Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.54

Rīgā 1999.gada 14.decembrī

(prot.Nr.103,14.§)

Rīgas teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi

Lietotie termini

Būvobjekts

- jaunbūve, kā arī renovējama, restaurējama, rekonstruējama vai remontējama ēka vai cita būve, vai ēku un citu būvju kopums ar tam piederošo teritoriju, palīgbūvēm vai būviekārtām.

Būvētājs

- fiziska vai juridiska persona (nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks vai lietotājs), kas būvniecību veic saviem spēkiem.

Namīpašums

- uz gruntsgabala uzceltas ēkas un būves.

Gruntsgabals

- juridiski noteikta teritorija konkrētam zemes izmantotājam vai īpašniekam.

Piegulošā teritorija

- teritorija, kura robežojas ar attiecīgo īpašumu.

Zāliens

- apzaļumota platība.

Ietve

- ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem.

Brauktuve

- ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai.

Iebrauktuve (nobrauktuve)

- attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transporta piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) pieguloöajai teritorijai.

Tekne

- brauktuves daļa, kas paredzēta ūdens savākšanai un novadīšanai.

Transporta būves

- inženierbūves (tilti, satiksmes pārvadi, estakādes, tuneļi, caurtekas, atbalstsienas u.c.).

Sabiedriskā transporta maršruta galapunkts

- pašvaldības apstiprinātā maršruta sākuma vai beigu punkts ar apgriešanās laukumu un dispečerdienesta punktu.

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Rīgas teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā visām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā Rīgas pilsētā ir namīpašumi, ēkas, ēku daļas, būves (turpmāk - namīpašumi), zemes gabali, jānodrošina to uzturēšana un sakopšana.

1.2. Namīpašumi, gruntsgabali un tiem piegulošās teritorijas uzturamas kārtībā atbilstoši kopjamo platību shēmām, kas saskaņotas ar attiecīgo priekšpilsētas (rajona) izpilddirekciju.

1.3. Noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām (t.sk. ārvalstu).

1.4. Noteikumi ir obligāti neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai zemesgrāmatā.

2. Namīpašumu, gruntsgabalu, pagalmu un piegulošo teritoriju

uzturēšana un kopšana

2.1. Namu pārvaldēm, dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām, namīpašumu, zemesgabalu u.c. teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldītājiem - pilnvarniekiem, lietotājiem - nomniekiem savos objektos jānodrošina:

2.1.1. piegulošo teritoriju, ietvju, brauktuvju tekņu (1 m platumā), brauktuvju līdz brauktuves ass līnijai (ja ielas braucamās daļas tīrīšanu pašvaldība neveic centralizēti), zālienu (līdz brauktuvei) un ceļa grāvju sakopšana, kā arī zāles nopļaušana;

2.1.2. iebrauktuvju sakopšana, zāles nopļaušana gar tām;

2.1.3. saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu - vasarā ietvju laistīšana (līdz pulksten 6 un pēc pulksten 23), netraucējot satiksmi ielās;

2.1.4. vietās, kur nav ielas vai ceļa, īpašumam piegulošās teritorijas sakopšana un zāles nopļaušana (ieskaitot arī grāvjus) - ap fizisko personu īpašumiem līdz 5 m, juridisko personu īpašumiem līdz 25 m platā joslā vai atbilstoši saskaņojumam ar attiecīgās Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekciju, - vismaz 3 reizes sezonā (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm);

2.1.5. neapbūvētajās teritorijās zālāju nopļaušana līdz 10 m platā joslā no ietves vai brauktuves, neuzkrājot būvgružus un atkritumus minētajās vietās;

2.1.6. zālāju (zālienu) nopļaušana; namīpašuma, gruntsgabala, pagalma, piemājas vai citu teritoriju sakopšana, apsaimniekošana, labiekārtošana; apstādījumu uzturēšana;

2.1.7. saskaņojot ar Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisiju - koku un krūmu zaru apzāģēšana gar ietvēm un brauktuvēm vietās, kur tiek traucēta gājēju un autotransporta pārvietošanās;

