pa pastu "Pieprasījumu bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna apliecības izgatavošanai" (3. pielikums) (turpmāk - apliecības pieprasījums), bērna fotokartīti (3 x 4 cm) un bāriņtiesas/pagasttiesas lēmuma kopiju par bērna nodošanu aizbildnībā, ievietošanu audžuģimenē vai audzināšanas iestādē, par to izdarot ierakstu pieprasīšanas un izsniegšanas žurnālā.

12. Bāriņtiesa/pagasttiesa, kas apliecību izsniedz atkārtoti, Sociālās palīdzības fondā piecu darba dienu laikā iesniedz vai nosūta pa pastu apliecības pieprasījumu, bērna fotokartīti (3 x 4 cm) un iepriekš izdoto apliecību. Pirms apliecības atkārtotas pieprasīšanas, bērna dzīvesvietas bāriņtiesa/pagasttiesa noskaidro bērna pastāvīgās dzīvesvietas bāriņtiesā/pagasttiesā, vai lēmums par bērna nodošanu aizbildnībā, ievietošanu audžuģimenē vai audzināšanas iestādē nav atcelts.

13. Sociālās palīdzības fonds iesniegtās ziņas par bērnu ievada datu bāzē, izgatavo apliecību un trīs darba dienu laikā nodrošina apliecības izsniegšanu pieprasītājam, par ko izdara ierakstu "Sociālās palīdzības fonda apliecību uzskaites žurnālā" (turpmāk - apliecību uzskaites žurnāls) (4. pielikums).

14. Ja Sociālās palīdzības fonds, saņemot apliecības pieprasījumu, konstatē, ka apliecības derīguma termiņš neatbilst šīs instrukcijas 8. un 9. punktā noteiktajam, Sociālās palīdzības fonds atgriež bāriņtiesai/pagasttiesai apliecības pieprasījumu precizēšanai.

15. Par apliecības saņemšanu pieprasīšanas un izsniegšanas žurnālā parakstās:

15.1. bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna likumīgais pārstāvis, ja bērns vēl nav sasniedzis 15 gadu vecumu,

15.2. bērns vai tā likumīgais pārstāvis, ja bērns sasniedzis 15 gadu vecumu.

16. Ja apliecība nozaudēta, prettiesiski atņemta vai bojāta, bērna dzīvesvietas bāriņtiesa/pagasttiesa, pamatojoties uz bērna vai viņa likumīgā pārstāvja rakstveida paskaidrojuma pamata, sastāda aktu un apliecību izsniedz atkārtoti. Trīs dienu laikā par to jāziņo Sociālās palīdzības fondam, iesniedzot apliecības pieprasījumu par atkārtotas apliecības saņemšanu un aktu. Šajā punktā minētajos gadījumos apliecību izgatavo un pieprasītājs apliecību saņem septiņu darba dienu laikā.

17. Sociālās palīdzības fonds iepriekš izlietotās, bojātās, nozaudētās vai prettiesiski atņemtās apliecības anulē, par to izdarot ierakstu Sociālās palīdzības fonda apliecību uzskaites žurnālā, norādot anulēšanas iemeslu un datumu. Nozaudētās un prettiesiski atņemtās apliecības tiek iekļautas izmantošanai nederīgo apliecību sarakstā.

18. Ja bāriņtiesa/pagasttiesa pieņem lēmumu par aizbildņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas, par bērna izņemšanu no audžuģimenes vai audzināšanas iestādes un bērna nodošanu vecāku aprūpē un audzināšanā, tā septiņu darba dienu laikā šī lēmuma kopiju un apliecību iesniedz vai nosūta pa pastu Sociālās palīdzības fondam.

19. Sociālās palīdzības fonda apliecību uzskaites žurnāla un bāriņtiesas/pagasttiesas apliecību pieprasīšanas un izsniegšanas žurnāla lapām jābūt numurētām, caurauklotām un apzīmogotām ar iestādes zīmogu. Iestādes žurnālus glabā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

20. Šīs instrukcijas 17. punktā minētās apliecības Sociālās palīdzības fonds iznīcina atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Sociālās palīdzības departamenta direktore L.Grafa

 

1.pielikums

Apliecības apraksts

1. Apliecības pamatne:

1.1. izmērs 86 x 54 mm;

1.2. abpusēja apdruka - uz balta fona pelēkā krāsā pa visu karti uzraksti "LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA", izņemot fotoattēla atrašanās vietu un papildinātā mazā valsts ģerboņa atrašanās vietu;

1.3.sagataves pirmajā pusē krāsaina attēla veidā "Papildinātais mazais valsts ģerbonis".

