Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1030

Rīgā 2006.gada 19.decembrī (prot. Nr.68 14.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.446 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 10.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.446 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.; 2005, 67.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 4.7.apakš­punktu šādā redakcijā:

"4.7. bezceļu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību (9.pielikums)."

2. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Transportlīdzekļa īpašnieks, veicot transportlīdzekļa reģistrāciju, var pasūtīt individuālu valsts reģistrācijas numuru ar valsts standartam LVS 20:2003 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes" atbilstošu simbolu kombināciju. Lēmumu par individuālas numura zīmes piešķiršanu pieņem CSDD. Šādas numura zīmes transportlīdzeklim piešķir tikai tad, ja pieprasītā numura zīmju simbolu kombinācija:

12.1. nav iepriekš piešķirta citam transportlīdzeklim;

12.2. nav paredzēta piešķirt sērijveidā;

12.3. nav latviešu valodas normatīvajām prasībām neatbilstošs burtu salikums;

12.4. neveido nepieklājīgus vai rupjus vārdus;

12.5. neveido iestāžu nosaukumus latviešu valodā vai kādā citā valodā;

12.6. neapgrūtina identificēt valsts reģistrācijas numuru, kā arī nav citu apstākļu šādas numura zīmes neizsniegšanai."

3. Izteikt 13.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2. tirdzniecības numura zīmes. Tās izsniedz tikai noteiktā kārtībā CSDD reģistrētiem komersantiem, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību (turpmāk - tirdzniecības uzņēmums). Tirdzniecības numura piešķiršanu apliecina kopā ar tirdzniecības numura zīmēm izsniegta tirdzniecības numura karte;".

4. Papildināt noteikumus ar 13.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

"13.6. bezceļu transportlīdzekļu numura zīmes. Tās izsniedz sērijveidā izgatavotiem tricikliem un kvadricikliem, kuru izmantošanu ceļu satiksmē izgatavotājs nav paredzējis."

5. Izteikt 16.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1. pilngadību sasniegušiem Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kā arī ārzemniekiem, kam saskaņā ar Imigrācijas likumu atļauts ieceļot un uzturēties Latvijā;".

6. Papildināt 19.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "Latvijas Repub­likas transportlīdzekļa" ar vārdiem "vai CSDD izsniegtu mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecību, vai CSDD izsniegtu mācību braukšanas atļauju".

7. Izteikt 19.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.5. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja - nepilngadīgas fiziskas personas - aizbildnis, uzrādot dokumentu, kurš apliecina aizbildnību vai aizgādību;".

8. Aizstāt 19.6.apakšpunktā vārdus "aizgādņa apliecību" ar vārdiem "aizgādnību apliecinošu dokumentu".

9. Papildināt 19.7.apakšpunktu aiz vārdiem "Latvijas Repub­likas transportlīdzekļa" ar vārdiem "vai CSDD izsniegtu mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecību, vai CSDD izsniegtu mācību braukšanas atļauju".

10. Izteikt 19.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.13. ja tiek reģistrēta adreses maiņa (par kuru informācija ir pieejama publiskajos reģistros), krāsas maiņa, valsts reģistrācijas numura maiņa vai tiek saņemtas numura zīmes zudušās vietā, ja zudusi viena no divām numura zīmēm, tiek mainīta bojāta numura zīme(-es) vai tiek mainīts bojāts reģistrācijas dokuments, tiek veikta šo noteikumu 63.2.apakšpunktā minētā termiņa pagarināšana, vai reģistrācijas dokumentā tiek konstatēta tehniska kļūda norādītajos datos, - jebkura pilngadīga fiziska persona."

11. Izteikt 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"20. Agregātu numuru salīdzināšana ir transportlīdzekļa vai numurētā agregāta apskate, kuras mērķis ir pārliecināties par reģistrāciju pamatojošajos dokumentos norādīto uzskaites un citu tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim, kā arī noteikt trūkstošos datus.

21. Izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu ir izdruka no transportlīdzekļu reģistra, kurā norāda agregātu numuru salīdzināšanas gaitā noteiktos datus. To var izsniegt:

21.1. personai, kas CSDD agregātu numuru salīdzināšanai uzrādījusi transport­līdzekli vai numurēto agregātu;

21.2. šo noteikumu 19.7.apakšpunktā minētajam transportlīdzekļa izgatavotāja oficiālajam pārstāvim par jaunu, iepriekš nereģistrētu transportlīdzekli, pamatojoties uz apliecinājumu par transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim."

12. Svītrot 22.4.apakšpunktu.

13. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu derīga transportlīdzekļa reģistrācijai 30 dienas no tās izsniegšanas dienas (to ieskaitot). Tāda transportlīdzekļa reģistrācijai, kuru Latvijā pārdevis tirdzniecības uzņēmums, kurš noslēdzis sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar CSDD, izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu derīga 12 mēnešus."

14. Aizstāt 30.3. un 30.4.apakšpunktā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "komersanta".

15. Aizstāt 37.3.apakšpunktā vārdus "mehāniskais transportlīdzeklis vai tā piekabe" ar vārdiem "mehāniskais transportlīdzeklis (izņemot bezceļu transportlīdzekli) vai tā piekabe, vai mopēds".

