Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2005, 2., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "fiskālais deficīts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "finansiālais deficīts" (attiecīgā locījumā).

2. I nodaļā:

papildināt termina "Aizdevumi" skaidrojumu pirms vārdiem "juridiskajām personām" ar vārdiem "pašvaldībām un citām";

papildināt nodaļu pēc termina "Apropriācija" ar terminu "Apropriācijas rezerve" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Apropriācijas rezerve - gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikta apropriācijas daļa, ko Ministru kabinets sadala atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā ietvertajiem nosacījumiem.";

papildināt termina "Ieņēmumi" skaidrojumu pēc vārdiem "(ar uzskaiti naudā)" ar vārdiem "kā arī ieņēmumi no saņemtajiem transfertiem";

izteikt terminu "Investīcijas" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Investīcijas - ieguldījumi, kuru mērķis ir sekmēt tautsaimniecības attīstību, sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanu, infrastruktūras uzlabošanu un apkārtējās vides sakārtošanu.";

izteikt terminu "Konsolidētais kopbudžets" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Konsolidētais kopbudžets - valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta, pašvaldību pamatbudžetu un pašvaldību speciālo budžetu summa, no kuras atskaitīti transferti.";

papildināt nodaļu pēc termina "Konsolidētais kopbudžets" ar terminu "Maksas pakalpojums" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Maksas pakalpojums - pasākumu kopums, ko valsts budžeta iestāde ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos veic par samaksu, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu.";

papildināt termina "Pamatbudžets" skaidrojumu pēc vārdiem "un citi pašu ieņēmumi" ar vārdu "transferti";

papildināt termina "Speciālais budžets" skaidrojumu pēc vārdiem "un citi pašu ieņēmumi" ar vārdu "transferti";

izslēgt terminus "Subsīdijas" un "Tīrais aizdevums" un to skaidrojumus;

papildināt nodaļu pēc termina "Tieši no budžeta finansētie komersanti" ar terminu "Transferts" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Transferts - gadskārtējā valsts budžeta likumā īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu pārskaitījums, ko var veikt viena līmeņa budžeta - valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta, pašvaldību pamatbudžeta, pašvaldību speciālā budžeta - ietvaros vai starp dažāda līmeņa budžetiem. Transferta saņēmējs saņemto budžeta līdzekļu pārskaitījumu var izmantot gan izdevumu segšanai, gan pārskaitīšanai tālāk citam transferta saņēmējam.";

aizstāt termina "Vidēja termiņa valsts budžeta plānošana" skaidrojumā vārdus "pieciem gadiem" ar vārdiem "vidējam termiņam";

papildināt nodaļu pēc termina "Vidēja termiņa valsts budžeta plānošana" ar terminu "Vidējs termiņš" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Vidējs termiņš - triju gadu periods, ko veido saimnieciskais gads, kuram plāno valsts budžetu, un tam sekojošie divi saimnieciskie gadi."

3. 5.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts budžeta finansiālā bilance ir valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu starpība. Valsts budžetam ir finansiālais pārpalikums, ja valsts budžeta finansiālā bilance ir pozitīva jeb valsts budžeta ieņēmumi ir lielāki par izdevumiem. Valsts budžetam ir finansiālais deficīts, ja valsts budžeta finansiālā bilance ir negatīva jeb valsts budžeta ieņēmumi ir mazāki par izdevumiem.";

izslēgt astoto daļu;

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā plānojami un uzskaitāmi valsts budžeta iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi."

4. Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Transferti no pamatbudžeta konta uz speciālā budžeta kontu ir atļauti tikai ar apropriāciju."

5. 9.pantā:

papildināt piektās daļas 1.punktu pēc vārdiem "ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu" ar vārdiem "gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā veikto transfertu";

izteikt piektās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Eiropas Savienības politiku instrumentiem, lai īstenotu tādus Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda pasākumus, kuri izriet no Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem.";

papildināt sesto daļu pēc vārda "mērķiem" ar vārdiem "izņemot tos valsts budžeta izpildes procesā veiktos transfertus, kas saistīti ar līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu";

papildināt pantu ar septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ministru kabinetam ir tiesības ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt apropriāciju starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

(8) Gadskārtējais valsts budžeta likums ietver nosacījumus, ko Ministru kabinets ievēro, lemjot par šā panta septītajā daļā paredzēto apropriācijas pārdali, kā arī apropriācijas pārdales apjomu.

(9) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā un Finanšu ministrija izvērtē pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai."

6. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā: 

"9.1 pants. Apropriācijas rezerve

(1) Gadskārtējā valsts budžeta likumā nosaka apropriācijas rezervi, ko ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības izmanto Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Gadskārtējā valsts budžeta likumā nosaka apropriācijas rezerves izmantošanas galvenos noteikumus, un šo rezervi paredz kā atsevišķu valsts pamatbudžeta programmu.

