Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.311

Rīgā 2006.gada 20.decembrī (prot. Nr.51(316), 10 .p.)

Par Noteikumiem par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitātes prasībām

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 2.punktu un 10.panta septīto daļu,

 

padome nolemj:

1. Apstiprināt Noteikumus par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitātes prasībām (pielikumā).

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 


APSTIPRINĀTI

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2006.gada 20.decembra lēmumu Nr.311 (protokola Nr.51(316),10.p.)

Noteikumi par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitātes prasībām

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 2.punktu un 10.panta septīto daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Šie noteikumi nosaka kvalitātes prasības elektroenerģijas sadales sistēmas operatora (turpmāk - piegādātājs) sniegtajam elektroenerģijas sadales pakalpojumam (turpmāk - pakalpojums) galalietotājam, kura elektroietaises ir pieslēgtas piegādātāja 0,4 kV elektrotīklam.

II. Kvalitātes prasības

2. Piegādātājs pieņem no elektroenerģijas galalietotāja, līdz kura elektroietaises piederības robežai tiek piegādāta elektroenerģija ar 220V spriegumu (turpmāk - lietotājs), mutvārdu, rakstveida un telefoniskas sūdzības un iesniegumus. Piegādātājs reģistrē lietotāja sūdzības vai iesnieguma saņemšanas laiku un sūdzības saturu.

3. Atbildi uz lietotāju rakstveida iesniegumiem un sūdzībām piegādātājs sniedz 15 dienu laikā.

4. Piegādātājs var sniegt atbildi uz lietotāju rakstveida iesniegumiem un sūdzībām 30 dienu laikā, ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai jāiegūst būtiska papildu informācija.

5. Septiņu darba dienu laikā pēc lietotāja sūdzības par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta nepareizu darbību saņemšanas piegādātājs veic elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta pārbaudi elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta atrašanās (uzstādīšanas) vietā vai nepieciešamības gadījumā - akreditētā laboratorijā.

6. Ne retāk kā vienu reizi divos gados piegādātājs pārbauda un reģistrē lietotāja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumus.

7. Piegādātājs pastāvīgi nodrošina, ka tiek uzskaitīti un reģistrēti elektroenerģijas piegādes plānotie un neplānotie pārtraukumi, kas ilgāki par 3 minūtēm. Piegādātājs atsevišķi reģistrē konstatēto elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaitu un ilgumu plānotajiem un neplānotajiem pārtraukumiem.

8. Piegādātājs nodrošina elektroenerģijas sprieguma vērtību robežās no 220V -15% līdz 220V +10% uz piegādātāja elektroietaises piederības robežas.

9. Šo noteikumu 8.punktā noteikto elektroenerģijas sprieguma vērtību piegādātājs nodrošina 95 % (deviņdesmit piecos procentos) no nedēļā izmērītiem elektroenerģijas sprieguma vērtību 10 minūšu vidējiem lielumiem, neņemot vērā sprieguma pārtraukumus.

10. Elektroenerģijas sprieguma vērtība uz piegādātāja elektroietaises piederības robežas nedrīkst pārsniegt 220V +15% jeb 253V.

III. Pazemināta elektroenerģijas sadales tarifa piemērošana

11. Ja lietotājam netiek nodrošināta šo noteikumu 8.-9.punktā noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstoša elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāte, piegādātājs piemēro pazeminātu elektroenerģijas sadales tarifu.

12. Pazeminātu elektroenerģijas sadales tarifu piegādātājs piemēro, ja spriegums uz piegādātāja elektroietaises piederības robežas noteiktā laika periodā vairāk nekā 5% (piecos procentos) no nedēļā izmērīto elektroenerģijas sprieguma vērtību 10 minūšu vidējiem lielumiem, neņemot vērā sprieguma pārtraukumus, ir mazāks kā 220V -15% vai atrodas 220V +10% ÷ +15% robežās.

13. Pazeminātu elektroenerģijas sadales tarifu aprēķina attiecīgajai lietotāju grupai noteiktā elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifa elektroenerģijas pārvadīšanas komponentei piemērojot koeficientu 0,5. Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu vai atļauto slodzi, ja tāda ir noteikta, paliek bez izmaiņām.