16. Aizstāt 38.1.3.apakšpunktā vārdus "kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus" ar vārdiem "un citu dokumentu, kas apliecina konkrētā transportlīdzekļa izcelsmi vai pārdošanas faktu".

17. Izteikt 38.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.1.5. dokumentu par to, ka transportlīdzekļa ievešana Eiropas Ekonomikas zonā no trešās valsts (valsts, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts) ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā (dokumentu neiesniedz, ja CSDD rīcībā jau ir šāda informācija);".

18. Svītrot 38.2.2.apakšpunktā vārdu "mopēdam".

19. Papildināt noteikumus ar 38.2.8., 38.2.9. un 38.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.2.8. bezceļu transportlīdzeklim;

38.2.9. mopēdam, kas izgatavots līdz 2008.gada 1.janvārim;

38.2.10. pēc 2008.gada 1.janvāra pirmo reizi reģistrētam mopēdam, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kam ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām un par to liecina tipa apstiprinājuma marķējums uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes;".

20. Svītrot 38.4.apakšpunktu.

21. Izteikt 38.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.7. noteikumu 38.1.3.apakšpunktā minētais ārvalsts reģistrācijas doku­ments nav jāiesniedz sniega motocikliem, bezceļu transportlīdzekļiem, piekabēm un mopēdiem, ja tie ievesti no ārvalsts, kurā netiek veikta šo transportlīdzekļu reģistrācija, un persona papildus to rakstiski apliecina."

22. Papildināt 43.1.4.apakšpunktu aiz vārdiem "(piemēram, mantoju­ma apliecību, tiesas spriedumu par mantošanu)" ar vārdiem "vai šī dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja mantoti vairāki īpašuma objekti".

23. Izteikt 43.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.2. pirms mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanas iespējamais mantinieks, uzrādot mantojuma atklāšanās faktu un iespējamā mantinieka statusu apliecinošus doku­mentus (piemēram, miršanas apliecību, dzimšanas apliecību, laulības apliecību, testamentu), iesniedzot to kopijas un apliecinot šo faktu ar parakstu iesniegumā, kā arī iesniedzot izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu, var reģistrēt transportlīdzekli uz sava vārda kā transportlīdzekļa valdītājs. Šādā gadījumā transportlīdzekli reģistrē transportlīdzekļa valdītājam līdz mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanai un reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Aizliegts atsavināt līdz apstiprināšanai mantojuma tiesībās"."

24. Svītrot 44.3.apakšpunktu.

25. Aizstāt 45.3.apakšpunktā vārdu "dokumentu" ar vārdiem "aktu par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā".

26. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Lai reģistrētu kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldīta transport­līdzekļa īpašnieka maiņu, iesniedz:

48.1. iesniegumu;

48.2. reģistrācijas apliecību, ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 37.punktā vai 38.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

48.3. Uzņēmumu reģistra apliecinātu paziņojumu par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, ja reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa īpašnieka maiņu" nav Uzņēmumu reģistra aplie­cinātas atzīmes par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamat­kapitālā."

27. Svītrot 49.3.1.apakšpunktā vārdu "uzņēmuma".

28. Izteikt 53.1.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.1.3.1. ārvalstī vai muitas zonā izdotu numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu un dokumentu par to, ka numurētā agregāta ievešana Eiropas ekonomikas zonā no trešās valsts (valsts, kas nav Eiropas ekonomikas zonas valsts) ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā. Ja CSDD rīcībā ir informācija par to, dokuments nav jāiesniedz;".

29. Svītrot XI nodaļas nosaukumā vārdus "atjaunošana un".

30. Svītrot 55.1.2.apakšpunktā vārdus "un atjauno­šanai".

31. Aizstāt 56.2.apakšpunktā vārdus "izsniegt, mainīt vai atjaunot" ar vārdiem "izsniegt vai mainīt".

32. Svītrot 57.punktā:

32.1. vārdus "nozaudēto, nozagto, bojā gājušo vai";

32.2. vārdus "nozaudēšanas, zādzības, bojā ejas vai".

33. Izteikt 58.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.3. transport­līdzeklis zaudē operatīvā transportlīdzekļa statusu saskaņā ar normatīvajos aktos par operatīvajiem transportlīdzekļiem noteiktās amatpersonas rakstisku aplieci­nājumu par operatīvā transportlīdzekļa statusa anulēšanu, transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja maiņas gadījumā, kā arī tad, ja transport­līdzekļa aprīkojums vai krāsojums neatbilst valsts standarta LVS 63:1999 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" prasībām. Šādā gadījumā transportlīdzekli noteiktā kārtībā pārreģistrē, dzēšot attiecīgo ierak­stu reģistrācijas apliecībā."

34. Papildināt noteikumus ar 58.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"58.4. lai reģistrētu transportlīdzekli, kurš zaudējis operatīvā transport­līdzekļa statusu, iesniedz izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu."

35. Papildināt 61.punkta otro teikumu aiz vārdiem "Transportlīdzekli noņemot no uzskai­tes" ar vārdiem "atsavināšanai vai izvešanai no valsts".