2. Apliecības pirmā puse (1.zīmējums):

2.1. augšā vidū teksts "APLIECĪBA" un abpus tekstam sarkanbaltsarkana svītra valsts karoga krāsās un proporcijās līdz kartes malai;

2.2. kreisā pusē fotoattēls (19 x 25 mm) - ieskanēts;

2.3. virs fotogrāfijas "Nr. (katrai apliecībai savs - septiņzīmju numurs)" drukāts ar melnu krāsu;

2.4. zem fotogrāfijas uzraksts divās rindās: pirmā rindā "Derīga līdz", otrā rindā datums skaitliskā veidā, diena, mēnesis, gada četri cipari;

2.5. vidū uzraksti "Vārds", "Uzvārds", "Pers. kods" drukāti sarkanā krāsā un pakārtoti viens zem otra, šiem vārdiem pretī ar melnu krāsu atbilstošie ieraksti;

2.6. teksts: "Apliecība izsniegta pamatojoties uz", "Apliecību izsniegusi", drukāts melnā krāsā, šiem vārdiem pretī ar melnu krāsu atbilstošie ieraksti;

2.7. apliecības visos stūros un tās diagonāļu krustpunktā izveidots teksts "SPF", 45° leņķī pret pamata malu, laukumā centrēts (laukuma izmēri 20x20 mm), redzams UV gaismā vai redzamajā gaismā, apliecību novietojot zem noteikta leņķa;

3. Apliecības otrā puse (2. zīmējums):

3.1. vidū iestrādāta divdimensiju hologramma četrstūra formā;

3.2. virs hologrammas uzraksts melnā krāsā "LATVIJAS REPUBLIKA", zem hologrammas uzraksts melnā krāsā "LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA";

3.3. zem teksta "LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA" divās rindās izkārtots teksts melnā krāsā. Pirmā rindā: "Apliecības atrašanas, nozaudēšanas", otrā rindā: "gadījumā zvanīt pa telefonu Nr. 7500119".

4. Šā pielikuma 3.1. apakšpunktā norādītās divdimensiju hologrammas apraksts:

4.1. izmērs 15 mm (augstums) x 18 mm (platums);

4.2. forma - taisnstūra;

4.3. krāsas - 1.plāns redzams sarkanā krāsā, 2.plāns - zili zaļā, mainās no apskates leņķa spektrā no sarkanās uz zili zaļo;

4.4. plānu skaits - divi:

4.4.1. 1. plāns - Latvijas ģeogrāfiskās kartes kontūras,

4.4.2. 2. plāns - 0,75-1 mm optiskajā dziļumā burti SPF, kas atkārtojas 6 diagonālās rindās no kreisā apakšējā stūra uz labo augšējo stūri, ar 1. plāna "ēnu" (zem 1. plāna burtu SPF nav);

4.5. mainot hologrammas apskates leņķi par 5-7 grādiem, mainās krāsas un attiecīgi parādās viens no plāniem ar šai pozīcijai atbilstošu krāsu izvietojumu;

4.6. pretviltošanas aizsardzība - hologramma ir iestrādāta apliecības veidlapā starp apliecību veidojošajiem slāņiem, t.i., zem apliecības otrās puses caurspīdīgā slāņa un tā nav atdalāma no apliecības.

1.zīmējums

1Z.JPG (51088 BYTES)

2.zīmējums

2Z.JPG (45037 BYTES)

2.pielikums

2P.JPG (36336 BYTES)

3.pielikums

3P.JPG (118454 BYTES)

4.pielikums

4P.JPG (28172 BYTES)

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par apliecību izsniegšanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Labklājības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 405Pieņemts: 10.12.1999.Stājas spēkā: 01.01.2000.Zaudē spēku: 18.11.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 436/439, 23.12.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
15138
01.01.2000
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)