14. Lai pretendētu uz pazeminātu elektroenerģijas sadales tarifu, lietotājs iesniedz piegādātājam iesniegumu, kurā pamato nepieciešamību veikt elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitātes pārbaudi un norāda vietu (adresi), kurā nepieciešams izdarīt mērījumus.

15. Desmit dienu laikā pēc šo noteikumu 14.punktā paredzētā iesnieguma saņemšanas, piegādātājs rakstiski vienojas ar lietotāju par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitātes pārbaudei nepieciešamo mērījumu vietu, laiku un maksu par mērījumiem. Vienošanās ietver šādus obligātus nosacījumus:

15.1. ja izmērītais elektroenerģijas spriegums neatbilst robežām 220V ±10% (mazāk par 198 V vai vairāk par 242V) vairāk nekā piecos procentos no nedēļā izmērītiem elektroenerģijas sprieguma vērtību 10 minūšu vidējiem lielumiem, par mērījumiem maksā piegādātājs;

15.2. ja izmērītais elektroenerģijas spriegums neatbilst robežām 220V ±10% (mazāk par 198 V vai vairāk par 242V) mazāk kā piecos procentos no nedēļā izmērītiem elektroenerģijas sprieguma vērtību 10 minūšu vidējiem lielumiem, par mērījumiem maksā lietotājs.

16. Piegādātājs vienu nedēļu nepārtraukti veic elektroenerģijas sprieguma mērījumus uz piegādātāja elektroietaises piederības robežas. Mērījumu rezultātus reģistrē piegādātāja sastādītā aktā, kuru paraksta piegādātāja pārstāvis un lietotājs.

17. 20 dienu laikā pēc mērījumu pabeigšanas piegādātājs veic mērījumu rezultātu analīzi un informē par to lietotāju, piemērojot pazeminātu elektroenerģijas sadales tarifu, vai atsakot pazemināta elektroenerģijas sadales tarifa piemērošanu. Pazemināta elektroenerģijas sadales tarifa piemērošanas atteikuma iemeslus piegādātājs pamato rakstveidā.

18. Ja elektroenerģijas spriegums neatbilst šo noteikumu 8.-9.punktā noteiktajām kvalitātes prasībām, piegādātājs un lietotājs izdara izmaiņas elektroenerģijas piegādes un lietošanas līgumā un sākot ar nākamo norēķinu periodu piegādātājs piemēro lietotājam pazeminātu elektroenerģijas sadales tarifu.

19. Pazeminātu elektroenerģijas sadales tarifu lietotājam piemēro līdz brīdim, kad elektroenerģijas spriegums uz piegādātāja elektroietaises piederības robežas atbilst šo noteikumu 8. - 9.punktā noteiktajām kvalitātes prasībām un to apliecina atkārtotu mērījumu rezultāti, kas reģistrēti piegādātāja pārstāvja un lietotāja parakstītā aktā.

20. Piegādātajam ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt atkārtotus elektroenerģijas sprieguma mērījumus uz piegādātāja elektroietaises piederības robežas, mērījumu laiku saskaņojot ar lietotāju. Atkārtotu elektroenerģijas sprieguma mērījumu rezultātus reģistrē piegādātāja sastādītā aktā, kuru paraksta piegādātāja pārstāvis un lietotājs.

21. Ja atkārtoti veikto elektroenerģijas sprieguma mērījumu rezultāti atbilst šo noteikumu 8.-9.punktā noteiktajām kvalitātes prasībām, piegādātājs norēķinus ar lietotāju, sākot ar nākamo norēķinu periodu, veic pēc attiecīgajai lietotāju grupai apstiprinātā elektroenerģijas sadales tarifa. Šādā gadījumā piegādātājs un lietotājs izdara izmaiņas starp piegādātāju un lietotāju noslēgtajā elektroenerģijas piegādes un lietošanas līgumā.

22. Ja lietotājs nepiekrīt šo noteikumu 16. un 20.punktā noteiktajā kārtībā veikto elektroenerģijas sprieguma mērījumu rezultātiem, lietotājs izdara attiecīgu atzīmi piegādātāja sastādītajā aktā.