36. Papildināt noteikumus ar 64.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"64.4. ja transportlīdzeklis pastāvīgi reģistrēts ārvalstī bez tā noņemšanas no uzskaites izvešanai no Latvijas un šo faktu apliecina attiecīgās ārvalsts reģistra izsniegts dokuments, transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites izvešanai no valsts CSDD var veikt bez reģistrācijas apliecības un numura zīmju iesniegšanas."

37. Papildināt 67.1.5.apakšpunktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja transportlīdzeklis iznīcināts vai gājis bojā līdz 2004.gada 30.sep­tembrim, šo faktu var apliecināt transportlīdzekļa īpašnieks;".

38. Izteikt 67.6.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"67.6. ja reģistrācijas apliecība vai numura zīme(-es) netiek nodotas, kā arī ja apstrādes uzņēmums tās utilizējis pats, īpašnieks, noņemot transport­līdzekli no uzskaites norakstīšanai, iemeslu norāda iesniegumā."

39. Izteikt 68.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"68.2. noņemot transportlīdzekli no uzskaites tā reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku, nododot numura zīmes, transportlīdzekļu reģistrā par to izdara attiecīgu atzīmi;".

40. Aizstāt 68.4.apakšpunktā vārdus "mainot reģistrācijas apliecību" ar vārdiem "dzēšot atzīmi par reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, un izsniedz numura zīmes".

41. Svītrot 68.5.apakšpunkta trešo teikumu.

42. Izteikt 69.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.4. ja transportlīdzeklis noteiktā termiņā nav izvests no valsts, tam atkārtoti tranzīta numura zīmes nepiešķir."

43. Aizstāt 70.1.6.apakšpunktā vārdus "pastāvīgā dzīvesvieta" ar vārdiem "deklarētā dzīvesvieta (atrašanās vieta)".

44. Papildināt 70.2.1.apakšpunktu ar tekstu šādā redakcijā:

"Transportlīdzekļus, kuru pastāvīga reģistrācija Latvijā ir aizliegta, atļauts reģistrēt vienu reizi uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku. Aizliegts reģistrēt Latvijā pastāvīgi";".

45. Izteikt 70.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.2.2. ja reģistrācijai tiek iesniegts CSDD Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas atzinums par reģistrāciju uz laiku līdz sešiem mēnešiem atbilstības novērtējuma procedūras pabeigšanai. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku bez atbilstības apliecinājuma. Aizliegts atsavināt";".

46. Izteikt 72.punktu šādā redakcijā:

"72. Lai transportlīdzeklim reģistrētu vēsturiskā spēkrata statusu (turpmāk - vēsturiskais spēkrats), papildus šajos noteikumos minētajiem dokumentiem iesniedz valsts aģentūras "Rīgas Motormuzejs" izsniegtu vēsturiskā spēkrata statusu apliecinošu dokumentu. Transportlīdzekļa, kuram piešķirts vēsturiskā spēkrata statuss, reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Vēsturiskais spēkrats". Ja vēsturiskā spēkrata īpašuma tiesības nav juridiski pierādītas, to reģistrē Latvijas Antīko automobiļu kluba (turpmāk - LAAK) vai tā biedru lietošanā, kā īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu iesniedz LAAK tehniskās komisijas izsniegtu vēsturiskā spēkrata reģistrācijas iesniegumu. Šādā gadījumā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības sadaļā "Īpašnieks" norāda LAAK vai tā biedru, bet sadaļā "Piezīmes" papildus norāda "Aizliegts atsavināt"."

47. Aizstāt 80.punktā skaitļus un vārdus "2007.gada 1.janvāri" ar skaitļiem un vārdiem "2009.gada 1.janvāri".

48. Aizstāt 1.pielikuma 7.punktā vārdu "pastāvīgā" ar vārdu "deklarētā".

49. Izteikt 1.pielikuma 21.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.5. operatīvajiem transportlīdzekļiem kā papildkrāsu reģistrācijas apliecībā norāda valsts standartā LVS 63:1999 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" noteikto kontrastējošo krāsu."

50. Aizstāt 1.pielikuma 27.1.apakšpunktā vārdus "uzņēmuma (komersanta), kurš saņēmis Satiksmes ministrijas izsniegtu licenci mazum­tirdzniecībai ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm" ar vārdiem "komersanta, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību".

51. Izteikt 1.pielikuma 27.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3. Uzņēmumu reģistra atzīme par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā un paziņojuma par ieguldīšanu datums. Ierakstu apliecina ar Uzņēmumu reģistra zīmogu un atbildīgās amatpersonas parakstu. Atzīmi var neizdarīt, ja iesniedz Uzņēmumu reģistra apliecinātu paziņojumu par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā;".

52. Papildināt noteikumus ar 9.pielikumu šādā redakcijā:

"9.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.446

Bezceļu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības paraugs

 

10.JPG (75957 bytes)

Ministru prezidenta vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1030Pieņemts: 19.12.2006.Stājas spēkā: 30.12.2006.Zaudē spēku: 31.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 29.12.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
150732
30.12.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva