Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.panta otro daļu ar 2.1, 2.2 un 2.3 punktu šādā redakcijā:

"21) bojāta akcīzes nodokļa marka - akcīzes nodokļa marka, kas ir kļuvusi nelietojama alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanas, apstrādes, pārstrādes, fasēšanas vai marķēšanas procesā;

22) nederīga akcīzes nodokļa marka - akcīzes nodokļa marka, kurai tās ražošanas procesā ir radušies defekti un tāpēc to nevar izmantot alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšanā;

23) neizmantota akcīzes nodokļa marka - akcīzes nodokļa marka, kuru nodokļa maksātājs ir saņēmis, bet nav piestiprinājis alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībai;".

2. 2.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā likuma nosacījumi (tajā skaitā par nodokļa samaksu, dokumentu iesniegšanu un citi) neattiecas uz tādu akcīzes preču uzglabāšanu, pārvietošanu un iznīcināšanu, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtā manta administratīvo pārkāpumu lietā vai valstij piekritīgā manta.";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana saistībā ar tādu licenču vai atsevišķu to nosacījumu, atļauju, apliecību, sertifikātu vai izziņu izsniegšanu, pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu, kuras paredzētas uz likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos, neaptur šā lēmuma darbību."

3. Papildināt 4.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Izstrādājumus, kuru sastāvā nav tabakas un kurus lieto vienīgi medicīniskiem mērķiem, ko apliecina Veselības ministrija, neuzskata par tabakas izstrādājumiem."

4. Izteikt 5.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ar nodokli apliekamie naftas produkti, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 27. un 29.nodaļā, kā arī citās Kombinētās nomenklatūras nodaļās, noteikti šā likuma pielikumā.

(3) Ar nodokli apliekami arī citi produkti (neatkarīgi no tā, kurā Kombinētās nomenklatūras nodaļā tie ietverti), kas nav minēti šā likuma pielikumā, ja minētie produkti tiek realizēti vai paredzēti realizācijai, izmantoti vai paredzēti izmantošanai par degvielu, kurināmo vai par to aizstājējproduktu vai komponentu."

5. Aizstāt 8.panta ceturtās daļas 3.punktā vārdus "ķīmiskās īpašības, izņemot" ar vārdiem un skaitļiem "ķīmiskās īpašības un kuru rezultātā iegūtais produkts ir ar nodokli apliekams objekts, izņemot šā likuma 18.panta pirmās daļas 2.punktā minēto gadījumu un".

6. 13.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli "17,8" ar skaitli "22,5" un skaitli "32,2" - ar skaitli "34,5";

aizstāt pirmās daļas 3.punkta "a" apakš-punktā skaitli "21" ar skaitli "23";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 90 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), šā panta pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktā likme ir jāpiemēro dubultā apmērā. Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 270 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), šā panta pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktā likme ir jāpiemēro trīskāršā apmērā. Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 270 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), likmes apmēru nosaka pēc iepriekš minētā principa."

7. 14.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "192" ar skaitli "209", skaitli "281" - ar skaitli "294", skaitli "164"- ar skaitli "178" un skaitli "83" - ar skaitli "87";

izteikt pirmās daļas 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, izņemot šīs daļas 7.punktā minētās degvieleļļas (par 1000 litriem) - 178 lati;

7) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50°C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 kilogramiem) - 11 lati.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmās daļas 3., 4. un 6.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 15 lati par 1000 litriem, ja attiecīgie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu un tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē, sadedzināšanas iekārtās vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk - kurināmais).";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Eļļas atkritumiem, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā, izņemot šā panta pirmās daļas 7.punktā minēto produktu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piemēro šā panta otrajā daļā noteikto nodokļa likmi, ja tos realizē vai paredz realizācijai, izmanto vai paredz izmantošanai par kurināmo. Šajā gadījumā uz eļļas atkritumiem neattiecas norma par iezīmēšanu (marķēšanu).";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), attiecīgajiem produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 199 lati par 1000 litriem, ja absolūtā spirta saturs veido 5,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma;

2) pēc likmes 31,5 lati par 1000 litriem, ja absolūtā spirta saturs veido 85,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma.";

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem naftas produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 170 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) pēc likmes 125 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma.

(5) Rapšu sēklu eļļai, kuru realizē vai izmanto par kurināmo vai degvielu, un biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas, nodokli aprēķina pēc likmes 0 latu par 1000 litriem.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja produkti tiek realizēti vai paredzēti realizācijai, izmantoti vai paredzēti izmantošanai par degvielu, kurināmo vai par to aizstājējproduktu vai komponentu un nodokļa likme nav noteikta šajā likumā, piemēro nodokli atbilstoši to izmantošanai pēc ekvivalenta degvielas vai kurināmā likmes, kas noteikta šā panta pirmajā un otrajā daļā. Uz kurināmo attiecas nosacījumi par produktu iezīmēšanu (marķēšanu) saskaņā ar šā likuma 28.pantu."

8. Papildināt 18.panta piektās daļas ievad-daļu, 2., 3. un 4.punktu un sesto daļu pēc vārdiem "dīzeļdegviela (gāzeļļa)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela" (attiecīgā locījumā).

9. 21.pantā:

aizstāt 2.1 daļas ceturtajā teikumā vārdus "Valsts ieņēmumu dienests" ar vārdiem "Pēc attiecīgās dalībvalsts nodokļu administrācijas pieprasījuma Valsts ieņēmumu dienests";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtā manta administratīvo pārkāpumu lietā vai valstij piekritīgā manta, ja minētās akcīzes preces iznīcina, taču minēto akcīzes preču iznīcināšana neatbrīvo no atbildības personu, uz kuru attiecas šā likuma XI nodaļā noteiktā atbildība."

10. Papildināt 22.panta otro daļu pēc vārdiem un skaitļa "šā likuma 12.panta" ar vārdiem "pirmās daļas".

11. 23.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitli "šā likuma 25.pantā minētos gadījumus" ar vārdiem un skaitli "tās akcīzes preces, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem";

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli "izņemot šā likuma 25.pantā minētos gadījumus" ar vārdiem un skaitli "izņemot par tām akcīzes precēm aprēķināto nodokli, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Fiziskā vai juridiskā persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā citā dalībvalstī, aprēķināto nodokli samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču ievešanas vai saņemšanas Latvijas Republikā vai pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā minēto gadījumu un gadījumu, kad nodokli samaksā nodokļa maksātāja pārstāvis saskaņā ar šā panta septīto daļu. Ja attiecīgā persona nodokli samaksā pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, tā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa samaksu apliecinošu dokumentu.";

izteikt trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Šajā pantā noteiktā maksāšanas kārtība attiecas arī uz akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām. Ja nodokļa maksātājs par akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām, nesamaksā nodokli saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas, uzskatāms, ka akcīzes preces ir nonākušas realizācijai Latvijas Republikā un nodokli par attiecīgajām akcīzes precēm atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām maksā nodokļa maksātājs, kurš akcīzes nodokļa markas ir saņēmis. Nodokļa maksātājs, kurš akcīzes nodokļa markas ir saņēmis, samaksā nodokli saskaņā ar šā likuma 23.pantu. Importētājs, kas saņēmis akcīzes nodokļa markas, nodokli samaksā ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepriekš minēto nosacījumu iestāšanās brīža.";

papildināt pantu ar sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(16) Nodokli par eļļas atkritumiem, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā, samaksā saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, 10.1, vienpadsmito vai divpadsmito daļu."

12. 24.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu noliktavas turētājs, apstiprināts tirgotājs vai nodokļa maksātāja pārstāvis iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Šā likuma 23.panta astotajā daļā minētajā gadījumā, kad nodokli samaksā pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, nodokļa deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču saņemšanas Latvijas Republikā. Citi nodokļa maksātāji nodokļa deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā šajā likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa. Importētāji, kas nodokli samaksāja saskaņā ar šā likuma 23.panta otro daļu, nodokļa deklarāciju neiesniedz.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nodokļa deklarāciju veidlapas un to aizpildīšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets."

13. Izteikt 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fiziskā persona, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā minēto gadījumu, un juridiskā persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā citā dalībvalstī, pirms akcīzes preču nosūtīšanas no attiecīgās dalībvalsts iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju un samaksā nodokli vai iesniedz atbilstošu nodrošinājumu. Ja attiecīgās dalībvalsts pārsūtītājtirgotājs ir iecēlis nodokļa maksātāja pārstāvi Latvijas Republikā, tad nodrošinājumu iesniedz un nodokli samaksā nodokļa maksātāja pārstāvis šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ja dalībvalsts pārsūtītājtirgotājs ir pieprasījis nodokļa samaksu apliecinošu dokumentu, tad Valsts ieņēmumu dienests attiecīgajam nodokļa maksātājam to var izsniegt pēc tam, kad nodoklis par informācijā norādītajām akcīzes precēm ir samaksāts Latvijas Republikā."

14. 27.pantā:

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus un skaitli "realizē saskaņā ar šā likuma 25.pantu" ar vārdiem un skaitli "realizē vai piegādā, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.pantu";

papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja nodokļa markas ir iznīcinātas citā dalībvalstī, nodokļa marku iegādes izdevumus sedz nodokļa maksātājs, kuram ir izsniegtas nodokļa markas.";

izteikt devītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienests iznīcina.";

izslēgt desmitās daļas pirmajā teikumā vārdus "bojātas vai" un otrajā teikumā - vārdus "bojātās vai";

papildināt vienpadsmitās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "bet neizmantotās" ar vārdu "nederīgās";

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam saņemtās, bet neizmantotās, nederīgās vai bojātās akcīzes nodokļa markas un nodoklis ir samaksāts atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parāda segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem. Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam bojātās akcīzes nodokļa markas, par akcīzes precēm, kuras bija izlaistas brīvam apgrozījumam, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem tikai gadījumā, ja preces ir izvestas uz citu dalībvalsti vai uz valsti, kas nav dalībvalsts. Nodokļa maksātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgu dokumentu, kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir izvestas uz citu dalībvalsti vai uz valsti, kas nav dalībvalsts. Ja nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu, pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma samaksāto nodokli atmaksā 30 dienu laikā pēc šā panta astotajā un devītajā daļā minēto izdevumu segšanas."

15. Aizstāt 30.panta pirmajā daļā vārdus "informāciju par mazumtirdzniecības cenu" ar vārdiem "informāciju par maksimālo mazumtirdzniecības cenu".

16. 32.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nodrošinājumu akcīzes precēm piemēro līdz brīdim, kad par tām ir samaksāts nodoklis vai tās ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu.";

izteikt trešās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) par visām akcīzes precēm, kuras atrodas akcīzes preču noliktavā un kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot akcīzes preces, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, par kurām attiecīgās akcīzes preču noliktavas turētājs ir iesniedzis nodrošinājumu, saņemot akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 27.panta sesto daļu;

2) par akcīzes precēm, kuras pārvieto saskaņā ar šā likuma 25. vai 26.pantu, izņemot gadījumu, kad nodoklis samaksāts pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts saskaņā ar šā likuma 23.panta astoto daļu;".

17. 33.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "normatīvajos aktos";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Akcīzes preces, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtā manta administratīvo pārkāpumu lietā vai par kurām ir pieņemts lēmums (spriedums) par to piekritību valstij, iznīcina, pārstrādā vai izmanto Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.";

izteikt sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(16) Personām, kas saņēmušas akcīzes preces, kurām piemēro šā likuma 14.panta otrajā vai sestajā daļā noteikto normu vai piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumus saskaņā ar šo likumu, aizliegts tās izmantot citiem mērķiem (nekā noteiktajam nodokļa atbrīvojumam, atvieglojumam vai likumā noteiktajai attiecīgajai normai) vai nodot citai personai, kurai nav tiesību tās saņemt.";

papildināt septiņpadsmitās daļas otro teikumu ar vārdiem un skaitli "vai nav ievērojusi šā likuma 14.panta otrajā un sestajā daļā noteikto".

18. Pārejas noteikumos:

aizstāt 2.punktā datumu "2010.gada 1.janvārī" ar datumu "2009.gada 1.janvārī";

aizstāt 3.punkta 4.apakšpunktā datumu "2007.gada 31.decembrim" ar datumu "2007.gada 30.jūnijam";

izteikt 3.punkta 5. un 6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5) no 2007.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 10 lati par 1000 cigaretēm,

b) 25 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

6) no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 17,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 32,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;";

aizstāt 12.punktā vārdus "Palielinoties akcīzes nodokļa likmēm" ar vārdiem un skaitļiem "Līdz 2007.gada 30.jūnijam, palielinoties nodokļa likmēm";

papildināt pārejas noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Ar 2007.gada 1.jūliju, palielinoties akcīzes nodokļa likmēm, personām, kas saņēmušas licenci alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu vairumtirdzniecībai, un personām, kas saņēmušas licenci apstiprināta tirgotāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem, jāveic attiecīgo akcīzes preču krājumu inventarizācija pēc stāvokļa dienā, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa, inventarizācijas akti jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un jāveic akcīzes nodokļa likmju starpības samaksa 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa). Ja akcīzes nodokļa likmes tiek samazinātas, akcīzes nodokļa starpību neatmaksā.";

papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17. Šā likuma 14.panta trešās daļas 2.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.

18. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta piektajā daļā, 14.panta 2.1 un septītajā daļā un 24.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.jūlijam piemērojami attiecīgi šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.485 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa";

2) Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumi Nr.498 "Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība";

3) Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumi Nr.97 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarāciju veidlapām"."

19. Pielikumā:

aizstāt 4.4. un 5.4.punktā mērvienības apzīmējumu "cSt" ar mērvienības apzīmējumu "mm2/s";

izslēgt 4.5.punktā vārdus "muitas kontrolē";

papildināt pielikumu ar 1.10., 1.11., 1.12., 2.2., 2.3., 2.4., 3.5., 3.6., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 5.5. un 5.6.punktu šādā redakcijā:

"1.10. gatavi antidetonatori un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas;

1.11. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

1.12. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā;

2.2. gatavi antidetonatori (uz svina savienojuma bāzes un citādi) un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas;

2.3. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

2.4. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā;

3.5. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

3.6. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā;

4.6. gatavi antidetonatori un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas;

4.7. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

4.8. biodīzeļdegviela, kas iegūta no augu eļļas;

4.9. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā;

5.5. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

5.6. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā."

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 19.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 29.decembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.12.2006.Stājas spēkā: 01.01.2007.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 29.12.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 3, 08.02.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
150695
01.01.2007
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)