23. Lietotājam ir tiesības par saviem līdzekļiem pieprasīt elektroenerģijas sprieguma mērījumu veikt akreditētai laboratorijai. Piegādātājam ir pienākums sniegt informāciju par visām akreditētajām laboratorijām un sekmēt lietotāja izvēlētas akreditētas laboratorijas mērījumu veikšanu.

24. Par akreditētas laboratorijas veikto mērījumu rezultātiem lietotājs informē piegādātāju, iesniedzot akreditētās laboratorijas veikto mērījumu apliecinošus dokumentus.

25. Ja akreditētās laboratorijas veikto mērījumu rezultāti uz piegādātāja elektroietaises piederības robežas neatbilst šo noteikumu 8.-9.punktā noteiktajām kvalitātes prasībām, piegādātājs atmaksā lietotājam maksu, kas saskaņā ar šo noteikumu 15.2.punktu saņemta par piegādātāja veiktajiem elektroenerģijas sprieguma mērījumiem un kompensē lietotājam maksu, kuru tas samaksājis par akreditētās laboratorijas veiktajiem elektroenerģijas sprieguma mērījumiem.

26. Ja piegādātājs konstatē, ka lietotājs pārsniedz elektroenerģijas piegādes un lietošanas līgumā noteiktos ievadaizsardzības aparāta strāvas vai atļautās slodzes lielumus, pazeminātu elektroenerģijas sadales tarifu lietotājam nepiemēro un par veiktajiem elektroenerģijas sprieguma mērījumiem maksā lietotājs.

27. Piegādātājs šo noteikumu 16.punktā noteiktos elektroenerģijas sprieguma mērījumus veic tikai pie nosacījuma, ja lietotājs ir samaksājis par visu iepriek­šējā periodā patērēto elektroenerģiju un uz elektroietaises piederības robežas uzstādītais ievadaizsardzības aparāts atbilst elektroenerģijas piegādes un lietošanas līgumā noteiktajiem parametriem.

28. Lietotājs var pieprasīt piegādātājam veikt atkārtotus elektroenerģijas sprieguma mērījumus ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc iepriekšējās pārbaudes izdarīšanas.

IV. Noslēguma jautājums

29. Reizi gadā līdz 31.martam piegādātājs iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai atskaites par šo noteikumu 2.-10.punktā noteikto elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitātes prasību izpildi pārskata gadā saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 


Pielikums

Noteikumiem par elektroenerģijas sadales

pakalpojuma kvalitātes prasībām, kas apstiprināti ar

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2006.gada 20.decembra lēmumu Nr.311 (protokola Nr.51(316), 10.p.)

 

Komersanta nosaukums

__________________________________________________________________

Darbības veids - elektroenerģijas sadale

Komersanta licences Nr. ____________________________________

Atskaite par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāti______ .gadā

Rādītāji

Mērvienības

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

Saņemtās lietotāju sūdzības

skaits

tajā skaitā

mutvārdu

skaits

telefoniskas

skaits

rakstveida

skaits

Atbildes uz lietotāju sūdzībām un iesniegumiem

skaits

tajā skaitā

15 dienu laikā

skaits

30 dienu laikā

skaits

7 darba dienu laikā veikto elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pārbaužu skaits (% no kopējā)

%

Reģistrētais elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumu skaits uz 1 lietotāju

skaits

Pazemināta elektroenerģijas sadales tarifa piemērošanas gadījumi

skaits

Elektroenerģijas piegādes plānotie pārtraukumi (>3min) uz 1 lietotāju

skaits

Elektroenerģijas piegādes neplānotie pārtraukumi (>3min) uz 1 lietotāju

skaits

Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu skaita samazinājums nākošajam gadam

%

Elektroenerģijas piegādes plānoto pārtraukumu (>3min) ilgums uz 1 lietotāju

minūtes

Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu (>3min) ilgums uz 1 lietotāju

minūtes

Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu ilguma samazinājums nākošajam gadam

%

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Noteikumiem par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitātes prasībām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 311Pieņemts: 20.12.2006.Stājas spēkā: 20.12.2006.Zaudē spēku: 14.06.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 04.01.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
150964
20.12.2006
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)