Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ekonomikas ministrija

Rīkojums Nr.273

Rīga 1999.gada 17.decembrī

Par Latvijas PSR normatīvo aktu, kas piemērojami pēc 2000.gada 1.janvāra, sarakstu

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas kompetencei, saskaņā ar 1999.gada 23.marta noteikumu Nr.120 "Kartība, kādā izbeidzama Latvijas PSR normatīvo aktu piemērošana" 3.punktu, noteikt šādu, pēc 2000.gada 1.janvāra līdz jaunu normatīvo aktu pieņemšanai, turpmāk piemērojamo Latvijas PSR un bijušās PSRS pārvaldes institūciju izdoto standartu, celtniecības normu un noteikumu un citu normatīvtehnisko aktu sarakstu:

1. Standartu (VVST) saraksts (1.pielikums);

2. Celtniecības normu un noteikumu saraksts (2.pielikums);

3. Normatīvtehnisko aktu saraksts (3.pielikums).

Ekonomikas ministrs V. Makarovs

 

1.pielikums

Standartu (VVST) saraksts

1. VVST 13109-87 Elektriskā enerģija. Elektroenerģijas kvalitātes
prasības kopējas nozīmes elektriskajos tīklos
2. VVST 5542-87 Rūpniecībā un komunālajā sadzīvē lietojamās
dabiskās degošās gāzes
3 VVST 26976-86 Nafta un naftas produkti. Masas mērīšanas metodes
4. VVST 8.424-81 Pa dzelzceļu pārvadājamo kravu masa. Metodika
5. VVST 2517-85 Nafta un naftas produkti. Paraugu noņemšanas metodes
6. VVST 3900-85 Nafta un naftas produkti. Blīvuma noteikšanas metode
7. VVST 2939-63 Gāzes. Noteikumi tilpuma noteikšanai
8. VVST 8380-80, Cilindriski vertikālie tērauda rezervuāri ar tilpumu
MN 1823-87 100-5000m3. Pārbaudes metodes un līdzekļi
9. VVST 10742-71 Ogles, antracīts, degakmens, ogļu briketes. Paraugu noņemšana
un sagatavošana laboratorijas pārbaudēm
10. VVST 189-77 Dabas gāze. Paraugu noņemšanas metode
11. VVST 10062-75 Dabas gāze. Īpatnējās siltumspējas noteikšanas metode
12. VVST 27352-87 Autotransporta līdzekļi naftas produktu transportēšanai
un uzpildīšanai. Tipi, izmēri un vispārējās tehniskās prasības

Energetikas departamenta direktors A. Ošs

2.pielikums

Celtniecības normu un noteikumu saraksts

1. CN un Ēku un būvju ugunsdzēsības automātika
N 2.04.09-84
2. CN un N ll-4-79 Dabīgais un mākslīgais apgaismojums
3. CN un N 3.05.06-85 Elektrotehniskās ierīces
4. CN Krājums 8.
un N 4.06-91/Kr. 8 Elektrotehniskās ierīces
5. CN un N ll-58-75 Siltumelektrostacijas
6. CN un N Automatizācijas sistēmas
un N 3.05.07-85
7. CN un N 3.07.01-85 Upju hidrotehniskās būves
8. CN Krājums 33.
un N 4.002-91/Kr.33 Elektropārvades līnijas
9. CN Krājums 22. Hidroelektrostaciju un hidrotehnisko būvju
un N 4.06-91/Kr.22 iekārtas
10. CN un N Pazeminošās apakšstacijas ar spriegumu 35 kV un zemāk
lV-14-84
/Kr.19-1
11. CN un N ll-12-77 Projektēšanas normas. Aizsardzība no trokšņa
12. CN un N 81-80 Instrukcija celtniecības laukumu
elektroapgaismojuma projektēšanai
13. CN un N 85-74 Instrukcija kabeļu ar spriegumu līdz 110 kV apstrādei
14. CN un N 102-76 Elektroietaišu zemētājtīkla ierīkošanas instrukcija
15. CN un N 245-71 Rūpniecības uzņēmumu projektēšanas sanitārās normas
16. CN un N 276-74 Instrukcija celtniecības-montāžas laukumu sadzīves ēku
un telpu projektēšanai
17. CN un N 305-77 Ēku un būvju zibens aizsardzības projektēšanas
un ierīkošanas instrukcija
18. CN un N 369-74 Norādījumi uzņēmumu izmešos esošo kaitīgo
vielu daudzuma noteikšanai atmosfērā
19. CN un N 441-72 Norādījumi uzņēmumu ēku un būvju laukumu
un iecirkņu iežogojumu projektēšanai
20. CN un N lV-14-84 Krājums 19-2. Siltumelektrostacijas un atomelektrostacijas
/Kr.19-2
21. VCN 42-82 Ūdenssildāmo katlu un ūdens sildītāju ar ūdens uzsildīšanas
temperatūru līdz 115°C un tvaika katlu ar spiedienu līdz
0,7 kg/cm2 izbūves un drošas ekspluatācijas noteikumi
22. VCN 59-85 Instrukcija siltumtīklu projektēšanai un būvniecībai
ar bezkanāla metodi, izmantojot bitumperlīta izolāciju