2.1.8. dažādu priekšmetu novākšana no ietvēm un brauktuvēm (līdz brauktuves ass līnijai), gājējiem un satiksmei bīstamo vietu iežogošana ietvju un brauktuvju seguma bojājumu gadījumos;

2.1.9. lietus ūdens uztvērēju tīrīšana pilsētas un iekškvartālu tīklā - ne retāk par 2 reizēm pavasara un vasaras periodā;

2.1.10. dzīvojamo māju koplietošanas telpu sakopšana, atkritumu vadu tīrīšana;

2.1.11. atkritumu izvešana;

2.1.12. namīpašumu pagalmu, numura zīmju plāksnīšu, dzīvojamo māju kāpņu telpu un pievedceļu apgaismošana, tumsai iestājoties;

2.1.13. sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu, kas izgatavotas atbilstoši apstiprinātajam paraugam, novietošana - pie namīpašumu sienām (izņemot ēkām, kuras atrodas pagalmos), pie ieejām veikalos un citās sabiedriskās iestādēs, pieturvietās, atkritumu urnu iztuköošana (katru dienu), dezinficēšana (vismaz 2 reizes mēnesī), kā arī atkritumu urnu savlaicīga krāsošana;

2.1.14. namīpašumu fasāžu (tajā skaitā logu, durvju, balkonu, izkārtņu), žogu, vārtu, vārtiņu kārtīgs izskats un tīrība, to savlaicīga krāsošana (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta noteiktajā kārtībā), nepieļaujot, ka krāsojumā ir bojājumi, plaisas, izdrupumi vai apdares materiāla atslāņojumi; žogi un vārti laikus jāremontē, bet stipri bojātie jāatjauno vai jānojauc;

2.1.15. ziemas periodā:

- ielu (brauktuvju un ietvju), laukumu, krastmalu, transporta būvju attīrīšana no sniega un ledus, smilšu kaisīšana, kā arī pagalma celiņu tīrīšana vai kaisīšana - katru dienu (arī brīvdienās un svētku dienās) līdz pulksten 8 un, ja nepieciešams, sniega tīrīöana un smilšu kaisīšana visas dienas laikā;

- sniega un ledus notīrīšana no balkoniem, lodžijām, ēku jumtiem, lāsteku nolaušana, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem;

- situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transporta līdzekļu drošība, - bīstamo vietu norobežošana, steidzami veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus;

- inženierkomunikāciju aku vāku notīrīšana no sniega;

- savāktā sniega aizveöana no transporta būvēm un ielām, kur tas traucē transporta satiksmei un gājējiem, 2 diennakšu laikā, no pārējām ielām - saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu;

- uz ielām izkaisīto smilšu savākšana mēneša laikā pēc sniega nokušanas (bet ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim).

2.2. Atbilstošajām pašvaldības institūcijām un uzņēmumiem jānodrošina Rīgas ielu, tiltu, krastmalu, laukumu, gājēju tuneļu, tiltu, ceļu pārvadu, kā arī centralizēti kopjamo ielu un transporta būvju sakopšana, brauktuvi sadalošo zālāju sakopšana un nopļaušana, sabiedriskā transporta pieturvietu (nojumju un soliņu) remonts, atkritumu izvešana.

2.3. Kapsētu un to daļu īpašniekiem un valdītājiem jānodrošina kapsētu uzturēšana - regulāra atkritumu izvešana, iekšējo celiņu tīrīšana, kapsētai piegulošās teritorijas sakopšana un zāles nopļaušana, kā arī piegulošo ietvju un ielas braucamo daļu (atbilstoši 2.1.punkta apakšpunktos minētajām prasībām) sakopšana.

2.4. Sabiedriskā transporta uzņēmumiem jānodrošina to valdījumā esošo sabiedriskā transporta maršrutu galapunktu teritoriju, tramvaju sliežu, zālienu sakopšana un uzturēšana, kā arī atkritumu izvešana.

2.5. Maksas autostāvvietu (ielu sarkano līniju robežās) valdītājiem jānodrošina stāvvietas projektā noteiktās platības, tai piegulošās teritorijas, piegulošo ietvju un ielas braucamo daļu sakopšana (atbilstoši 2.1.punkta apakšpunktos minētajām prasībām).

2.6. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašniekiem, lietotājiem -nomniekiem jānodrošina teritorijas sakopšana 10 m platā joslā ap objektu (ja tas atrodas neapbūvētā teritorijā un atbilstoši nomas līgumā minētajiem nosacījumiem), kā arī objekta skatlogu, durvju un fasādes tīrība, atkritumu urnu izvietošana un iztukšošana, atkritumu izvešana.

2.7. Inženierkomunikāciju valdītājiem jānodrošina inženierkomunikāciju avāriju dēļ esošā apledojuma likvidēšana, gājējiem un satiksmei bīstamo vietu iežogošana ar standarta barjerām un ceļazīmēm, kā arī signāluguņu uzstādīšana sliktas redzamības apstākļos, teritorijas sakopšana gar virszemes inženierkomunikāciju tīklu cauruļvadiem un 5 m platā joslā no tiem.

2.8. Automašīnu īpašniekiem, vadītājiem jānodrošina sava transporta līdzekļa stāvvietas un apkārtējās teritorijas 3 m platā joslā sakopšana, ja transporta līdzeklis vairāk nekā 24 stundas tiek turēts uz ielas, pagalmā vai citā teritorijā, kā arī garāžai piegulošās teritorijas (3 m platā joslā) un tās pievedceļa sakopšana.

2.9. Būvētājam jānodrošina būvobjekta teritorijai līdzās esošo ietvju, brauktuvju tekņu (1 m platā joslā), brauktuvju - līdz brauktuves ass līnijai (ja ielas braucamās daļas sakopšanu pašvaldība neveic centralizēti), zālienu un grāvju sakopšana, zāles nopļaušana, būvžoga uzturēšana un krāsošana, atkritumu izvešana.

2.10. Attiecīgajām pašvaldības institūcijām jānodrošina Rīgas pilsētai piederošo parku, dārzu, skvēru, tiem piegulošo ietvju un ielas braucamo daļu (atbilstoši 2.1.punkta apakšpunktos minētajām prasībām), ūdenstilpju, mežu un citu teritoriju uzturēšana un sakopšana, kā arī atkritumu izvešana.

2.11. Dzelzceļu īpašnieki, nomnieki vai valdītāji ir atbildīgi par dzelzceļa nodalījuma joslas uzturēšanu un sakopšanu.

2.12. Rīgas priekšpilsētu (rajonu) izpilddirekciju amatpersonas nodrošina attiecīgās priekšpilsētas (rajona) teritorijas uzraudzību, sakopšanu un labiekārtošanu, pārziņā esošo ielu, skvēru un apstādījumu, iekškvartālu, ceļu uzturēšanu, labiekārtošanu un sakopšanu, kā arī valdījumā esošo namīpašumu apsaimniekošanu.

2.13. Mazdārziņu īpašnieku sabiedrībām savos objektos jānodrošina teritorijas uzturēšana, piegulošajā teritorijā ietvju, brauktuvju tekņu (1 m platā joslā), brauktuvju - līdz brauktuves ass līnijai (ja ielas braucamās daļas sakopšanu pašvaldība neveic centralizēti), zālienu (līdz brauktuvei) un ceļa grāvju sakopšana, zāles nopļaušana gar iebrauktuvēm, kā arī atkritumu izvešana.

2.14. Mazdārziņu īpašniekiem - nomniekiem savos objektos jānodrošina teritorijas uzturēšana, robežai piegulošās teritorijas tīrīšana un zāles nopļaušana (ieskaitot arī grāvjus) līdz 10 m platā joslā vai atbilstoši saskaņojumam ar attiecīgā Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekciju, kā arī atkritumu izvešana.