(3) Apropriācijas rezerves apjomu vidējam termiņam apstiprina Ministru kabinets vienlaikus ar vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru.

(4) Ministru kabinets apropriācijas rezerves ietvaros piešķir ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm un pašvaldībām apropriācijas, bet ne lielākā apjomā par to neizlietoto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem iepriekšējā gada beigās.

(5) Ministru kabinets apstiprina kārtējā gada apropriācijas rezerves sadalījumu ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm un pašvaldībām pa programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem."

7. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā: 

"16.pants. Atbildība par valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošanu

Finanšu ministrs ir atbildīgs par gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes), tam pievienojamo paskaidrojumu un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara izstrādāšanu."

8. Papildināt likumu ar 16.1 un 16.2 pantu šādā redakcijā:

"16.1 pants. Vidēja termiņa budžeta mērķi un prioritārie attīstības virzieni

(1) Finanšu ministrija sadarbībā ar Valsts kanceleju izstrādā nākamajiem trijiem saimnieciskajiem gadiem normatīvo aktu par vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem un līdz kārtējā gada 28.februārim iesniedz to apstiprināšanai Ministru kabinetā. Minētais normatīvais akts tiek izstrādāts, aktualizējot iepriekšējā saimnieciskā gadā apstiprināto vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru.

(2) Ministru kabinets līdz kārtējā gada 15.martam apstiprina šā panta pirmajā daļā minēto normatīvo aktu. 

16.2 pants. Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara izstrādāšana

(1) Finanšu ministrs sadarbībā ar ekonomikas ministru un konsultējoties ar Latvijas Banku katru gadu līdz 15.aprīlim aktualizē vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru nākamajiem trijiem saimnieciskajiem gadiem un iesniedz to Ministru kabinetam.

(2) Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvarā norāda:

1) vidēja termiņa valsts makroekonomiskās situācijas prognozi;

2) valdības fiskālās politikas mērķus vidējam termiņam;

3) valsts budžeta ieņēmumu prognozes vidējam termiņam;

4) maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu vidējam termiņam;

5) valsts budžetā plānojamo apropriācijas rezervi vidējam termiņam;

6) maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam.

(3) Maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu vidējam termiņam un maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteikumos paredzētajai metodikai, ievērojot šā likuma 19.panta piektās daļas nosacījumus.

(4) Ministru kabinets līdz kārtējā gada 1.maijam apstiprina vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru.

(5) Finanšu ministrs līdz kārtējā gada 5.maijam informē Saeimu par Ministru kabineta apstiprināto vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru."

9. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā: 

"17.pants. Budžeta pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipi

(1) Finanšu ministrs iesniedz un Ministru kabinets līdz kārtējā gada 5.maijam apstiprina instrukciju par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem.

(2) Instrukcija par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem ietver:

1) maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam atbilstoši vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvarā norādītajam;

2) citus finanšu ierobežojumus, ko ievēro budžeta aprēķinos;

3) kopsavilkumu par valsts makroekonomisko attīstību un fiskālo politiku vidējā termiņā atbilstoši vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaram un normatīvajam aktam par vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem;

4) budžeta pieprasījumu izstrādāšanas kārtību un termiņu;

5) norādījumus par rezultatīvo rādītāju atspoguļošanu;

6) budžeta aprēķinos izmantojamos rādītājus;

7) budžeta pieprasījumu veidlapas;

8) citu budžeta pieprasījumu izstrādāšanai nepieciešamo informāciju.

(3) Ministru kabinets, nosakot atbilstoši šā panta otrajai daļai budžeta pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipus, ievēro nosacījumu, ka instrukcijā noteiktie finanšu ierobežojumi nedrīkst samazināt šā likuma 19.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minēto budžeta finansēto institūciju patstāvību to budžetu sastādīšanas un apstiprināšanas procesā."

10. 18.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā: 

"18.pants. Budžeta pieprasījumu izstrādāšana

(1) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes līdz kārtējā gada 1.jūlijam izstrādā un iesniedz Finanšu ministrijai valsts budžeta pieprasījumus saskaņā ar instrukciju par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā valsts budžeta pieprasījumus maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu apjoma ietvaros."

11. 19.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā: 

"19.pants. Valsts budžeta pieprasījumu analīze";

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Finanšu ministrs izstrādā gadskārtējo valsts budžeta likuma projektu, pamatojoties uz vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru un budžeta pieprasījumiem, kas iesniegti atbilstoši šā likuma 17. un 18.panta noteikumiem.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "jebkurā valsts budžeta likuma projekta izstrādes stadijā ir tiesīgs izvērtēt" ar vārdu "izvērtē" un vārdu "pieprasīt" - ar vārdu "pieprasa";

aizstāt piektajā daļā vārdus "un Valsts kontroles" ar vārdiem "Valsts kontroles un Tiesībsarga biroja";

izslēgt septītās daļas pirmo teikumu.

12. 20.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Finanšu ministrs līdz kārtējā gada 1.septembrim iesniedz Ministru kabinetam valsts budžeta likuma projektu (budžeta likumprojektu paketi), tā paskaidrojumus un precizēto vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ministru kabinets akceptē precizēto vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru un iesniedz to Saeimai."

13. 21.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "pamatnostādnes" ar vārdu "ietvaru";

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) kopsavilkumu par Valsts investīciju programmas investīciju projektu īstenošanai nepieciešamajiem līdzekļiem un finansēšanas avotiem, ikgadējiem ekspluatācijas izdevumiem pēc projekta pabeigšanas, kā arī jauniem investīciju projektiem, kas pārsniedz saimnieciskā gada ietvarus, kopsavilkumu par pabeigšanai nepieciešamajiem izdevumiem nākamajos gados;";

izslēgt otrās daļas 7. un 9.punktu;

aizstāt otrās daļas 12.punktā vārdus "vismaz pieciem turpmākajiem gadiem" ar vārdiem "vidējam termiņam";

papildināt trešo daļu pēc vārda "projekts" ar vārdiem "un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars";

izslēgt piektās daļas 8.punktu;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Apropriācijas, kas paredzētas valsts budžeta finansējumam Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai, grozījumos gadskārtējā valsts budžeta likumā drīkst pārdalīt citiem mērķiem tikai ar Ministru kabineta lēmumu, kas pieņemts pirms grozījumu projekta izskatīšanas. Minētais nosacījums attiecas uz grozījumu projekta izstrādāšanas kārtību Ministru kabinetā."

14. Aizstāt 22.panta otrās daļas 1.punktā vārdu "summu" ar vārdu "apjomu".

15. 24.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "ar finanšu ministra pilnvaru";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "pasākumu un projektu līmenī".

16. Papildināt 25.panta otro daļu pēc vārdiem "priekšlikumus par grozījumiem gadskārtējā valsts budžeta likumā" ar vārdiem "un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvarā".

17. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "9.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "9. un 9.1 pantā".

18. Papildināt 31.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Finanšu ministrija sagatavo saimnieciskā gada pārskatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā."

19. Papildināt 34.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts kasei ir tiesības vienoties ar budžeta finansētajām institūcijām par saimnieciskās darbības rezultātā iegūto to naudas līdzekļu ieguldīšanu, kuri nav plānoti valsts budžetā un kuri atrodas Valsts kases kontos."

20. 36.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts budžeta iestādēm nav tiesību slēgt finanšu līzinga līgumus un ņemt aizņēmumus, ja citos likumos nav noteikts citādi.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

21. Papildināt 47.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja Eiropas Savienības politiku instrumentu atbalsta saņēmējs savlaicīgi neiesniedz pārskatus par projekta īstenošanu, Valsts kasei Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir tiesības apturēt asignējumus, pamatojoties uz tādas Eiropas Savienības politiku instrumentu vadībā iesaistītās iestādes lēmumu, kura pārbauda un apstiprina Eiropas politiku instrumenta atbalsta saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu."

22. Pārejas noteikumos:

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Šā likuma 5.panta desmitajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus attiecībā uz 2007.gadu Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.aprīlim.";

papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"17. Šā likuma 5.panta divpadsmitajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.novembrim.

18. Šā likuma 9.panta devītajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.septembrim.

19. Šā likuma 9.1 panta pirmajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.septembrim.

20. Šā likuma 16.2 panta trešajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.martam.

21. Šā likuma 31.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 30.jūnijam.

22. Šā likuma 36.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.jūnijam.

23. Šā likuma 47.panta 4.1 daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 30.jūnijam.

24. Šā likuma 9.panta septītā, astotā un devītā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

25. Šā likuma 9.1 pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

26. Līdz šā likuma 5.panta divpadsmitajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 31.decembrim piemēro Ministru kabineta 1997.gada 6.maija instrukciju Nr.4 "Kārtība, kādā no valsts budžeta finansējamās iestādes var sniegt maksas pakalpojumus", ciktāl tā nav pretrunā ar šo likumu."

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 19.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 29.decembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.12.2006.Stājas spēkā: 01.01.2007.Tēma: Bankas, finanses, budžets; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 29.12.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 3, 08.02.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
150693
01.01.2007
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)