Enerģētikas departamenta direktors A. Ošs

3. pielikums

Normatīvtehnisko aktu saraksts

1. Elektrisko staciju un tīklu tehniskās ekspluatācijas
noteikumi, 14. izdevums, apstiprinājusi PSRS Enerģētikas
un elektrifikācijas ministrija
2. Elektroietaišu ierīkošanas noteikumi, 6. izdevums,
apstiprinājusi PSRS Enerģētikas un elektrifikācijas ministrija
3. Patērētāju elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas noteikumi,
4. izdevums, apstiprinājusi PSRS Enerģētikas
un elektrifikācijas ministrija
4. I 34-00-012-84 Instrukcija par ugunsdzēsības treniņu organizēšanu PSRS
Enerģētikas un elektrifikācijas ministrijas organizācijās
un enerģētiskajos uzņēmumos
5. VD 34.02.306-91 Siltumelektrostaciju un katlu māju izmešu
kontroles noteikumi
6. VD 34.03.301-87 Ugunsdrošības noteikumi enerģētiskajos uzņēmumos
7. VD 34.03.304-87 Ugunsdrošības noteikumi izveidojot kabeļlīniju
ugunsnoturīgu blīvējumu
8. VD 34.04.181 Noteikumi par elektrostaciju un tīklu ēku un būvju iekārtu
tehniskās apkopes un remonta organizāciju
9. VD 34.09.105-88 Kurināmā uzskaites noteikumi elektrostacijās
10. VD 34.10.603 Aizsardzības līdzekļu patēriņa normatīvi elektrostaciju
un siltumtīklu siltummehānisko un hidrotehnisko
iekārtu ekspluatācijas laikā
11. VD 34.17.101 Vadošie tehniskie materiāli katlu un cauruļvadu sistēmu
metināšanas, termiskās apstrādes darbu un to kontroles
veikšanai, izpildot siltumelektrostaciju iekārtu montāžu un remontu
12. VD 34.17.302 Siltumelektrostaciju katlu agregātu un cauruļvadu metināto
savienojumu ultraskaņas defektoskopijas pamatnosacījumi
13. VD 34.17.306 Metodiskie norādījumi metalografiskās analīzes veikšanai,
nosakot siltumelektrostaciju 12'1Ģ' un 15'1Ģ' tērauda
markas tvaika vadu metināto savienojumu kvalitāti
un metināto savienojumu bojājuma cēloņus
14. VD 34.17.401-88 Nolikums par siltumenerģētiskajās iekārtās
ar spiedienu 9 MPa un augstāk pielietoto metālu ieejas kontroli
15. VD 34.17.402 Nolikums par elektrostaciju tvaika turbīnu lieto korpusu
detaļu virsmas kontroli pirms ievešanas ekspluatācijā
16. VD 34.17.403 Instrukcija par tvaika dzesētāju kameru metāla pārbaudi
ar ultraskaņu vietās, kur tiek iesmidzināts ūdens
17. VD 34.17.405 Metodiskie norādījumi tvaika pārkarsētāju un tvaika vadu
elementu biezsienu kontrolei ar ultraskaņu
18. VD 34.17.415 Metodiskie norādījumi energoiekārtu stiprinājumu pārbaudei
ar ultraskaņu
19. VD 34.17.419 Pagaidu instrukcija par augstspiediena katlu (100-150 atm.)
ekspluatācijas apstākļu un metāla stāvokļa apsekošanu
20. VD 34.17.421-92 Tipveida instrukcija par siltumelektrostaciju katlu, turbīnu
un cauruļvadu galveno elementu metāla stāvokļa kontroli
un kalpošanas termiņa pagarināšanu
21. VD 34.17.424-87 Metodiskie norādījumi elektrostaciju tvaika turbīnu lāpstiņu
aparāta un disku metāla bojājuma cēloņu noskaidrošanai
22. VD 34.17.424 Instrukcija tvaika turbīnu lāpstiņu aparāta bojājuma
cēloņu noskaidrošanai
23. VD 34.20.114 Vadošie norādījumi par elektrostaciju un apakšstaciju
ar spriegumu 3-500 kV zibensaizsardzību un pa
elektropārvades līnijām ienākošiem atmosfēras pārspriegumiem
24. VD 34.20.221 Elektrostaciju siltumtehnisko iekārtu siltumizolācijas
ierīkošanas instrukcija
25. VD 34.20.302 Elektroiekārtu pārbaudes normas
26. VD 34.20.406-89 Noteikumi par palaišanas - ieregulēšanas darbu izpildes
un pieņemšanas kārtību siltumelektrostacijās
27. VD 34.20.505 Tipveida instrukcija par pārslēgumiem elektroietaisēs
28. VD 34.20.506 6-10 kV kompakto sadalietaišu ekspluatācijas
un remonta tipveida instrukcija
29. VD 34.20.507 Siltumtīklu ekspluatācijas tipveida instrukcija
30. VD 34.20.508 Spēka kabeļlīniju ekspluatācijas instrukcija.
I daļa. Kabeļlīnijas ar spriegumu līdz 35 kV
31. VD 34.20.561 Tipveida instrukcija par avāriju likvidāciju