2.15. Rīgas teritorijā aizliegts:

2.15.1. izgāzt saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus šim nolūkam neparedzētās vietās, izgāzt tos upēs un citās ūdenstilpēs, uz lietus ūdens uztvērēju restēm un vākiem, inženiertīklu akās, kamerās, ēku logu ailēs, uz tramvaja sliežu ceļiem un ielu brauktuvēm;

2.15.2. izveidot sniega vaļņus apstādījumu zonās, pie tramvaja sliežu ceļiem, sabiedriskā transporta pieturvietām un citās vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos un transporta satiksmi;

2.15.3. ierīkot izgāztuves un ierakt atkritumus namu pagalmos un citās šim nolūkam neparedzētās vietās;

2.15.4. bojāt ielas segumu;

2.15.5. mest atkritumu tvertnēs būvgružus, izdedžus, metāllūžņus, liela izmēra sadzīves atkritumus, kā arī liet tajās ūdeni un citus šķidrumus;

2.15.6. glabāt taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un citus priekšmetus uz ietvēm, ielās un pagalmos, kā arī citās koplietošanas vietās (izņemot speciāli tam norādītās vietās);

2.15.7. žāvēt veļu uz balkona vai lodžijas atklātās daļas;

2.15.8. smēķēt liftos, kāpņu telpās un citās koplietošanas telpās.

 

3. Namīpašumu uzturēšana un dzīvojamo telpu lietošana

3.1. Valsts un pašvaldības institūcijām, juridiskām, fiziskām, kā arī pilnvarotajām personām, kuru īpašumā, valdījumā vai nomā Rīgas pilsētā ir namīpašumi vai dzīvokļi, jāveic to tehniskā uzturēšana, ievērojot Latvijas Republikas būvnormatīvus - LBN-401 "Dzīvojamo māju kapitālā un kārtējā remonta noteikumi", LBN-402 "Dzīvojamo māju tehniskās ekspluatācijas noteikumi", LBN-403 "Namīpašumu sanitārās kopšanas noteikumi", Latvijas Republikas 10.08.1995. Būvniecības likumu un Ugunsdrošības noteikumu (UN-97) 8.punktu.

3.2. Kārtību, kādā lietojamas dzīvojamās telpas, nosaka Latvijas Republikas Ministru padomes 26.04.1993. "Dzīvojamo telpu lietošanas noteikumi" un īres līgums.

3.3. Neapdzīvotās un saimnieciskai darbībai neizmantotās ēkās:

- jānoslēdz ieejas un pagrabu durvis,

- logi jāaizver vai jāaizsit,

- teritorijas jāiežogo, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos tajās,

- nedrīkst pieļaut atkritumu uzkrāšanos,

- jānodrošina ēkas atbilstība ugunsdrošības noteikumiem,

- piegulošo teritoriju uzturēšana jānodrošina atbilstoši šo noteikumu

2.1. punkta apakšpunktos minētajām prasībām.

 

4. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

Par saistošajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem uzliek naudas sodu līdz Ls 50, bet par noteikumu 2.1.3.-2.1.8., 2.1.11., 2.1.13.-2.1.15., 2.8., 2.13., 2.14., 2.15.7. un 2.15.8.punktā minēto prasību pārkāpumiem uzliek naudas sodu līdz Ls 30.

 

5. Noteikumu izpildes kontrole

5.1. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences ietvaros ir tiesīgas šādas amatpersonas:

- Rīgas domes Komunālā departamenta Komunālās saimniecības pārvaldes Namīpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs(-a), Ēku labiekārtošanas daļas vadītājs(-a) un Ēku tehniskās ekspluatācijas un remontu daļas vadītājs(-a),

- priekšpilsētu (rajonu) administratīvo inspekciju inspektori,

- Rīgas domes Vides departamenta Apstādījumu inspekcijas inspektori,

- Rīgas pašvaldības iestāžu un uzņēmumu amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu. Sastādītos administratīvos protokolus izskata administratīvās komisijas.

5.2. Policijas tiesības kontrolēt šo noteikumu izpildi reglamentē Latvijas Republikas likums "Par policiju".

 

6. Pārejas noteikumi

6.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

6.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rīgas domes 14.05.1996. noteikumi Nr.60 "Rīgas teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku uzturēšanas noteikumi".

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Bērziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rīgas teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 54Pieņemts: 14.12.1999.Stājas spēkā: 31.12.1999.Zaudē spēku: 06.11.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 446/451, 30.12.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
15091
31.12.1999
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)