energosistēmu elektriskajā daļā
32. VD 34.20.567 Instrukcija par ugunsgrēku dzēšanu elektrostacijās
un apakšstacijās
33. VD 34.20.581 Metodika enerģētisko iekārtu tehniskā stāvokļa novērtēšanai
pirms un pēc remonta, kā arī periodā starp remontiem
34. VD 34.21.303 Tipveida tehniskā programma elektrostaciju hidrotehnisko
būvju apsekošanai
35. VD 34.21.321 Noteikumi par siltumelektrostaciju ēku un būvju
pamatu iegrimes novērojumiem
36. VD 34.21.341-88 Metodiskie norādījumi par siltumelektrostaciju
un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju stāvokļa
ekspluatācijas kontroles apjomu un periodiskumu
37. VD 34.21.501 Hidrotehnisko būvju mehānisko iekārtu ekspluatācijas
tipveida instrukcija
38. VD 34.21.521 Siltumelektrostaciju ražošanas ēku un būvju ekspluatācijas
instrukcija. I daļa. Ekspluatācijas un remontu organizācija
39. VD 34.21.523 Siltumelektrostaciju dzelzsbetona dūmeņu un dūmvadu
ekspluatācijas instrukcija
40. VD 34.21.543-88 Siltumelektrostaciju tehniskās ūdensapgādes sistēmas
hidrotehnisko būvju ekspluatācijas tipveida instrukcija
41. VD 34.26.503 Tipveida instrukcija caurplūdes katlu konservācijai
dīkstāves režīmā
42. VD 34.26.506 Gāzes-mazuta PTVM tipa ūdenssildāmo katlu ekspluatācijas
tipveida instrukcija
43. VD 34.26.507 Gāzes-mazuta KVGM-100 tipa termofikācijas ūdenssildāmā
katla ekspluatācijas tipveida instrukcija
44. VD 34.26.508 Dzesēšanas BROU, ROU, PSBU un PSBU SN tipa iekārtu
ekspluatācijas tipveida instrukcija
45. VD 34.30.605 Tvaika turbīnu lāpstiņu nomaiņas tehnoloģiskā instrukcija
46. VD 34.31.601 Vertikālo hidroagregātu centrēšanas instrukcija
47. VD 34.31.602 Hidroturbīnu un ģeneratoru mehāniskās daļas remonta instrukcija
48. VD 34.35.412-88 Noteikumi par siltumelektrostaciju tehnoloģisko procesu
vadības sistēmu pieņemšanu ekspluatācijā
pēc to montāžas un ieregulēšanas
49. VD 34.35.512 Augstsprieguma sadalietaišu operatīvo bloķēšanas
iekārtu ekspluatācijas instrukcija
50. VD 34.39.501 Elektrostaciju tīkla ūdens cauruļvadu ekspluatācijas,
remonta un kontroles tipveida instrukcija
51. VD 34.39.502 Siltumelektrostaciju tvertņu, aparātu un cauruļvadu
drošības ietaišu ekspluatācijas un pārbaudes instrukcija
52. VD 34.39.503-89 Siltumelektrostaciju cauruļvadu ekspluatācijas
tipveida instrukcija
53. VD 34.45.501-88 Elektrostaciju ģeneratoru ekspluatācijas tipveida instrukcija
54. VD 34.45.509 Elektrostaciju pašpatēriņa ietaišu elektrodzinēju
ekspluatācijas instrukcija
55. VD 34.45.512 Ģeneratoru ūdeņraža dzesēšanas gāzes sistēmas
ekspluatācijas tipveida instrukcija
56. VD 34.46.501 Transformatoru ekspluatācijas instrukcija
57. VD 34.46.502 Instrukcija par transformatoru iekšējo bojājumu
noteikšanu pēc gāzes relejā esošas gāzes analīzes rezultātiem
58. VD 34.46.503 Primāro ugunsdzēsības līdzekļu uzglabāšanas
un pielietošanas instrukcija PSRS Enerģētikas
un elektrifikācijas ministrijas uzņēmumos
59. VD 34.46.504 Automātisko ugunsgrēka signalizācijas iekārtu ekspluatācijas
tipveida instrukcija PSRS Enerģētikas un elektrifikācijas
ministrijas enerģētiskajos uzņēmumos
60. VD 34.70.009-82 Siltumelektrostaciju mazuta saimniecību ekspluatācijas
tipveida instrukcija
61. VD 34.70.044-85 Siltumelektrostaciju degvielas padeves
ekspluatācijas tipveida instrukcija

Enerģētikas departamenta direktors A. Ošs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas PSR normatīvo aktu, kas piemērojami pēc 2000.gada 1.janvāra, sarakstu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ekonomikas ministrija Veids: rīkojums Numurs: 273Pieņemts: 17.12.1999.Stājas spēkā: 17.12.1999.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 446/451, 30.12.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
15095
17.12.1999
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"